De poll van deze week: Ondanks dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt, moet het Uniebudget omhoog

Afgelopen week probeerde premier Rutte in Brussel te ijveren voor de verlaging van het EU-budget. Hij loopt daarmee op tegen een meerderheid van lidstaten die het budget ongemoeid willen laten of zelfs willen verhogen. Wat vindt u van dit vraagstuk? Moet het budget van de EU, ondanks dat het Verenigd Koninkrijk vertrekt, worden verhoogd?

U dient ingelogd te zijn om te kunnen stemmen.
Inloggen Naar resultaten eerdere Polls
Wat houdt je politiek bezig?

Deel hier je mening met anderen over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die jou bezig houden.

Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!
  Peter Versteegh

  14 maart 2018

  Hierin kan ik van harte meegaan! De VVD is toch die partij die individuele vrijheid zo belangrijk vindt? Laten we dan ook praktiseren wat we prediken.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Ronald Weilers

  13 maart 2018

  Tijdens het voorjaars congres mei 2015 kon ondergetekende nog een actuele motie indienen met de steun van 10 of meer willekeurige leden van de partij. Voor het indienen van een actuele motie was je dus niet afhankelijk van de plaatselijke afdeling, maar kon je nog sympathisanten aangaande een bepaald onderwerp op landelijk niveau zoeken, om langs die weg de aandacht te kunnen vestigen op een, in de eigen optiek, belangrijk onderwerp.
  Na de statutenwijziging eind 2016 is dat niet meer mogelijk. Een actuele motie kan nu enkel nog met steun van het eigen regionale netwerk, dan wel met steun van een of meerdere thematische netwerken ingediend worden. Dat beperkt de mogelijkheden per individueel lid enorm, want stel dat een individueel lid een idee heeft, dan wel een grote zorg, maar dat leeft niet binnen het eigen netwerk en ook niet binnen de thematische netwerken, is het niet meer mogelijk daaromtrent een actuele motie in te dienen. Naar mijn mening is dat een ondemocratische ontwikkeling binnen de VVD en zou een statutenwijziging dienaangaande noodzakelijk zijn.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Ronald Weilers

   14 maart 2018

   Statuten moet zijn Huishoudelijk Reglement

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Jip Stam

  28 juni 2017

  ‘Europeaan kiest voor eerlijk delen van de asiellast’, kopte dagblad Trouw gisteren. Onder deze kop stond vervolgens te lezen dat een ‘overgrote meerderheid’ van ‘de Europeanen’ voorstander is van het herverdelen van vluchtelingen en migranten over de lidstaten van de EU. Verderop in het artikel wordt deze boude bewering echter stevig genuanceerd, namelijk door 1) vast te stellen dat er grote verschillen bestaan tussen de bevolkingen van de EU-lidstaten wat betreft de bereidheid om asielzoekers over de EU te verdelen en 2) dat de bereidheid in bijna iedere EU-lidstaat afneemt zodra duidelijk wordt gemaakt welke gevolgen dit (in termen van aantallen migranten) voor het eigen land zou hebben. Na het verschaffen van deze nogal belangrijke informatie is nog slechts 55% van ‘de Europeanen’ bereid om te herverdelen.

  Wat mij hieraan stoort is ten eerste het gemak waarmee 28 Europese volkeren zomaar op één hoop worden gegooid onder de noemer ‘de Europeanen’. Alsof de culturele, politieke, historische en geografische verschillen tussen de Letten, de Grieken, de Portugezen, de Britten en de Nederlanders enz. enz. er niet toe zouden doen; alsof 28 volkeren een gemeenschappelijk debat kunnen voeren en vervolgens tot een gemeenschappelijk gedragen meerderheidsbesluit kunnen komen. Hoewel de kop anders doet vermoeden, blijkt inderdaad dat dit gezamenlijk tot een (politiek) besluit komen over een nogal existentieel onderwerp helemaal niet mogelijk is binnen de EU. Juist uit het onderzoek dat in het artikel wordt aangehaald blijkt dat overduidelijk; de migratieproblematiek wordt – net als vele politieke vraagstukken binnen de EU – door de 28 verschillende Europese volkeren heel anders opgevat. Zo is slechts een minderheid van de Nederlanders (42%), de Britten (27%) en Polen (33%) bereid tot herverdeling, maar zijn bijv. de Duitsers (67%), de Hongaren (88%) en de Grieken (72%) er juist wel voorstander van – allen waarschijnlijk om verschillende, van land tot land variërende, redenen. Uit de gegevens blijkt dus dat een groot deel van de Europese volkeren lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de vraag wat de beste oplossing is voor de migratie-toestroom richting Europa; een conclusie die absoluut niet uit de kop is af te leiden. De schijn van culturele en politieke gemeenschap die wordt gewekt met de holle term ‘de Europeaan’- de naïeve veronderstelling dat ‘de Europeanen’ tezamen een politiek besluit kunnen nemen over de onderhavige kwestie – slaat de plank daarom volledig mis en doet geen recht aan de verschillen in opvatting (van het goede) tussen de verschillende staten. Men had dus beter kunnen koppen: ‘EU-lidstaten nog steeds verdeeld over verdeling asielzoekers over de Unie’.

  Ten tweede stuit mij tegen de borst dat er wordt verondersteld dat ‘de Europeaan’ iets te kiezen heeft. Dat is niet waar. Feit is dat”de Europeanen’ (de burgers van de afzonderlijke lidstaten dus) in deze kwestie helemaal niets te ‘kiezen’ hebben (gehad). Dat is nu juist het centrale probleem van deze ‘crisis’. Door het niet langer beveiligen van de nationale binnengrenzen is het asiel- en grensbewakingsbeleid onvermijdelijk een EU-breed vraagstuk geworden waarover individuele burgers noch hun nationale vertegenwoordigers nauwelijks nog politieke zeggenschap en controle hebben. Van een bewuste, weloverwogen en uitgebreid bediscussieerde ‘keuze’ voor herverdeling kan derhalve geen sprake zijn; het betreft hier namelijk een uitsluitend door regeringen gesloten compromis dat op Europees niveau (lees: buiten het democratische domein van de burgers) tot stand is gekomen. Dit is een logisch gevolg van supranationale besluitvorming. Met de kop van het artikel lijkt Trouw te suggereren deze inherente consequentie van het Europese project niet te onderkennen of er geen belang aan te hechten dat daarmee een gezamenlijke/democratische ‘keuze’ van ‘de Europeaan’ de facto onmogelijk is.

  Kortom, de kop van Trouw wekt de suggestie dat de abstractie ‘de Europeaan’ bestaat en dat hij met zijn mede-Europeanen tot een gezamenlijk (meerderheids)besluit kan komen over een nogal existentieel onderwerp, namelijk migratie en asiel. In het bijbehorende artikel worden deze twee ficties echter nauwelijks gestaafd. Daarmee wekt de kop een totaal andere indruk dan het bijbehorende artikel. Een ‘kwaliteitskrant’ als Trouw zou er naar mijn idee goed aan doen hier preciezer mee om te gaan, teneinde de nodige objectiviteit te bewaren en de lezer zodoende niet om te tuin te leiden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Peter Versteegh

   12 januari 2018

   Het wil er bij mij niet in dat een door regeringen genomen besluit buiten het democratisch bereik van de burgers ligt. Die regeringen zijn door een democratisch proces tot stand gekomen, elke lidstaat op z’n eigen manier.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  12 mei 2017

  Vrijheid geef je door is het motto dat aan de viering van de bevrijdingsdag is gegeven. De verschillende media hebben elk op de hun eigen manier veel aandacht besteed aan de zin van de viering van de 5de mei.
  Veel verhalen die zoveel jaren geheel of deels verborgen waren zijn opgehaald en dat is goed, want wie de dag van 5 mei 1945 niet persoonlijk bewust heeft beleefd kan zich geen voorstelling maken van wat de 5 oorlogsjaren voor Nederland en de Nederlanders hebben betekend.
  De herinneringen die nu werden opgehaald betreffen – en dat spreekt natuurlijk vanzelf – bijna allemaal bijzondere gevallen van onvrijheid, ontaardend in onmenselijkheid en alles wat daar mee samenhangt.
  De vraag die blijft hangen is ‘hoe geef je vrijheid dan wel door?’.
  Hoeveel slachtoffers die oorlogsjaren ook hebben geëist, het verreweg overgrote deel van de Nederlandse bevolking is op een andere manier slachtoffer geweest. Als het gaat om het beleven van onvrijheid konden al die Nederlanders er over meepraten. Jawel, konden, want er zijn er niet zo heel veel meer in leven die alleen maar eenvoudig en gelaten binnen het grote collectief van de bevolking die oorlogsjaren hebben beleefd.
  Prof. de Jong heeft er in zijn magistrale werk over de het Koninkrijk der Nederlanden in deTweede Wereldoorlog wel aandacht aan besteed in meerdere delen en tussen de beschrijvingen van de vele bijzondere aandachtspunten door. Maar hoeveel mensen zijn bereid om zo’n boekwerk ter hand te nemen om te lezen hoe het grootste deel van de bevolking de onvrijheid van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945 heeft beleefd?
  Zaken die vandaag de dag voor iedereen zó vanzelfsprekend zijn dat er niet eens over wordt nagedacht waren toen buiten ieders bereik geraakt.
  Een vakantiereisje naar het buitenland was – ook voor hen die het zich vóór 1940 konden permiteren – niet meer mogelijk.
  De voedselvoorziening verschraalde. Zo waren bij voorbeeld koffie en thee al kort na het begin van de oorlog niet meer te koop. En dat gold niet alleen de uit verre landen geïmporteerde producten. Ook wat in Nederland zelf werd geproduceerd raakte schaars, doordat de bezetter dat vorderde voor eigen voorziening.
  Ieder gezin moest een ‘distributiestamkaart’ aanvragen om met de daarmee te verkrijgen maandelijkse of wekelijkse distributiebonnen allerlei belangrijke artikelen te kunnen kopen.
  Dat er pas in de winter van 1944-1945 sprake was van honger kwam doordat Nederland zelf voor de basis van de voedselvoorziening voldoende kon produceren. Dat zou in de huidige tijd volslagen onmogelijk zijn. In oorlogstijd zijn alle grenzen dicht en Nederland zal er in een toekomstige oorlog dan ook nog veel slechter aan toe zijn dan in WO-II omdat er nu op geen stukken na in de eigen voedselbehoefte kan worden voorzien.
  Ook al vanaf het begin van de oorlog gold de ‘verduisteringsplicht’. Van elke woning dienden de ramen gedurende de duisternis zodanig te worden verduisterd dat geen licht van binnen naar buiten kon schijnen. Het gebruik van niet afgeschermde lantaarns op straat was verboden.
  Binnen een jaar na het begin van de oorlog werd iedereen van 15 jaar of ouder verplicht een persoonsbewijs bij zich te dragen. Dat zou in de jaren daarna uitwerken als een ingrijpende beperking van de voorheen normaal geachte vrijheden.
  Nederlanders van Joodse komaf kregen het stempel ‘Jood’ in hun persoonsbewijs en moesten een gele ster (de zespuntige Davidster) met het woord Jood erin op hun kleding dragen. Hun werd de toegang tot allerlei voorzieningen ontzegd. Vervolgens werden Joden gedwongen te verhuizen naar bepaalde aangewezen stadswijken en tenslotte werden ze ‘op transport gesteld’ naar kampen in Polen, die later vooral vernietigingskampen bleken te zijn.
  Studenten voelden hun vrijheid al snel ingeperkt doordat ze de ‘loyaliteitsverklaring’ moesten tekenen, hetgeen door velen werd geweigerd hetgeen noodzaakte tot onderduiken.
  Kunstenaars van musici en acteurs tot schrijvers en dichters moesten zich aansluiten bij de Cultuurkamer. Weigering had uitsluiting van van de beroepsuitoefening tot gevolg.
  Fietsen werden gevorderd en radiotoestellen moesten worden ingeleverd, want het luisteren naar het populaire Radio Oranje was ten strengste verboden. Het toch beluisteren van de berichten met in elkaar geknutselde radio apparaten was riskant en kon alleen met de grootste omzichtigheid worden gedaan.
  Het ‘vrije woord’ was er eenvoudig niet meer, de persvrijheid was opgeheven. Wie uiting gaf aan een mening die in strijd was met de belangen van de bezetter kon zijn dagen slijten in een concentratiekamp.
  Het redigeren, drukken en verspreiden, het in bezit hebben van kranten waarvoor geen vergunning was verleend was levensgevaarlijk.
  In enkele perioden werd een avondklok ingesteld waardoor het verblijf op straat het risico van arrestatie inhield.
  De Arbeitseinsatz kwam er om in de behoefte aan arbeidskrachten voor de bewapeningsindustrie te voorzien. Ruim een half miljoen Nederlanders werd gedwongen in Duitsland te werk gesteld.
  Wie al deze en andere beperkingen niet zelf aan den lijve ondervond werd de beperkingen wel gewaar door de aanplakbiljetten die begonnen met ‘Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt’ en waarop steeds verdergaande beperkingen werden bekendgemaakt. Overal waren militairen en de beruchte Grüne Polizei op straat zichtbaar aanwezig.
  Vrijheid geef je door. Het is een goede leuze, maar de essentie is gelegen in de wijze waarop vrijheid – een niet materieel bezit – kan worden doorgegeven. Als de manier waarop vrijheid kan worden doorgegeven niet aan elke nieuwe generatie wordt geleerd, is het een zinloze leus.

  Mijns inziens is daarvoor het politieke bewustzijn noodzakelijk dat vrijheid alleen kan worden bewaard en doorgegeven in vastberaden samenwerking tussen de Europese landen. Dat culturele verschillen dat niet makkelijk maken mag niet een reden zijn om van die samenwerking af te zien, maar wel de harde noodzaak ervan aantonen. De kleine beperkingen die zo’n Europese samenwerking aan de soevereiniteit oplegt zijn een offer aan het onvergelijkbaar veel grotere goed van de vrijheid.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Gijs Boerhout

  6 april 2017

  In het huidige tijdperk van geprofessionaliseerde krijgsmachten is dienstplicht voor defensie onnodig, zelfs onwenselijk. Defensie is geen opvoedinstelling en dient ook niet als zodanig te worden gebruikt.
  Daarnaast komt de maatschappelijke dienstplicht neer op dwangarbeid zonder dat de kerntaak van veiligheid daarbij is gediend.
  De overheid dient burgers vrij te laten om te leven zoals zij willen. Volwassen individuen geven hun eigen leven vorm en hebben daarin een vrijheid die pas ophoudt daar waar die de vrijheid van een ander beschadigt.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Danny Turk

   19 april 2017

   In beginsel mee eens, maar wanneer het voortbestaan van de staat en de vrije samenleving in het geding is, dan is ‘dwangarbeid’ in de vorm van dienstplicht in mijn optiek wel degelijk gerechtvaardigd. Dienstplicht gebruiken om jongeren ‘op te voeden’, zoals onder meer het CDA dat ziet, is zoals Gijs terecht stelt volkomen onwenselijk.
   Er zijn verder inderdaad taal van praktische bezwaren tegen het opschorten van de opkomstplicht in te brengen. Het is beter om bijvoorbeeld de ‘reservistenpool’ te vergroten, iets waar Defensie thans ook aan werkt met het onlangs uitgerolde Total Force Concept.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  16 maart 2017

  Thierry Baudet verklaart met grote voldaanheid dat er een begin is gemaakt met het openbreken van het kartel van de traditionele politieke partijen, nu zijn partij twee zetels heeft veroverd in de Tweede Kamer. Thierry Baudet is de grote voorvechter van de directe democratie, dat is een democratisch bestel waarin de kiezers zelf – met z’n allen – de belangrijke besluiten nemen.
  Wie goed heeft geluisterd naar de vele interviews die op woensdag 15 maart zijn gehouden met kiezers die zojuist hun stem hadden uitgebracht heeft gehoord, dat veel kiezers nu wel en in 2012 niet hebben gestemd omdat ze toen al een aantal keren elke twee jaar naar de stembus waren geroepen. Nu stemden ze wel omdat het vier jaar gelden was. In de hemel van de directe democratie mag de kiezer nog veel vaker dan eens per twee jaar naar de stembus om besluiten te nemen waarvoor wij in onze vertegenwoordigende democratie onze volksvertegenwoordiging hebben. Kiezers zijn er helemaal niet op uit om, zoals Thierry Baudet graag wil, elke twee maanden naar de stembus te moeten. Dergelijke besluitvorming, waaraan niet meer dan 30 % van de kiezers meedoet, heeft helemaal niets meer met democratie te maken. Gaat dat het begrip van Thierry Baudet te boven?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Gijs Boerhout

  13 maart 2017

  Ik zou aan de pol als mogelijkheid toe willen voegen dat de koning zelf moet weten of hij gaat stemmen. Ik krijg altijd een beetje de kriebels van het idee dat iedereen echt zou moeten stemmen. Mensen moeten dat zelf weten. Je kunt natuurlijk wel als partij mensen proberen over te halen om te gaan stemmen. Maar een stemverplichting lijkt me tamelijk onvrij, en derhalve onliberaal.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Jip Stam

  14 februari 2017

  Naar aanleiding van dit artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/14/voorstellen-van-vijf-partijen-in-strijd-met-rechtsstaat-6686189-a1545914. Met uitzondering van de PVV – die letterlijk in het programma heeft staan dat het de grondrechten van minderheden bereid is te schenden – zijn de hier genoemde ‘niet-rechtsstatelijke’ partijen kennelijk de enige partijen die werkelijk bereid zijn om passende maatregelen te bedenken waarmee we grote maatschappelijke problemen, zoals terrorisme, immigratie en integratie het hoofd kunnen bieden. Het kan (helaas) inderdaad zo zijn dat bepaalde hardnekkige maatschappelijke problemen ons nopen tot het ‘onder druk zetten van de fundamenten van onze rechtsstaat’. Wie terroristische aanslagen wil voorkomen, zal er bijv. niet aan ontkomen de privacy van burgers te moeten aantasten. Dat is spijtig, maar kan in sommige gevallen onvermijdelijk zijn. Of hierbij de rechten van individuen worden geschonden is uiteindelijk – en gelukkig maar – aan de rechter – niet aan politieke partijen en gelukkig ook niet aan een stel hoogleraren. Bovendien zegt dit artikel mij eerlijk gezegd iets meer over het gebrek aan inzicht of interesse bij andere partijen ten aanzien van de genoemde problemen dan over hun ‘niet-rechtsstatelijke’ tegenhangers.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Gijs Boerhout

   16 februari 2017

   Vanuit een liberaal oogpunt is vrijheid belangrijk, en daarom is de regulatie en beperking van immigratie een probleem. Toch is restrictief migratiebeleid te rechtvaardigen in termen van druk op sociale voorzieningen en de wensen van het electoraat. Dat de overheid een onderscheid maakt tussen burgers en immigranten lijkt me derhalve begrijpelijk. Voor wat betreft de beperking van privacy, die is vanuit liberaal oogpunt evengoed problematisch. Men heeft in principe het recht op vrijheid van privacy-schending. Toch kan het een veiligheidsbelang zijn om als overheid de burgers strikter te controleren. Bijvoorbeeld als er een grote mate van terrorismedreiging heerst.

   De problematische verhoudingen tussen vrijheid enerzijds en migratieregulatie en veiligheid anderzijds zijn volgens mij evident. Maar als oplossingen in de richting van striktere regulatie en een verkleining van privacy gaan, zijn die oplossingen dan per definitie niet rechtsstatelijk? Rechtsstatelijkheid betekent meen ik hoofdzakelijk dat niemand boven de wet staat.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Gijs Boerhout

  14 februari 2017

  Na lezing van het VVD-partijprogramma heb ik zo mijn twijfels bij de voorstellen voor het mediabeleid. Dat de overheid op het vlak van educatie, journalistiek, en cultuur een rol speelt, lijkt me verdedigbaar. Maar waarom zou de publieke omroep sport uitzenden? Ik begrijp dat sport met gevoelens van nationale saamhorigheid te maken heeft, en dat in die zin een rol voor de overheid denkbaar is. Maar sporttelevisie is vaak zeer goed bekeken en kan derhalve toch zeker evengoed door private partijen worden uitgezonden?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Gijs Boerhout

  8 februari 2017

  Een veelheid aan partijen is goed voor de democratie vanuit een liberaal perspectief. In een liberale democratische rechtsstaat geldt de individuele vrijheid en ontplooiing als het grootste goed. De volksvertegenwoordiging van een dergelijke staat is derhalve idealiter een afspiegeling van de individuen die zij dient. Hoe meer partijen, hoe groter de kans dat burgers op een vertegenwoordiger kunnen stemmen die goed bij hun individuele wensen past.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Peter Versteegh

  3 februari 2017

  Steeds vaker wordt er geklaagd over de slechter wordende band tussen onze politici – de “losgezongen elite” – en de burgers voor wie zij het allemaal moeten doen. Eén van de oorzaken van deze ontwikkeling is volgens mij het aantal mensen dat deze burgers mag vertegenwoordigen, het aantal leden van ons parlement.

  Laten we de Tweede Kamer als voorbeeld nemen. Het aantal leden is 150 en dat is zo sinds 1956. In dat jaar was de kiesdeler 38988 of daaromtrent. Sinds 1956 is de bevolking van Nederland gegroeid en de kiesdeler in 2012 was 62828. Het aantal mensen dat één Kamerlid moet vertegenwoordigen is toegenomen met 61%.

  Omdat ik van mening ben dat een volksvertegenwoordiger ook echt personen moet vertegenwoordigen constateer ik dat hun taak steeds omvangrijker is geworden. Zij zouden steeds meer in het veld moeten zijn maar die tijd hebben zij waarschijnlijk niet.

  Daarom zou ik graag zien dat de kiesdeler wordt teruggebracht naar het niveau van 1956. Ik ken ze niet maar ik ga er van uit dat er goede redenen waren om indertijd voor dit getal te kiezen. In de periode vóór 1956 bedroeg het aantal leden van de Tweede Kamer 100 en men voelde blijkbaar de behoefte om het aantal anderhalf keer zo groot te maken.

  Als de kiesdeler terug gaat naar het niveau van 1956 zou de Tweede Kamer nu 242 leden tellen. En als de hoeveelheid huiswerk dan maar hetzelfde blijft komt er aardig wat capaciteit vrij voor veldwerk. Ook hun bereikbaarheid voor burgers zou toenemen.

  Om te voorkomen dat het aantal Kamerleden in de toekomst opnieuw uit de pas gaat lopen zou de omvang van de Kamer periodiek bijgesteld moeten worden om de kiesdeler constant te houden, bijvoorbeeld elke 4 jaar.

  Overigens ben ik heel blij met de prima uiteenzetting over de Franse verkiezingen!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Jip Stam

   8 februari 2017

   Hoewel ik het voorstel van de heer Versteegh zeker interessant vind, denk ik dat we de vertegenwoordigende functie van het Kamerlid allereerst moeten versterken door de macht van politieke partijen in te dammen en kiezers meer directe invloed te geven op de samenstelling van de fractie. Dit kan door bijv. het aantal voorkeursstemmen dat iemand heeft behaald doorslaggevend te maken voor zijn/haar plek op de lijst. Zo bepaalt de kiezer hoeveel waardering een Kamerlid krijgt, en niet de partij. Daarnaast moet de invloed van partijbesturen op de samenstelling van de lijsten beperkt worden, dunkt me. Het komt nu nog te vaak voor dat een Kamerlid van de lijst wordt gehaald nadat hij blijk heeft gegeven van een ‘gebrek aan loyaliteit’ aan de partij. Dat is funest voor de vertegenwoordigende functie van een Kamerlid, zeker wanneer hij zijn ‘loyaliteit’ aan de partij heeft opgezegd ten gunste van zijn verplichtingen jegens de kiezer.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

    Peter Versteegh

    13 februari 2017

    Ik heb veel sympathie voor de visie van Jip Stam. Om het op onszelf te betrekken: het interne systeem van de VVD zou aangepast moeten worden. Het feit dat de laatste keer maar 15% van de VVD leden heeft meegedaan met het vaststellen van de eigen kandidatenlijst voor de Tweede Kamer is erg onbevredigend, ik mag aannemen voor alle betrokkenen.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

    Gijs Boerhout

    8 februari 2017

    Een van de oorzaken van de veelgehoorde klacht over de kloof tussen burger en ‘elite’ is volgens de heer Van Steegh de kiesdeler. De kiesdeler mag dan een rol spelen, de kern ligt ergens anders, namelijk bij de behoefte die veel stemmers hebben aan een herwaardering van de Nederlandse natie. Die herwaardering zien zij belemmert door Europese integratie, de euro en immigratie. Overigens biedt het huidige stelsel met haar kiesdeler in groeiende mate ruimte voor die herwaardering. Kritische geluiden over Europa en immigratie krijgen inmiddels immers ruim baan in het parlement. Daarom lijkt mij het voorstel van de heer Stam om de vertegenwoordigende functie van kamerleden te versterken ook niet nodig. Bovendien zie ik de invloed van partijbesturen op de samenstelling van kieslijsten niet als een probleem. Kiezers kiezen immers hoofdzakelijk op basis van een partijprogramma en niet op basis van de manier waarop individuele politici dat programma onder woorden brengen.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Peter Versteegh

  23 januari 2017

  Nadat er zoveel aandacht is geweest voor Brexit en in de pers ook voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zou het me een lief ding zijn als er nu wat meer aandacht komt voor een belangrijke politieke ontwikkeling dicht bij huis: de Franse presidentsverkiezingen en de campagnes die daar aan voorafgaan. Het is volgens mij hoe dan ook zo dat ons focus wel erg Anglofiel of Atlantisch is – dat mag best een beetje bijgestuurd worden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Jip Stam

  23 januari 2017

  Het antwoord op de bovenstaande vraag ‘Mag verdere machtsoverdracht naar de EU alleen nog maar met een tweederdemeerderheid in de Eerste en Tweede Kamer?’ kan rederlijkwijze slechts ‘eens’ zijn. Aangezien met de Europese integratie een nieuwe rechtsorde in het leven is geroepen die formeel boven de Nederlandse rechtsorde staat, ligt het voor de hand dat voor alle besluiten die er ertoe strekken aan dit EU-rechtsgebied meer bevoegdheden op te hangen niet een ‘gewone’, maar een ‘gekwalificeerde’ meerderheid in beide Kamers noodzakelijk is. Misschien moeten de eisen voor EU-kwesties, die de Nederlandse grondwet aldus overstijgen en daarmee buiten ons democratische domein vallen, nog wel strenger zijn dat die voor wijzigingen aan de eigen grondwet. Hoewel Nederland als soevereine staat altijd kan beslissen om afstand te doen van de onderwerping aan deze Europese rechtsorde (middels artikel 50 EU-verdrag), is het Europese integratieproces in veel opzichten welhaast onomkeerbaar geworden. (precies wat de bedoeling was…) Denk hierbij aan de Euro; een project dat slechts terug te draaien is wanneer een land ook de gehele EU verlaat. Om dit soort valkuilen te voorkomen dient er eens een grondig debat, en ja, dus ook een serieuze stemming, te worden gehouden over de toekomst van de Europese integratie.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Klariet Bolle

  31 december 2016

  Wat betreft de uitdaging van de globalisering, is m.i. het beste wat we kunnen doen mensen sterker maken. Opleiden om mee te kunnen gaan in de vaart der volkeren. Niet alleen in kennis, maar ook in instelling. Ooit hadden we de 7 provincies. Nederland is ondanks de regionale verschillen nu een gemeenschappelijk begrip. Die verschillen tussen landen binnen Europa – en daarbuiten – zijn nog veel groter. Maar misschien hebben we wel meer gemeen met mensen die all over the world mee bewegen met veranderingen en is de werkelijke uitdaging die met de mensen die dat niet willen of kunnen. Deels is dat een keuze, deels een kwestie van onvoldoende mogelijkheden en vaardigheden. Niet iedereen zal het met opleiding redden. Er zullen ook mensen zijn die we gewoon moeten blijven ondersteunen. Deels is het een kwestie van tijd. Nieuwe generaties groeien op in een andere tijd. Het is zaak ervoor te zorgen, dat ook jonge mensen uit angstige gezinnen gestimuleerd worden. Een van de belangrijkste meerwaardes van onderwijs!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Jip Stam

  24 december 2016

  Globalisering is geen natuurverschijnsel, maar grotendeels een gevolg van politieke besluitvorming. Het is dan ook het politieke apparaat waarmee de uitwassen ervan beteugeld kunnen worden. Nieuwsuur maakte hier gisteren een buitengewoon scherpe en uitgebreide uitzending over, met raak commentaar van o.a. professor Paul Scheffer. http://nos.nl/uitzending/21152-nieuwsuur.html

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  17 december 2016

  Er waren mensen in Nederland die zoveel bezwaren hebben tegen de Europese Unie dat ze elk middel te baat namen om langs de formele weg zand in de Europese machine te gooien. Het associatieverdrag met de Oekraïne bood daartoe een prima gelegenheid, want er waren best punten in dat verdrag aan te voeren die bij menigeen twijfels opriepen. Het verdrag was door een meerderheid in de Tweede Kamer goedgekeurd. Via het burgerinitiatief, waarvoor volgens de referendumwet van juli 2015 300 duizend handtekeningen nodig waren, dwongen ze een referendum af waarvoor bijna 430 duizend handtekeningen werden verzameld. De referendumwet vereiste de absurd lage opkomst van 30% van de kiesgerechtigde Nederlanders en met 32% werd die grens gehaald. Het aantal Nee-stemmers was 61%.
  Nederland heeft een vertegenwoordigende democratie en er bestaan geen belemmeringen voor wie dan ook om aan de verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging deel te nemen. Wie de kiesdeler haalt krijgt een zetel, een kiesdrempel is er niet. Nederland kent dan ook een bijzonder groot aantal politieke partijen. In de Tweede Kamer waren 11 partijen door de verkiezingen vertegenwoordigd, terwijl door afsplitsingen er nu 16 fracties zijn. Er is dus een breed spectrum van politieke inzichten en maatschappij-opvattingen aanwezig. Niettemin kan het voorkomen, dat een wet wordt aangenomen waarmee een belangrijk aantal burgers niet kan instemmen en de kiezers van zo’n groep kan over meerdere partijen verdeeld zijn. Om toch recht te doen aan het wezen van de democratie – het volk is soeverein – wordt door velen het referendum aanbevolen als het ultieme middel voor een waarachtig democratisch bestuur. Daar lijkt heel wat voor te zeggen te zijn, maar evenzeer zijn er bezwaren tegen aan te voeren. Een veel gehoord bezwaar is dat niet elke burger in staat kan worden geacht de problematiek van een bepaalde wet tot in de details te kennen en op waarde te beoordelen. Wie een dergelijk bezwaar aanvoert wordt door de voorstanders van het referendum als regel weg gehoond, want wie dat zegt zou daarmee willen beweren dat de burgers te dom zijn om over die wet een oordeel te kunnen geven. Dat is dus een nogal onzuivere manier van discussiëren. Wie ook maar enige kennis heeft van wat er komt kijken om alle aspecten van een wet te doorgronden begrijpt dat niet elke burger de tijd en de energie kan opbrengen om een gefundeerd oordeel te vellen. En een goed gefundeerd oordeel wordt gevraagd door een referendum, waar alleen een Ja of een Nee mogelijk is. Bovendien heeft niet elke burger voldoende toegang tot alle informatie die nodig is om tot een oordeel te komen. Waar het dan bovendien gaat om een oordeel over een wet die al door de Staten Generaal is aangenomen is het zaak dat emoties niet de belangrijkste drijfveer moeten vormen.
  Bij de Kamerverkiezingen van 2012 was de opkomst 9.462.223 stemmen oftewel nagenoeg 75% van het aantal stemgerechtigden. In de Tweede Kamer werd de goedkeuringswet voor het associatieverdrag dus goedgekeurd door vertegenwoordigers van meer dan 50% van die meer dan 9 miljoen kiezers oftewel namens meer dan 4.742.112 kiezers. Het aantal geldig uitgebrachte stemmen in het referendum was 4.113.613, waarvan 2.509.395 (61,00%) tegen het verdrag stemden. Volgens de genoemde referendumwet was de uitslag derhalve dat een royale meerderheid tegen het verdrag had gestemd. Daarmee is een duidelijk bewijs geleverd dat een referendum met een dergelijk lage eis aan de opkomst bepaald niet als ultiem democratisch instrument kan worden beschouwd, tenzij we onze volksvertegwoordigers niet meer serieus wensen te nemen. Dat laatste nu niet als vaststaand aannemend lijkt het noodzakelijk om voor toekomstige referendums de opkomsteis te stellen op 75% hetgeen meer overeenkomt met de opkomst voor de gewone kamerverkiezingen.
  In het voorgaande heb ik het feit dat het bovendien om een raadgevend (dus niet bindend) referendum ging nog buiten beschouwing gelaten.
  De verontwaardigde uitroep van Thierry Baudet ‘WIJ hebben als Nederlanders Nee gezegd tegen dit verdrag’ beschouw ik dan ook als een pertinente leugen, want niet wij als Nederlanders, maar niet meer dan 1 op de 6 stemgerechtigde Nederlanders heeft in het referendum Nee gestemd en dit resultaat kan ik met de beste wil van de wereld niet democratisch noemen. Wie het met regering en parlement eens was dat het associatieverdrag een goede zaak was hoefde niet aan dit referendum deel te nemen. Wie het niet eens daarentegen moest wel meedoen. Dat deed dus een minderheid. De verontwaardiging van de aanjagers van het Nee is gehuichel en dat de heer Baudet de Premier voor leugenaar uitmaakt getuigt van zijn gebrek aan fatsoen.
  G.H. Kellersmann.
  Landsmeer

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Patrick van Schie

   19 december 2016

   Of het referendum een nuttige aanvulling is op de vertegenwoordigende democratie of niet, is een discussie apart. Voor nu is relevant dat het middel er was, en dat aan de eisen werd voldaan. Het valt de nee-stemmers niet kwalijk te nemen dat slechts een opkomst van 30% was vereist. Als de thuisblijvers met het verdrag instemden, hadden ze naar de stembus moeten gaan. Vraag is nu of de deal van Rutte een goede is. M.i. wel, er is een aantal zorgen van de nee-stemmers weggenomen. Baudet, Roos, Wilders en Roemer hebben geen gelijk als ze zeggen nee is nee, omdat de motieven van een deel van de nee-stemmers door het juridisch bindende bijvoegsel zijn weggenomen. Ze zouden eerder een punt hebben als ze dit nieuwe verdrag met bijvoegsel weer aan een referendum zouden willen onderwerpen; dan kan blijken of de burgers nu wel ja zeggen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

    Georg Kellersmann

    21 december 2016

    Patrick van Schie heeft hier gelijk, omdat die gekke referendumwet er eenmaal was. Dat neemt niet weg dat het resultaat heeft aangetoond dat het referendum geen democratisch instrument kan worden genoemd als de eis voor het opkomstpercentage niet in de buurt ligt van de normale opkomsten voor de parlementsverkiezingen, dus circa 75%. Het gaat om een raadgevend referendum over een wet die in het parlement al was goedgekeurd. Eigenlijk kan bij dergelijke referendums worden volstaan met alleen Nee als mogelijkheid. Dan kunnen ja-stemmers inderdaad thuisblijven. Die zijn het immers eens met wat de wettige vertegenwoordigers al hebben besloten! En wie er tegen is krijgt dan de gelegenheid zijn/haar mening te uiten en dat is waar het om gaat.
    Bij een referendum waarbij een nog niet bestaande wet in het geding is ligt de zaak natuurlijk anders, want dan gaat het om ja of nee en dan kan het referendum raadgevend of bindend zijn. Het opkomstpercentage dient wel hoog te zijn. Ik blijf erbij dat zij die nu beweren dat de Nederlanders Nee hebben gezegd in het Oekraïne-referendum gewoon staan te liegen. Met een eis van 30% als opkomstpercentage is er nu van onze wetgeving een paskwil gemaakt.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  15 december 2016

  Thierry Baudet zegt zonder blikken of blozen: ‘Wij Nederlanders zeiden Nee tegen het (Oekraïne)verdrag. Thierry liegt.
  Slechts 1 op de 6 Nederlanders zeiden Nee.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  13 december 2016

  Politiek proces? Wilders heeft vanaf het eerste begin luidkeels uiting gegeven aan zijn afschuw van het proces dat het Openbaar Ministerie tegen hem heeft aangespannen wegens zijn uitlatingen over Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Nu het proces de volle aandacht trekt van nagenoeg alle media maakt hij op zijn eigen manier voluit gebruik van de publiciteit rondom het proces. Door onmiddellijk aansluitend aan de laatste zitting waarin hij schuldig werd bevonden hoger beroep aan te tekenen heeft hij bedoeld of onbedoeld bestuurlijk verantwoordelijke politici de mond gesnoerd omdat het usance is dat er geen commentaar wordt gegeven zolang de zaak ‘onder de rechter is’.
  Op allerlei manieren beoordelen politieke en andere commentatoren het initiatief van het OM om Wilders te vervolgen van twijfelachtig tot uiterst ongewenst. Vrijwel niemand uit die kringen oordeelt positief over deze uitspraak en dat is betreurenswaardig. Er is natuurlijk geen sprake van dat Wilders monddood is gemaakt. Hij heeft zijn grens van zijn hetze niet weten te bepalen, een grens die in onze wetten is aangegeven. De rechter oordeelde dat hij die heeft overschreden. Dat oordeel betreft niet de inhoud van zijn mening, het betreft de manier waarop hij zijn doel wenst te bereiken.
  Hij heeft zijn mening jarenlang kunnen rondbazuinen zonder dat iemand hem een strobreed in de weg legde. Het is niet waar dat hij nu veroordeeld werd wegens racisme. Hij werd veroordeeld vanwege groepsbelediging en aanzetten tot haat. Het is niet hetzelfde als racisme, maar het systematisch kweken van afkeer jegens een bevolkingsgroep die niet alleen een bepaalde nationaliteit heeft, maar tevens ook een bepaalde religie aanhangt heeft gelijke betekenis als racisme, vooral doordat Wilders de meest fanatieke islamofoob van Nederland is. Hij wil de Koran verbieden, hij wil Nederland van de Islam ontdoen – de-islamiseren noemt hij dat – alsof Nederland wordt beheerst door de Islam.
  Zijn methoden zijn ontleend aan die van Adolf Hitler. Die maakte Joden tot zijn mikpunt waar Wilders nu de Moslims heeft uitgekozen. Daarbij baseert hij zich op een gebrekkige kennis van de Koran. In zijn toespraken schetst hij eerst een afschrikwekkend beeld van het gedrag van – sommige – Marokkanen, om dan de vraag te stellen ‘wat willen jullie, meer of minder Marokkanen’ en het ‘minder…minder…minder’ klonk hem als muziek in de oren. Vergenoegd voegde hij er aan toe ‘daar gaan we dus wat aan doen’.
  De vraag alleen immers al, na de inleiding, suggereert het antwoord. Het doet denken aan ‘Was wollt ihr: Kanonen oder Butter’. Na zijn inleiding wist Hitler het antwoord en hij nging er iets aan doen.
  Hoe democratisch de volksvertegenwoordiger Wilders is mag wel blijken uit zijn unieke lidmaatschap van de PVV. Hij wenst geen leden, want leden wensen inspraak en dat is niet wat Wilders wil. Helaas lopen, net als in de jaren dertig hele horden kiezers achter deze partijleider aan. De gevolgen zijn de meeste Nederlanders wel bekend van horen zeggen, maar ach, dat is verleden tijd. Met Wilders als Premier gaat Nederland een catastrofe tegemoet.
  Het proces was natuurlijk een politiek proces. Niet om Wilders als politicus aan te pakken zoals hij zelf beweert, maar om de grens aan te geven tot waar de vrijheid van meningsuiting maatschappelijk aanvaardbaar is. Haat zaaien behoort niet binnen die grens te liggen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Jurriaan de Jong

   15 december 2016

   Natuurlijk wordt Wilders niet monddood gemaakt. Daarin heeft de heer Kellersmann in mijn ogen gelijk. Dat neemt niet weg dat de rechtbank er in haar uitspraak voor heeft gekozen om een dubieuze juridische route te bewandelen. Zij probeert de wet namelijk uit te leggen op een manier die, ook al strookt zij met jurisprudentie van het EHRM, niet overeenkomt met de letter van de Nederlandse wet en al helemaal niet met het rechtsgevoel van een doorsnee Nederlandse rechtsdeelnemer. De rechtbank beschouwt de groep ‘Marokkanen’ namelijk als een ‘groep met een bepaalde nationale afstamming’ en daarmee gemakshalve als een ras, als bedoeld in de artikelen 137c en 137 d Wetboek van Strafrecht. Dit is problematisch om twee redenen. Ten eerste omdat helemaal niet duidelijk is of Wilders doelde op de ‘nationale afstamming’ (lees: etniciteit) van de ‘Marokkanen’ of op hun ‘nationaliteit’. Als hij nationaliteit bedoelde, dan is hij volgens Nederlands recht niet strafbaar -e het kabinet neemt overigens ook allerlei gerichte maatregelen tegen ingezetenen met een tweede (of andere) nationaliteit. Hoe kan de rechter redelijkerwijs achterhalen/bewijzen dat Wilders het had over ‘nationale afstamming’ en dus over ‘ras’? Ten tweede wordt ‘nationale afkomst’ (volgens de jurisprudentie van het EHRM) gelijkgesteld aan ‘ras’. Dat is merkwaardig, omdat ras (in biologische zin, althans) een heel ander begrip is. Dit roept de vraag op of de juridische werkelijkheid nog wel strookt met de échte werkelijkheid! Kortom, de uitspraak van de rechter mag dan wel genuanceerd overkomen, maar logisch lijkt hij niet. Ik ben daarom erg benieuwd naar het hoger beroep, en of deze aspecten daarbij nader opgehelderd zullen worden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Patrick van Schie

   15 december 2016

   In zijn algemeenheid lijkt mij dat een verschil moet worden gemaakt tussen wat men wel of niet zou moeten zeggen, een zaak waarover altijd verschillend zal worden gedacht en die uiteindelijk door ieder persoon zelf dient te worden beantwoord, en wat men zou mogen zeggen zonder met het strafrecht in aanraking te komen. Wat betreft dit laatste dient de grens m.i. zeer ruim te worden getrokken; alleen persoonlijke laster en smaad dienen strafbaar te zijn op grond van het schadebeginsel. Het beledigd zijn als schade aanmerken is voor een vrije samenleving zeer gevaarlijk, want dan kan algauw niets meer worden gezegd of kan het minste worden gezegd over de mensen met de langste tenen. ‘Groepsbelediging’ zou wat mij betreft uit het wetboek van strafrecht moeten, omdat je dan algauw geen enkele uitspraak meer kunt doen. Het wordt in de praktijk ook zeer verschillend toegepast omdat Wilders blijkbaar niet iets mag zeggen wat door Marokkanen als beledigend wordt opgevat maar links voortdurend dingen mag roepen over zogenaamde rijkeren wat (terecht) niet strafrechtelijk wordt vervolgd. En als belediging een categorie is: zou het nogal makkelijk vergelijken van een hedendaags politicus met Hitler dan niet eveneens strafbaar moeten zijn? Ik vind dus van niet, ook al vind ik de vergelijking wel ongepast.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  23 november 2016

  Een poll over het onderwerp interlandelijke adoptie met als keuzemogelijkheden eens of oneens zal een vertekend beeld opleveren van hoe er in den brede over wordt gedacht. Het is gaan zwart-wit vraagstuk.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Jip Stam

   24 november 2016

   Dank voor uw suggestie, meneer Kellersmann. We zullen ons best doen om ook in de polls de nodige nuance te verwerken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Jip Stam

  15 november 2016

  http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4413459/2016/11/11/Jesse-Klaver-vreest-de-cultuuroorlog-uit-de-VS.dhtml Jesse Klaver, de leider van GroenLinks, heeft het licht gezien, zo lijkt het. ‘Nationalisme’ mogen het we het van hem natuurlijk niet noemen, maar hij vindt nu (tot mijn grote verbazing) dat we als Nederlanders trots mogen zijn op onze geschiedenis, want onze geschiedenis ‘definieert ons als Nederland’. Bovendien is de gezamenlijke geschiedenis iets wat ons Nederlanders bindt, zo stelt hij in het interview. Om zijn punt te onderbouwen noemde Klaver zelfs het Plakkaat van Verlatinghe uit 1579 (de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) en de grondwet van Thorbecke uit 1848 als voorbeelden van cruciale momenten in onze geschiedenis waarop onze vrijheid en democratie vorm hebben gekregen. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het las; een GroenLinkser die de Nederlandse geschiedenis omarmt en stelt dat we daar ‘met z’n allen’ trots op mogen zijn? Je zou haast op de man stemmen. Ware het niet dat GroenLinks ook de partij is die juist pleit voor de uitkleding van diezelfde – in de loop der eeuwen bevochten – vrijheid en democratie. In de waan dat de EU ‘onze grondrechten beschermt’ pleiten de zelfverklaarde links-liberalen voor steeds verdere overdracht van bevoegdheden aan de EU en het tegelijkertijd ‘versterken’ van de ‘Europese democratie’. Het verdrag van Lissabon (dat in 2005 de facto door het Nederlandse volk werd afgekeurd) ‘is niet af en moet een vervolg krijgen’, staat op de website van partij. Hoe is dit te verenigen met de door Klaver gevierde Nederlandse geschiedenis van vrijheid en democratie? Begrijpt hij niet dat steeds verdere Europese integratie in feite de opheffing van de zelfbeschikking van het Nederlandse volk inhoudt? Het feit dat Klaver is ‘geschrokken’ van de Brexit – maar tegelijkertijd pleit voor Europese ‘democratisering’ en een nieuw integratieverdrag – laat zien hoe naïef zijn standpunten over de Europese Unie eigenlijk zijn. Zijn houding is niets anders dan blind en wereldvreemd idealisme, nu dus gecombineerd met een gekunsteld pleidooi voor nationaal historisch besef; twee zaken die overduidelijk niet samen gaan. Kortom, Klaver mag het Plakkaat van Verlatinghe en de grondwet van 1848 dan wel zo belangrijk vinden, maar begrijpen van dier politiek-theoretische belang voor de zelfbeschikking van Nederland doet hij niet.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Ronald Weilers

   17 november 2016

   Groen Links, maar zeker ook D66 willen maar niet begrijpen dat juist het drammen richting een federaal Europa velen tegen de borst stuit en steeds meer tegenstemmers veroorzaakt. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat verreweg de meeste Europeanen wel het belang van een verenigd Europa in zien, maar dat dat op een meer organische manier moet plaatsvinden. Zoals de heer Bolkestein al een paar jaar geleden stelde: Eurofielen maken meer kapot dan Eurosceptici .

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Jip Stam

  8 november 2016

  Aangezien de NOS – bewust of onbewust – geen beelden heeft uitgezonden van het getuige-deskundige-verhoor van prof. Paul Cliteur, deel ik het gehele verhoor bij dezen graag met alle geïnteresseerden: https://www.youtube.com/watch?v=hhnyyRNUY9E. Je moet er even de tijd voor nemen (1:40 uur), maar dan heb je ook wat. Cliteur zet uiterst helder en overtuigend uiteen waarom het begrip tolerantie in onze democratische rechtstaat geen zuivere betekenis meer heeft, en wat de gevaren kunnen zijn van het hanteren een te nauwe opvatting van dit essentiële liberale beginsel.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Georg Kellersmann

   23 november 2016

   Als Cliteur over tolerantie begint is het beter om juist niet te luisteren. Die man hanteert voor zich persoonlijk heel andere tolerantiebegrippen dan voor de samenleving als geheel. Wie een andere mening dan deze professor is toegedaan scheldt hij uit.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

    Jip Stam

    24 november 2016

    Als ik het goed heb begrepen koestert Cliteur de opvatting van Voltaire, namelijk dat eenieder het recht heeft om het hartgrondig met een ander oneens te zijn, of diens mening zelfs moreel verwerpelijk te vinden, maar dat je altijd het recht van die ander om zijn mening te uiten moet huldigen. Uiteraard geldt dat wanneer er duidelijk wordt opgeroepen tot geweld, er een grens bereikt is. Dan treedt er immers schade op en wordt een ander in zijn vrijheid gekrenkt, zoals J.S. Mill zou zeggen. De klassiek-liberale denker John Locke huldigt een vergelijkbaar standpunt, zij het ten aanzien van religieuze tolerantie. (zie de Brief over Tolerantie uit 1689). Of Cliteur nu wel of niet mensen uitscheldt – ik heb hem dat nog nooit horen doen -, ik ben het met zijn uitgangspunt eens. De vrijheid van het woord speelt in een democratie immers een cruciale rol bij het bieden van ruimte aan afwijkende, wellicht schokkende, opvattingen. Deze voeden het publieke debat, waardoor de democratie levendig en dynamisch blijft.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Charlotte Lockefeer-Maas

   8 november 2016

   Dank je voor het delen Jip!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  7 november 2016

  Over het Schuldig Erfgoed
  Het standbeeld van Generaal Van Heutz in Amsterdam werd weggehaald. Van Heutz was de generaal die in de tweede helft van de 19de eeuw de Pacificatie van Aceh tot stand bracht met circa 300 duizend slachtoffers. Zijn werk werd in de jaren 1956 tot 1998 door Soeharto voortgezet.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Ronald Weilers

  3 november 2016

  Stelling:
  Het recht op “privacy” is een grondrecht, of zou dat op z’n minst dienen te zijn. Een ieder dient gevrijwaard te zijn van ongewenste inmenging door anderen in zijn of haar privé leven. Slechts daar waar consensus over is, zoals bij belastingheffing en persoonsgegevens bij de overheid, zou alleen op vrijwillige basis persoonlijke informatie door de persoon zelf, dan wel de wettelijk voogd (ouders), gegeven kunnen worden. Geen enkele instantie, geen enkel bedrijf, geen enkel instituut, geen enkel individu, zou de beschikking mogen hebben over welke persoonsgegevens dan ook zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, gedetailleerde toestemming van elk individu. Dit dient controleerbaar te zijn door een volkomen onafhankelijke instantie. Onafhankelijk van de overheid, bedrijven, instituties en individuen.

  Voor het bewaren van de democratie is dat van essentieel belang.

  O.a. omdat:
  Op het gebied van data opslag en gebruik is zo veel mogelijk geworden, dat manipulatie van die data voor een steeds groter aantal bedrijven, instituten, enz., maar ook instanties en regeringen, een optie wordt om macht te consolideren of te winnen. De mens zit zo in elkaar dat indien er maar een fractie ruimte wordt geboden, daar misbruik van gemaakt wordt. Vooral ook omdat door de globalisering bedrijven, instituten enz. steeds kapitaal krachtiger worden en de nodige techniek overal kunnen aanschaffen of kunnen laten ontwikkelen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Jip Stam

   8 november 2016

   Scherp punt. Ik ben het er op zich wel mee eens dat het ‘recht op privacy’ op enerlei wijze in de grondwet kan worden vastgelegd. Wel vraag ik me af of de mens, die ook een sociaal dier is, de verleiding zal kunnen weerstaan om ‘vrijwillig’ alsmaar meer persoonsgegevens met bedrijven, instellingen (via sociale media en webpagina’s) te delen. Wie twijfelt nu nog over het accepteren van cookies of het accepteren van algemene voorwaarden van het gebruik van een computerprogramma of applicatie op je mobiel? Bijna niemand. Iedereen accepteert, omdat anders gebruikersgemak verloren gaat, zo wordt ongetwijfeld gedacht. De vraag is dan niet zozeer of de wetgever privacy beter in de wet moet regelen, maar ook of burgers niet actief kunnen worden behoed voor de valkuilen van de digitalisering van hun sociale omgeving. Dit is natuurlijk wel glad ijs voor een liberaal, dat spreekt voor zich….

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

    Ronald Weilers

    17 november 2016

    Inderdaad, de mens is een sociaal dier en deelt het liefst met anderen die hij/zij vertrouwt. Maar het individu moet kunnen terugvallen op duidelijke scherpe wetgeving die hem/haar beschermt en verloren individualiteit kan herstellen. Om digitale aanvallen op of misbruik van onze privacy te beschermen hebben de daartoe opgerichte instanties veel ruimte nodig om effectief te kunnen functioneren, maar dan dient er ook een tegenwicht te zijn tegen mogelijk ontsporen van deze instanties.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Danny Turk

   8 november 2016

   In de meest recente editie van Liberaal Reveil heeft Michiel Hasslacher hier een zeer interessant artikel over geschreven. Hij heeft het over een ‘liberaal dilemma’ omdat zowel het bieden van veiligheid als het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer voor liberalen zeer belangrijke uitgangspunten zijn. Juist met betrekking tot het digitale domein kunnen deze twee met elkaar in conflict raken. Het is de taak voor de overheid hier een weloverwogen balans in te vinden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

    Ronald Weilers

    17 november 2016

    Goede artikelen. Je zou verwachten dat binnen de VVD zorg aangaande de digitalisering gemeengoed zou zijn, maar daar wijst onvoldoende op. In duidelijke, scherpe wetgeving, dient aangegeven te worden dat het individu expliciet eigenaar is van de persoonlijke gegevens. Van daaruit kan de overheid een weloverwogen balans vinden in bestrijding van cybercriminaliteit, ondermijning van de maatschappij en de privacy van de burger. Maar wetgeving sec is niet voldoende; democratische controle moet beschikken over effectieve instrumenten.

    Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  Georg Kellersmann

  23 oktober 2016

  Wie zich op een leeftijd van meer dan 80 jaar nog sterk politiek betrokken voelt en ook nog met belangstelling veel van de maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen op de voet probeert te volgen, die moet zich wel in verwondering hebben afgevraagd wat het kabinet werkelijk voor ogen heeft gestaan met het bekendmaken van een voorgenomen wetsontwerp dat inmiddels bekendheid heeft verkregen onder de benaming ‘het voltooide leven’. Heel opmerkelijk is dat er sprake zou zijn van ‘veel Nederlanders’ die hulp wensen bij het beëindigen van hun leven omdat zij het als voltooid beschouwen. Dat roept natuurlijk nogal wat vragen op. Wat is een voltooid leven? Is het als een bouwwerk dat geheel volgens ontwerp is voltooid? Of lijkt het meer op een autobiografie waarvan de auteur het laatste hoofdstuk niet zelf wil schrijven? Heel belangrijk ook is de vraag hoeveel Nederlanders er bedoeld worden met ‘veel Nederlanders’. Is daar onderzoek naar gedaan? En als dat inderdaad het geval is was dat op een wetenschappelijke manier uitgevoerd? Of stond het resultaat van zo’n onderzoek al bij voorbaat vast omdat de onderzoeker(s) bewijs zochten voor hun eigen mening, zoals – helaas – wel vaker bij wetenschappelijk genoemd onderzoek het geval is geweest. In de discussies die inmiddels in de media zijn opgelaaid, doorspekt met uitlatingen van politici, wordt nogal eens aangestipt dat bij ouderen het gevoel is gaan leven dat zij zich nutteloos zijn gaan voelen en dat hun leven daardoor geen betekenis meer heeft. Niemand zal ontkennen dat het gevoel op oudere leeftijd overbodig te zijn een ontmoedigend vooruitzicht is als dat gevoel onvermijdelijk bij een bepaalde leeftijd zou behoren. Niemand zal ook kunnen ontkennen dat het eigenlijk geen verbazing hoeft te wekken als het een feit zou blijken te zijn dat er ‘veel Nederlanders’ blijken te zijn die met dat gevoel zijn geconfronteerd. Als we het leven in fasen opdelen, dan is het wel de laatste fase waaraan erg weinig aandacht wordt geschonken.
  Het is vooral de laatste jaren een politieke topic geworden om over ‘onze normen en waarden’ te spreken en dat in die zin, dat het om waarden gaat waar we als Nederlanders eeuwen voor hebben gevochten. Overbodig hier aan toe te voegen dat het daarbij vooral gaat om het in de grondwet vastgelegde recht op vrije meningsuiting. Maar, eerlijk is eerlijk, Mark Rutte heeft gesteld dat onze Nederlandse cultuur geen cafetariasysteem is waaruit naar believen kan worden benut. Geen kroketten uit de muur. Nou, daar heeft hij best gelijk in, want ook al wordt er weinig over gesproken, één van die ‘zeer oude’ waarden was het respect voor ouderen. Nadere toelichting op deze waarde lijkt hier overbodig. Tot onze gekoesterde waarden behoorde ook het respect voor het leven. Dat leven begint met de geboorte, althans die fasen van het leven waarin een mens deel uitmaakt van een gemeenschap, om te eindigen met het overlijden. Hulp bij overlijden, een alleen maar wat vriendelijker uitdrukking dan het veroorzaken van de dood, was zo volstrekt in strijd met onze normen en waarden dat er niet over kon worden gesproken, anders dan in het geval van het opzettelijk, dan wel door onachtzaamheid doden van een medemens. In dat soort gevallen was er sprake van moord, dan wel dood door schuld en dat zijn – nog steeds – ernstige misdrijven. De euthanasiewet heeft daar geen verandering in gebracht. Euthanasie heft de strafbaarheid op als het overlijden wordt bespoedigd in een situatie waarin het overlijden aan een ziekte in het terminale stadium al vast staat en er door de ingreep ondraaglijk lijden wordt voorkomen. Nu wordt – in het kader van de discussies over het voltooide leven – aangevoerd dat met lijden volgens de euthanasiewet niet uitsluitend lichamelijk lijden, maar ook psychisch lijden bedoeld zou zijn. Zover daarover veel bekend is, lijkt het toch vrijwel altijd om lichamelijk lijden te gaan.
  Het lijkt mij een wat fundamentalistisch aandoende vorm van liberalisme als het recht op hulp bij het overlijden wordt erkend op grond van het zelfbeschikkingsrecht van een mens. Dat soort liberalisme is dan bezig de rol van de individu binnen een gemeenschap te ontkennen, tenminste te minimaliseren en daar kan ik mij als liberaal in elk geval niet mee verenigen.
  Nog erger is het dat volgens het voorgenomen wetsontwerp er een geheel nieuw beroep moet worden opgevoerd op de beroepenlijst, de helper bij overlijden, compleet met nieuwe opleiding. Toen de doodstraf nog bestond werd dat beroep ‘beul’ genoemd. Als Nederland dit nieuwe beroep inderdaad als beroep gaat erkennen zijn we wel een eind gedaald op de morele ladder. De vraag is of er mensen zijn die zich daartoe lenen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Patrick van Schie

   18 november 2016

   Of het om veel of weinig mensen gaat die een bepaald verlangen hebben, doet mijns inziens niet ter zake. Op zichzelf genomen is het aan ieder individu te bepalen of zijn/haar leven voltooid is en of hij/zij er een einde aan zou willen maken. Maar, en hierin val ik Georg Kellersman bij, het recht er een einde aan te maken impliceert niet per se het recht van een ander individu te mogen vragen daarin bij te staan. In maart heeft de Telderslezer Kevin Yuill daarop gewezen, in een liberaal betoog: ieder heeft het recht een einde aan zijn leven te maken, maar niet om dit van anderen/de samenleving te vragen. Daarbij komen andere bezwaren: hoe te voorkomen dat wordt gehandeld uit sociale druk (bijvoorbeeld van familie die uit is op een erfenis)? Een leeftijdsgrens, zoals D66 wil? Maar is dat geen boodschap aan ouderen dat zij eigenlijk te veel zijn? Dat is geen boodschap die een samenleving zou mogen zenden. Zou de omgeving niet eerder moeten proberen mensen weer zin in het leven te geven? Bij lijden in geval van een ongeneeslijke ziekte is dat iets anders, maar daarvoor is er al een euthanasiewet.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Charlotte Lockefeer-Maas

   25 oktober 2016

   Dank u wel voor uw bericht, meneer Kellersmann. Een heel waardevolle bijdrage aan het ontstane debat. Ik ben allerminst overtuigd van het liberale gehalte van een dergelijke ‘voltooid leven’ wet.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  9 september 2016

  Wat mij betreft is het enige doel van de VVD op dit moment het herstellen van de vrijheid en democratie zoals we die officieel zouden moeten hebben en die geheel en al anders functioneert. Ben benieuwd of Mark Rutte met het oog op een derde termijn de manco’s aan het huidige bestel luidkeels gaat adresseren en als surplus in het verlengde daarvan de orde ook nog eens gaat herstellen. Ik bedoel niet straks, maar nu. Leuke advertorial voor een derde termijn! Politiek dient uitsluitend het faciliteren van menselijke vrijheid om een eigen evolutionair levenspad te volgen (binnen de marges van onschadelijkheid jegens derden). Het zitten op een blauwe stoel is geen carrièrepad. Ernstig dus wanneer het vol zit met mensen die niet eens prijs stellen op een eigen waarachtig leven (maar liever iets anders uitbeelden én daarbij schadelijk zijn voor derden). Met macht is in deze wereld niets te bereiken. Het masseren van mensen in de goede richting dan wel het charmeren van gevaarlijke gekken om maar mee te gaan in wat dan toch wel goed is, gaat voorbij aan de menselijke weg (domme herders met domme schapen; geen opvoeding tot autonomie). Waarheid spreken is lucratiever en absoluter. En dus altijd effectiever. En menselijker, want ontdaan van hoogmoed. Een tweemansfractie VVD – mits zuiver afgestemd op essentiële waarden – kan effectiever zijn dan een brede partij die Jan en alleman meesleept richting de gewenste werkelijkheid die Mark zo graag ventileert: waardevol Nederland (als z’n ghostwriter het hem slechts dicteert vind ik dergelijke uitspraken al helemaal slappe hap). Lieve Mark, heb je toch lief.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  7 september 2016

  Soevereiniteit is de titel van publicatie nummer 125 van de Prof. mr. B.M. TeldersStichting en daarin wordt het begrip “volkssoevereiniteit” uitvoerig belicht. Zo lezen we in Hoofdstuk II (blz. 17):
  “De overheid is zaakwaarnemer van het volk, oefent namens het volk en voor het volk gezag uit. Het gezag dat de overheid over burgers uitoefent komt zo oorspronkelijk van die burgers zelf”.
  En verder
  “Uiteindelijk berust het publieke gezag op instemming van de burgers. Voor liberalen is dat cruciaal, omdat de vrijheid van het individu en de plicht de overheid te gehoorzamen op die manier met elkaar worden verzoend. Hiermee is de functie van de notie van volkssoevereiniteit gegeven”.
  Op blz. 13 lezen we:
  “Er is dus uiteindelijk één instantie – de grondwetgever – die over de bevoegdheidsverdeling heeft beslist en daarin veranderingen kan aanbrengen. Die grondwetgever is de daadwerkelijke soeverein”.
  Deze benadering van de soevereiniteit sluit natuurlijk prima aan bij onze Nederlandse democratische inrichting van “de staat”. Het volk oefent zijn soevereiniteit uit door de verkiezingen. Daarbij worden, zo wil het de Grondwet, vertegenwoordigers gekozen, die namens het soevereine volk de soevereine bevoegdheden uitoefenen. Tot die bevoegdheden behoort het vormgeven van de overheidsorganisatie en de vorming van het kabinet. Grondwettelijk wordt de regering gevormd door het Staatshoofd en het kabinet, maar in de praktijk wordt met de regering doorgaans alleen het kabinet bedoeld.
  Het zou, vanuit de benadering dat het volk soeverein is, logischer zijn als het volk een meer directe invloed zou hebben op de vorming van de regering. Naast de wetgevende taak die de volksvertegenwoordigers namens het volk uitoefenen hebben die volksvertegenwoordigers tevens als taak de controle op het kabinet.
  Hoewel de volksvertegenwoordigers in persoon worden gekozen is de praktijk – op enkele uitzonderingen na – anders. Burgers brengen hun stem in de meeste gevallen uit op een politieke partij, en dan in feite op de lijstaanvoerder.
  Na de verkiezingen volgt dan de – voornamelijk door traditie bepaalde – procedure van coalitievorming en personele bezetting van de functies binnen het kabinet. Het gevolg is dat de invloed van het soevereine volk op de vorming van een regering nogal indirect is. Vanuit die optiek zou er alles voor zijn te zeggen om de vorming van de volksvertegenwoordiging en die van de regering van elkaar te scheiden, door niet alleen voor de volksvertegenwoordiging verkiezingen te houden, maar tevens voor de Premier, die, eenmaal gekozen zijnde een kabinet samenstelt voor een programma, waarvoor hij/zij een voldoende meerderheid in de volksvertegenwoordiging kan verwachten. Voor de kandidaatstelling en de verkiezingscampagne zal enige tijd nodig zijn. Worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer dus gehouden op de derde dinsdag van de maand maart, dan zouden – als voorbeeld – de verkiezingen voor de premier – op de derde dinsdag van de maand juni kunnen plaatsvinden.
  Zo krijgt niet alleen het concept van de volkssoevereiniteit meer inhoud, maar wordt ook het dualisme versterkt. In de huidige situatie komt de controletaak van de volksvertegenwoordiging, as gevolg van coalitieafspraken en bijbehorende stemdiscipline, te vaak in de verdrukking.
  De idee om de Premier door directe verkiezingen te benoemen verdient veel meer aandacht. Het zal de politiek dichter bij de burger brengen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Laurens Wachters

   5 december 2016

   Bij directe verkiezing van een premier loop je het gevaar op onvoldoende overeenstemming met het parlement. Ook is er het risico van een populist als premier te krijgen. De regering moet m.i. een redelijke afspiegeling zijn van de wensen van het parlement wil het effectief kunnen werken. Het is ook niet alleen de premier die het karakter van een regering uitmaakt. Het is ook het bijbehorende team van ministers. Zoals we het nu hebben, komt een kabinet tot stand door onderhandelingen tussen parlementsfracties en op grond van overwegingen t.a.v. het verkrijgen van voldoende steun in het parlement, zodat er een werkbaar geheel ontstaat. Regeren is een kwestie van teamwork! Mark Rutte heeft dat ook heel goed begrepen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  hoog7085

  26 augustus 2016

  Internationale politieke economie: diep inzicht in de interacties tussen politiek (macht) en economie (middelen) lijkt van toenemend belang gelet op de internationale ontwikkelingen van de laatste toen jaar!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   turk0528

   26 augustus 2016

   Ik ben nu het boek War by other means. Geoeconomics and Statecraft van Robert Blackwill en Jennifer Harris aan het lezen. Het gaat over het gebruik van economische instrumenten om geopolitieke doelen te verwezenlijken. Pas recentelijk verschenen en van wat ik tot dusverre gelezen heb, zeer aan te raden als u geïnteresseerd bent in internationale politieke economie.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  turk0528

  14 juli 2016

  David Cameron is bekend met de Britse klassiekers en het was heerlijk om te zien hoe hij gisteren tijdens zijn laatste optreden als Britse premier, Jeremy Corbyn vergeleek met de ‘Black Knight’ uit Monty Python and the Holy Grail: https://www.youtube.com/watch?v=KSRqRAEK_zM

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   14 juli 2016

   Briljant 🙂

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   14 juli 2016

   Dat laatste optreden van Cameron was sowieso genieten qua humor, behalve dan bij Corbyn die gespeend is van alle gevoel voor humor.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  14 juli 2016

  Ik had er nog nooit van gehoord, maar sinds vanmorgen weet ik dankzij Trouw-columniste Kirsten van den Hul dat er niet alleen een vermeend glazen plafond is, maar ook een glazen klif. Volgens de theorie van de glazen klif worden vrouwen met name benoemd als bedrijven in zwaar weer verkeren, terwijl mannen vooral worden benoemd als het een bedrijf voor de wind gaat. De theorie gaat er daarbij vanuit dat vrouwen niet zozeer worden gevraagd omdat ze goede crisismanagers zouden zijn, maar juist om de ondankbare rotklus op te knappen en er desnoods over te struikelen zodat de mannen het weer kunnen overnemen. Daarbij staan vrouwen al op achterstand omdat ze vaak veel minder aangesloten zouden zijn op de informele informatiestromen binnen een organisatie. Uiteraard werd het aantreden van Theresa May door de columniste direct in verband gebracht met deze theorie. Het arme schaap mag de rommel opruimen die de mannen hebben achtergelaten. Je zou toch bijna medelijden krijgen…. Bijna, want May lijkt me nou niet de vrouw die zichzelf in eerste instantie als slachtoffer ziet. Het ‘arme schaap’ heeft toch al een behoorlijke track record opgebouwd en doet niet onder voor haar mannelijke collega’s. Waar komt toch die behoefte vandaan om vrouwen altijd weer in zo’n slachtofferrol te parkeren? Ik had maar wat graag de reactie van Thatcher gehoord op de glazen klif.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   14 juli 2016

   Zo zielig, die mevrouw Kirsten van den Hul

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   hosman-benjaminse6457

   14 juli 2016

   Het kiezen van vrouwelijke leiders in noodsituaties is vergelijkbaar met wat er in kuddes wilde paarden gebeurt: een oudere hengst heeft de dagelijkse leiding, maar als er echt gevaar dreigt neemt een oudere merrie het over. Ook wij zijn gewoon kuddedieren.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   14 juli 2016

   Lijkt me erg lastig de hypothese van de glazen klif te testen. En wat May betreft: die heeft zichzelf verkiesbaar gesteld. Misschien zijn vrouwen wel meer capabel dan mannen om rommel op te ruimen, maar dat maakt hen nog geen arme schapen om medelijden mee te hebben 😉

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   heiltjes9140

   14 juli 2016

   Wanneer je het “van Obama” deel van die laatste zin er af knipt, zouden heel veel mensen instemmen met die stelling, Patrick. Immers degene die vinden dat de huidige staats van de VS de schuld van Obama vinden, zullen naar alle waarschijnlijkheid niet op Clinton stemmen. En degene die bereid zijn op Clinton te stemmen zullen, naar mijn idee, de staat van de VS niet aan Obama wijten.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   14 juli 2016

   Margaret Thatcher trad in 1979 als premier aan nadat inderdaad Labour er een rotzooi van had gemaakt – winter of discontent – maar zij werd leider van de Conservatieven in 1975 voordien. Bovendien dacht niemand in 1979 dat Thatcher er tijdelijk zou zitten, alleen maar even om wat rotzooi op te ruimen. Nu, met Theresa May, vraag ik mij af: welke rotzooi? Glazen klif? Lijkt me weer een klagerige oprisping van vrouwen die zich achtergesteld voelen maar juist door zo te klagen niet serieus worden genomen. Mij lijkt Theresa May, net als Margaret Thatcher, iemand te zijn die vindt dat eenieder, man of vrouw, er vooral op eigen kracht en kunnen moet komen en worden beoordeeld, niet op hun geslacht. Zoals het hoort. En zou Kirtsen van den Hul dan ook vinden dat Hillary Clinton in de VS de rotzooi van Obama mag opruimen???

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  11 juli 2016

  Hoewel ik aanvankelijk blij was met de kansrijke kandidatuur van Leadsom, begin ik me nu toch wel af te vragen of ze de meest geschikte kandidaat is. In de strijd om het Tory-leiderschap liet ze zich afgelopen dagen van haar slechtste kant zien. Ze deed niet alleen een voor Theresa May zeer kwetsende, maar ook een ongelooflijk domme uitspraak toen ze stelde dat ze een betere PM zou zijn omdat zij in tegenstelling tot May wel (klein)kinderen heeft. Van May was het geen geheim dat ze ongewenst kinderloos is, dus hoe diep kun je zinken om iemand daarop aan te vallen. Maar nog even afgezien daarvan, waarom zou het hebben van kinderen iemand ‘meer mens’ maken of een ‘betere PM’ of wat voor quatsch dan ook. Inmiddels heeft Leadsom excuses richting May geuit, terwijl ze tegelijkertijd aangeeft dat de media haar verkeerd hebben geciteerd. Dat laatste wordt in GB betwijfeld: http://www.theguardian.com/politics/2016/jul/09/andrea-leadsom-told-to-apologise

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   11 juli 2016

   We kunnen weinig zeggen over de accuratesse van de journalist die Leadsom heeft geïnterviewd. Wel jammer dat de strijd op deze manier tot een einde is gekomen. Had een interesse strijd kunnen worden, om te zien of een partijfavoriet ook favoriet onder de leden zou zijn geweest.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   11 juli 2016

   Het is allemaal wat. Zelfs als zou blijken dat ze erin is geluisd, dan had ik van een doorgewinterde politica als Leadsom wel wat meer alertheid verwacht. Voor de Conservatieven is het wel jammer, dat ben ik met Patrick eens. Geen inhoudelijke strijd, geen keuze voor de leden, geen daadwerkelijk mandaat voor de opvolger van Cameron en een nieuwe PM uit het remain-kamp.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   11 juli 2016

   Dat is ook mijn indruk, want de reden die zij geeft zou al vorige week donderdag tot het opgeven van haar kandidatuur hebben moeten leiden. De geschiedenis zal wellicht leren of zij werkelijk en dom interview heeft gegeven of er door de Times-journalist is ingeluisd. Hoe dan ook is het te betreuren dat de leden van de Conservatieve Partij nu de kans wordt ontnomen zich over een nieuwe leider uit te spreken. Het zou ook May’s positie hebben versterkt indien zij zo’n leiderschapsstrijd had gewonnen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   11 juli 2016

   Leadsom = exit. Officieel omdat een leiderschapsstrijd onwenselijk zou zijn in deze kritieke tijden, officieus kan deze nieuwsvolger zich toch niet aan de indruk onttrekken dat het hierboven geschetste er iets meer te maken zou hebben.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   11 juli 2016

   Als het waar is dat Andrea Leadsom die uitspraak heeft gedaan, is dat inderdaad zeer kwalijk. Zowel omdat het hebben van (klein)kinderen er niet toe doet als omdat zo’n uitspraak zeer onder de gordel is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  schie4208

  4 juli 2016

  Gisteren Michael Gove geïnterviewd door Andrew Marr op de BBC. Nee heus, het ging Gove om de principes en hij wilde zich eigenlijk helemaal niet opwerpen als Tory-leider maar ja; het landsbelang. Brutus is er een brave jongen bij. Die maakte tenminste nog een einde aan het leven van iemand die zich net als dictator voor het leven had laten benoemen, Gove stak onverhoeds een mes in de rug van een ‘vriend’. Je mag hopen dat Gove nu in zijn eigen mes valt, voordat er nog een slachtoffer valt. Wie nu? Theresa May zou toch vreemd zijn, nadat zij voor Remain campagne voerde. Andrea Leadsom, twee jaar gelden nog een uitstekend spreker op een symposium van TeldersStichting en Open Europe, zou m.i. een goede keuze zijn, maar of zij als onbekende een kans maakt?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   herfst4928

   4 juli 2016

   Mooi gezegd Patrick. Nog even terzijde: wie de geschiedenis van de Romeinen bestudeert, ziet dat Gaius Julius Caesar en Augustus het rijk in een zee van verdoemenis hebben gestort. Helaas was het Brutus niet gelukt om met de groten van zijn tijd zoals Cicero, Scipio en Cato alleenheerschappij te stoppen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   4 juli 2016

   Andrea Leadsom haalde gisteren een tweede plek bij de stemming onder de conservatieve MP’s, achter Theresa May. Als zij morgen, donderdag 7 juli, voor Gove weet te blijven gaat de strijd onder de leden van de Conservatieve Partij tussen Leadsom en May. In peilingen, voor wat die waard zijn, doet Leadsom het vrij goed.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  10 juni 2016

  Recentelijk kreeg ik een speech van Mark Rutte onder ogen over Waardevol Nederland, waarin erop wordt gekoerst dat ‘Nederland Nederland blijft’. Wat dat dan precies moet inhouden gaan we volgens nadere mails hierover decentraal invullen(?). Eerlijk gezegd deel ik eerder de mening van een doorgewinterde bestuurder die mij bij een eerdere gelegenheid toevoegde dat in Nederland op dit moment meer níet klopt dan wel. Dat heeft alles te maken met ondermijningen van de orde, die zo op straatniveau zo geruststellend uitziet. Al eerder heb ik op deze website aangegeven dat er problemen zijn met stille machtsuitoefening door spirituele/occulte bewegingen waarin ook menigeen op topposities in het bestel participeert. Het NL dat zij (let hier op de vrouwelijke vorm) voorstaan heeft in elk geval niets te maken met vrije markt, het eren van staatsrechtelijke verhoudingen en het eren van een democratisch bestel dat ook als dusdanig zuiver functioneert, noch met het eren van mensenrechten voor allen. Ik heb zelfs aangegeven dat ik als kenner van deze systemen tegen de wil van een doorgewinterde BOPZ-advocaat én kenner van internationaal terrorisme in ben gestigmatiseerd als een lijder aan wanen, bij volkomen normaal en aanspreekbaar gedrag teneinde onder andere een juridische casus die ik tegen dit netwerk in voorbereiding had op voorhand te paralyseren (zoals een Den Haag-spotter mij ook liet weten dat de intentie van o.a. Haagse kringen was geweest achter deze creatief gekleide casus van zogenaamde psychotische wanen). Soit kennelijk? Gaan we vooral voor de quick wins, the easy to tackle stuff: het jagen op mensen die een IS-vlag onder hun bed hebben en weren we lastiger casuïstiek van de politieke agenda omdat we er niet meteen de totaal-oplossing voor in handen hebben? Een mini-onderzoekje naar een en ander zou in elk geval de schijn van onschuld kunnen hooghouden ; – ) (sorry Patrick, weer wat lang van stof; ik ga weer een paar maanden liggen).

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  12 mei 2016

  Vrijheid geef je door. Hoe dan wel?

  Zoals elk jaar sinds 1945 heeft op 4 mei de dodenherdenking plaats gevonden. De dag erna vierden we het feest van de Bevrijding. Al een aantal jaren is er aan deze gelegenheden een motto verbonden: Vrijheid geef je door. Dat motto roept de vraag op hoe vrijheid dan wel wordt doorgegeven. Vrijheid is niet een voorwerp of kennis en je kunt vrijheid dus niet zoals een boek of een krant aan anderen doorgeven. Vrijheid is een toestand. Een geconditioneerde toestand. De condities bepalen de mate van vrijheid. Binnen een samenleving van mensen bestaan heel wat verschillende vrijheden. Zo kennen we bij voorbeeld de vrijheid van vereniging en de erg actuele vrijheid van meningsuiting. Maar er bestaan ook verplichtingen. We kennen – ook weer bij voorbeeld – de leerplicht en gedurende lange tijd ook de dienstplicht (die althans op papier nog steeds bestaat). Verplichtingen leggen beperkingen op aan de vrijheden.
  Deze vrijheden en verplichtingen zijn dus geregeld in wetten, zoals in een geordende samenleving gebruikelijk. Maar sinds de prehistorie zijn er in samenlevingen ook beperkingen ontwikkeld die we thans kennen als ons stelsel van normen en waarden. Veel daarvan vinden hun weerslag in de wetgeving, terwijl er ook zijn die we rekenen tot het burgerlijk fatsoen. Geven wetten dus aan wat niet ‘mag’, de fatsoensnormen bepalen wat je niet ‘doet’. Een volk dat – als volk – geen wetten kent die ‘van boven af’ zijn opgelegd, is een volk dat in vrijheid leeft.
  Een momenteel nogal populaire uitdrukking is dat wij – als volk – honderden jaren hebben geknokt voor onze vrijheden. Dat is, durf ik te stellen, een trots makende maar niet met de werkelijkheid strokende beoordeling. Sinds het Plakkaat ven Verlatinghe in 1581 werd ondertekend hebben de Nederlanders hun vrijheden een aantal malen als bedreigd ervaren. En in sommige van die gevallen werden de vrijheden ook beperkt. Maar erg veel strijd werd er nooit voor geleverd.
  Vrijwel volledige ontneming van vrijheid heeft plaatsgevonden tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945. Ondergetekende beleefde die jaren als leerling van de lagere school. In de vroege morgen van vrijdag 10 mei 1940 stond ik op straat voor ons huis op 5 km hemelsbreed van Schiphol naar de lucht te kijken waarin tussen de Junckers die hun bommen op Schiphol moesten laten vallen plof-wolkjes van de luchtafweer en witte parachutes zichtbaar waren. Het was oorlog.
  Klasgenoten verschenen op een zekere dag met een gele ster op hun kleding met daarin het woord ‘Jood’. Enige maanden later kwamen die klasgenoten niet meer opdagen. Pas in de tweede helft van 1945 waren hun namen te lezen in de door dagbladen als Trouw en Het Parool gepubliceerde lange lijsten met de namen van Nederlanders die in de vernietigingskampen het leven was ontnomen omdat ze waren wat ze waren. Vergeleken daarbij waren verplichtingen als lidmaatschap van de ‘Cultuurkamer’ van acteurs en schrijvers of het ondertekenen van de ‘Loyaliteitsverklaring’ door studenten en hoogleraren slechts kleine beperkingen van de vrijheid. Het verdwijnen van de vrije pers en vrije omroep werd natuurlijk door de aard van de inperking veel breder ervaren. Zo ook de invordering van fietsen en radio’s. Verzetsdaden en de daar op volgende represailles bleven uiteraard ook niet onopgemerkt.
  Terugkijkend op wat die – door Nederland niet gewenste – oorlog voor de vrijheid heeft betekend denk ik dat wie niet dat soort beperkingen zelf heeft ervaren zich er maar erg moeilijk een concrete voorstelling van kan maken.
  Aan de vrijheid van voor 1940 kwam een einde dat Nederland door strijd niet heeft kunnen voorkomen. Aan de strijd om het terugwinnen van die vrijheid in 1945 heeft Nederland maar een zeer bescheiden bijdrage kunnen leveren.
  In 1940 was de Nederlandse krijgsmacht – ondanks heldhaftige inzet – niet in staat de vijand langer dan 5 dagen in zijn opmars te hinderen. Door de acties van “het gebroken geweertje” hadden de strijdkrachten onvoldoende bewapening en waren ze onvoldoende geoefend.
  Het is min of meer bij toeval geweest dat Japan op 6 december 1941 onverhoeds de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour vrijwel vernietigde waardoor het Congres van de Verenigde Staten op aandringen van president Roosevelt instemde met een oorlogsverklaring, niet alleen aan Japan, maar tevens aan Duitsland en diens bondgenoten. Het valt historisch niet te ontkennen dat het vooral de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen en de Australiërs zijn geweest die aan die verschrikkelijke oorlog een eind hebben gemaakt. Naar vermogen hebben verschillende landen – waaronder ook Nederland – hun bijdragen geleverd. De grote bulk van het oorlogsmaterieel werd geproduceerd en vervoerd door de USA en het UK. En daar werden er ook de extreem hoge belastingen voor betaald. Al kort na de Bevrijding ontstond de dreiging van de Koude Oorlog. Jaren waarin de vrees bij tijden de vreugde van de Bevrijding verdrong.
  Wie dat alles overziet en serieus overdenkt, en nu roept ‘Vrijheid geef je door’ dient ervoor te zorgen dat Nederland de afspraken binnen de NAVO nakomt dat er 2% van ons BBP aan defensie beschikbaar zal zijn. Het gaat niet aan dat we andermaal uitsluitend afhankelijk worden van de USA.
  De VVD moet en zal zich die verantwoordelijkheid opnieuw aantrekken en geen collectief vormen met dragers van gebroken geweertjes.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  30 april 2016

  Vrijheid van schelden?
  Nederland is boos en wel briesend boos. Onze vrijheden zijn aangetast en dat kunnen we niet over ons kant laten gaan. De VVD-fractie in de Tweede Kamer reageerde al en zo nu ook het Hoofdbestuur middels het medium Thorbeckeweb. Wat is er aan de hand.
  Mevrouw Ebru Umar, een Turkse vrouw met Nederlands paspoort, dan wel een Nederlandse vrouw met Turks paspoort is columniste voor een Nederlandse krant. Nadat in Duitsland de hela was losgebroken omdat de Turkse regering verlangde dat de TV komiek Jan Bóhmermann wordt vervolgd wegens belediging van het Turkse staatshoofd. Onmiddellijk werd ook in Nederland een koor aangeheven om protest te aten horen tegen deze aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Mevrouw Umar was niet de enige, ze werd voorgegaan door tal van andere Nederlandse columnisten en cartoonisten.
  Nu blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlanders van Turkse afkomst nogal luidruchtig heeft ingestemd met het feit dat mevrouw Umar, die met vakantie verbleef in haar Turkse vakantiehuisje , in Turkije door de politie werd aangehouden wegens belediging van het Turkse Staatshoofd. Hoewel niet meer in de cel, mag zij Turkije niet verlaten en moet ze zich af en toe bij de politie melden.
  Het VVD-bestuur gaat nu zelfs zo ver over deze kwestie het volgende te schrijven:
  citaat:
  Het is onbestaanbaar dat Turken die vaak al generaties lang in ons land wonen – en dus al generaties lang gebruik maken van onze vrijheden – het normaal vinden dat diezelfde vrijheden van anderen worden afgenomen.

  Kennelijk voelen zij zich onvoldoende onderdeel van onze samenleving. Dat is zorgelijk, want hun loyaliteit zou hier moeten liggen, in het land waar zij leven. En niet in het land dat zij zelf achter zich hebben gelaten. Wij hebben minister Asscher gevraagd te onderzoeken hoe het integratiebeleid van de afgelopen jaren deze situatie heeft laten ontstaan en hoe hij er voor zorgt dat die fouten met het huidig beleid niet opnieuw worden gemaakt.
  Einde citaat.
  Het ontgaat kennelijk veel mensen in Nederland, inclusief de politieke leiding en de volksvertegenwoordigers, dat de vrijheden, geheel in overeenstemming met algemeen erkende liberale beginselen, hun grens vinden daar waar de vrijheid van anderen wordt aangetast. Toen Nederland nog een beschaafd land was, behoorde schelden en beledigen niet tot algemeen aanvaard gedrag en werd belediging niet gerekend tot de vrijheid van meningsuiting, en werd het om die reden in de wet uitgezonderd van die vrijheid. Voor een staatshoofd werd het zelfs specifiek in de wet vermeld. Dat wordt nu ineens ter discussie gesteld, want waarom zou een staatshoofd zo’n uitzonderingspositie innemen in de wetgeving. Naar mijn mening is dat weloverwogen door de wetgever opgenomen, omdat het staatshoofd niet in de positie verkeert om zich te verdedigen. Als een burger zich beschadigd acht door belediging dan kan die burger aangifte doen. Dat zal een staatshoofd niet kunnen doen en daarom wordt het aan het Openbaar Ministerie overgelaten om al dan niet tot vervolging over te gaan.
  Ook in Turkije (evenals in Duitsland) is belediging van het staatshoofd in de wet strafbaar gesteld. De aanhouding van mevrouw Umar is niet anders dan handhaving van de in Turkije geldende wetgeving. Als Nederlanders het eens zijn met een wet die een staatshoofd beschermt tegen kwetsende en beledigende scheldwoorden dan maken zij gebruik van hun vrijheid van meningsuiting en dan gaat het niet aan om die groep Nederlanders van een gebrek aan loyaliteit te betichten. Erger nog, het is beschamend om dat te doen.
  En laten we wel wezen. De hele kwestie is begonnen omdat Jan Bóhmermann de Turkse president afschilderde als pedofiel en geiteneuker. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Jan Bóhmermann en al degenen die hem nu als ene held vereren ook maar enig bewijs kunnen aanvoeren dat Erdogan pedofiel dan wel zoöfiel is. Het is de vraag of al die mensen die nu ten strijde trekken om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen ook werkelijk van mening zijn dat de Turkse president pedofiel of zoöfiel is. Pas als ze dat werkelijk menen, zou er sprake zijn van het uiten van een mening. Nu is het gewoon een ordinaire scheldpartij door mensen met een niveau dat niet in staat is hun mening op een beschaafde manier tot uiting te brengen. Dat is die vrijheden onwaardig.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  7 april 2016

  Het referendum is achter de rug. Tot mijn niet geringe verwondering zijn beide ‘kampen’ het Ja-kamp zowel als het Nee-kamp tevreden met het verloop van het referendum. De vereiste opkomst is bereikt en – zegt een wat zweverige professor – het heeft de kiezers gedwongen beter na te denken over het onderwerp. De voortrekker en initiatiefnemer van het referendum zegt: ‘Het kabinet moet nu doen wat het volk wil’. De politieke partijen die campagne hebben gevoerd voor het ‘Nee’ stemmen vierden het feest van de democratie want ‘het Nederlandse volk heeft met overweldigende meerderheid tegen het associatieverdrag met Oekraïne gestemd’. De vrij algemene opinie van politici en media is dat het kabinet nu voor een probleem staat en in verlegenheid is gebracht.
  De uitslag is interessant. De opkomst was 32,2% en dat betekent dat de uitslag rechtsgeldig is. Met 61,1% tegenstemmers en 38,1% voorstemmers is ook de stemverhouding duidelijk. Als we deze cijfers betrekken op de volledige kiezerspopulatie dan was daarvan dus 61,1% van 32,2% = 19,7% tegen en 38,1% van 32,2% = 12,2% voor het associatieverdrag. Die 19,7% tegenstemmers zouden dus de overweldigende meerderheid van het Nederlandse kiesvolk representeren. Dat woorden als overweldigend en massaal hier terecht zijn gebruikt lijkt nogal moeilijk vol te houden.

  Een gedachte zou kunnen zijn dat kiezers die geneigd waren om tegen te stemmen meer gemotiveerd waren om te gaan stemmen dan de groepen die dat zo niet voelden. Zoals bij elke verkiezing toont een deel van de kiezers zich niet geïnteresseerd. Stellig is er ook een groep geweest die van de gedachte uit ging dat onze volksvertegenwoordiging en onze regering al Ja gezegd hadden en dat zelf gaan stemmen derhalve overbodig was. En dan zal er ook nog een groep zijn geweest die werd beïnvloed doorr de vileine verkiezingstruuk dat het niet om dat associatieverdrag ging, maar dat de echte bedoeling was om de EU een hak te zetten. Zodoende zou de stemming onder de kiezers die niet zijn gaan stemmen wel een aardig overeen kunnen komen met de stemverhouding in de Tweede Kamer. Deze veronderstelling zal uiteraard door de juichende 20% met grote verontwaardiging worden weg gewoven.

  Een interessante vraag is wel wat het kabinet met deze uitslag zal moeten doen. De parlementen van alle 28 landen van de EU hebben ingestemd met het verdrag. Ook onze Tweede en Eerste Kamer. In de Tweede Kamer was de stemverhouding 119 voor en 31 tegen – resp. 79 %en 21% – en in de Eerste Kamer 55 voor en 20 tegen – resp. 73,3% en 26,6%. Het kabinet zou formeel de uitslag voor kennisgeving kunnen aannemen en dan naast zich neerleggen. Gezien het verloop van de voorbereiding en de verwarring omtrent het onderwerp van het referendum zou dat niet verstandig zijn. Verwarring is ontstaan doordat de initiatiefnemers kort voor de kiezers naar de stembus werden geroepen hebben verklaard dat het niet zozeer om het associatieverdrag zou gaan, maar vooral om de vraag of Nederland we lid van de Europese Unie moet blijven. Deze vermenging is dunkt mij eigenlijk een ontoelaatbare inbreuk op de integriteit van onze democratie. Dit temeer daar door die initiatiefnemers gelijk werd aangekondigd dat een volgend referendum onderweg is.
  Het ziet ernaar uit dat het kabinet zal moeten proberen om enkele aanpassingen aangebracht te krijgen in de tekst van het verdrag en dan vooral daar waar volgens de campagne voor het Nee-stemmen de schoen het meeste wringt. Dat waren vooral de vraag of het verdrag een eerste stap is naar lidmaatschap en de vraag wat militaire samenwerking betekent. Het kabinet zal echter ook, zoals het grondbeginsel van onze democratie dat verlangt, rekening moeten houden met de beduidende minderheid die Ja heeft gestemd. Tezamen met het vóór van de 27 ander EU lidstaten betekent dat dus dat het verdrag er gewoon komt.
  Of het kabinet in verlegenheid is gebracht, zoals in de media wordt gesteld? Natuurlijk is dat het geval en dan vooral tegenover de medelidstaten. Nederland had al ingestemd. Het kabinet heeft gehandeld conform de uitspraken van de Staten Generaal. Door wie is het kabinet dan wel in verlegenheid gebracht? Door de Tweede Kamer, die de referendumwet na jaren van gesteggel in 2013 heeft aangenomen. Gesteggel vond plaats over de vraag óf er wel een referendumwet – voor een raadgevend referendum – zou moeten komen en áls zo’n wet zou worden aangenomen wat de drempels zouden moeten zijn. Drempels voor het afdwingen van een referendum en de drempel voor de opkomst in relatie tot de rechtsgeldigheid.
  Wat we nu zien gebeuren is dat democratisch tot stand gekomen wetten door een klein deel van de totale kiezerspopulatie kunnen worden ontkracht. Als een correctief-raadgevend referendum dan al gewenst wordt, dan zal dat moeten blijken door substantieel hogere drempels dan die welke nu in de referendumwet zijn opgenomen. Een land waar 20% van de kiezers meerderheidsbesluiten van een gekozen parlement kunnen ontkrachten kan zich geen democratie meer noemen. Onder de druk van onderbuikgevoelens over bepaalde ontwikkelingen van de EU en de stellingname van de meest populistische partij heeft de Tweede Kamer met het aannemen van deze referendumwet onze democratie in de voet geschoten.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   7 april 2016

   Natuurlijk Patrick, het resultaat van het referendum is volgens de spelregels van de wet rechtsgeldig. Daar heb ik dan ook van niemand bezwaren tegen vernomen. Of het referendum als instituut werkelijk als een democratisch instrument functioneert is een vraagstuk waarover de meningen nogal verschillen. Er wordt vaak naar Zwitserland gewezen waar door het referendum sprake zou zijn van een ideale democratie. Voor zover ik weet kent men daar geen drempels en is de opkomst sterk wisselend. Maar of we Zwitserland nu echt als zo’n ideale democratie moeten beschouwen is lijkt mij voor discussie vatbaar. Volgens mijn opvatting van democratie – en dat is denk ik in Nederland de algemeen levende opvatting – houden meerderheden in een democratie rekening met minderheden. Dat is een zwak punt van de directe (referendum) democratie. Die volgt de voorspelling van Alexis de Toqueville dat democratieën neigen naar de dictatuur van de meerderheid. Het is juist onze parlementaire democratie die door debat de door de Toqueville voorspelde neiging in toom houdt.
   Er is in het traject van de tot totstandkoming van de referendumwet (2015) heel wat discussie geweest over de drempels en dat lijkt mij terecht. De voor opkomst geldende 30% is volgens mij een veel te lage drempel. Het kan mij niet overtuigen dat 19,7% tegenstemmers de wil van het volk weer geeft. Om daar tegenover te stellen dat dan 12,2 % voorstemmers dat nog minder doet berust op den denkfout. Volgens onze parlementaire (vertegenwoordigende) democratie was er een geldig besluit en dat luidde voor het verdrag. Als ik nu de verkiezingstruc dat het niet zozeer om het verdrag ging maar om de EU als zodanig maar even buiten beschouwing laat, staat het voor mij vast dat van de 70% niet-stemmers een deel niet stemde omdat het verdrag al op een geldige manier was goedgekeurd. Het gaat om een correctief referendum en ik vind dat net iedereen die het ermee eens is opgeroepen met worden om te stemmen omdat een groep fanatieke burgers tegen is. Laten we ook niet vergeten dat zo’n verdrag – evenals veel andere overheidsbeslissingen – niet zonder meer met een Ja of Nee kan worden beoordeeld.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   7 april 2016

   Dat de uitspraken van sommige initiatiefnemers erop duiden dat zij althans zaken hebben vermengd, ben ik met Georg eens. Wel is dat aan beide kanten gedaan. Bv. door de uitspraak van sommige voorstanders dat een stem tegen een stem voor Poetin zou zijn. Volgens de referendumwet geldt een opkomstdrempel van 30%. Die is gehaald. Ja, het is waar dat de nee-stemmers een minderheid van de hele bevolking vormen maar dat geldt nog meer voor de voor-stemmers. En bij nadere verkiezingen. Bij EP-verkiezingen komt een minderheid op; moeten we voortaan pakweg 15 à 16 van de 25 Nederlandse EP-zetels onbezet laten omdat die kiezers niet op zijn komen dagen? En een kwart van de TK-zetels, omdat de opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen meestal ook slechts 75% is? Een meerderheid volgens de spelregels is een meerderheid. Als het verdrag gewijzigd wordt lijkt er mij maar 1 manier te zijn om na te gaan of dat in overeenstemming is met de verlangens van de bevolking: leg dat in een referendum voor. En laat niet eerst weer burgers een initiatief moeten nemen; nee, organiseer als regering dat referendum. Allen zo kan worden nagegaan of een gewijzigd verdrag recht doet aan de uitslag van dit referendum.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  5 april 2016

  Hoewel nog bijna een jaar in het verschiet zijn politieke partijen – met inbegrip van de VVD – alweer begonnen zich op de komende verkiezingen en in het bijzonder op de komende verkiezingsstrijd, voor te bereiden. De vorige verkiezingen en vooral de onverwachte gevolgen ervan zullen aanleiding zijn om op het menu van de komende verkiezingsstrijd een aantal flink gepeperde gerechten te plaatsen. Geheel in overeenkomst met de ervaringen van het verre tot en met het recente verleden zal het tegen elkaar opbieden nauwelijks door realiteitszin worden begrensd en met de verkiezingsbeloften zal het dus niet anders gaan dan bij voorgaande verkiezingen. Daarom koester ik de idee – en die zou ik in de hoofden van de verkiezingsprogrammacommissie en het campagneteam willen vastleggen – dat er juist voor deze komende verkiezingen een andere, meer rationele, aanpak zal worden gekozen.
  Als we een verkiezingsprogramma zien als een wensenlijst, dan zal er onderscheid moeten worden gemaakt tussen wensen waarover onderhandeld kan worden en wensen waarover dat niet kan. Als een programmapunt als ononderhandelbaar wordt gekwalificeerd dan dient het dat ook te zijn in eventueel na de verkiezingen te houden coalitiebesprekingen. Met andere woorden: als een belofte staat als een huis, dan kan dat huis niet meteen na de verkiezingen worden afgebroken. Iets anders geformuleerd: over wensen kan worden onderhandeld, beloften behoren tot de ononderhandelbare waarden.
  Wat iedere Nederlander in de voorbije jaren heeft kunnen waarnemen is dat de Premier een aantal keren behoorlijk in verlegenheid is gebracht. In de meeste gevallen was dat een direct gevolg van de onvermijdelijke spanning tussen de onderwerpen en de bewoordingen van verkiezingsprogramma en campagne en het in een flits tot stand gekomen regeerakkoord. De politiek leider van een meerderheidspartij zal in de rol van regeringsleider dergelijke spanningen niet ervaren. In een coalitie van twee partijen met een maximaal verschil in maatschappijvisie en een minimaal verschil in stemmen behoort de politieke leider niet de rol van Premier toebedeeld te krijgen. Het is een ‘prangende vraag’ of Mark Rutte de opgelopen schade aan zijn geloofwaardigheid met zijn optimisme en zijn lach kan herstellen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   5 april 2016

   Het idee van Georg is sympathiek maar onwerkbaar. Als alle partijen een paar punten ononderhandelbaar verklaren komt er gegarandeerd nooit een kabinet tot stand. Er is volgens mij maar één manier om af te dekken of concessies aanvaardbaar zijn voor de achterban: leg een coalitieakkoord voordat het van kracht wordt, aan de leden van de deelnemende partijen voor. Gaan zij met het totaalpakket akkoord, of niet? Vertrouw de leden van de partijen daarin gewoon.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  haseloop5071

  2 april 2016

  In de poll over het Oekraìnereferendum zie ik dat de optie `stemmen is een plicht` toch bijval krijgt. Waarom is het een ´plicht´ om te stemmen voor een verdrag dat zonder enig publiek debat tot stand gekomen is, totdat GeenPeil er een anti-EU lobby van maakte? Ik zie een raadgevend referendum als wezenlijk anders dan een daadwerkelijke verkiezing, maar zelfs in het laatste geval zou ik stemmen niet als ‘plicht’ willen omschrijven.

  Dus, aan de mensen die stemmen een ‘plicht’ vinden: waarom?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   haseloop5071

   2 april 2016

   Het hele concept van raadgevend referendum vind ik inderdaad ook een beetje halfbakken, daar ben ik het wel mee eens. Ik hoop dat we het snel weer afschaffen. Overigens ook wel zuur voor D’66 dat hun paradepaardje wordt gebruikt om de EU aan te vallen, was denk ik niet precies wat ze er van verwacht hadden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   2 april 2016

   Met deze opvatting over “plicht” ben ik het geheel eens. Dat een referendum bindend zou moeten zijn vind ik een onjuiste gedachte. Wie dat wil zou de vertegenwoordigende democrtatie moeten afschaffen en het parlement moeten afwaarderen. Stel je voor dat dit referendum en opkomst van 50 % haalt en dat 25% (+1 stem) Nee stemt. Dan wordt een inmmeerdrheid genomen besluit van onze Tweede Kamer verworpen door een kleine minderheid van de kiezers. Het referendum dent mijns inziens binnen een democratie te worden beperkt tot kwesties van grondwettelijke aard en zouden slechts bindend kunnen zijn bij heel hoge opkomst (80%).

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   2 april 2016

   Voor mij, ik kan niet voor anderen spreken, is stemmen een ‘plicht’ niet in de zin van een wettelijke plicht natuurlijk maar in de zin dat het belangrijk is om als burger de kansen die er zijn om aan de besluitvorming mee te werken, aan te grijpen. Het referendum zou wat mij betreft beter bindend kunnen zijn, maar helaas ligt dat niet vast in de wet.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  katwijk6289

  1 april 2016

  test

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   haseloop5071

   1 april 2016

   test

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  17 maart 2016

  Deze week de interessante lezing bijgewoond over assisted suicide. Boeiend, de verwijzing van de spreker naar virtue in termen van het redden van mensenlevens. Het werd betwist als een interrumperende daad in de autonomie van de zelfdoder, maar door de spreker weer teruggevoerd naar de impuls van levensreddend willen zijn, de mens eigen in een ad hoc-situatie. En dan ook nog: if you realy want to kill yourself, don’t do it in my vicinity. I could interpret it as a cry for help.
  Veel is gezegd en becommentarieerd. Interessant om mee te maken. Wat is nu vrijheid in dezen? Het draait om het recht op autonoom beschikkingsrecht over eigen leven en dood. Mee eens dat dit niet gemedicaliseerd moet worden – de suggestie dat medici slash juristen hierover het laatste woord zouden kunnen hebben is ook maar een noodgreep. Het is een ethische kwestie. Interessant in de psychologische zin is de kwestie van autonomie. Het is mogelijk dat iemand een bepaalde tijdgeest of gangbare mening over wat mensonwaardig leven is internaliseert en zichzelf om die reden wil doden – juist niet dus uit autonomie. Het zingt als het ware om je heen. Puntje van aandacht voor de omstanders dus die mogelijk de impuls tot virtue voelen. Of het helpt is vers twee. Dat is dan het zelfbeschikkingsrecht, zelfs als de intentionele zelfdoder niet uit autonome grond handelt of denkt. Meer dan expliciteren kun je niet doen.
  Ik waag overigens te betwijfelen – met de spreker – of de claims van zelfdoders die gered worden doordat iemand ze redt in termen van blijdschap dat ze er nog zijn, wel kloppen. Kan het zijn dat hier geen sprake was van een echte wens tot zelfdoding? Om het maar even extreem te stellen: ik heb eens iemand ontmoet die zei dat ze zichzelf wilde doden. Ze was voorafgaand daaraan naar een rouwcentrum gegaan om enveloppen te kopen die ze zelf wilde beschrijven voorafgaand aan haar dood (om de familie niet met deze taak te belasten). Op de vraag van de medewerker voor wie die enveloppen bedoeld waren antwoordde ze: ‘Voor mijzelf’. Toen kreeg ze hulp. Vind ik niet vreemd.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  herfst4928

  12 maart 2016

  In het programma ‘Het nieuws van alle kanten’ op radio 1 (12/03/16) zegt FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Kijk naar Amerika. Er bestaat een verband tussen het afnemen van de invloed van vakbonden, de verrijking van de rijkste 1% en het compleet verdwijnen van de middenklasse.’
  Is dit een waarheid als een koe of is dit luchtfietserij?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   12 maart 2016

   Of daar onderzoek naar is gedaan weet ik niet, maar vakbonden komen meestal niet zozeer op voor de middenklasse, dus het lijkt mij alleen al om die reden stug dat daar een verband tussen zou bestaan. De afname van de invloed van vakbonden hangt m.i. samen met hun verminderde draagvlak. Het zijn dus werknemers die bepalen of vakbonden hun belangen behartigen, en een grote meerderheid schijnt te denken van niet.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  stam0921

  10 maart 2016

  Vorige week vrijdag werd bekend dat de rechters van de Haagse rechtbank die het proces tegen Wilders inzake de ‘minder-Marokkanen’-uitspraak zullen behandelen ‘apolitiek’ zijn. Ze zijn namelijk niet lid van een politieke partij. Volgens de rechtbank zijn ze bewust geselecteerd op hun politieke neutraliteit, “omdat het gaat om een proces waarbij een Kamerlid betrokken is”. Wat mij betreft had de rechtbank geen stompzinniger besluit kunnen nemen. Ik mag er als staatsburger, of ik nu de kruidenier om de hoek of een Tweede Kamerlid ben, toch vanuit gaan dat het oordeel van de onafhankelijke rechter daadwerkelijk onafhankelijk en niet politiek gemotiveerd is. Als ik daar niet van op aan kan, dan is het vertrouwen in de rechterlijke macht toch volledig zoek? Ik begrijp dat de rechtbank beducht is voor het gebruikelijke ongefundeerde (en irrelevante) bezwaar van Geert Wilders dat de rechterlijke macht louter uit ‘D66-rechters’ zou bestaan, maar met dit besluit, het speciaal voor deze zaak selecteren van ‘neutrale’ rechters, geeft men juist impliciet toe dat Wilders gelijk zou kunnen hebben. Het is precies deze concessie aan Wilders’ kritiek op de integriteit van de rechterlijke macht, die hij nooit heeft toegelicht of onderbouwd, die het vertrouwen in de rechterlijke macht verder onder druk zet. Rechters zijn ATLIJD onafhankelijk in een democratische rechtstaat. Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen, dan kunnen we net zo goed de wetgevende macht, die straks misschien wel uit heel veel PVV’ers bestaat, ook de volledige zeggenschap geven over de rechtsprekende macht. Iets waar ik als liberaal de rillingen van over mijn rug krijg.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   10 maart 2016

   Geert Wilders is een politicus die de grenzen aftast die door de Grondwet zijn gesteld aan de vrijheid van meningsuiting. De Nederlandse Grondwet is er eigenlijk best duidelijk over. Oproepen tot geweld en haat zaaien zijn niet toegestaan. Heel veel landgenoten voelen de uitlatingen die de heer Wilders uitprobeert wel degelijk als haat zaaien en dat kenmerk zit niet zozeer in de woordkeus als wel in de systematische manier waarop hij steeds weer uiting geeft aan zijn visie op maatschappelijke ontwikkelingen. Er valt wel degelijk in zijn systematiek een parallel waar te nemen met wat er in de aanloop naar de machtsgreep door Hitler in het toenmalige Duitsland gebeurde. De systematische aanvallen op een godsdienst en op de aanhangers ervan zorgen voor veel maatschappelijke onrust.
   Nu het Openbaar Ministerie het voornemen heeft om de uitspraken van Wilders door de rechter te laten toetsen is gebleken dat een (groot?) deel van de aangiften en klachten die zijn gedaan niet op een spontane wijze tot stand is gekomen, maar door ‘engineering’ vinden sommigen daarin aanleiding om het recht van Wilders om zijn mening te verkondigen op de hem eigen wijze – dus zelfs als het wezenlijk gaat om het opwekken van gevoelens van afkeer – te verdedigen. Die houding is een afleidingsmanoeuvre van de kern van de zaak.
   Uiteraard getuigt het van weinig intelligentie om op onjuiste gronden aangiften te construëren, hoewel het uiteraard op grond van de vrijheid van meningsuiting wel is toegestaan om gelijkgestemden op te roepen – en eventueel te helpen – om aangifte te doen wegens haat zaaien.
   Fanatieke aanhangers van het secularisme verkondigen als hun mening dat alle maatschappelijke groeperingen, godsdienstige én antigodsdienstige, binnen een seculiere samenleving met respect met elkaar moeten omgaan. Maar als een politicus systematisch een mening verkondigt die vergelijkbaar is met antisemitisme dan is zulk respect ineens overbodig.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   10 maart 2016

   M.i. hield Kinneging gisteren in Buitenhof een goed betoog. Zijn tegenstander deed het voorkomen alsof juridische kennis los zou kunnen staan van iemands visie op de samenleving, en dat lijkt mij niet mogelijk, des te minder wanneer een rechter lid is van een politieke partij. Je kunt redeneren: iedereen heeft een maatschappijvisie, en dat is waar, dus is onpartijdigheid sowieso niet mogelijk. Maar als de partijdigheid door lidmaatschap van een partij al vaststaat, speelt dit des te meer en kan beter worden voorkomen dat in een politiek gevoelige zaak een partijganger als rechter optreedt. Jip heeft gelijk dat ergens iemand een grens moet kunnen trekken wat toelaatbaar is. Het zou al schelen als strafbaarheid van uitlatingen beperkt zou worden tot oproepen tot geweld en persoonlijk smaad en laster.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   stam0921

   10 maart 2016

   Het is alsof onze vriend Andreas Kinneging wist dat wij dit in de Telderscommunity zouden bespreken. Hij nam gisteren in Buitenhof, in een discussie met een andere professor het zelfde standpunt in als Patrick: http://www.npo.nl/buitenhof/13-03-2016/VPWON_1250225/POMS_AVRO_3493540
   Kinneging legt eveneens de nadruk op het feit dat Wilders een politicus is die zich bezighoudt met delicate politieke vraagstukken en een grote invloed heeft op de publieke opinie. Om deze reden zou de rechtbank er goed aan doen om voorzorgsmaatregelen te nemen om de publieke opinie – of: het boze volk – gerust te stellen teneinde kritiek op de rechtbank te voorkomen. Kinnegings tegenstander in het debat bij Buitenhof beargumenteert, en dat vind ik zelf wel zwaarder wegen, dat het in beginsel gaat om de juridische kennis en expertise van de rechters, waarmee zij tot een onafhankelijk een redelijk beargumenteerd oordeel komen. De rechtbank bestaat dan ook uit meerdere rechters, die bij ‘normale’ zaken worden geselecteerd op basis van hun merites, zodat zij met de grootst mogelijke deskundigheid een oordeel kunnen vellen over de zaak die voor ligt. Zodra blijkt dat hun oordeel – naar het vermoeden van Wilders en zijn advocaat – partijdig zou zijn, dan heeft de verdediging altijd de optie om de rechtbank te wraken en uiteindelijk zelfs in hoger beroep te gaan, tot de Hoge Raad (en het Europees Hof) aan toe. Wat mij betreft zijn er dan op voorhand al genoeg veiligheidskleppen/waarborgen aangebracht tegen mogelijk partijdige rechters, zelfs bij een delicate zaak als deze. Bovendien houd ik staande dat de rechtbank zich juist in de vingers snijdt door impliciet toe te geven dat hun rechters niet altijd louter op basis van hun juridische kennis tot hun oordelen komen. Ik vraag me dan direct af in welke andere zaken met een politiek tintje deze ‘partijdigheid’ een rol kan spelen of heeft gespeeld. Kunnen we er dan nog van op aan dat zij in beginsel onpartijdig zijn?

   Verder merkte Kinneging op dat een proces als dit eigenlijk niet kan/moet plaatsvinden en dat het strafrecht niet geschikt is om dit soort zaken te behandelen. Het gaat immers om de hoofdpersoon van een belangwekkend maatschappelijk debat, waar een groot deel van de bevolking ‘aan mee doet’. Dat roept bij mij weer de vraag op hoe een politicus die opruiende en discriminerende uitspraken doet voor een groot publiek überhaupt nog tot een halt kan worden geroepen. Hoewel ik vind dat politici zich relatief vrij moeten kunnen uiten (ten opzichte van gewone burgers) als voeders van het maatschappelijk debat, dienen mijns inziens juist politici hierbij grote verantwoordelijkheid en voorzichtigheid te betrachten. Zij hebben namelijk niet alleen een voorbeeldfunctie, maar ze zijn in staat om grote groepen mensen te beïnvloeden in hun denken en hun gedrag. Als het strafrecht niets mee kan of mag doen, wie of wat dan wel?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   10 maart 2016

   De vraag is hier wat voor onafhankelijkheid wordt bedoeld. Een rechter behoort onafhankelijk te zijn; dit betekent dat wij willen waarborgen dat rechters geen opdrachten van buitenstaanders (machthebbers voorop) volgen maar hun eigen oordeel volgen. Maar rechters zijn ook mensen met eigen politieke opvattingen. Dat die geen enkele rol zouden spelen in zaken met een politiek of breed maatschappelijk aspect, is ondenkbaar. Wie een politieke partij aanhangt die gelooft in relatief licht straffen, zal als rechter een andere straf opleggen dan wie politiek kiest voor een partij die misdaad hard wil afstraffen. Wie stemt op, of sympathie heeft voor (zonder lid te zijn) voor een partij die het gedachtengoed van een politicus verafschuwt, zal dat toch heel moeilijk kunnen scheiden van een oordeel over een politiek leider van uitgerekend die partij. Het lastige is dat dit in meer dan een partijlidmaatschap zit. Maar dat de Haagse rechtbank een poging heeft gedaan om een extra waarborg in te bouwen tegen een bij voorbaat politiek gemotiveerd oordeel (of veroordeling) is wat mij betreft niet per se onverdedigbaar.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  turk0528

  2 maart 2016

  Ik wil hier even mijn verbazing, of eerder mijn woede uiten, dat gisteren alle linkse partijen hebben ingestemd met de motie van D66 om in AZC’s bedreigde Christelijke en homoseksuele vluchtelingen apart op te vangen. Dit is echt de wereld op zijn kop. Verwachten we straks, wanneer deze mensen deel uitmaken van de samenleving, dat zij zich dan wel gedragen jegens homo’s? Of is het antwoord van links Nederland dat gepeste of bedreigde Nederlanders dan maar beter naar een andere wijk kunnen verhuizen. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat deze motie is aangenomen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   braak3192

   2 maart 2016

   Patrick en Danny, jullie visies convergeren genoeg om ze samen te bespreken. Excuus als daarbij subtiele verschillen niet tot hun recht komen. Jullie vinden beiden dat aparte opvang van HLBT’s in principe mogelijk moet zijn, maar alleen secundair; als ze al serieus worden bedreigd of aangevallen. Dit omdat – zoals Danny expiciet zegt – aparte opvang zowel slachtoffers als daders een signaal zou geven dat de slachtoffers anders zijn dan de rest. Nou hebben de daders om te beginnen al helemaal geen signaal nodig om te beseffen dat de slachtoffers anders zijn dan de rest. Dat beseffen ze maar al te goed, zoals blijkt uit hun abjecte handelwijze. Maar misschien zijn jullie desondanks van mening dat secundair gescheiden opvang een wenselijker signaal afgeeft dan primair gescheiden opvang. Zelf zie ik helaas vooral ongewenste signalen uitgaan van primair gezamenlijke opvang. Zo suggereert de primair gezamenlijke opvang in onze AZC’s dat het welzijn van de HLBT’s de Nederlanders weinig kan schelen. Pas als ze in de opvang op vrij voorspelbare wijze een extra PTSS hebben opgelopen, vinden wij het kennelijk vroeg genoeg er iets aan te doen. Van primair gescheiden opvang gaat dat signaal niet uit, en dat pleit tegen primair gemengde opvang. Een ander signaal dat kan uitgaan van primair gemengde opvang is dat die HLBT-vriendelijke Nederlanders kennelijk geen idee hebben van de afkeer, minachting, haat en dreiging waar ze HLBT’s aan blootstellen, en dus dom of naïef zijn. Opnieuw een signaal dat we niet willen overbrengen, toch? Maar misschien willen jullie met primair gemengde opvang het signaal overbrengen dat in Nederland iedereen gelijkwaardig is. Dat kan wellicht (!) enig (!) nadeel voor de HLBT’s rechtvaardigen, maar alleen als voldaan is aan een aantal aanvullende eisen. Zo moet vrijwel zeker zijn dat primair gemengde opvang die boodschap van gelijkwaardigheid inderdaad effectief overbrengt; moet de boodschap niet even goed op een andere manier met minder ellende voor de HLBT’s kunnen worden overgebracht; moeten de daders het signaal niet alleen opvangen, maar ook verwerken op een manier die leidt tot verinnerlijking of tenminste sympathieker gedrag; moet dit effect in relevante mate waarneembaar zijn; en moet het belang van het signaal opwegen tegen de nadelige signalen die ik schetste. Dat we kunnen fantaseren dat het zo werkt is niet genoeg: om de HLBT’s te pesten met primair gemengde opvang zijn empirische onderbouwing en zorgvuldige argumentatie nodig. Ik lees graag in jullie volgende post in detail hoe jullie mijn argumenten waarderen. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor, en ik zie weinig andere manieren om het zwalkende en inconsistente VVD-beleid op dit gebied te saneren dan zorgvuldige doordenking in de Teldersstichting en –community.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   turk0528

   2 maart 2016

   Gert-Jan, in Nederland is iedereen gelijkwaardig en door HLBT’ers apart op te vangen geef je zowel richting hen als tegen de daders een signaal dat ze anders zijn dan de rest. Dat is mijn ziens al geen goede start als we hen onze waarden en normen willen bijbrengen. Dat neemt niet weg, zoals ik eerder al aangaf, dat wanneer er echt sprake is van een dreigende situatie, aparte opvang zeker gerechtvaardigd is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   2 maart 2016

   Qua principe deel ik Danny’s standpunt, maar de vraag is wel of je inderdaad om gepeste of fysiek aangevallen homo’s en christenen te beschermen er niet aan ontkomt ze soms elders op te vangen. Ik ben het ermee eens dat je ze niet aan de poort op hun geloof of sexuele voorkeur moet scheiden, maar je kunt hen toch ook moeilijk slachtoffer laten worden van je eigen beginselen. Wat mij betreft zou voor de geweldplegers en bedreigers moeten gelden dat zij elk recht op een verblijfstitel nu en in de toekomst verspelen, en ons land zsm uit worden gezet. Zij horen hier duidelijk niet thuis. Tegelijkertijd is het goed te beseffen dat hun opvattingen onder hun eigen landgenoten waarschijnlijk gemeengoed zijn. Hetgeen des te meer aangeeft wat wij met al die migranten uit het Midden-Oosten en Afrika zoal in huis krijgen. Over het algemeen weinig goeds als de liberale rechtsstaat je ten minste echt lief is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   braak3192

   2 maart 2016

   Danny, ik heb in het algemeen respect voor iemand die iemand die trouw is aan zijn principes en zelfs bereid is daar offers voor te brengen. Ik ken je seksuele voorkeur niet, maar als je een ernstig bedreigde Syrische homo zou zijn die ondanks het aanbod van een gescheiden opvang uit principe zou kiezen voor een standvastig verblijf in een algemeen AZC, dan zou ik dat moedig vinden. Als je die keuze zou maken om een politiek signaal te geven ten faveure van een vrije en tolerante samenleving, dan zou ik het nog indrukwekkender vinden. Degene die het offer brengt voor deze mooie principes is dan dezelfde als degene die deze mooie principes koestert. Maar als jij op grond van jouw niet onderhandelbare principes HLBT’s wilt laten verblijven in een menselijke zee van walging, afkeuring en dreiging, dan betalen zij de prijs voor jouw principes. Ik wil niet zeggen dat het altijd en overal fout is als de een lijdt onder de principes van de ander, maar het heeft de morele schijn tegen en vereist een rechtvaardiging. Ik ben benieuwd welke rechtvaardiging je kunt bieden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   turk0528

   2 maart 2016

   Voor mij zijn deze principes niet onderhandelbaar en ongeacht of deze daders er al dan niet gevoelig voor zijn, wil ik daar nog steeds niet aan toegeven. Dat neemt niet weg dat in hele ernstige gevallen er uitzonderingen gemaakt kunnen worden, maar omdat bij voorbaat voor iedereen te doen gaat mij te ver.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   braak3192

   2 maart 2016

   Mijns inziens is aparte opvang van bedreigde christelijke en homoseksuele vluchtelingen de enig verdedigbare optie. Een belangrijke overweging daarbij is dat de daders niet alleen staan. Ze zijn binnen de AZC’s onderdeel van een veel grotere groep waarin minachting voor en afkeer van de belaagde groep breed gedeeld en diep doorvoeld is. Dat maakt om te beginnen de groep potentiële daders veel groter dan die van de feitelijke daders. Verwijderen van de feitelijke daders – voor zover die al te traceren zijn – laat dan de slachtoffers achter in een context van walging en minachting, waarin bovendien nog steeds velen doorlopend gemotiveerd zijn in je gezicht te spugen, je een dikke lip te geven of je spullen te vernielen, en daar elk onbewaakt moment toe kunnen besluiten. Dat is geen leven en het geeft dan ook geen pas veiligheid en welzijn van de belaagde groep op te offeren aan het warme gevoel dat we principieel zijn gebleven. Het is voorts wreed over de ruggen van de slachtoffers te willen voorkomen dat we met aparte opvang verkeerde signalen zouden geven- voor zover de dadergroep ook maar de minste belangstelling of gevoeligheid heeft voor onze signalen. Ik verwacht trouwens ongeacht van de signalen die we menen af te geven niet dat de dadergroep zich later na toelating tot onze samenleving – een punt dat Danny en Fleur noemen – opeens wèl zal gedragen. We hebben er nu eenmaal voor gekozen grote groepen binnen te laten die deze en andere problematiek met zich meedraagt en hier nog veel meer problematiek zal ontwikkelen. Dat is een keuze, en daar zitten kosten aan vast in termen van sociale cohesie, veiligheid, veiligheid, vrijheid, uitgaven en wat al niet meer. We zullen die kosten moeten dragen, hoe hard en hoe consequentieloos we ook blijven roepen dat we van alles niet zullen of mogen accepteren. Wat we in elk geval niet mogen doen is homo’s, christenen en andere belaagde groepen in het vuur van het AZC werpen om ons het warme gevoel te geven dat we pal staan voor onze principes.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   2 maart 2016

   Het is ongetwijfeld zo dat een onzeker en langdurig verblijf in een overvol AZC niet het beste in de mens naar boven haalt. Pesterijen en onderlinge spanningen zijn het gevolg. Meer dan eens zijn juist minderheden daar de dupe van, in dit geval de homoseksuelen en christenen. Net als Danny vind ik het ‘antwoord’ van de Nederlandse overheid (ingegeven door links) stuitend. In plaats van de pesters en veroorzakers van de problemen keihard aan te pakken (enkeltje terug naar land van herkomst bijvoorbeeld?) worden de minderheden als een soort paria’s in een aparte opvang weggestopt. Wat voor signaal wordt daarmee gegeven aan de raddraaiers? En wat belooft dit voor de toekomst als ook deze raddraaiers in de Nederlandse samenleving worden toegelaten?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   doorn8639

   2 maart 2016

   Het is inderdaad waar dat mensen die willen integreren in onze samenleving zullen moeten wennen aan onze cultuur en de mensen daarin. Echter, wat niet lang geleden het nieuws heeft gehaald en al tientallen jaren een probleem in AZC’s is: Er zitten veel mensen opeen gepakt, in onzekerheid, dat levert spanningen op, die komen af en toe tot uitbarsting in geweld. Dat geweld is niet alleen gericht tegen seksueel anders geaarden maar vaak ook tussen religieuze of etnische groeperingen die al generaties lang elkaar naar het leven staan. Probleem en oplossing zijn groter dan het afscheiden van homoseksuelen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   broekmeulen5376

   2 maart 2016

   Ik ben het volledig met Danny eens

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  haseloop5071

  1 maart 2016

  Mooie column van Patrick in Trouw vandaag (website) over de Brexit! Titel: Het referendum kan Nederland een gure tijd bezorgen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  26 februari 2016

  Consumentenclaim eist namens 8.500 reizigers een substantieel deel van het treinkaartje terug bij overlast door volle treinen. Het idee is dat reizigers die moeten staan gedurende de treinreis niet dat geleverd kregen waar zij voor betaalden. Toen ik het woon-werk-verkeer nog met de trein aflegde bekroop mij inderdaad steevast een gevoel van onrechtvaardigheid als ik de volle mep moest betalen voor een staplaats. Dat gevoel werd erger als een conducteur dan ook nog om mijn ‘plaatsbewijs’ vroeg. Ik had wel een plaatsbewijs, maar de NS had voor mij in feite geen plaats. Met deze ervaring in het achterhoofd zijn de pogingen van Consumentenclaim wel sympathiek. In de praktijk vraag ik me wel af hoe haalbaar deze claim is. Hoe kan worden aangetoond wie moesten staan en wie niet? Niet voor niets kopte de Telegraaf al dat staan in de trein lucratief wordt. Ik denk dat zelfs reizen met de trein lucratief wordt als deze claim wordt gehonoreerd. Of zie ik iets over het hoofd en is dit ordentelijk te regelen?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   stam0921

   26 februari 2016

   Het gebrek aan materieel bij de Nederlandse Spoorwegen doet denken aan de bezuinigingen op het defensieapparaat. Net als bij defensie wordt materieel wegbezuinigd en verkocht (of gesloopt), zonder rekening te houden met de midden- en lange termijneffecten van die beslissingen. Nu blijkt dat men terug wil komen op kortzichtige beslissingen uit het verleden, is het al te laat… Hoewel de sloop van het oude stoptreinmaterieel gelukkig net op tijd uitgesteld, zodat deze treinstellen nog voor een aantal sprinterdiensten inzetbaar zijn, geldt dit niet voor vele dubbeldeksrijtuigen, evenals tientallen intercity-rijtuigen die tot een aantal jaar nog werden geleased bij de Deutsche Bahn. Bovendien zijn talloze moderne NS-rijtuigen overgespoten in de ‘Fyra’-huisstijl en deze rijden nu – meestal met maar weinig passagiers – met een slakkengang over de HSL. Deze dienst had gemakkelijk door een ander bedrijf kunnen worden uitgevoerd, maar omdat de NS hiervoor ooit een peperdure concessie van het ministerie heeft gekocht en omdat men niet beschikt over fatsoenlijke hoge snelheidstreinen voor deze lijn, zet men nu rijtuigen in die aanvankelijk voor de gewone reizigersdienst bedoeld waren. Uiterst zonde, want juist nu hebben we dat materieel hard nodig op de drukke intercity-diensten in de Randstad. Ik hoop dat de NS-bestuurders, met D66’er Roger van Boxtel voorop, eindelijk duurzame lange-termijn beslissingen zullen nemen, zodat dit soort gênante fouten in een rijk en geciviliseerd land als Nederland kunnen worden voorkomen. Al was het alleen maar zodat bevolking niet meer zoveel hoeft te zeuren over het nog altijd drukst bereden en modernste spoorwegennet ter wereld.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   26 februari 2016

   Conducteurs vragen al heel lang niet meer naar iemands plaatsbewijs maar naar het vervoerbewijs. Dat past in dezelfde ‘nieuwspraak’ als waarin de omroepster op het station niet zegt dat de trein X minuten vertraging heeft, maar dat de trein over 10 minuten arriveert terwijl je al 5 minuten op een vertraagde trein staat te wachten en het ding dus in werkelijkheid een kwartier vertraagd is. De NS is net als eurocraten: ze denken dat de reizigers dom zijn (resp de burgers). Hoe dan ook, mij lijkt de claim ook niet te controleren. De NS-top moet gewoon met spoed zorgen dat voldoende treinen die lang genoeg zijn worden ingezet, ipv trucs verzinnen om haar wanprestaties te verdoezelen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  24 februari 2016

  Yes Minister blijft toch briljant en soms verrassend actueel met een knipoog: https://player.vimeo.com/video/135166094?autoplay=1

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   24 februari 2016

   Inderdaad een fragment met hoge actualiteitswaarde uit een van de beste series ooit. Alleen al om hun humor kunnen de Britten niet worden gemist.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  braak3192

  11 februari 2016

  Ik zag in deze kolommen graag eens wat diepgravender en principiëler aandacht voor het volgende. Tot voor kort hoorde je rond migratie en vluchtelingen haast alleen morele overwegingen als:

  • we moeten ons aandeel leveren in de opvang
  • de wereld is van iedereen
  • waarom zou degene die het geluk had hier te zijn geboren meer rechten hebben dan iemand die elders is geboren
  • de armoede in de wereld impliceert een morele plicht voor ons en morele rechten (bv. op hulp, of toelating) voor anderen
  • de Nederlandse overheid heeft niet het recht buitenlanders die hier een toekomst willen opbouwen de toegang tot territorium en samenleving te weigeren
  • het is onze taak mensen die zich 3000 km verderop op zee in gevaar begeven te redden
  • we moeten mensen legale manieren geven om hier te komen, zodat ze niet meer op een gevaarlijke en/of illegale manier hoeven te komen
  • grenzen sluiten mag niet
  • het is een schande landen als Turkije en Libanon met de bulk van de vluchtelingen op te schepen
  • we willen een fatsoenlijk land zijn, en dat vereist open grenzen en vrijgevigheid
  • grenzen zijn arbitrair en mogen dus mensen nooit buitensluiten
  • àls we mensen al mogen weren, dan alleen in de mate waarin we er in zijn geslaagd ze elders veiligheid en een vergelijkbaar perspectief te geven
  • de rechten van de mens gelden vanzelfsprekend voor iedereen, en de Nederlandse staat is een partij die tegenover iedereen de met die rechten corresponderende plichten heeft en zich daar niet aan mag onttrekken

  Het lijkt er haast op dat we kunnen kiezen tussen bovenstaande standpunten en immorele standpunten, en mensen als Abizadeh, Bader, Carens, Risse, Pogge en Singer doen hun best deze moraal van een onderbouwing te voorzien. Bovendien: veel mensen zien en voelen het nu eenmaal zo, en de media dragen overwegend deze moraal uit.
  Wil de VVD hier tegenin gaan? Dan zou ze een wel heel overtuigend verhaal moeten hebben; niet alleen in rationeel opzicht, maar ook gevoelsmatig aansprekend. Anders is het politieke zelfmoord. Gelukkig is dat best mogelijk. Wil de VVD dat? Is ze in staat een bijbehorend overtuigend verhaal te formuleren en effectief uit te dragen? Wil de VVD hierin expliciete keuzes maken, of volharden in het zwalkende beleid met niet meer dan ad hoc onderbouwing? Hoe ziet de VVD de toekomst van Nederland bij vasthouden een bovenstaande ethische uitgangspunten?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   turk0528

   11 februari 2016

   Ik ben het met u eens. Ten eerste heeft iedere regering primair verantwoordelijkheden richting de eigen belastingbetalende burgers. De uitgedijde verzorgingsstaat zoals wij die kennen is niet houdbaar indien de migratiestroom, zoals wij deze afgelopen jaar hebben gezien, ook de komende jaren nog aanhoudt. Los van alle sociale spanningen en veiligheidsrisico’s (denk aan Keulen) die hiermee gepaard gaan, is de asielopvang een flinke kostenpost voor de rijksbegroting. Ik word moe van mensen die maar herhalen dat de komst van asielzoekers, de oplossing is voor onder andere de vergrijzing en de in de toekomst krimpende arbeidsmarkt. Dat zijn wat mij betreft twee aparte discussies. Ja, Nederland heeft behoefte aan migratie, maar zal dit mijn ziens moeten doen middels in het buitenland al gangbare ‘Green Cards’. Ervaring heeft ons geleerd dat meer dan de helft van de asielzoekers die langere tijd in Nederland zijn een uitkering heeft. Zij die wel werken, dragen in beperkte mate bij aan premies en belastingen. Dit gaat zich onvermijdelijk weer herhalen met de instroom van nu. Vorige week zei minister Henk Kamp nog dat de toestroom van asielzoekers een rem kan zetten op de Nederlandse economische groei. De huidige discussie omtrent de asielopvang wordt gedomineerd door emotionele discussies aangaande het ‘draagvlak’, maar te weinig hoor ik over de daadwerkelijke economische prijs die wij als samenleving nu en de komende jaren zullen moeten betalen. Zoals Syp Wynia zich terecht afvraagt in zijn jongste column in Elsevier: ‘Waar is toch het bonnetje van het asielbeleid?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   braak3192

   11 februari 2016

   Sjonge, dit is nou niet echt een sprankelend forum waarin de bijdragen en reacties over elkaar heen buitelen…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   braak3192

   11 februari 2016

   Inderdaad, het zijn vooral de protestants-christelijke landen, met hun grote gevoeligheid voor schuldbesef, waar de WEIRD-moraal de boventoon voert. Maar het gaat om conceptueel volstrekt verschillende zaken, ook al gaan ze feitelijk vaak samen. Wie thuis is in de psychologie kent wellicht de Big Five: persoonlijkheidskenmerken die komen bovendrijven na volhardende factoranalyse van grote bergen statistische gegevens over de mens. Op moreel gebied is er iets dergelijks. In WEIRDistan komen als twee fundamenten van moreel functioneren uit de analyse bovendrijven: zorg en het vermijden van nadeel voor je medemens; en eerlijkheid en fairness. Die fundamenten vind je buiten WEIRDistan eveneens, maar worden veel sterker dan bij ons aangevuld door o.m. loyaliteit (bv. opkomen voor je stam of land of familie, min of meer als een hond voor z’n baasje); autoriteit en hiërarchie (bv. het Chinese respect voor ouderen) en zuiverheid c.q. taboevorming (bv. afwijzing van seks tussen brusjes, islamitische taboes rond voedsel). Overigens is de gedachte dat wij schuld hebben aan veel of alle ellende elders in de wereld een feitelijke overtuiging, en geen morele stellingname of morele emotie. Die overtuiging kan, maar hoeft niet noodzakelijk, te leiden tot morele emoties zoals die tot uiting komen in onze huidige opstelling tegenover migratie. Elders zou men op eenzelfde overtuiging wellicht kunnen reageren met relatieve onverschilligheid en met dichte grenzen om datgene wat de voorouders hebben opgebouwd te beschermen. Overigens denk ik dat genoemde overtuiging niet houdbaar is en dat daarvoor veel argumenten zijn aan te dragen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   11 februari 2016

   Is deze WEIRD-moraal niet vooral kenmerkend voor protestantse landen? Waar een protestants-christelijke schuld-ethiek heerst? In de zin dat wij altijd schuld zouden hebben aan alle ellende, ook en juist aan de ellende elders in de wereld.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   braak3192

   11 februari 2016

   Het doet me plezier dat Patrick van Schie het onderwerp serieus neemt en genuanceerd oppakt, en al doende andere morele overwegingen noemt dan onze vermeende kosmopolitische zorgplicht. Over dit onderwerp valt zowel vanuit de morele psychologie als uit ethisch perspectief het nodige te zeggen. Laat ik beginnen met de morele psychologie. Uit onderzoek en statistische analyse blijkt dat je de morele factoren die het gedrag van mensen over de hele wereld sturen op een overzichtelijke manier kunt groeperen. Het blijkt dat voor dat deel van de wereldbevolking dat genegen is vreemdelingen vrijwel onbeperkt welkom te heten, een beperkte selectie van de uit onderzoek bekende morele overwegingen vrijwel de hele moraal uitmaken. Je vindt deze selectieve moraal vooral in wat wel WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic) samenlevingen worden genoemd, en het maakt ons soort samenleving psychologisch relatief weerloos tegenover het beroep dat de verworpenen der aarde op ons doen. In andere delen van de wereld spelen andere morele overwegingen – bv. het belang van en de loyaliteit tegenover de eigen groep – een veel grotere rol. Mensen in deze samenlevingen staan dan ook veel sterker – vanuit ons perspectief wellicht immoreler – tegenover het appèl dat armen en vluchtelingen van elders op hen doen. De door ons WEIRDo’s wellicht als gevoelloos en immoreel ervaren weigering van bepaalde samenlevingen zich grootschalig in te zetten voor vluchtelingen kan dus paradoxaal genoeg voortkomen uit een in zekere zin rijkere moraal dan de onze. Ik begrijp dat dit allemaal wat abstract klinkt, maar wie er meer over wil weten kan voor een eerste en aansprekende oriëntatie met uitleg en voorbeelden terecht in bv. Jonathan Haidt’s The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Tot zover de morele psychologie. Wellicht later wat meer vanuit ethisch perspectief.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   11 februari 2016

   Dat is een belangrijk punt dat GertJan ter Braak aansnijdt. Het is geen kwestie van moreel tegenover immoreel. En de VVD moet de morele claims ook niet uitsluitend beantwoorden met haalbaarheid of betaalbaarheid, hoe belangrijk die beide aspecten ook zijn. Ook het niet-opnemen van (massa’s) migranten heeft een morele ondergrond. Om een aftrap te geven: de verplichtingen die er zijn tav de burgers van ons eigen land. Plus de (morele) noodzaak een democratische rechtsstaat te behouden, en niet te laten aantasten door grote groepen nieuwkomers die de waarden waarop deze rechtsstaat berust niet delen of zelfs verwerpen. Of, met het oog op de migranten zelf: hoe rechtvaardig is het degenen die zelf hiernaar toe trekken ruimhartiger op te vangen dan de mensen die in de regio blijven; is dat niet het belonen van voorkruipers?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  1 februari 2016

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/-londen-mag-uitkeringen-aan-burgers-uit-andere-eu-landen-weigeren~a4235818/ Waarom lijkt vooralsnog alleen Cameron zo verstandig om voor GB een uitzondering op bepaalde EU-wetgeving te regelen? Het lijkt erop dat GB in de toekomst toegelaten migranten mag uitzonderen van de verzorgingsstaat, totdat ze een aantal jaren hebben bijgedragen aan de collectieve middelen. Ook voor de overige lidstaten (die allen wel moeten instemmen met de afspraken tussen Tusk en Cameron) kan dit de oplossing zijn voor het migrantenvraagstuk.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   1 februari 2016

   Met de eerstvolgende landelijke verkiezingen in het vizier zou het meer dan verstandig zijn als de VVD het voorbeeld van Cameron volgt en ook voor Nederland een uitzondering afdwingt. Ben erg benieuwd of de EU-lidstaten (inclusief Nederland) de afspraken met Cameron alleen maar accorderen of er hun voordeel mee doen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   1 februari 2016

   Cameron heeft zelf ene referendum beloofd; hij was daartoe niet verplicht. Okay, nu hij dat referendum in het vooruitzicht heeft gesteld moet hij de kiezers iets substantieels kunnen laten zien om ze te overtuigen in de EU te blijven. Maar het komt allemaal voort uit zijn keuze.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   1 februari 2016

   Dat alleen Cameron de moed heeft om z’n nek uit te steken lijkt me iets teveel eer. Hij heeft geen keus. Zijn kiezers dwingen hem op straffe van de gekozen Brexit.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   1 februari 2016

   Dat alleen Cameron de moed heeft om z’n nek uit te steken lijkt me iets teveel eer. Hij heeft geen keus. Zijn kiezers dwingen hem op straffe van de gekozen Brexit.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   1 februari 2016

   Dat alleen Cameron de moed heeft om z’n nek uit te steken lijkt me iets teveel eer. Hij heeft geen keus. Zijn kiezers dwingen hem op straffe van de gekozen Brexit.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   1 februari 2016

   Dat alleen Cameron de moed heeft om z’n nek uit te steken lijkt me iets teveel eer. Hij heeft geen keus. Zijn kiezers dwingen hem op straffe van de gekozen Brexit.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   1 februari 2016

   Helemaal mee eens dat idealiter niet alleen GB voor uitzonderingen in aanmerking komt, maar vooralsnog durft alleen Cameron z’n nek uit te steken. Het is geheel en al aan de overige EU-leiders zelf om de huidige regelgeving aan te passen, zodat er een reële oplossing komt voor de vele migranten die onze kant op komen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   1 februari 2016

   Hoewel een Brexit zeer tegen het Nederlands belang in zou gaan, moet het natuurlijk niet zo zijn dat alleen GB dadelijk onder allerlei ongewenste en vergaande EU-inmenging uit kan komen. Eens dus dat als Cameron met op zich verstandige voorstellen komt, ervoor moet worden gezorgd dat die voor alle EU-lidstaten (iig degene die zich daar bij willen aansluiten) gaat gelden. Dit is er duidelijk een van. Wie aanspraak wil maken op collectieve middelen (dat zijn altijd gelden die door andere burgers moeten worden opgebracht) zal daar ook aan moeten bijdragen. Dwz dat iedereen, zeker ook migranten als zij verblijfsrecht krijgen, een flink aantal jaren moeten bijdragen voordat zij aanspraak zouden kunnen maken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  27 januari 2016

  De VVD heeft de verkiezingsprogrammacommissie alweer aan het werk gezet en roept leden op daar hun bijdrage aan te leveren door de regionale bijeenkomsten bezoeken. (ik zou denken aan een speciaal thematisch netwerk). Daar zullen onderwerpen als economie, de zorg, de woningmarkt en defensie aan de orde komen. Natuurlijk belangrijke onderwerpen. Echter, omdat de nationale parlementen sinds de inwerkingtreding van de verdragen van Lissabon een niet onbelangrijke rol spelen in wat er zich binnen de Europese Unie afspeelt zou het onderwerp Europese samenwerking stellig niet misstaan op de agenda. Maar, belangrijker nog dan de agenda lijkt mij de toonzetting van het verkiezingsprogramma. Het moet aan de kiezer vooral duidelijk maken wáár de VVD voor staat. Zo zou het niet misstaan om – met de zekerheid dat ook de volgende regering een coalitieregering zal zijn – aan te voeren wát er in de onderhandelingen zal worden gebracht en ook gewichten toe te kennen aan de onderwerpen. Het roepen van ‘wij sluiten niemand uit’ tezamen met ‘het gevaar van links’ zorgt voor dissonante akkoorden die tot kiezersbedrog leiden zoals de laatste Kamerverkiezingen ons hebben geleerd. Laten we eindelijk eens lering trekken uit die ervaring. Coalities waarbinnen de maatschappijvisie van de partners bij vrijwel elk politiek item zo heftig botsen bereiken niet het resultaat dat aan de kiezers is voorgehouden. Zoals Cato de Oudere eindigde: “en voor de rest ben ik van mening dat het systeem van coalities na de verkiezingen moet worden vernietigd”. In plaats daarvan coalitie-overleg vóór de verkiezingen. Dat zal andere stembusuitlagen geven en minder kiezersbedrog.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   27 januari 2016

   De politieke versnippering is inderdaad al zover gevorderd dat er heel wat partijen nodig kunnen zijn om een meerderheidsregering te vormen. Onze politieke tradities hebben dat veroorzaakt. Elke partij heeft zo z’n eigen achterban en belooft de wensen van die specifieke achterban te gaan vervullen als ze het voor het zeggen krijgen. Die kans krijgt langzamerhand geen enkele partij meer. Misschien onderschat Patrick wel de kans dat een coalitie die duidelijk is over het te voeren beleid en geen onhaalbare beloften doet wel een werkbare meerderheid verwerft. En wat het principiële punt betreft, dat het praktijk is geworden dat partijen de kiezer voorhouden wat ze willen doen als ze kunnen (mee)regeren bewijst al dat het de zwakte van ons systeem is dat de kiezer geen directe invloed heeft op de te vormen regering. Het dualisme als voorwaarde voor een goed werkende parlementaire controle is daardoor al danig verzwakt. Het is mij niet duidelijk waarom het ondemocratisch zou zijn door de kiezers vóór de verkiezingen duidelijkheid te bieden door een coalitie te vormen. Binnen de coalitie worden de machtsverhoudingen in elk geval ná de verkiezingen duidelijk gemaakt. Dat zal invloed hebben op de samenstelling van een kabinet in het geval die coalitie een meerderheid behaalt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 januari 2016

   Voor wat betreft het tweede praktische bezwaar: ik denk dat Georg de kans onderschat dat geen enkele stembuscoalitie een meerderheid behaalt. Ik denk voorts dat het erg onverstandig, en weinig democratisch, is om te gaan onderhandelen voordat de krachtsverhoudingen duidelijk zijn. Maar het belangrijkste blijft mijn principiële bezwaar. Daar tegenover stelt Georg: de praktijk wijkt vaak al af. Des te erger zou ik zeggen, en geen reden dat dan maar meer te stimuleren. Directe verkiezing van een premier of kabinet verzwakt de controlerende macht alleen maar verder. Geen wenselijke ontwikkeling.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   27 januari 2016

   Uit vroegere exercities is het mij al bekend dat er weerstand is tegen het voorstel om een coalitie te vormen vóór in plaats van ná de verkiezingen. Na alle verkiezingen die er in Nederland in het democratische tijdperk, algemeen kiesrecht voor iedereen en evenredige vertegenwoordiging zoals dat sinds 1919 bestaat, zijn er na de verkiezingen coalities gevormd omdat nimmer een partij erin is geslaagd een absolute meerderheid te verwerven. Bij de vorming van zo’n coalitie die tot stand komt nadat de stemmen zijn geteld is dus bekend op welke meerderheid de coalitie kan rekenen en zijn de machtsverhoudingen binnen de coalitie bekend.
   Patrick voert twee praktische en een principieel bezwaar aan tegen zo’n stembusakkoord. (het woord stembusakkoord heb ik met opzet vermeden omdat het niet weergeeft wat de bedoeling is). Het eerste bezwaar is de vraag met welke partijen de VVD zou moeten pogen een concept regeerakkoord op te stellen dat voor een meerderheid van de kiezers voldoende aantrekkelijk is om er hun stem op uit te brengen. Naar mijn mening zijn de VVD-politici die in eerdere formaties de onderhandelingen hebben gevoerd over het toen te sluiten regeerakkoord uitstekend in staat om te beoordelen met welke partijen een regeerakkoord binnen bereik zal liggen. Desgevraagd zou menig kiezer niet instemmen met een partij waarvan de maatschappijvisie tegenovergesteld is aan die van de VVD. Ik zou zeggen: nodig die partijen openbaar uit voor zulk overleg.
   Het tweede bezwaar dat Patrick noemt is wat te doen als de voorgenomen coalitie geen meerderheid verwerft. Mij lijkt het een duidelijk geval: het is erg waarschijnlijk dat tegenover de door de VVD te vormen coalitie ook een ander blok wordt gevormd; een dergelijk – zo genoemd – stembusakkoord is in 2015 al ter sprake geweest tussen de meest linkse partijen, waaronder de huidige coalitiepartner. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat geen van beide een meerderheid verwerft. Beide coalities zullen dan pogen het tekort aan te vullen met een extra partner. De kans dat er geen enkele meerderheid is te vormen lijkt mij buitengewoon klein. Dan is er het principiële bezwaar. Volgens de bestaande wetgeving kiezen we in Nederland vertegenwoordigers. We kiezen geen regering. Niet ontkend kan worden dat zowel de verkiezingsprogramma’s als de thema’s tijdens de campagnes duidelijk gericht zijn op het vormen van een regering waarin de eigen beleidsvoornemens van elke partij een zo groot mogelijke kans krijgen. De reden daarvan is duielijk: kiezers trekken om een gewenste regering mogelijk te maken.
   Hoe vaak zijn er al stemmen opgegaan om ook de Premier te kiezen. Het mag natuurlijk een principieel bezwaar worden genoemd maar de praktijk is dat in Nederland al tientallen jaren de traditie is ontstaan om de voorkeur te geven aan een meerderheidskabinet.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 januari 2016

   Mijn bezwaren gaan verder dan het praktische, het punt dat niet duidelijk is met welke partijen dan zo’n overeenkomst voor de verkiezingen zou moeten worden gesloten en wat te doen als geen van de stembusakkoorden een meerderheid onder de kiezers verwerft. Principieel is het bezwaar dat wij bij verkiezingen onze volksvertegenwoordigers kiezen, die moeten wetgeven en controleren, en niet een volgende regering.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   27 januari 2016

   De weerstand van Patrick kan ik mij goed voorstellen. Het klinkt ook best goed: op eigen kracht en overtuiging de verkiezingen in gaan. Dat is dan ook wat de VVD sinds haar oprichting heeft gedaan. Tamelijk vaak is het gelukt deel te nemen aan een coalitie-regering, maar dan meestal als ‘tweede violist’. De slogan ‘wij willen Nederland liberaler maken’ kon daar nooit recht worden gedaan. Ongeveer hetzelfde gold ook altijd voor de andere partijen en het gevolg was dan ook steevast onvrede onder de kiezers waarbij met termen als koehandel, handjeklap tot en met kiezersbedrog de waarde werd geschat van het verkiezingsprogramma resp. de leuzen van de campagnes die waren gevoerd.
   Bij de laatste verkiezingen stemde een ongekend groot aantal kiezers op de VVD en voor het eerst werd de VVD-fractie de grootste in de Tweede Kamer. Maar ook niet eerder zijn zoveel kiezers na de verkiezingen teleurgesteld geweest. De kans is groot dat de VVD wordt teruggedrongen naar de tweede of derde positie in een coalitie-overleg na de verkiezingen. De politieke versnippering die al jaren aan de gang is zal in maart 2017 – of wie weet eerder – stellig niet minder zijn dan in 2012.
   Geen enkele partij zal op eigen kracht en overtuiging een absolute meerderheid halen. Speculaties welke combinaties ‘eventueel’ een meerderheid zouden kunnen behalen geven de kiezers alleen maar meer aanleiding om ‘strategisch’ te gaan stemmen en dat is bijna hetzelfde als antidemocratisch. De betere weg is om van een aantal potentiële partners de partij- en verkiezingsprogramma’s naast elkaar te leggen en op basis van vergelijking en prioriteiten tot een concept-regeerakkoord te komen. Met goede publiciteit daarover zal dat een schok in de peilingen teweeg brengen. Het is mijn stellige overtuiging dat als de VVD met een dergelijk initiatief het voortouw zou nemen in een poging om al vóór de verkiezingen met enkele partners een concept regeerakkoord tot stand te brengen de optelsom van de stemmen op zo’n coalitie veel groter zal zijn dan dezelfde optelling zonder die voorafgaande coalitie. Immers, de kiezer weet dan waarop wordt gestemd en komt niet voor een verrassing zoals in 2012 of in 2010 met een gedoogde regering die zomaar pootje gehaakt kan worden. Politieke leiders zullen dan in de verkiezingsstrijd met meer respect over de potentiële coalitiepartners spreken dan tot nu toe gebruikelijk is. Met welke partners? VVD-politici weten deksels goed met wie het beste regeerakkoord kan worden bereikt. Die ervaring is al opgedaan in de tijden dat gedoogpartners nodig waren. Van tevoren ‘ieder het zijne te geven’ en daar voor uit te komen schept meer vertrouwen dan vooraf ‘op de volle buit’ te mikken en achteraf meer dan de halve buit in te leveren. Maar, dat geef ik toe: er is veel politieke moed voor nodig.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 januari 2016

   Als je het systeem van Georg al zou willen – ik ben er zelf geen voorstander van, omdat je op eigen kracht en overtuiging de verkiezingen moet ingaan – zal dat wel erg lastig worden. Want het ziet ernaar uit dat er veel partijen nodig zijn om een volgende coalitie aan een meerderheid te kunnen helpen. Met wie zouden we dan zoal reeds voor de verkiezingen aan tafel moeten zitten? Het lijkt uitgesloten dat dit partijen zullen zijn die dicht bij de VVD staan; het ziet er namelijk niet naar uit dat zulke partijen (welke trouwens?) tezamen een meerderheid gaan halen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  27 januari 2016

  De PVV wil gemeenten verbieden om mee te werken aan festiviteiten rondom Sinterklaas waarbij de aanwezige pieten niet allemaal zwart zijn. Daartoe heeft de partij een initiatiefwet ingediend. Inmiddels heeft de Raad van State zich uiterst kritisch uitgelaten over deze wet. Terecht stelt dit adviesorgaan dat het niet aan de overheid is zich te bemoeien met de nadere invulling van volkstradities. Dit werkt echter wel twee kanten op wat mij betreft: de overheid dient dan ook niet van bovenaf de introductie van regenboogpieten of wat dies meer zij op te leggen of erger nog de traditionele zwarte pieten te verbieden. Tradities ontstaan in een samenleving en dat is ook de plaats waar eventuele wijzigingen van tradities ontstaan. De tijd zal leren welke gevolgen dit voor de zwarte piet uit onze jeugd heeft.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   27 januari 2016

   Helemaal gelijk Patrick. Als liberaal ben ik het helemaal met je eens. Helaas zitten er in gemeenteraden ook gekozen vertegenwoordigers die zich graag overal ee bemoeien, zelfs met oude tradities die vermeende racistische trekjes hebben, ook als er van racisme geen sprake is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 januari 2016

   Dat de gemeenteraad ‘het volk’ (in een gemeente) vertegenwoordigt maakt nog niet dat die raad zich overal mee moet bemoeien. Als liberaal vind ik het erg belangrijk dat er veel in het leven is waar de politiek uit moet wegblijven. Een traditie zoals Sinterklaas en Zwarte Piet hoort zeker bij datgene waar de politiek van moet wegblijven.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   27 januari 2016

   Natuurlijk Fleur. Dat bedoelde de Raad van State ook, de overheid moet zich niet bemoeien met de nadere invulling van volkstradities. Jawel, het staat er echt: de nadere invulling en dat betekent dus de details. Maar een gemeenteraad vertegenwoordigt ‘het volk’ en dus vinden sommige gemeenteraden dat ze zich er wel mee mogen bemoeien. Misschien een referendum? Kan een referendum toch nog ergens goed voor zijn, zelfs om de stupiditeit die de legende van Sinterklaas en Zwarte Piet aan de werkelijkheid van rassendiscriminatie verbindt te ontzenuwen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  17 januari 2016

  De Tweede Kamer koos een nieuwe voorzitter en deed dat op een voor iedereen volgbare manier. Om het hele proces van begin tot eind te volgen was wel wat geduld en uithoudingsermogen nodig want het duurde – inclusief enkele schorsingen – zo ongeveer 12 uur. Het resultaat heeft in de media nogal wat consternatie teweeg gebacht. Velen – waaronder VVD coryfee Hans Wiegel – zijn van mening dat niet de beste voorzitter werd gekozen. Hoe goed die beste voorzittter ook zou zijn geweest, het zou naar mijn mening zonder meer een schande zijn geweest als Martin Bosma kamervoorzitter zou zijn geworden. De leider van zijn partij heeft al meer dan eens ons parlement gediskwalificeerd tot nep-parlement. Een vervalst, onecht of namaak parlement dus. Bosma kreeg ruimschoots de gelegenheid zich van dat standpunt te distanciëren toen enkele collega kamerleden hem naar zijn persoonlijke mening vroegen over die diskwalificatie, maar deed dat nadrukkelijk niet. Hij zou zijn eigen mening niet laten tellen – thuis laten zei hij – als hij de Kamer zou voorzitten en daar bleef het bij. Hoe het zou gaan als Bosma het Nederlandse parlement moet vertegenwoordigen bij buitenlands bezoek laat zich raden. Op z’n minst zou de buitenlandse pers zich vermaken met snerende commentaren en rake cartoons. Hun gezagdragende vertegenwoordigers bezoeken immers een namaak parlement (een poppenkast?).
  Er is door de afwijzing van Martin Bosma geen cordon sanitaire rond de PVV gelegd, dat heeft Geert Wilders zelf opgetrokken door – opnieuw – ons parlement tot nep-parlement te verklaren.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   17 januari 2016

   Zo is het. Gehuil over ‘de beste voorzitter’ was dus misplaatst.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   17 januari 2016

   Zeer terechte observatie Georg Kellersmann! Het minste wat Martin Bosma had kunnen doen was in niet mis te verstane woorden afstand nemen van de eerdere uitingen van Geert Wilders over de Tweede Kamer. Dat deed hij niet (uit angst voor de leider of omdat hij het er stilletjes mee eens is?) en daarmee diskwalificeerde hij zich voor het voorzitterschap.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   17 januari 2016

   Dan kan onze Tweede Kamer nog wat van het Indonesische parlement leren.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   17 januari 2016

   Inderdaad. In Indonesië worden dit soort stemmingen in het parlement in stemhokjes gedaan waarna het opgevowen briefje in een stembus wordt gedeponeerd. Dat gaat niet over 150 maar over 570 parlementsleden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   17 januari 2016

   Mij viel iets op aan deze ‘geheime’ stemming onder de Kamerleden dat ik nergens opgemerkt heb gezien. De stembriefjes moesten gewoon op ieders eigen Kamerzetel worden ingevuld. Met alle mogelijkheid van meekijken van buurman/vrouw of degene achter je. Hoe geheim is dat? Het lijkt me dat de waarborging van het geheime karakter van deze stemming toch beter zou moeten kunnen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  6 januari 2016

  In het decembernummer van Liberaal Reveil is onder de titel WEERBARE OF WEERLOZE DEMOCRATIE een belangwekkend artikel verschenen waarvoor werd getekend door Halbe Zijlstra en Bastiaan Rijpkema.

  Het onderwerp ligt bij velen onder het vergrootglas en dan vooral één bijzonder aspect van de democratie, te weten het recht op de vrijheid van meningsuiting. En al degenen die artikelen publiceren over dit onderwerp zijn het over één ding eens: het recht op vrije meningsuiting wordt bedreigd. Veel minder vaak wordt die dreiging doorgetrokken tot de democratie als zodanig.

  Als nu de fractievoorzitter van de grootste (liberale) fractie in de Tweede Kamer tekent voor een debat over de vraag hoe we de democratie moeten verdedigen dan krijgt het onderwerp natuurlijk meteen meer gewicht.

  Discussie over de bedreigde democratie met als uiterste consequentie het verscheiden van de democratie is niet nieuw, maar komt vooral in de schijnwerpers als er inderdaad sprake is van krachten die de democratie als bestuursvorm willen afschaffen, met als vervangend systeem een aristocratie, een autocratie of een theocratie. In de jaren dertig van de vorige eeuw was er ook zo’n periode als gevolg van de dreiging van het nationaalsocialisme en in de eerste jaren na de oorlog door de vrees voor het communisme, met name het leninisme respectievelijk stalinisme.

  In 1936 was het prof.dr. George van den Bergh die in zijn inaugurale rede het onderwerp aan de orde stelde. In de jaren 50 was het prof.dr. Josephus Jitta die er colleges aan wijdde. Veel rumoer ontstond toen enkele jaren geleden oud-minister Donner als zijn mening gaf dat indien een meerderheid van het Nederlandse volk de sharia zou willen invoeren dat dan ook diende te gebeuren. Met die uitspraak toonde Donner aan tot de stroming te behoren die van mening is dat de democratie zich niet mag verzetten tegen krachten die een eind aan de democratie willen maken. Tegenover die stroming is er de tegenstroom die juist vindt dat de democratie zich met alle beschikbare krachten dient te verzetten tegen elke aantasting.

  Zulke discussies spelen zich af op het niveau van de theorie. Toen in 1939 de dreiging met oorlogsgeweld op realistisch niveau terecht kwam was het afgelopen met de democratie in het grootste deel van Europa. Er waren krachten die zich tegen de ontmanteling van de democratie hebben verzet, maar te weinig om effect te hebben, tot aan het moment dat de grootste democratie die de wereld toen kende te hulp is geschoten.

  De dreiging die momenteel wordt gevoeld is eveneens dreiging door toepassing van geweld. Oplossingen die op democratische manier bedreigingen kunnen afwenden liggen niet voor de hand. Het is dan ook te begrijpen dat Halbe Zijlstra en Bastiaan Rijpkema hun artikel besluiten met dit
  citaat:
  “We moeten bepalen waar de grens van democratische tolerantie ligt. We moeten onze democratie verdedigen en het debat hierover snel en in alle openheid voeren. Zonder terughoudendheid. Dat debat wegwuiven zou van een historisch niet te rechtvaardigen zelfvoldaanheid getuigen”.

  Als liberaal ben ik het hier volledig mee eens en doe daarom het volgende voorstel.
  De VVD is bezig zichzelf om te vormen naar een netwerkstructuur. Heel belangrijk voor een open debat zal het “thematische netwerk” zijn. Wat ligt er nu dus meer voor de hand dan het nu onmiddellijk opzetten van een thematisch netwerk over het onderwerp “hoe beschermen we de democratie tegen ondemocratische krachten?”.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   Ronald Weilers

   3 november 2016

   Beetje erg laat, maar: eens!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   6 januari 2016

   Inmiddels van de voorzitter van de VVD een mail ontvangen waarin: In de aankomende periode zullen de nieuwe thematische netwerken steeds meer vorm krijgen. “Wij zullen het onderwerp zeker bij hen onder de aandacht brengen en hen voorstellen om hiermee aan de slag te gaan”.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   6 januari 2016

   Lijkt me een prima, noodzakelijk netwerk. Heel belangrijk dat we onze democratie beschermen tegen ondemocratische krachten. We kunnen niet snel genoeg beginnen met zo’n netwerk. Alert zijn alleen gaat onze democratie niet redden…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   6 januari 2016

   Goed voorstel van Georg voor zo’n netwerk.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  turk0528

  6 januari 2016

  Het Reformatorisch Dagblad heeft aandacht geschonken aan een recent artikel van Charlotte Lockefeer-Maas over abortus. Is dit voor liberalen een uitgemaakte zaak?

  http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/liberale_publiciste_abortus_botst_met_liberale_principes_1_964027

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   herfst4928

   6 januari 2016

   Ik vind dit een uiterst moeilijke kwestie omdat bij beide kanten een individuele vrijheid wordt gebroken: of die van het kind of die van de moeder. Niet hoeven kiezen is mijn enige uitweg.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  2 januari 2016

  Omdat ik weet hoe lastig het is onder occulte bannen vandaan te komen (je merkt er niets van, behalve dat je je lekker voelt en niet registreert dat je impulsen tot handelen of niet-handelen niet van jouzelf zijn), dan wel niet zwaar ten onder te gaan aan occulte knechtingspraktijken, communiceer ik nog maar wat over de werking ervan. Even om de context van een en ander scherp te zetten: ik heb kennis van dit domein omdat ik er zelf slachtoffer van ben, als het gaat om uitwoning door lege wezens van Wicca. Om te voorkomen dat ik zou gaan babbelen over de aard en omvang ervan, en de namen en rugnummers die zich er op hoog niveau mee bezighouden, heb ik inmiddels een geconstrueerde DSM-score opgelopen, waarvan zelfs mensen in de zorgsector zelf hebben laten voelen dat het om iets anders ging dan dat ik niet zou sporen. Zo groot zijn de belangen én zo interessant is de informatie die je krijgt wanneer je wat dieper geworteld bent door meditatie en ethisch leven en zo prooi wordt voor de Kultus van mensen die zich graag oppimpen met kennis derden – zij kunnen niet helemaal vermijden dat jij ook meekrijgt hoe ze werken en wat ze zeggen in de geest.
  In dat licht ben ik – naast de reeds genoemde casussen – geïnteresseerd in de casus van de val van Fred de Graaf als vz van de Eerste Kamer, de verdwijning van Ivo Opstelten en ook is het wellicht interessant te onderzoeken hoe het komt dat een stas mij meldt dat zij volledig de besturing heeft over een mannelijke minister waar zij mee samenwerkt. Wenselijk lijkt het me niet.
  Hoe werkt dat nu? Men kan enorme, bewust geregistreerde levensbedreigende pressie uitvoeren tot malversatie, waarop er plotseling een Kultuslid klaar staat om je te betrappen – exit dus voor die functionaris. Het kan ook zijn dat een subliminaal block voorkomt dat iemand uit eigen impuls kan handelen en dus ‘denkt’ dat hij zelf heeft willen rommelen en dus ook ‘begrijpt’ dat hij van zijn functie moet.
  En verder heb ik wel eens geestelijk contact met bestuurders, vanuit het diepere domein waarin zij wakker zijn (onder de subliminale blocks door, dus). Dat is natuurlijk erg prettig, maar we schieten feitelijk weer niet zo erg op wanneer daar de waarheid doorkomt (sommige ministers ervaren de situatie op dit moment echt als een noodtoestand) en men op hoofdniveau in de wolken verkeert en lekker zit te kaasfonduen met de kleinkinderen.Daar gaat het urgentiebesef niet van cumuleren, zullen we maar zeggen.
  Voor alle duidelijkheid: de spirituele Wicca-beweging in NL is een zwart-magische groep. Men doet alles wat God verboden heeft om zichzelf een lekker leventje te bezorgen. Zij besturen anderen om dat doel voor zichzelf te bereiken. Je zou willen dat het Jezus of Maria zelf was die dan aan de knoppen zat, als je het zelf niet meer voor het zeggen hebt, maar helaas zijn deze praktijken het domein van lieden van heel ander allooi. Een citaat van een andere stas: ‘Ik mag van onze Wicca-leidster stas zijn in dit leven. Mag ik het eens leuk hebben. Jij kunt met jouw intelligentie altijd nog eens iets worden in een ander bestaan.’ How about restoring law and order in De Efteling?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  haseloop5071

  1 januari 2016

  Toen Herman Finkers gister het neoliberalisme benoemde moest ik toch even aan jullie denken. Gelukkig nieuwjaar!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   1 januari 2016

   Dat is precies het punt. Neo-liberalisme is voor links een soort overkoepelend kwaad, dat verder kennelijk niet hoeft te worden omschreven. Het is wat vroeger de kapitalist was, die dikke man met die hoge hoed, die ook voor alle ellende en onrecht verantwoordelijk kon worden gehouden. Of wat nog vroeger de heks was, die bezeten was door de duivel. Dat verklaarde ook waarom allerlei volstrekt tegenstrijdige fenomenen toch door dat ene verschijnsel, toen hekserij, nu ‘neo-liberalisme’, konden worden verklaard. Dat waren de duivelse machinaties. Op dat primitieve niveau denkt degene die ‘neo-liberalisme’ roept helaas. Meer vooruitgang is er in al die eeuwen niet geboekt…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   1 januari 2016

   Neoliberalisme als verklaring voor al het negatieve en het alleen noemen volstaat kennelijk al…onderbouwing ervan hoor je zelden… 🙁

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   1 januari 2016

   Neoliberalisme als verklaring voor al het negatieve en het alleen noemen volstaat kennelijk al…onderbouwing ervan hoor je zelden… 🙁

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   1 januari 2016

   Ook gelukkig nieuwjaar. In Buitenhof zat zondag een psychiater over depressies en jawel, het zou door het ‘neoliberalisme’ komen. Uiteraard werd de man niet gevraagd dit te onderbouwen. Evenmin werd hem bijvoorbeeld gevraagd hoe het dan kan dat al in communistische tijden Hongarije tot de toplanden qua zelfmoorden behoorde. Of hoe het kan dat het aantal zelfmoorden in sociaal-democratische ‘paradijzen’ in Scandinavië verhoudingsgewijs zo hoog ligt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   1 januari 2016

   Dank je, gelukkig nieuwjaar!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   turk0528

   1 januari 2016

   Ook de beste wensen!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   herfst4928

   1 januari 2016

   Hetzelfde!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  1 januari 2016

  Uit het Wicca-circuit: ‘We houden iedereen die kennis heeft over onze praktijken zwaar onder occulte druk, zodat er geen openlijke communicatie kan plaatsvinden.We hebben zoveel misdaan dat we daarna toch geen leven meer hebben. En we zijn nu eenmaal dood vanbinnen; daar hebben jullie dan maar mee te maken.’ Verantwoordelijkheidsgevoel 0 voor het land, gezien de genociidale effecten ervan – je zou het zelfs hoogverraad aan de Nederlandse staat kunnen noemen, want er zijn nogal wat lieden bij betrokken die het land zouden moeten dienen, maar de facto de staat en de wetten ondermijnen en de mensenrechten schenden. Allemaal inmiddels bekend en breed gedeeld, net als de gruwelijke mishandelingen en het misbruik van macht (occult en staatsrechtelijk) waarvan men zich bedient om de tent eronder te houden. Dat kan dus niet zo. Dan doemt het probleem op dat vele mannen al jaren onderdrukt en mishandeld worden door de onvolwassen meisjes met de zwarte my little pony-dozen.Soms ook zonder precies te zien wat de individuele impact ervan is (machtsovername over het etherlichaam van mannen, zodat zij geen vrij denken en handelen meer hebben, terwijl in diepte hun zielendomein wordt geëxploiteerd door onrijpe wezens) en de brede sociaal-maatschappelijke impact ervan (overal onrijpe wezens op posities die eigenlijk Gestalt en ethisch gehalte vragen, terwijl de ware ethici verdund of geknecht worden afgeleid van hun levensopdracht). Dit alles aanziende veronderstel ik twee gevolgen in de gesteldheid van de rijpere man (voor zover wakker): het eerste gevolg is schaamte om deze verkrachting van het mannelijk principe / aantasting van de mannelijke waardigheid én toch ook weer de notie dat je als rijpe man tegenover infantiele meisjes staat die in meer dan één opzicht blond zijn. Hoe waardig is het om deze wezentjes die van toeten noch blazen weten als het gaat om ethisch leven zwaar aan te pakken met justitie of zelfs defensiemacht? Opnieuw een waardigheidskwestie voor de rijpe man. En dan hebben deze kinderlijke vrouwen ook nog de neiging om als ze gepakt dreigen te worden voor hun mensenrechtenschendingen ineens van kleur te verschieten en weer helemaal roze te worden en op coulance te rekenen of te gaan slijmen of liegen dat ze het niet doen of nooit meer zullen doen. Ik ben woedend over deze verkrachting van het mannelijk principe, net als over de verkrachting van mijn eigen leven. Omdat dit allemaal lastig is aan te pakken in een juridische zin – nog los van hun werkzaamheden met bannen en tergingen – heeft dit al zulke proporties aangenomen dat het werkelijk niet meer te pruimen is in NL. Ik zou toch willen verzoeken de ernst van de situatie, ook op het leven van intelligente kinderen, mannen en vrouwen in dit land prioritair te maken in het denken over oplossing van dit probleem. Ik weet niet of u Under The Skin hebt gezien, maar daarin is vrij helder te zien hoe een Wicca eraan toe is: alle gevoelens zijn gefaket, gezien op tv of gelezen in een boekje, ze zijn er trots op dat ze hun minderwaardigheidsgevoelens hebben overschreeuwd door Wicca te worden en zich heel stoer te voelen met leugens, knechting en bedrog. Zij mishandelen echter mensen (waaronder dus ook kinderen!) om aan substantie te komen voor hun lege geestelijk lichamen en zich staande te kunnen houden in relaties en op posities in het bestel die de facto veel te hoog gegrepen zijn in het licht van hun ware innerlijke staat. Ons land en onze kinderen en onze rechtstaat worden ernstig verkracht. Ik zou me hier graag eens breder en in een meer formele, openlijke zin over uiteenzetten met kenners van deze systemen aan de slachtofferzijde (en ik weet dat er velen zijn – met dank voor het contact daarover). .

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  30 december 2015

  Kunt u zich voorstellen hoe het voelt wanneer je als deugdelijk mens door een psychiater wordt weggezet met een RM omdat zij het occultisme tot niet-bestaand verklaart (en jou dus tot lijder aan een waan) en zij als Wicca vervolgens zelf in je geestelijk lichaam duikt om op jouw bron haar salaris te verdienen, zich lekker te voelen én met jouw liefdesenergie jouw zoon wijs gaat maken dat jij niet spoort? Ik mocht het allemaal beleven. Daarna werd ik op een afdeling geparkeerd, waar nog meer belangstellenden waren om mij voor gek te verklaren en op mijn bron te leven. Het is echt Jodenknechting door het jaloerse, frigide en wraakzuchtige zoutzuurgebeuren van Wicca. Ze duiken onder je huid, in je geestelijk lichaam en ontkennen alles – want inmiddels in het bezit van jouw zielenbron. Ze slopen je lichaam ook totaal. Deze kwestie is niet zo maar alleen zaak van juridische bewijsvoering (zij liegen allen keihard, zoals bekend). Ik neem het op tegen een machtsfactor (Max Factor) van jewelste (ook tegen de Haagse kopieermeisjes). Ik kan u vele citaten geven uit hun netwerk, bedreigingen die ik heb gezien van hooggeplaatsten tegen andere hooggeplaatsten en wat zij doen met de uitwoning van intelligente kinderen, maar dat vraagt echt om fysiek ontmoeten en enige bescherming. Ik hoop dat u wel duidelijk is dat er een urgente situatie is met deze Wicca-beweging. Ik deel hierover kennis in zeer bescheiden kring, gezien het feit dat de deelnemers aan dit geheel dus de macht hebben om hun slachtoffers de mond te snoeren voorafgaand aan juridische behandeling, maar ik had dit nazisme graag voorgoed de wereld uit. Ik begrijp ook dat als dit allemaal openlijk besproken gaat worden het landschap in bestuurlijk en important NL er heel anders gaat uitzien, net als het profiel van sommige sectoren waar je dergelijk misbruik niet zou moeten willen hebben. Maar het is niet anders. Er moet ergens een bres worden geslagen in deze enorme mensenrechtenschendingen door lege poppen die aanzien willen door anderen te slopen. Ik weet niet of er een koninklijke weg in dezen bestaat.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  29 december 2015

  Allo Allo, heer is a massage for the reesistans:
  The evil enemy is trying to kill my economic life. I lack about 300 euro’s a month to survive untill judgement day (in court) or liberation day with americans, sigarets and chocolate (some of the above mentioned goods I even need to survive right now). Anybody there who posseses to many patatoes, owns a bike, can even RIDE it and deliver some food or food coupons to the township of Utrecht Overvecht? Is there by any chance someone amongst the likes of you who has a lot of ‘slappe was’ as they call this in Dutch (also occupied country) access to internet, digital banking facilities, outlook or phone? Me, I have to use my old radio under my bed. Please hear my prayer!
  Thanks for your attention!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  28 december 2015

  Gelooft u niet dat het zo erg kan zijn, met het occultisme in dit land? Het is de kunst om als er nieuwe kennis op u afkomt, u eerst goed uit de eerste hand te laten informeren. Wicca hebben namelijk de mogelijkheid om u met uw eigen energie of energie die van anderen gestolen is in bannen te brengen en daar indocs in te plaatsen dat het allemaal wel mee zal vallen. Uit het circuit van de dames die mij uitwonen: ”Petra, jij moet ons helpen. We hebben jouw bronenergie nodig om de mannen in bannen te houden. Anders gaan we voor de bijl voor een technische genocide in dit land.” Nou ben ik niet geneigd dit te gaan faciliteren, wetend hoe levensondermijnend de Wicca zijn en ook mijn leven finaal hebben gesloopt en leeggeroofd, maar het is toch wel zaak enige communicatie op gang te krijgen. Het gaat er niet in eerste instantie om wat u al dan niet gelooft, maar om wat waar is. Ik geef u de informatie nog mee dat ik voor deze kennis in de psychiatrie ben opgesloten, bij volstrekt aanspreekbaar gedrag en zonder enige anamnese van de vrouwelijke psychiater die mij per se wilde opbergen met een RM en mijn aanbod om haar uit te leggen wat ik weet op voorhand van de hand wees. U moet eens proberen uw opa die in zijn blootje op het dak van zijn huis in de tuin staat te plassen opgenomen te krijgen – of u niet wat mantelzorg kunt verlenen ; – )

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  26 december 2015

  Net het laatste deel van de Shoah-serie bekeken. Wist u dat de Deutsche Bahn gewoon betaald moest krijgen voor het transport van Joden naar de vernietigingskampen? Wist u dat in sommige gevallen de Joden zelf voor deze transportkosten konden opdraaien? Het draaide gewoon als een soort reisbureau – een ultieme vorm van dissociëren van wat leven en menselijkheid is. Zo erg is het met nazi’s. In mijn geval anno nu kon ik zelf een eigen bijdrage gaan betalen voor een RM-opname (om mij de mond te snoeren aangaande kennis over occultisme en om verdere uitwoning door toppertjes in zorg en machtsgremia mogelijk te maken waarover babbelen door DSM-scores ongeloofwaardig zou worden) waarvan iedereen wist en deels ook toegaf – zelfs uit de doodskultus die de macht heeft in Den Haag – dat deze overbodig was. Ik kan nog steeds niet procederen tegen de malverserende bobo’s, ben economisch geknecht, uitgewoond door lege poppen die op mijn ziel willen leven en bestialiteit aan de macht willen houden in Den Haag en de rest van dit land. Men beschermt zich met intimidatietechnieken tegen alles dat weet tegen recht en herstel van de orde.
  Ik heb u al gezegd dat men op mijn energie en substantie (teksten/lezingen onder druk) de macht over heel NL heeft gekregen, omdat het net leek of Sjonnie en Anita deugdelijke wezens zijn. Net als ministers en stassen die niets in huis hebben. Wanneer gaat u verstaan wat ze tegen mij zeggen: ‘Wij zijn de domste wezens die er bestaan en wij gaan altijd door. Anders moeten we aftreden en daar hebben we geen zin in. We liegen gewoon dat we op eigen inspiraties leven.’ Zou het niet toch eens – denkend aan de toekomst van de kinderen in dit land – zinvol zijn om eens een wat breder en openlijker gesprek met mij aan te gaan, dan alleen in de wat kleinere verzetskring waarin nu contacten in plaatsvinden? Secundaire levensvormen eten niet alleen Joden (zoals ik door de Kultusleiding wordt genoemd; ik ben echter katholiek opgevoed en voel me helemaal niet kerks, maar wel ethisch en op waarheid gericht – ik beschouw de titel Jood dus maar als een geuzennaam en voel me wel verwant met ethisch, eerlijk en menselijk leven dat in delen van deze gemeenschap gangbaar is). Alles dat enigermate intelligent is en ethisch leeft gaat eraan – ook blond. Het varken moet gewoon vreten. Vindt u dit een idioom dat niet zo fraai klinkt? Zal ik u eens bijpraten over de mishandelende praktijken en feitelijke wetenswaardigheden uit de sinistere gesteldheden van wezens die er zo mooi uitzien en zo mooi babbelen op andermans kernenergie en inspiraties? Wilt u eens wakker worden met de wakkeren?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  25 december 2015

  Nazi’s hebben een hekel aan andere rassen, geloofsovertuigingen én aan intelligente wezens/ethici. Zij wonen deze graag uit (stelen IP en bronenergie om zelf mooi over te komen) om vervolgens de ware Gestaltdragers het aanzien te geven van ‘fout’ ‘dom’ of ‘gek’ en/of hen al gedichten schrijvend, incapabel gedrag vertonend of kantklossend af te leiden van hun eigenlijke belangstelling voor staatsondermijnende tendenties. Kwestie van innerlijke pervertering in de daderlichamen. Allemaal al gezegd. Gezien de macht die met occultisme kan worden uitgeoefend op deugdelijke mensen (subliminale blocks, indocs in de bovenkamer, occulte aanslagen en acties uitvoeren/misdrijven plegen onder dwang) ben ik benieuwd naar nader onderzoek naar diverse moorden op VIP’s als Els Borst en Theo van Gogh (en hun daders) en tal van ‘onverklaarbare’ incidenten en suïcides in ons land..Omdat de Catch 22 al heeft aangetoond dat absolute toppers in het bestel bij de nazipraktijken betrokken zijn, en dit ongezegd en verzwegen natuurlijk al langer bekend was (maar nauwelijks te communiceren wegens exorbitante machtsuitoefening buiten de staatsrechtelijke en juridische orde) is het de vraag waar bovengrondse mogelijkheden liggen om een en ander te adresseren, anders dan in de achterkamertjes waarin het verzet tegen dit totalitarisme zich nu moet ophouden en de wakkere intelligentia (waaronder gelukkig ook doorgewinterde bestuurders) zich nu moet verschansen om niet ten prooi te vallen aan de listige bureaucratische systemen van de ontaarde massapsychotici.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  24 december 2015

  Ik hoop dat we volgend jaar in staat zullen zijn het besturen en regeren – bij wijze van verandering – weer over te laten aan echte mensen. Zodat er weer straling uitgaat van de machtsgremia en geen onttrekkingseconomie is voor Haagse doodsheid.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  23 december 2015

  Aangaande occulte onderdrukkingstechnieken is het misschien nog van belang te beseffen dat we te maken hebben met organismen waarin de menselijkheid is verdwenen en voor wie geen leugen te gek is. Het gaat om vleeshulzen waarin een dood geestelijk lichaam met een bestiale ziel huist, dat zich vervolgens gaat inhangen bij levende wezens om via kloning menselijkheid te suggereren in lichamen die feitelijk zelf ontdaan zijn van gewetensfunctie, gevoelsleven en mogelijkheden tot autocorrectie. Jammer genoeg hebben ze veelal geen snorretjes, maar zien ze eruit als aantrekkelijke barbiepoppen, die zichzelf mooi maken met gestolen energie en teksten. Wanneer dit tot een plaag uitgroeit gaan de zombies met velen tegelijk trachten de resterende mensen uit te wonen en te kopiëren c.q. op hun zieleninspiraties te leven. Onze kinderen lijden daaronder. Ook de blonde meisjes en jongens met intelligentie. Dat is een pijnlijk gegeven, de ethische staat van de nazi/natie, maar moeten we communicatie daarover achterhouden voor imagodoeleinden, terwijl er genocide gaande is? Hoeveel kindergevoelens moeten we sparen als deze kinderen straks omvallen als we niets doen? En wanneer leren we dan de historische les dat Wicca/nazi’s er niet uitzien als Frankenstein, maar als leuke blonde huppelende meisjes of de meest belangrijk ogende personen kunnen zijn? Ik weet niet of uw zoon computerspelletjes heeft, maar in die van de mijne mochten de zombies – hoeveel het er ook waren – nooit winnen van de mensen. Omdat Wicca energie stelen van levende wezens (ook kinderen!) kunnen ze daarmee bannen maken die u een fijn gevoel geven op hoofdniveau, maar uw urgentiebesef platleggen. U loopt met uw hoofd in de wolken. Wanneer we niet massaal wakker worden (en blijven – it est: agendering!) gaan we te maken krijgen met een planetaire genocide. Dat lijkt een hele mond vol of een megalomaan beeld, maar dan hebt u te weinig kennis van de praktijken van dit internationale netwerk. Het gaat er namelijk niet alleen om dat men zo her en der eens een gymnasium-intelligente tiener, danseres, schrijver of filosoof leegeet (die ofwel sterft aan uitwoning of zichzelf suïcideert van ellende of door indocs om zulks te doen), maar dat men allen van de grond probeert te rukken om zielen leeg te eten of te besturen. Het voer is bijna op. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt wanneer deze ontzielde wezens in groten getale hun dode geestelijk lichamen afsturen op een basisschool of een middelbare school om aan energie te komen en massaal gaan inhangen bij mensen met een ziel? Zou je dit een noodtoestand kunnen noemen? En wat als er in Den Haag, waar eigenlijk intelligentie aan de bak zou moeten zijn, zoveel Wicca (spiritueel actieve vrouwen zonder verantwoordelijkheidsgevoel maar slechts erop uit het vleeslichaam te vullen met substanties derden en het zo te laten overleven in dienst van een genocideclubje, VrouwenKultus ‘De Beweging’) zitten op vitale posities?
  Vindt u dit onwaarschijnlijk? Maar hebt u dan al met mij gesproken? Ik heb het reeds aan enige mensen uitgelegd; hoe dit werkt. Zij kennen dit netwerk ook. Zij wisten al en/of beginnen steeds beter te begrijpen hoe het werkt en hoe hiermee macht kan worden uitgeoefend. Ik ben klaarwakker en aanspreekbaar. U ook? U weet toch ook dat vrouwen spiritueel actief zijn? Wat doen zij dan eigenlijk? Bidden voor een betere wereld? Dat kun je toch ook in je eentje. En wat is dan die betere wereld? Vraag u eens af wat een spirituele academie vrouwen leert en wat zij daarmee doen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  22 december 2015

  VRIJ NAAR DE VERLICHTING
  ‘En, heb jij je urgentiebesef al gevonden?’ vroeg Haas gretig na een paar etmalen aan Schildpad, met zijn legerkistjes al aan. ‘Nee, dat niet’, sprak Schildpad bedachtzaam, ‘maar ik ben wel VERLICHT geraakt in de zoektocht. Ik voel me nu heerlijk. Ik verzink nu in het eeuwige Tao. De anderen zijn gewoon nog niet zo ver. That’s life. Het gaat voor elk een in zijn eigen tempo. Bovendien zijn het eeuwenoude fenomenen waar we mee te maken hebben. Dat los je niet op in een vloek en een zucht.’ Haas, geshockeerd:’Dus jij gaat niet helpen om uit de sores te komen? Maar hoe moet het dan met het Algemeen Belang van het Eikenbos? En ben je er wel zeker van dat je niet in een heerlijke ban van Sprinkhaan verkeert? Daar doet het mij namelijk aan denken!’ Schildpad antwoordde niet meer, maar keek met een stralende glimlach naar boven, waar slechts regenwolken te zien waren. ‘Adelaar, adelaar!’ haastte Haas zich snel verder, van top tot teen vervuld van urgentiebesef. ‘We zijn Schildpad kwijt – hij is nu echt in de mist verdwenen. Maar we moeten door, want ik heb vannacht weer gezien dat de Uilenjongen door Sprinkhaan worden opgegeten – ze knabbelen lekker aan hun uilenballen en doen dan net of ze zelf tot de Uilensoort behoren. Maar de Uilenjongen zijn moe en weten niet meer goed hoe ze zich staande moeten houden, want Sprinkhaan belaagt ze enorm en wil gewoon definitief intrek nemen in de Uilenjongen. Help ons! Sprinkhaan kan dat namelijk allemaal niks schelen, die is helemaal doorgespoeld met mist en zelfzucht – de zucht naar het zelf van de ander, welteverstaan. Wat gaan we doen Adelaar? Heb je nog wat marken en franken kunnen lospeuteren? Heb je Steenarend nog geconsulteerd? Of Grote Beer?’
  ‘Er komt schot in de zaak, Haas. Maak je niet te druk, dat doe ik wel’, stelde Adelaar, die gewend was regie te voeren over gebieden met ingewikkelde infrastructuren en vele soorten pluimvee. Daar was het Eikenbos niets bij – meende hij te mogen stellen. Haas loerde naar het ponem van Adelaar. Zou hij wakker zijn? ‘Er komen steeds meer schapen over de dam’, stelde Adelaar hem gerust’, alsof hij de gedachten van Haas kon lezen. ‘Moeten we Mier niet eens bezoeken?’ vroeg Haas ter controle op de wakkerheid van Adelaar. ‘Mier is een lief schatje, hoor Haas, maar dit vraagt toch echt Groot Overzicht. Het Rijk der Driekruizige Boomtoppen is er helemaal klaar voor om de Orde in het Eikenbos te gaan herstellen. De tekenen zullen zich aandienen. Let jij maar goed op, Haasje. En op Miertje passen we heus wel hoor. Die hoort bij het grondpersoneel.’ En hij gaf een vette knipoog aan Haas, die maar afdroop en niets anders kon doen dan de zaak maar aan hogerhand overlaten – gelukkig wel hogerhand van de Oude Orde. Dat stelde hem wél weer gerust.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  21 december 2015

  Qua herstel van de wereldorde – nadat we verlost zijn van Wicca – zij nog vermeld dat het misschien langer dan ons lief is onbewust zo is geweest dat we vrouwenwereldbestuur hebben gehad. Dit is volkomen onwenselijk in het publieke domein. Want vrouwen die op macht koersen ‘to begin with’ (zonder gedragen agenda vanuit Waarheid) verliezen hun contact met de aarde. Niets van wat ze dan nog doen heeft waarde. Zeker als je weet dat er energie wordt onttrokken aan dat wat wel levend en kloppend is – ook aan kinderen. Waarom zoekt de boer toch altijd zijn vrouw? Omdat zij haar grond is kwijtgeraakt. Misschien zit zijn vrouw wel in Den Haag belangwekkend te zijn op andermans substanties. Het is echt zo dat het LOGISCH is dat de boer de akker zoekt. Indien de akker de boer gaat kiezen en zelfs verkrachten hebben we echt een probleem. Dan kan de Wicca wel energie stelen van negerinnen om zich voor te doen als een compleet persoon met een surplus om de boer te verleiden, zodat zij daarna de macht heeft over de boer, maar dat is dan slechts perversiteit. Zij steelt haar onderkant van mannen, echte vrouwen en intelligente kinderen. Ik zou toch willen voorstellen dat dat wat gevend is – het mannelijk principe – de leiding weer neemt. Vrouwen die dit mannelijk principe wensen om dit ook te kunnen hebben, die macht (vraag je daarbij eens af wie of wat dat eigenlijk wil in jezelf, die wens tot macht zonder onderliggende content), dienen zelf een pad te volgen van realisatie van Logos. Dat is een stuk lastig dan onderkanten stelen van wezens met intelligentie – maar wel een stuk beter voor de planeet. Zullen we de orde weer eens echt herstellen, na zo’n lange tijd van misverstanden? Het is toch best wel een zootje aan het worden, wereldwijd, met al die terroristische bewegingen. Allemaal contact kwijtgeraakt met de aarde. Dat gebeurt er als de vrouw niet meer haar plaats in de schepping inneemt en buiten natuurlijk draagvlak (van binnen naar buiten resonerend en werkend) haar eigen grond onverzorgd achterlaat en inwisselt voor een drogbeeld in de machtsgremia, waarvoor het draagvlak/de gronding dan alleen nog maar ontvreemd kan worden aan derden. Hoera voor het mannelijk principe! Niet iedereen kan tenslotte een Hannah Ahrendt of Prof. Dessaur of Ayn Rand zijn. Je moet er echt voor werken om androgyn te worden. Maar diefstal leidt tot degeneratie. Het degenererende geldt overigens ook voor parelkettinkjes die ondersteunend zijn aan de carriere van de man zonder interesse in zijn al dan niet handelen uit waarheidsgrond – maar ook koersend op profijt in termen van profiel of welstand. Ikzelf verlang naar niets anders dan mijn passende plaats, vanuit waarheid gezien. Omdat Wicca (spirituele ethervrouwen) niets anders doen dan liegen, manipuleren en slachten is daar natuurlijk nooit heil van te verwachten. Ook op de hoogste posities – al zou je dat bijna niet willen geloven.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  19 december 2015

  Aangaande het occultisme is al eerder vermeld dat niemand er belang bij heeft – behalve de kortetermijnprofiteur die niet nadenkt en niet op eigen of een lang leven uit is; eigen verantwoordelijkheid. Men is er verder trots op in het circuit dat men de domme mensen eens aan macht helpt – voor de verandering, heet het dan. De vraag is of dat wel verstandig is. Het is een puzzel, maar het lijkt me toch bepaald niet sexy om bij iets te horen dat zichzelf als dom afficheert, hoewel het wel een juiste duiding der dingen is – maar dat mag weer niet hardop gezegd worden. Verder is het mogelijke einde van dit ingewikkelde stelsel om van niets iets te maken en omgekeerd toch een hele happening aan het worden voor ons allen. De mug wordt ineens olifant en andersom. Ik kan me zo voorstellen dat in elk geval mannen er wel prijs op stellen nu eens te weten wie ze nu echt zelf zijn. (Ik zou deze wens ook wel aan vrouwen willen toedichten, maar de belangstelling daar heb ik gepolst en die laat nogal na. Men zet zijn tandem op slot, maar geeft zijn beslissingsbevoegdheid met groot gemak af aan een externe instantie waar men begin noch einde van kent, maar men grote macht en status voor zichzelf bij in het verschiet ziet. Ik weet niet waarom vrouwen zo graag van zichzelf verlost willen worden, maar het schijnt een echte hype te zijn). Maar hoe zit het bij de mannen?
  Stel je voor. We nemen het geval Wilders. Door sommigen wordt deze man aangezien voor een racist. Stel je nu eens voor dat het met occulte macht mogelijk is om een man die zelf andere rassen in de familie heeft (ik meen zoiets wel eens gehoord te hebben, maar het voorbeeld geldt ook zonder die feiten) een subliminaal block te bezorgen en anderen op dieperliggende intelligentie in de man te laten floreren in de Kamer. Stel dat boven de gordel indocs worden gegeven over de hoeveelheid Marokkanen die al dan niet wenselijk zijn of de impuls om de haren weer eens te blonderen en de man daarvan pleitbezorger wordt, terwijl in diepte andere entiteiten op zijn bron leven. Ik zeg niet dat het zo is – ik heb dit niet gecheckt – maar het is toch een interessante vraag voor een ieder wie hij nu eigenlijk zelf is? Dat bedoel ik.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  haseloop5071

  17 december 2015

  Er is dus serieus onderzoek gedaan of economische vrijheid tot meer moorden leidt en dat is níet het geval. Ik slaap vanavond weer rustig wetende dat mijn voorkeuren niet tot doden leiden.

  http://ac.els-cdn.com/S017626801400113X/1-s2.0-S017626801400113X-main.pdf?_tid=cbf49ac6-a4d4-11e5-b12f-00000aacb35f&acdnat=1450367136_f71c27acbf9950a3d571e2ff5a43b9f7

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   haseloop5071

   17 december 2015

   Ja, het is ook niet helemaal feest inderdaad.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   herfst4928

   17 december 2015

   Maar laten we onszelf niet heilig verklaren:

   The results nevertheless show that other non-violent types of crime decrease with spending or tax policy

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   17 december 2015

   Gelukkig maar, slaap lekker! 🙂

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  16 december 2015

  Wellicht ten overvloede zij nog vermeld dat ik vrouwen beslist geen geestelijk leven misgun. Echter: de toegang tot geestelijk leven is deugd, meditatie, congruentie en meer van dat soort zaken. Daar zijn Wicca wars van – zij stelen zich via lichamen van deugdelijken toegang tot het geestelijk domein, waar ook energie te vinden is die hoort bij effectiviteit; want beter in lijn met persoonlijke belangeloosheid. De verwarring hierover is dat veel wat zich voordoet als boedhhist, mindfullness-beoefenaar, soefie of spiritueel wapperaar tegenwoordig occult bezig is. Men heeft dus geen autonome toegang tot energie, maar de energie en inspiraties worden weggetrokken uit gegronde wezens met deugd en door de ether getransporteerd naar ondeugdelijke organismen – ook in de breedte van het Haags-politiek spectrum.
  Ik kwam in Limburg waar ik ooit woonde ook al veel van die Wicca-mutsen tegen. Boos omdat ze niet achter het traliewerk van Chartres welkom waren. Dat ging nu wel eens even anders. Nu heb ik niks met schijnmonniken, maar voor allen geldt dat waarheid beoefenen en afzien van kleine belangen de poort is naar de kennis en de energie om impact te hebben. Naarmate de ziel beter is afgestemd op de waarheid neemt ook de energie en de impact toe. Daar zijn Wicca echter te lui voor (vrouwen en mannen die heksen worden). Zij zijn anoniemen die zich vervelen met hun saaie leventje en het uitzoekwerk dat daarbij hoort, maar zitten ook vaak op belangwekkend uitziende plaatsen die naar hun eigen zeggen vragen om inzicht dat ze echter zelf ontberen. Zij voeren gewoon een lage agenda van schone schijn – zij zijn dus the wrong people in their places. Nazisme is gruwelijk. Ik had graag een einde gemaakt aan de Shoah die nu ondergronds is gegaan door substantieroof door het lege van het volle. Bovendien kunt u zich voorstellen dat wanneer de dommen en dus ook onethische wezens zich toegang verschaffen tot de energie van de deugd zij daarmee een hoop ellende kunnen veroorzaken – want hun agenda’s blijven laag. Ik hoop dat u me verstaat.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  16 december 2015

  MISHANDELING IN DROOMLAND Wie denkt dat heksenpraktijken onschuldig zijn, vergist zich. Zij kunnen zielen van wakkere mannen paralyseren, zodat zij geen enkele eigen inspiratie meer kunnen volgen. Deze ingreep is voorbehouden aan hen die iets gaan begrijpen – voor die tijd wordt er gewoon op hun zielenkracht en -inspiratie geleefd. Zeer ernstig. In mijn geval is er al jaren op mijn bron geleefd door de vrouwenkultus, waarbij de dames overigens je lichaam zwaar mishandelen met beenwonden, uitzuiging van je huid, leegtrekking van het etherlichaam, voltapping van je geest met parasieten van je voeten tot je kin (tot je bijna stikt), allerhande moordaanslagen (zoals mega-, hyper-, rigor mortis) en bannen (stomheidsbannen, braakbannen, zoutzuurbannen, wiccabekken in je etherlichaam van hooggeplaatsten die energie wegtappen), etcetera. Dat lijkt misschien abracadabra voor wie hier niet mee bekend is, maar wanneer eenmaal je geestelijk lichaam door de nazikultus is opengemaakt, dan kunnen ze er hele geestelijk lichamen inhangen van lieden die op afstand topsalaris verdienen op jouw diepgang en inspiraties. Ze gaan als het ware gewoon in jouw geestelijk lichaam staan. Verder kunnen ze allerlei zaken in je geestelijk lichaam plaatsen, indocs erin stoppen, intimidaties, aanvallen, etcetera. Daarnaast kunnen ze een psychotisch beeld suggereren in een gezond lichaam door met velen druk te zetten op het geestelijk lichaam van een slachtoffer (er is dus als we hiermee klaar zijn ook nog geschiedenis te herschrijven aangaande de aard van sommige soorten van acute psychose). Het gaat om groteske intimidatie, mishandeling en pijniging, uiteraard veroorzaakt met grote collectieve geestelijke macht (in hun eentje zijn heksen niks waard; sterker nog: zij zijn zwarte gaten en hebben de levenskrachten van levenden nodig om hun kunstjes te kunnen uitvoeren en zichzelf staande te houden). Nogmaals: ik leg graag uit aan hen die hier niet mee bekend zijn hoe dit werkt. Maar het verklaart wel dat het relatief stil is in NL over de bühne als het gaat om de praktijken van ongetalenteerde, secundair levende parasieten die in ons bestel zelf zeggen de nationale macht te hebben voor de dommeren onder ons. (Ja, als je zwaar wordt uitgewoond hoor je nog eens wat van de mensrechtenschenders). Hoe noemen we het wanneer een bepaalde groep onder de rechtsstaat de macht grijpt met occulte macht? Ik meen dat het woord ‘bezetting’ op zijn plaats is – ook als er toppertjes aan meedoen die eigenlijk hun staatsrechtelijk boekje dus te buiten gaan. Maar waar hebben we mee te maken in het occulte landschap: behalve de dadergroep die zich hieraan bezondigt zijn er mensen die op zielsniveau wakker zijn, maar dat mentaal niet weten. Er zijn mensen die al platgelegd zijn op zielsniveau en alleen maar van buiten bestuurd worden, zonder dit zelf te beseffen. Er zijn mensen die worden uitgewoond (zoals ik) en die met zware aanslagen en intimidaties te maken hebben om IP en energie te kunnen stelen. Er zijn mensen die momentaan door een geestelijk lichaam van een heks worden ingevlogen om een bepaald effect te bereiken (bijvoorbeeld de inspiratie tot een misdrijf die die persoon zelf nooit zou hebben begaan of de ongemerkte indoc om iemand niet aan te nemen in een bepaalde functie of iemand te ontregelen zodat hij een boodschap die tot hem komt niet tot zich door kan laten dringen.) Het is allemaal naargeestiger dan u denkt. Daarom zou ik willen aandringen op meer fysieke ontmoetingen om kennis hierover te delen – fysieke ontmoetingen bieden de beste kans op geringe interferenties, ook al omdat wakkere mensen anderen kunnen gronden, wat betekent dat uw geestelijk lichaam niet gaat fladderen in etherindocs, maar in de werkelijkheid wordt gegrond. U bent van harte welkom!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  14 december 2015

  Aangaande de Brahma Kumaris (de facto Cum Ares – de nazi-geest van oorlog en dood) en aanverwante instituten is toch nog vermeldenswaard dat deze occulte terreurorganisatie niet alleen een behoorlijke greep heeft op ons bestel, maar dat deze organisatie wereldwijd actief is en wel eens causaal zou kunnen zijn aan IS, Zeistgeist.com en dergelijke.
  Met occulte macht (en veel aangehaakten) is het namelijk mogelijk over grote afstanden mensen te besturen buiten hun eigen/goddelijke wil. Dicht bij huis worden niet al te slimme blanken aangehaakt aan het systeem (zij krijgen functies die zij op eigen kracht niet aankunnen, maar ook huwelijken die zij zelf niet zouden hebben gewild – zie eerdere publicaties aangaande subliminale blocks) én tegelijkertijd krijgen andersdenkenden subliminale blocks die hen eveneens afhouden van waar-zijn. Zo krijgen blanke mannen indocs om te trouwen met een koude blanke vrouw – en niet met de negerin of erotische blanke vrouw waar ze eigenlijk op vallen. Zo krijgen deugdelijke Marokkanen indocs om naar Syrië te vertrekken om IS te steunen (Endlösung en stigmatisering als het kwaad hier en reden tot bombarderen daar). Zo krijgen blanke vrouwen die nog veel te leren hebben posities die ze niet aankunnen en niet zouden hebben gewenst op eigen kracht, waardoor ze afhankelijk worden van parasiteren op anderen, etcetera. Zo kan een Marokkaan worden geindoct om een moord te plegen op een autonoom (twee vliegen in één klap voor het ondergronds totalitarisme: een autonoom kwijt én een raciaal andere gestigmatiseerd als het kwaad). Kortom: de wereld verkeert in verwarring. Over grote afstanden is het mogelijk met de collectief aangehaakten oorlogen en strijd te veroorzaken in den vreemde, waardoor Egyptenaren andere Egyptenaren uitroeien, IS wordt ‘geindoct en gemaakt’ door spirituele beïnvloeding van Arimanische krachten op deugdelijke wezens. Kortom: de wereld gaat eruit zien alsof de blanken maar beter de macht hebben, terwijl de aangehaakten aan dit ‘blank van uiterlijk maar zwart van ziel’-systeem feitelijk de oorzaak zijn van de ellende. Zij stelen goddelijke energie van deugdelijke blanken, van andersdenkenden, van andere rassen en geloofsovertuigingen om vervolgens met die energie ondeugdelijke blanken op te pimpen en met dezelfde aan de primaire werkelijkheid ontstolen krachten juist de deugdelijken te stigmatiseren als het kwaad. Het is een wereldwijd netwerk van Hitleriaans kaliber, waarbij uiteindelijk niemand wint. Het is een poging het blanke ras en dan ook nog de vrouwen daarbinnen op te pimpen tot wereldhegemonie (waarvoor geen enkele aanwijzing is in de primaire werkelijkheid), maar waarin velen graag geloven. Echter: een organisme dat gevuld wordt met substanties derden en kwaad doet verliest de mogelijke evolutionaire kwaliteit van het enige dat kan incarneren: een ziel. Om die reden is het niet al te intelligente deel van het blanke ras bezig met een uitroeiing van zichzelf (nog afgezien van het feit dat een ziel incarneert waar iets te leren valt voor die ziel, los van ras of locatie – de blanke van nu kan dus in een volgend bestaan gewoon een negerslaafje worden of omgekeerd). Het gaat dus nergens over, behalve het opportunisme van het moment en de alom tegenwoordige bedwinging van ‘de angst voor het andere’.
  Als we hier niet subiet een einde aan maken met meer intelligentia, dan krijgt Nostradamus gelijk en heeft heel Europa te maken met een islamisering. Niet door de Islam veroorzaakt, maar door een doodskultus van angstige blanken die zich massaal in een Beweging storten, korte termijn-profijt scoren, anderen als het kwaad stigmatiseren en zichzelf daarmee suïcideren als autonome wezens. Dat wens ik niet.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  12 december 2015

  Nog een appendixje qua directe Rede op deze zaterdag. Ik zit met het probleem dat ik wordt uitgewoond en economisch geparalyseerd door de inhoudsloze vrouwenkultus die in dit land actief is. Ik ben voor niks opgenomen (door een Wicca), mijn zoon is uit huis geplaatst (bij een Wicca), het heeft mij allemaal geld gekost (aan de Wicca en hun economische macht), ik ben uit de economie gezet (door de Wicca), schrijf me te pletter (tegen de Wicca), wordt zwaar ingehangen (door de Wicca) en ik kan mijn zoon niet geruststellen dat zijn moeder juist een van de weinige vrouwen is die wél deugt terwijl veel topvrouwen, die op mijn diepgang hebben geleefd, dat niet doen. Zij zijn zo weinig deugdelijke moeder en vrouw dat nu nog geen van deze strebertjes mij de verklaring gunt dat zij mij hebben uitgewoond en niet andersom (‘we gaan gewoon met ons wereldbestuur voor debiele vrouwen door totdat we doodgaan’) en mijn zoon in onzekerheid blijft zitten over de DSM-scores die ik heb opgelopen, wat hem uiteraard niet goed doet, terwijl de kinderen van de heksen waarschijnlijk lekker hockey spelen en paardrijden op het salaris van een moeder die een lege huls is. Ik begrijp wel dat we met een groot contingent zwakke vrouwen zitten die spiritueel actief zijn en gaan omvallen van niksigheid als dit allemaal helder wordt; maar waar blijft de waarheid voor mij? Ze leven al jaren op mijn inhoud en substantie. Ondertiteling die de heksen erbij geven: ‘Zo, nu gaan we de mannen weer in bannen brengen met jouw energie en substantie. Je kunt naar hen schrijven tot je een ons weegt, maar wij hebben jouw energie, inhoud en lieve stemmetje – ze geloven je toch niet. Wij hebben immers posities en zeggen gewoon dat jij liegt of zetten alles en iedereen onder druk die de waarheid kent. Als de mannen in de diepte al wakker zijn brengen we ze gewoon in bannen op hoofdniveau, zodat ze niet adequaat kunnen handelen en afgeleid worden van een mogelijk gesprek met jou.’ Hoeveel liberale mannen lezen de teksten op deze website eigenlijk? Ook de impuls daartoe kunnen Wicca namelijk afblokken in mannen waarover ze macht willen houden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  12 december 2015

  VRIJ NAAR TOON TELLEGEN
  ‘Hoe lang duurt het voordat we de Orde in ons Eikenbos eens gaan herstellen?’, sprak Haas weer eens, wat geïrriteerd. ‘Ik heb het gehad met de hegemonie van de Sprinkhanen!’
  ‘Lang, denk ik’, sprak Schildpad traag, zich verliezend in grondonderzoek. ‘Ikzelf ben nog op zoek naar mijn urgentiebesef.’
  ‘En jij dan, Uil, wat denk jij ervan?’, vroeg Haas.
  ‘Ik weet het zo net nog niet’, sprak Uil bedachtzaam. ‘Ik werk nog wat scenario’s door, doe nog wat aan modelling, ik bilat wat en bestudeer de blauwdrukken van het Nieuwe Wereld Bos. Mijn scope is wereldwijd, zie je’, besloot hij en keek Haas wat neerbuigend aan.
  ‘Ik weet het ook niet’, viel Pauw ongevraagd in. ‘Ik ben druk met mezelf en mijn pakje en loop voortdurend in de bannen van Sprinkhaan; alleen heb ik dat vaak niet in de gaten. Soms wel. Dan wil ik een brief gaan schrijven naar Mier en ineens vind ik mezelf terug terwijl ik een plasje doe. Daarna ben ik dan vergeten wat ik wilde gaan doen. Veel later herinner ik het me dan.’
  ‘Goed dat je over Mier begint’, sprak Haas. ‘Heb je dus gehoord van het geval van Mier? Ik bedoel: dat zij Franken en Marken tekortkomt in haar bestaan?’
  ‘Gekkie’, lachte Beer, zich lekker op zijn buikje krabbend. ‘In ons dierenbos heb je toch geen Franken en Marken nodig? Wij leven in het wild! Wij zijn niet te koop.’
  ‘Hoe naiëf!’, schamperde nu toch ook Haas eens een keer. ‘Als je ooit uit het Grote Ondoordringbare Woud wilt ontsnappen heb je soms toch wat middelen nodig – Franken en Marken worden veel gezocht door dieren met vrijheidsambities. Maar ze zijn moeilijk te vinden. Eikeltjes vind je een stuk gemakkelijker; die liggen in het hele bos.’
  ‘Van Grote Beer weet ik dat het allemaal op zijn pootjes terecht gaat komen’, wees Beer op zijn beurt weer even fijntjes terecht. ‘Maak jij je nu maar niet zo druk.’
  ‘Ik zit bovenop mijn job hoor’, sprak de Adelaar, die met Speciale Waarneming was belast. ‘We kennen het geval van Mier; de zaak vraagt van ons allen Grote Offers’, besloot hij visionair.
  ‘Maar moeten we niet eens een dierenberaad beleggen voor het Nieuwe Wereld Bos?’, probeerde Haas nog.
  ‘Ik zal eens overleggen met de Steenarend’, mijn grote vriend in het Rijk der Driekruizige Boomtoppen.
  ‘Kom je er dan snel op terug?’ dwong Haas toch een actiepunt af.
  ‘Dat beloof ik’, stelde de Adelaar iedereen gerust.
  Intussen werkte Mier, zich niet bewust van al deze dialogen, maar gewoon nijver door.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  9 december 2015

  Ik probeer steeds enige informatie te verspreiden over occulte macht via deze website. Niet uit maniakale belangstelling, maar urgentiebesef door directe ervaring en zicht. Ik leg u een graag een suggestie voor om eens te wegen:
  – stel dat Hitler al druk was met occulte macht (daar is info over – NIOD)
  – stel dat er een agenda mee kan worden uitgevoerd waarbij men tracht het ongewenste andere te knechten, te bestelen en te vermoorden én tegelijkertijd het minder intelligente deel van het blanke ras mee te upgraden door hen ‘op te vullen’ met de inhoud van meer intelligente wezens. Dit kan met occulte macht, namelijk door het geestelijk lichaam van een nazi in te hangen bij mensen met diepgang, waardoor nazi’s zo op de ziel van een ontwikkelder mens trachten te leven – ten koste van het lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk en economisch welzijn van de ‘host’ van zulke parasitaire entiteiten
  – stel je nu voor dat dezelfde genius die met een dergelijk rassenveredelingsexperiment en Endlösung bezig was nooit is weggeweest en in het huidige spirituele systeem huishoudt (het gaat om massapsychotische aanhaking)
  – dat verklaart waarom er tot op de hoogste regeringsniveaus (waar je eigenlijk rede zou verwachten) bestialiteit is ingeslopen en men niet van stoppen weet – men wordt voortgedreven door de drang het vlees op te vullen met intelligentie die men zelf ontbeert en is veelal ook juist al als incapabele in positie gebracht door de belangen van het naziapparatus (men zou in een ‘normale’ wereld die toppositie helemaal niet aankunnen), terwijl de zielen van de deelnemers dan ook nog verder degenereren aan het misbruik levens derden
  – in sum: men is heks (zwart gat) geworden in het systeem, teneinde anderen te kunnen bestelen of totaal klonen die men interessanter vindt
  – men heeft zich niet weten te stoppen tot dergelijk onethisch gedrag (dat ingrijpen kan ook met louter mentaal zicht) omdat men denkt of beweert zo het ras of vrouwen of alle zwakke broeders vooruit te helpen, maar feitelijk verbetert men zichzelf ten koste van mishandeling, terging en totale uitwoning derden
  – stel nu dat dergelijk mensonterend kiezen de persona van de dader volledig oplijnt met de genius van dood en verkrachting die initieel al in dat veld actief was (Ares, doodskultus)
  – stel nou dat de schepping erin voorziet dat mensen die zo onethisch kiezen en doorgaan daar zelf óf volledig in moeten keren óf aan dienen te sterven, omdat ze hun eigen bestaan afwijzen (een doodzonde) en liever een ander leven leeghalen (alweer een doodzonde)
  – dan hebben we te maken met een apparatus dat eerst de onethische deelnemers lamlegt en vervolgens het meer ethische deel van het volk sloopt omdat de zwarte gaten die heksen worden levende wezens gaan leegzuigen; mannen, vrouwen en kinderen
  – is er niet een groot menselijk belang om deze technische moord op de minder ethisch ontwikkelde blanken en de levensroof op alle anderen te stoppen?
  – mogen we, om het even tot een punt van aansprakelijkheid terug te brengen, de verantwoordelijkheid voor hun ontaarde toestand niet gewoon neerleggen bij de dadergroep; hoe groot of zelfingebeeld belangwekkend ook?
  – moeten anderen eraan lijden en sterven indien de daders weigeren te stoppen, te bekennen én weigeren GGZ-hulp te zoeken voor hun toestand en in plaats daarvan de gevolgen van hun opportunisme op derden trachten af te wentelen door juist de gezonden en waarheidskenners onder druk te zetten, pootje te lichten uit de machtsgremia dan wel in de GGZ op te sluiten, het bestaan van occultisme te ontkennen (tot een waan te verklaren), zodat vele losgeslagen wezens die tot perversiteit en werkelijke psychotische wanen zijn vervallen (recht op mensenrechtenschending geclaimd door zelfingebeelde Ariers, vrouwenwereldbestuur, kastenstelsel, fine fleur-wanen e.d. – allemaal buiten wet en mensenrechten) via de sloop van een deugdelijk mens en zielenroof zich ondanks degeneratie een menselijk ponem bij elkaar kunnen trachten te stelen?
  – is het niet ook onjuist om zo een bestiale groep te ankeren in de werkelijkheid via het geestelijk lichaam van een deugdelijke ziel, omdat men zelf weigert eigen gekte aan te pakken; wat meteen impliceert dat agenda’s in politiek en maatschappij in de onderstroom blijvend worden gedreven door wanen en degeneratie en men via indocs en insu’s de autonome intelligentie lamlegt, berooft en door overname van het geestelijk lichaam deugdelijke mensen tot oneigenlijk gedrag kan brengen en diskwalificeren (raciaal, geslacht, politieke voorkeur e.d.) zodat het deugdelijke er slecht gaat uitzien en de boeven zich vermommen met gestolen eros en intelligentie?
  – is het ook niet onwenselijk dat teneinde dit apparatus overeind te houden scheppende krachten worden onttrokken aan meer deugdelijke organismen met meer deugdelijke agenda’s, die zo niet kunnen worden uitgevoerd?
  – al met al: moet er niet een eind komen aan deze genocide op het minder intelligente deel van het blanke ras?
  – moeten we niet vaststellen dat wanneer juist zij die voor verantwoordelijk gehouden zouden moeten kunnen worden zichzelf te belangwekkend wanen om te stoppen en/of hulpverlening kans te geven dit weer het punt bewijst dat we goeddeels niet worden aangevoerd door verantwoordelijk te houden wezens?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  9 december 2015

  Een kamermeerderheid van D66, VVD en PvdA wil dat gemeenten niet langer automatisch persoonsgegevens verstrekken aan kerken en andere religieuze genootschappen. Momenteel is het zo dat onder andere katholieke en protestantse kerken automatisch bericht van de gemeente ontvangen (via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) bij verhuizing van één van hun leden. Daarmee hebben kerken een streepje voor op andere niet-religieuze organisaties, die immers zelf hun ledenbestand moeten bijhouden. Minister Plasterk ziet vooralsnog geen reden om het verzoek van de Kamermeerderheid te honoreren. In zijn ogen waarderen veel mensen deze service juist. Bovendien kunnen mensen die niet willen dat de gemeente deze informatie doorgeeft zich uit laten schrijven uit het ledenbestand van de kerk. De VVD gebruikt in deze kwestie het argument dat niet zorgvuldig met de adresgegevens wordt omgegaan, en de gemeente ze daarom niet meer moet verstrekken. Is hier voor liberalen het springende punt niet veeleer dat er een scheiding van kerk en staat is. Kerken en andere religieuze instellingen horen daarbij geen streepje voor te hebben. Zij dienen zelf hun ledenadministratie bij te houden, net als de tennisvereniging.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   9 december 2015

   Geheel eens, Plasterk heeft erg de neiging voorrechten van kerken en andere religieuze organisaties te bestendigen. Naast het verstrekken van persoonsgegevens aan kerken, geldt dit bijvoorbeeld ook voor het naast zich neerleggen van de met grote meerderheid aangenomen motie Schouw/Taverne uit 2012 die afschaffing van de Zondagswet verlangde.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  8 december 2015

  Heet hangijzer bij de gesprekken omtrent een mogelijk Brexit is de wens van de Britten om nieuwkomers voortaan pas na vier jaar toegang te geven tot uitkeringen en sociale huisvesting. Dit verlangen van veel Britten ligt politiek natuurlijk gevoelig in het kader van gelijke toegang tot grondrechten et cetera. Toch vind ik het een heel plausibele eis. Laat mensen eerst een structurele en fundamentele bijdrage leveren aan een samenleving, alvorens ze de kans te geven een (fors) beroep te doen op de door die samenleving bijeengebrachte collectieve middelen. Natuurlijk zou een dergelijk voorstel en detail uitgewerkt moeten worden, maar dat is het proberen meer dan waard omdat het op termijn de onderlinge solidariteit zal versterken.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   8 december 2015

   Ook wat mij betreft een prima eis van de Britten, waarbij vier jaar nog aan de korte kant is. In NRC Handelsblad stelt Clingendael-onderzoeker Adriaan Schouw dat als de Britten uit de EU willen, so be it. Dat is erg kortzichtig. Ook voor zie niet elk Brits verlangen onderschrijft, voor Nederland zou een Brexit rampzalig zijn. Dan blijven we achter in een EU waarin Berlijn en Parijs nog dominanter worden, en waarin dirigistische tendensen nog krachtiger worden. Het is aan de Britten, maar voor Nederland is blijvend lidmaatschap van GB van cruciaal belang.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  7 december 2015

  Aangaande de omgang met totalitaire groepen is het volgens mij de (levens)kunst om hen te ontwapenen. Wat zijn hun wapens:
  -mensen uit elkaar houden die waarheid kennen en/of die men wil misbruiken. De oplossing hier is elkaar gewoon te gaan ontmoeten en te spreken. Zo houd je ook mensen heel die nu nog heel zijn. Ook in het samenzijn geldt overigens de wet van 1: elk een dient zich af te stemmen op eigen verantwoordelijkheid en inbreng. Maar samen houd je elkaar ook meer wakker
  -‘maar als ik iemand openlijk wil spreken krijg ik te maken met aanslagen vanuit het geestelijk domein’. Ja, maar doodsverachting is het enige dat helpt tegen mee-sterven; iedere aanslag is wel tergend, maar de Gestalt neemt ook toe.
  -‘men voorkomt dat het vrije woord kan klinken door mensen voor gek te verklaren’. Juist ja, maar die grap kennen we nu, dus pak het vrije woord terug. Een waar woord is dodelijk voor leugen, zeker wanneer de routing van expliciteren tot het uiterste wordt gevolgd. Waarheid/God is niet situationeel afhankelijk. Wanneer u dat denkt raakt u zelfs in vredestijd de weg kwijt in de mist. De weerstand is optimaal. Pak uw kans op esoterische megasprongen en dien aldus het herstel van de orde (het enige juiste doel überhaupt)
  -we moeten ondergronds gaan, want bijna niemand is wakker. Denkfout. Want zo worden mensen ook niet wakkerder (zij ontberen kennis die tot schrikken en keren aanleiding kan geven én je paralyseert latente hulpkrachten die nu moedeloos in de mist van het volkslandschap verdwijnen maar misschien net zo wakker zijn als u – effe slikken ja.). En dan ook nog: kunt u mij dan even tonen welke historische doorbraak er is bereikt met ondergrondsheid? Kruipen de Essenen dan nu niet meer door de riolen? Kennelijk is het laatste antwoord nog niet gevonden. Bovendien gaat ondergrondsheid ook akkoord met knechting. Daar ga je dan al. Gestalt wordt gebouwd met congruentie van 1 tot 7.
  -Openlijk communiceren dat er grote problemen zijn met totalitaire groepen en hun methodieken uitleggen dient het geheel van de nog levenden, die zich aldus beter kunnen leren verdedigen en zich kunnen verheugen in de gedachte dat er iets aan wordt gedaan
  -‘Ja maar er zijn zoveel mensen die het niet zullen redden uit de systemen te komen.” Dat kan, maar als er niet wordt gecommuniceerd worden het er nog meer. Compassie (van rede en liefde) is niet hetzelfde als medelijden (sentiment dat adequaat handelen paralyseert). Bovendien veronachtzaam je de kans slachtoffers te redden en mensen in de periferie van de systemen nog te kunnen bevrijden. Versnelling zit misschien in bovengrondse adressering. Spreek de Waarheid en vertrouw het proces toe aan het Absolute.
  -Er worden etherlichamen van mensen leeggegeten door de occultisten – onaangenaam. Zeker, maar wanneer jij niet gaat staan, gaan de minder robuusten en de kinderen eraan.
  -‘Ze hebben zoveel macht op hun sleutelposities.’ Ja, maar geen autorisatie/mandaat, want buiten de staatsrechtelijke orde. De macht is aan hen die de ware staat, wetten en mensenrechten dienen. Bovendien ontken je dat er sprake is van een sektarische ziekte – je kunt geen hulp verlenen indien je bang wordt voor je patiënten; ook al zijn ze nog zo handig in het stigmatiseren van het gezonde tot het zieke – dat doet ieder totalitair clubje al eeuwenlang.
  -‘Ik ben een doorgewinterde bestuurder; ik kan wel een varkentje wassen.’ Last van boboïsme of hoogmoed? Kan fataal worden én maakt gevoelig voor strategische, wereldomspannende scenario’s die de kleine mogelijkheid tot wezenlijke bovengrondse doorbraak over het hoofd ziet.
  -Ik loop in bannen, maar weet dat zelf niet. Oh, Blackadder – how embarrassing; you have been kidnapped!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  5 december 2015

  Aangaande de werking van occulte macht (zie eerdere bijdragen hierover) is misschien nog wat te specificeren. Zieldragende organismen die men als nazi-groep wil uitwonen worden voorzien van een subliminaal block, waardoor de eigenaar van de ziel wordt afgesneden van het eigen zielendomein (genitale zone). In plaats daarvan worden in het bovenste deel van het lichaam indocs geplaatst die de persoon aanziet voor eigen inspiraties. In het subliminaal gebied gaan betrekkelijk ziellozen/onbekwamen leven op de intelligentie en eros van degene die wordt uitgewoond. Zo krijgen zij banen die zij zelf niet aankunnen, komen zij liefdevol over terwijl zij in feite liefdeloos zijn, terwijl hun eigen ziel vervalt tot bestiaal stadium en steeds moet blijven vreten om het vlees met het geestelijk dode lichaam in stand te houden. In het bovenste gebied van degene die wordt uitgewoond komen dus indocs te staan. Deze persoon kan zijn eigen intelligente (lees: deugdelijke) leven niet meer leiden (het wordt onder diens billen vandaan gestolen, zo gezegd) en er kunnen indocs komen als alcoholverslaving, twijfel aan eigen kunnen, zodat het organisme onderuit wordt gehaald. Omdat tegelijkertijd de energiebron van de host wordt leeggetapt door incompetente derden, gaat men zich steeds slechter voelen en moe, terwijl op afstand een bestiaal geniet van de ziel van de host. In het bovenlichaam kunnen er indocs komen die beleid kunnen beïnvloeden. Om maar een voorbeeld te geven: zo kan een ondeugdelijke stas leven op de zielenkracht van een deugdelijke collega-minister en die vervolgens indocs geven. Bijvoorbeeld als er een post te vergeven valt. Zelf zou de minister hebben gedacht aan Kees of Piet of Jan, maar ineens is hij helemaal bevangen van het idee dat Jetje of Maria het moet worden. Dat spreekt hij dus ook uit. Ander voorbeeld: een minister ontdekt hoe deze malversaties werken. Hij drukt zich steeds vaker wat mistig uit (verstoring van het geestelijk domein), de kijker vraagt zich af of persoon in kwestie zijn taak nog wel aankan én er wordt een incident gecreëerd om de man te kunnen wippen. Hij moet gaan en op afstand kunnen oud-collega’s op zijn subliminale zielenkracht verder furore maken. Dat kan allemaal met occulte macht. Zo worden ook relaties geconstrueerd. De occultist tapt uit het zielendomein van de mens inspiraties en spreekt als het ware diens mond. Zo kan iemand als het ware verliefd worden op zichzelf. Ook kunnen er door subliminale blocks inspiraties in het bovenlichaam worden geplaatst – zoals daar zijn: de host zegt tegen de occulte inwoner: ‘Schat, ik houd van je’, terwijl in de onderste regionen (genitale zone) de ziel om hulp schreeuwt wegens verkrachting, maar de host dit zelf niet meer kan horen. Vies spul, niet? Zo gaat het ook met zieldragende jongetjes op wiens zielenkracht incompetenten kunnen gaan leven, terwijl de tieners aan de drugs raken en aan lager wal raken, terwijl zij eigenlijk de innerlijke kwaliteit hadden voor posities. Het gaat er gewoon om dat heksen/occultisten niet bereid zijn tot innerlijk ontwikkelingswerk en de emolumenten van een oprechte ziel ontvreemden van de eigenaar. Geef me een paar whiteboards en ik leg u nog wat meer uit over hoe nazi’s te werk gaan. Met dank overigens voor de adhesiebetuigingen die mij dan toch wel bereiken!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   5 december 2015

   Overigens is mijn belangstelling voor een en ander niet academisch. Ik word al jaren uitgewoond door het circuit. Ik heb gelezen, gemediteerd, aan mijzelf gewerkt, filosofie gelezen en wat over ethiek, en werd zo een interessant prooi voor wezens die zichzelf met dergelijke kennis en ethische grond willen oppimpen. Toen ik erover ging schrijven werd ik uit mijn huis gehaald door een vrouwelijke psychiater en tot 6 maanden RM veroordeeld door een vrouwelijke rechter, bij volstrekt aanspreekbaar gedrag. Daarna ging ongeveer heel NL in me hangen, mijn lichaam slopen en heb ik jaren – onder druk van het circuit en inhangende lege wezens – lezingen gegeven vanuit mijn huiskamer, die zijn doorgegeven door het circuit als van hoge bobo-bunny’s zijnde. Het gaat om zielenroof en fysieke en geestelijke mishandeling van de ergste soort. Ik dacht dat een ultieme exposure misschien wel eens aan de orde was. Ookal omdat ik een intelligente zoon heb, en deze wezens alles dat intelligent is uitwonen op zielsniveau en al enkele van de atheneum- en gymnasiumkids/vrienden van mijn zoon inmiddels aan drugs raken of afzakken tot MBO- en LBO-activiteiten. Hoe een en ander werkt kun je zien als je diep bent gegrond (gevolg van bijvoorbeeld meditatie en ethisch leven). Ik leg het uiteraard graag uit!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  4 december 2015

  In een artikel in Trouw maakt Els den Butter (o.a. auteur van kinderboeken) zich druk over het feit dat de folders van speelgoedwinkels bol staan van stereotypen. Poppen, knuffels en allerlei roze prullaria voor meisjes en auto’s, robots en superhelden voor jongens. In haar ogen zouden speelgoedwinkels die ouderwetse rolpatronen los moeten laten, zodat kinderen zelf keuzes kunnen maken. Waar men zich zoal niet druk om kan maken. De wereld zit nu eenmaal zo in elkaar dat heel veel meisjes kiezen voor wat je ‘typische meisjes spullen’ zou kunnen noemen, terwijl jongens juist voor ander speelgoed gaan. Zo nemen de meeste meisjes ook in eerste instantie hun moeder als rolmodel, terwijl jongens zich veel meer met hun vader identificeren. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Belet dit meisjes die liever met auto’s spelen of jongens die liever met poppen spelen om dat speelgoed te kiezen? Geenszins. Waarom moeten we toch met alle geweld alles ‘gelijk’ maken, en keuzes en preferenties zo ogenschijnlijk onzijdig en onafhankelijk doen voorkomen? In werkelijkheid zijn veel meer zaken dan alleen traditionele rolpatronen van invloed op keuzes. Leer kinderen dat ze vooral hun eigen hart moeten volgen, dan komt het echt wel goed, wat speelgoedwinkels ook aanbieden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   4 december 2015

   Eens, er zijn nu eenmaal verschillen, die echt niet alleen voortkomen uit de reclame of uit wat de wereld ons opdringt maar ook uit verschillen in onszelf. Zo zijn er ook verschillen tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, al zijn die verschillen vaak ook weer gradueel en overlappend. Waar het op aankomt is dat iedereen uiteindelijk kan kiezen wat het meest bij hem of haar past. Dat geldt ook voor het speelgoed dat kinderen al dan niet leuk vinden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  2 december 2015

  Ik keek vandaag naar een stuk Shoah – had ik nog niet gezien en moest toch ook nog eens, gezien mijn belangstelling ook voor hedendaags nazisme/spiritualiteit/occultisme (zie de NIOD-bieb), waarmee ik meer dan me lief is te maken heb in mijn leven. Vreselijk, wat het gevolg is van mensen die geen autonome diepgang en ethische grond kennen: als het Beest eenmaal heerst is het slachten en roven niet van de lucht. Je zou willen dat je er iets aan kunt doen, voor altijd. Helaas is de mens sneller verloren dan we denken. Een paar keer echt flink uit de bocht als het gaat om het eren van menselijk leven om je heen en je bent van het Beest. Daar hebben we natuurlijk justitie voor, of bekering. Helaas is net dat ook niet populair in dergelijke kringen. Eén scene maakte er melding van dat het doodstil was tijdens het aanvoeren van Joden voor vergassing – perversiteit erbij was dat een klein Joods jongetje van de nazi’s opdracht kreeg een Duits liedje te zingen. Niemand gilde of schreeuwde. En zo lieten sommigen zich ook al stilletjes afvoeren voor transport. Laffe Joden? Nee, zoveel impact kunnen nazi’s hebben met hun occulte macht. Het gaat om knechting tot diep in het geestelijk lichaam. Helaas hebben we er ook nu nog mee te maken – juist daar waar naar macht wordt gestreefd zonder onderliggende waarheidsgrond.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  22 november 2015

  Is er al iemand die lid wil worden van mijn Groot Loge van Expliciteren en Adresseren? Nee, het is géén spiritueel clubje – juist niet! Het beweegt zich over de grond, doet zijn mond open, spreekt waarheid, gaat gelijkgestemden niet uit de weg op Ground Zero-niveau én houdt zijn rug recht. Lijkt me interessant én levensreddend.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  18 november 2015

  Het is zonder meer waar dat de bezuinigingen die de afgelopen jaar op veiligheid zijn doorgevoerd onverstandig waren. Ook vier jaar geleden was al duidelijk dat gezien de potentiële dreiging door IS aan het zo goed mogelijk waarborgen van veiligheid in ons land een prijskaartje hing. Desalniettemin erger ik me mateloos aan de wijze waarop sommige oppositiepartijen met D66 voorop het kabinet nu kapittelen vanwege die bezuinigingen. Een kijkje in het verkiezingsprogramma van D66 uit 2012 maakt duidelijk dat die partij een half miljard had willen bezuinigen op veiligheid en nog eens een half miljard op defensie. Erg gratuit, de opstelling van Pechtold op dit moment. In feite was veiligheid in 2012 vooral bij de SGP in goede handen (toegegeven ook de VVD had willen investeren, maar wat daarvan terecht is gekomen weten we allemaal). De SGP stelde in hun verkiezingsprogramma voor extra te investeren in veiligheid, maar bescheiden als hij is laat Kees van der Staaij zich nu niet horen. Heel verstandig. Er zijn immers wel ernstigere zaken aan de orde in de wereld vandaag de dag. Te ernstig om tijd te verliezen met dit soort kinderachtige politieke spelletjes.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  14 november 2015

  Ik heb op deze website enige teksten gepubliceerd aangaande de Brahma Kumaris – een infiltrerende, op spirituele basis werkzame terreur uitoefenende nazi-organisatie waarvan de leiding zelf zegt landelijke dekking te hebben (grappig toeval: ze hebben ook een vestiging in de Haagse ambassadewijk, tegenover het Hilton!). Tot nu toe leidt dit – inherent aan de werkwijze ervan (occulte intimidatie e.d.) – tot weinig respons (niet 0 maar weinig – moed is ver te zoeken, robuustheid tegen hun methodieken ook – vergeeflijk). De betrokkenen erbij zullen ongetwijfeld argumenteren dat het niet bestaat (men mag er niet over spreken en moet kenners ervan tot ‘gek’ verklaren); anderen vrezen represailles zoals daar zijn stigmatisering als waandenker (zoals mij is overkomen), of anderszins onaangenaams, dus is het moeilijk er openlijk over te spreken. Ik wacht nog steeds op een aanklacht wegens smaad, waardoor eindelijk het recht eens kan zegevieren in dit land. Het gaat er in feite om dat het lege, zielloos op macht, status en geld georiënteerde het autonome, zieldragende en integere wil knechten en uitwonen. Dat is ook aantrekkelijk voor toppers, of hen die daarvoor willen doorgaan. Moeilijk concept? Ik leg het graag uit! Gelukkig heb ik mijn vrije woord terug en psychiatrische stigmatisering achter de rug – nu kunnen recht en waarheid er dus weer door. Op dit moment wil ik nog wel zeggen dat de technologie waarmee dit netwerk opereert bepaald onfris is en niet alleen mijn persoonlijk gevalletje betreft. Men werkt meer mensen dan mij alleen de psychiatrie of het zogenaamde helpercircuit in – ik heb er een integere huisarts in zien verdwijnen, een redelijk androgyne moeder, een multi-kunstenaar (filosoof, beeldend kunstenaar, musicus), die allemaal zieldragend zijn (prooi voor nazi’s die niets in huis hebben c.q. willen ontwikkelen, maar occult roven van hen die wel iets hebben – ik leg het nogmaals graag uit, hoe dit werkt).De laatste vrijdenker kwam het psychiatrisch circuit na occulte breking – psychotisch verklaard – weer uit als secretaris van Het Groot Volk. Toen ‘kon’ hij weer. Wanneer worden we wakker mensen?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   14 november 2015

   Het occulte netwerk maakt gebruik van gruwelijke knechtings- en rooftechnieken en fysieke en geestelijke mishandeling, zoals al maanden geleden aangegeven. Probleem nummer 1 – wie zit daar al op te wachten. Bovendien liegen alle deelnemers dat het niet bestaat, zij het niet doen en hebben zij macht op vitale punten in ons bestel om je de mond te snoeren of voor gek te verklaren. Probleem nummer 2. Er zijn ongelooflijk veel infecties met inductiepsychotische wanen én er is een gebrek aan auto-correctieve wil en vermogens onder de besmetten. Grote problemen dus. Maar de problemen worden nog groter wanneer we niets doen. Want er wordt energie en inspiratie weggetrokken en weggeknecht uit deugdelijke mannen en vrouwen, maar ook uit kinderen, die daardoor groeikracht tekortkomen, fysieke of geestelijke klachten ontwikkelen of van hun levenspad worden gehouden. Er worden huwelijken en relaties geconstrueerd die men op zielsniveau helemaal niet zou wensen. Er worden foute beleidsbeslissingen afgedwongen. Er wordt een hegemonie van witten in de economie afgedwongen, die vaak hun posities op autonome kracht in het geheel niet aankunnen. Etcetera. Ik vraag u: wie laat willens en wetens zijn kind achter in een land met een occulte sprinkhanenplaag, waarbij het onderontwikkelde of gedegenereerde weigert tot autonome ontwikkeling en passende arbeid te komen en dan maar het enigermate ethische leegvreet om boven zijn stand te kunnen werken en relateren? Uiteraard bereid tot nadere uitleg in juridisch dan wel andersoortig gremium.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   14 november 2015

   Qua technologie is het misschien toch alarmerend dat occult actieven in dit circuit niet alleen via de ether op de zieleninspiraties derden leven, maar meer leuke dingen voor de (on)mens doen. Zij kunnen ook mensen aanzetten tot gedrag dat deze mensen vanuit eigen ziel nooit zouden hebben vertoond, door zogenaamde indocs te plaatsen in de geest van deugdelijken. Zo kun je een autonoom of een raciale tegenstander zichzelf laten diskwalificeren door hem van buitenaf te inspireren c.q. geestelijk zwaar onder druk zetten en zo tot ‘fout’ gedrag of misdrijf brengen, waarop hij dan betrapt kan worden en waardoor ‘blijkt’ dat deze bevolkingsgroepen of intelligente autonomen kwalijker of corrupter in elkaar zouden zitten dan ‘nette’ blanken uit het collectivistische nazi-circuit – terwijl de causaliteit van de misdrijven dus juist dáár ligt en men in dat nu écht ondeugdelijke circuit heerlijk gaat leven op de zieleninspiraties van de deugdelijke die men heeft gestigmatiseerd als gek of crimineel. Zo kun je een Endlösung en vervangingspolitiek in gang zetten door het deugdelijke en intelligente zichzelf ogenschijnlijk te laten diskwalificeren en mindere goden in place brengen op sleutelposities. Nogmaals: ik leg graag uit hoe dit werkt in een rechtszaak of een kleiner gremium, als eerste verkenning. Het is lastige materie, moeilijk aan te tonen, maar niettemin interessant om eens kennis van te nemen voor wie enige belangstelling heeft voor de ware werking van het occulte domein. De truc van het domein is uiteraard de ontsnapper met het vrije woord te stigmatiseren als complotdenker/psychoticus en het hele occulte veld onder druk te zetten om te zwijgen als het graf. De staatsondermijning wordt zo geïnstitutionaliseerd door vriend en vijand onder druk te houden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  13 november 2015

  Leestip: Russ Roberts, ‘How Adam Smith can change your life. An unexpected guide to human nature and happiness’. Een aardige page-turner naar aanleiding van ‘The Theory of Moral Sentiments’, het ten onrechte wat vergeten boek van de liberale moraalfilosoof Adam Smith. De auteur zet aan tot nadenken over je eigen gedrag en het streven naar geluk.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  turk0528

  6 november 2015

  Zweden heeft bij de EU een verzoek ingediend voor noodsteun. Het land verwacht een recordinstroom van 190.000 vluchtelingen (lees: migranten) en zegt de instroom niet meer aan te kunnen. Bovenop de aanvraag tot noodsteun heeft Zweden de EU verzocht om asielzoekers in Zweden te herverdelen naar andere Europese landen. Landen die vooralsnog begrijpelijkerwijs bezwaren hebben met de beoogde herverdeling van vluchtelingen die zich nu nog in Griekenland en Italië bevinden. Het genereuze Zweedse asielbeleid is (samen met dat van Duitsland) één van de voorname ‘bronnen’ van de massale migrantenstromen richting Europa. Het land heeft zich jarenlang willen opstellen als het braafste jongetje van de klas, maar nu het problemen van hun eigen beleid ondervindt, wilt Zweden het door hun gecreëerde probleem afschuiven op de Europese landen die wel een vooruitziende blik hebben getoond aangaande het asielbeleid.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   6 november 2015

   Deze problematiek laat duidelijk de zwakte van Europa zien. Samen komen de ministers er niet uit, dus voert iedere lidstaat zijn eigen beleid (van genereuze toelating tot alle grenzen op slot) om vervolgens via de achterdeur alsnog bij Europa aan te kloppen als de effecten van het beleid wat tegenvallen. Zo worden alle lidstaten de dupe van verkeerde keuzes door enkelen. Het feit dat de lidstaten, ook na tig extra vergaderingen, zo verdeeld blijven toont voor mij nog veel meer het failliet van Europa, dan de hele Euro-discussie ooit heeft gedaan. Ik vind het heel begrijpelijk dat lidstaten zich achter hun eigen landsgrenzen terugtrekken en het nationaal belang voorop stellen, maar het is wel tekenend voor de stand van zaken binnen Europa.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  30 oktober 2015

  En alweer ligt er een ogenschijnlijk onschuldig kinderverhaal onder het vergrootglas van de zelfbenoemde racisme-politie. Ditmaal is Pippi Langkous aan de beurt. De Duitse theologe Eske Wollrat meent dat het werk van Astrid Lindgren vol staat met racistische stereotyperingen en daarom gecensureerd moet worden, opdat tere kinderzieltjes niet op verkeerde ideeën komen. Kennelijk voldoende reden voor de Zweedse staatstelevisie om in de tv-serie woorden weg te piepen, zoals de Amerikanen steevast doen met scheldwoorden. Op deze manier kunnen alle oude kinderboeken wel op de brandstapel worden gegooid. En dat niet alleen omdat er mogelijk als racistisch ervaren stereotypes worden gebruikt, maar ook omdat er normen en waarden worden overgedragen die sommigen tegenwoordig niet meer als politiek correct ervaren. In een kinderverhaal wordt meestal een fictieve wereld geschapen die voor kinderen tot de verbeelding spreekt. Daarom is Pippi onmetelijk sterk, beschikt ze over een oneindig gevulde kist met geld, woont ze op haar leeftijd helemaal alleen, fantaseert ze dat haar vader negerkoning is op taka-tukaland. Destijds sprak zo’n fantasieland met mensen die er anders uit zagen nog tot de verbeelding, dat is precies de reden waarom Lindgren hiervoor kiest. Is het dan niet nogal kortzichtig om een dergelijke passage met de kennis van nu als racistisch af te doen en te willen herschrijven?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   bolle7156

   30 oktober 2015

   Boeken zijn een afspiegeling van hun tijd en daarom ook historisch interessant. Zo laten dus!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   30 oktober 2015

   De uitingsvrijheid wordt ernstig beknot als geen boek meer kan verschijnen zodra iemand daar aanstoot aan neemt. Kinderverhalen moeten bijna wel met allerlei stereotypen werken om aan te spreken. Het zou het schrijven van (kinder)boeken schier onmogelijk maken als zulke gezochte klachten tot een verbod leiden. M.i. moeten liberalen tegen de heksenjachten die nu soms worden ingezet om Pippi Langkous, Kuifje (in Afrika), zwarte piet, de Gouden Koets en ga zo maar door juist waarschuwen, en niet in meegaan. Of een ouder zelf zijn kinderen Pippi Langkous wil geven of voorlezen, dat is uiteraard aan iedere ouder op zich.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   30 oktober 2015

   In de kinderboeken van nu zullen over 50 jaar weer beelden worden gevonden die dan niet meer als politiek correct doorgaan. Laat de boeken voor wat ze zijn, namelijk historische producten, en zorg dat kinderen (als ze wat ouder zijn) geschiedenislessen krijgen waarmee ze dergelijke producten in hun historische context kunnen duiden. Maar neem het plezier dat kinderen hebben om een onschuldig kinderverhaal niet weg, en laat het kunstwerk van de auteur in zijn waarde.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   30 oktober 2015

   Daar waar het oude verhalen betreft ben ik het er wel mee eens dat we ze niet allemaal moeten gaan aanpassen en censureren. Van nieuwe kinderboeken verwacht ik echter wel dat dergelijke stereotypen achterwege blijven.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  30 oktober 2015

  Zaterdag naar de Europadag van de VVD geweest. Heel boeiend, ook als het gaat om het besef van hoeveel werk er nog ligt om weer tot orde en kwaliteit te komen in een wereld vol verwarring. Interessant betoog van de heer van Kappen over het verschil tussen value based en interest based handelen. Fundamentele vraagstellingen die mij interesseren. Aan dat soort vragen is zo’n gebrek – heerlijk dus. Anderzijds zie je de teloorgang in futiliteiten ook overal om je heen. Drie onderwerpen uit een recent journaal: wetenschappers gaan het theater in (lekkere hapjes?), een actiegroep steenbrekers die ervoor pleit natte pleinen beter te kunnen afwateren door meer natuur de kans te geven én een lotgenotencontactgroep van ouders van DJ’s. Verder hebben we inmiddels die heerlijke stoplichten met een draaiend lichtcirkeltje dat moet voorkomen dat we al wachtend op groen zouden kunnen decompenseren, fietsen er in wijken wijkmakelaars rond die subiet hulp kunnen bieden in situaties die daarom vragen (?), zijn er speelcoaches in speeltuinen, zodat je kids daar kunt dumpen om zelf naar de Bijenkorf te gaan. Ik vermoed dat het klootschieten en zeugslingeren in de weekends als vormen van vermaak waarschijnlijk ook weer hoogtijdagen gaan beleven. Men tovert de echte issues weg onder een dik wolkendek van geruststellende non-adressering. Tijdens de Europadag zei iemand dat je existentiële kwesties bovennationaal moet aanpakken. Ik neem aan dat de kans op hersenverweking in het wordingsproces van deze stellingname niet was meegenomen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   30 oktober 2015

   Volkomen mee eens, Patrick. De heikele thema’s dicht bij huis halen vraagt natuurlijk dan wel om enige interesse in vragen als ‘wat is’, de afwijkingsgraad bepalen van ‘wat we eigenlijk officieel hadden afgesproken dat er zou moeten zijn’, ‘herijking daaraan’ en dan óók nog eens het vrijdenken over ‘wat eigenlijk wenselijk is’. Ik geloof niet dat er veel Nederlanders dit wegingsproces als dagelijks brood zien. Dit gebrek aan belangstelling voor existentiële vragen veroorzaakt in zichzelf een existentiële crisis in personen, die hun heil gaan zoeken in collectieve verbanden die de existentiële vragen overschreeuwen met slagzinnen en drogbeelden, met als gevolg dat alles in een niet te adresseren existentiële crisis belandt. Wanneer men zo ver is gevorderd als het gaat om afwijking van primaire existentie en verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan, dan komt er niet eens meer een ongerustheid op aangaande existentiële vragen. Sterker nog: wie ze stelt wordt voor gek versleten – anders is het zo verstorend voor de massa’s in droomland…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   30 oktober 2015

   Waarom zouden existentiële kwesties uitgerekend moeten worden ‘aangepakt’ op een niveau waarmee burgers zich niet identificeren en waar de democratische controle en legitimiteit vriendelijk uitgedrukt zwak is? Hoe existentiëler, des te belangrijker identificatie en democratische legitimatie zijn.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  27 oktober 2015

  In de psychiatrie waarin ik ooit werkte hadden we een paviljoen dat zich bezighield met het token economy system: beloning voor goed gedrag waarmee vrijheden gekocht konden worden. Dit was echt het middel voor hen die het allerminst in staat waren zichzelf toe te wenden tot wat doorging voor ‘juist’ gedrag (niet agressief jegens anderen; niet buiten de orde – dat soort dingen). Ik moet daar wel eens aan denken als ik kijk naar de opgedrongen participatiemaatschappij waar wij in verkeren én aan de invulling die links/sinister georiënteerde/collectieve systemen daaraan geven. Om het even kort door de bocht te stellen: wie zich goed gedraagt naar de mening van wat gangbaar c.q. mainstream is (bv een knuffelproject in Afrika erbij dat 100 euro per maand kost, teneinde 5000 pegels te kunnen incasseren, krijgt tokens (geld) en wie dat weigert niet). De weigering om je zo te laten knechten kan ondermaatsheid aanduiden (liever lui dan moe, dus alleen tot actie aan te zetten bij vooropgezette beloning – wat vaker voorkomt dan wij zouden moeten willen), maar kan eveneens bovengemiddeldheid aanduiden: het vertrouwen dat men uit autonome impuls tot uitreiken en liefde voor wezenlijke orde kan komen zónder dat daar vooraf al een bonus voor in het vooruitzicht wordt gesteld en dwang op wordt gezet. Het lijkt soms wel of collectieve systemen er geen vertrouwen in hebben dan mensen op autonome kracht tot het goede kunnen komen. Zij dwingen af en daarmee zeggen ze eigenlijk dat ze zelf geen vertrouwen hebben in de mogelijkheid dat zijzelf, volledig op autonome kracht, tot waarachtig handelen kunnen komen. Ze hebben een systeem nodig; een beschermd wonen project. De plicht van de vrijgevochtene is anderen tot vrijheid te brengen en autonome momentane inspiratie los van eigenbelang. Dat gaat natuurlijk niet indien mensen alleen maar geïnteresseerd blijven in collectief napraten van waarheid teneinde positiespel dat nergens iets waarmaakt. Collectieve systemen (van welke signatuur dan ook) neigen daar sterk toe. Een brevet van onvermogen waar men niet de hulp voor zoekt om tot autonoom handelen te komen, maar waarover men de woorden rooft om slechts de suggestie van beter weten op te roepen in het veld waarop men impact hoopt te hebben. We hebben er ernstig van te lijden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   27 oktober 2015

   Als autonomie en vrijheid het uitgangspunt zijn wordt non-conformisme juist gestimuleerd. Het probleem met het token economy system is in mijn ogen dat niet vrijheid en autonomie eraan ten grondslag liggen, maar onvrijheid. Vrijheid moet als het ware worden verdiend door goed gedrag. Ik snap de ratio achter zo’n systeem wel voor mensen die van nature onvoldoende in staat blijken tot autonomie, maar niet voor de maatschappij als zodanig. Daar is voor liberalen de individuele autonomie de basis. Wat overigens niet wegneemt dat collectieve systemen daar een groot gevaar vormen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  haseloop5071

  22 oktober 2015

  De manier waarop het debat gevoerd wordt over de opvang van migranten in gemeenten houdt mij bezig. We zien allemaal hoe er door een aantal mensen gereageerd wordt op een uiterst primitieve manier en ik vraag mij af hoe dit kan. We zijn als Nederlanders allemaal opgegroeid in een samenleving met bepaalde normen en waarden. Hoe kan het dan dat een deel van de Nederlandse individuen zich niet vertegenwoordigd voelt en zich niet kan uiten op een ‘fatsoenlijke’ manier?

  Is dit een individuele keuze van de mensen die besluiten te rellen? Zeker. Zijn ze zelf verantwoordelijk? Eens. Maar, moeten we als samenleving niet ook naar onszelf kijken en bedenken dat het basis- en middelbaar onderwijs dus klaarblijkelijk gefaald heeft om bepaalde maatschappelijke basiswaarden aan te leren? Is het niet te makkelijk om het op het individu af te schuiven?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   haseloop5071

   22 oktober 2015

   Helemaal eens!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   22 oktober 2015

   Het zou al winst zijn als de discussie rond vluchtelingen gewoon met nuance op een normale manier, zoals we over ieder ander thema ook van gedachten wisselen, zou kunnen worden benaderd. Er zitten zoveel verschillende aspecten aan, op korte en lange termijn, die onvoldoende voor het voetlicht komen omdat je nu of een halve heilige bent en in het moreel goede kamp zit, want voor, of een verwerpelijk persoon van nazi-achtig kaliber want tegen. En beide kampen beschreeuwen elkaar op een manier waar je niet vrolijk van wordt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   22 oktober 2015

   Dat een aantal mensen zich inderdaad op een onfatsoenlijke manier uit, mag niet afstralen op alle mensen met bedenkingen tegen de opvang van migranten. En onfatsoenlijk is het eveneens wanneer mensen met oprechte bezwaren om migranten toe te laten/op te vangen meteen in een verdachte hoek worden geduwd. De (zichzelf benoemende) elite die vindt dat migranten ruim moeten worden toegelaten en opgevangen en wie dat niet wil die heeft geen norm- en waardenbesef, reageert evenzeer vanuit een onderbuikgevoel als de schreeuwers aan de andere kant. Paul merkt echter terecht op dat in de Kamer niet het goede voorbeeld wordt gegeven: m.i. noch door Wilders (‘Nepparlement’ e.d.) als door degenen die zitten te klappen bij de aanzwellende stroom migranten die hier op eigen houtje een beter bestaan zoekt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   haseloop5071

   22 oktober 2015

   Ik ben het volledig met jullie eens. Waar ligt dan de rol voor een politieke gemeenschap? Zouden die meer moeten inzetten op het verspreiden van maatschappelijke waarden? Het goede voorbeeld geven door in de Kamers minder te rellen? Meer nadruk leggen op de opvoedingstaak van ouders?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   22 oktober 2015

   Ouders en onderwijs zijn de basis als het aankomt op het overdragen van normen en waarden. Aanvullend is het voor deze discussie denk ik ook van belang dat individuen de ‘skills’ krijgen om deel te nemen aan het publieke debat, bijvoorbeeld via lessen in debatteren. Gelukkig krijgt dit aspect steeds meer aandacht in het onderwijs, getuige bijvoorbeeld ook het jaarlijkse debattoernooi voor scholieren, maar is het al voldoende? Zeker in het lager en middelbaar onderwijs kan dit aspect worden versterkt. Daarnaast speelt hier in mijn ogen ook de onmacht die veel mensen voelen jegens de politici die onvoldoende oog lijken te hebben voor hun zorgen over bijvoorbeeld de komst van een Azc. Ze voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd, onvoldoende gehoord en betwisten op rellerige (zo men wil: ‘onfatsoenlijke’) wijze de politieke besluitvorming die onvoldoende wortelt in de samenleving.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   22 oktober 2015

   Goede vragen. Ik denk wel dat we soms te gemakkelijk over het hoofd zien dat opvoeding bij ouders begint, als het gaat om het bijbrengen van normen en waarden.
   Maar het onderwijs speelt zeker een grote rol bij de vorming van burgerschapswaarden. Toch is daar de laatste jaren volgens mij – op het middelbaar onderwijs – wel aandacht voor. Niet voldoende wellicht.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  22 oktober 2015

  Nog even aangaande de internationale totalitaire tendenties die wij overal om ons heen waarnemen: de neiging is om te kiezen voor ondergronds en zwijgend; volgens mij is bovengronds en hardop sprekend een probater middel (het eerste is immers al vaak gedaan). Lux boven de grond breekt bovendien leugen en duisternis. Dat is tricky, maar misschien de enige methode tot lijfsbehoud. Het ondergaan in duisternis eert het licht niet; het slechts bestrijden van haat is een onvoldoende keuze voor leven. Waarheid/Het Absolute is niet situationeel afhankelijk. Het wachten is op de beaming. Van stand alone tot stand alone. Iedere zinvolle gedachte verplaatst zich op dit moment door het luchtruim – voor het oplettend lezertje is echter de wet dat de waarheid van de autonomie nooit in collectief verband kan klinken. De waarheid ‘hangt’ ook niet in de lucht, maar wordt geboren vanuit worteling in de grond. Daar wordt het vandaan gehaald. Het uit elkaar houden van productieve entiteiten moet vooral niet worden gehonoreerd door productieve entiteiten. Dat is een strategische en esoterische misser. De angst voor het eventueel omvallend dadercollectief (en hun getalswaarde) in een eindtijd van totalitaire regimes mag niet leiden tot zwijgen (nogmaals: waarheid is niet situationeel afhankelijk). Bovendien blijft de intimiderende factor van het mógelijke getal werkzaam, terwijl de absolute waarden niet helder worden. Last but not least: er kan geen hulp worden verleend aan het nog te redden potentieel. Veel is erg; nog méér is nog erger. Misschien interessante gedachten voor hen die wel eens totalitaire tendenties waarnemen. Voor anderen is het natuurlijk zinloos woordgeruis.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  20 oktober 2015

  Gelukkig is alles al voorgegeven; alles is al voorgegeven. Er is een noodzakelijk proces vanuit de causale wereld, om mensheid/menselijkheid te redden. We kunnen hoog en laag springen met onze politieke overtuigingen en strijd voor welk ideaal dan ook – er wordt gered wat gered kan en wil worden uit de domeinen van het niet-bestaande/onvrije/ideaalgebondene (bij nadere beschouwing altijd een monsterverbond van egoïsten). Ouspensky zei ooit (misschien citeerde ik hem al eerder op deze site): ‘waarom zou je mensen een waarheid geven waarnaar ze niet verlangen – misschien hooguit om na te praten?’ (ik parafraseer een beetje). Geen enkel bestuur gaat het redden dat op grond van primaire bevoordeling van het ene ten opzichte van het andere (ras, geslacht, sociale achtergrond, ideologie) opereert. Het bestaat gewoon niet in de ware zin des woords. Want zij negeren allen het ethisch niveau in de ziel van de individuele mens. En dat is het enige leidend principe én dient geëerd te worden in het individu dat ervoor heeft gewerkt. Mimicry en woordroof, door parasiteren op de inspiraties derden, helpen maar tijdelijk tegen de dodelijke waarheid hiervan. Ik wacht nog steeds op die verklaring van bobo’s (vooral bobo-bunny’s) dat ik ben geknecht, opgesloten in de psychiatrie en onder druk ben beroofd van mijn product (meditatie plus literatuurstudie plus ethisch gevolg geven) om lege hoogwaardigheidsbekleders (vooral bekleedsters) te voorzien van inhoud die zij niet hebben. Het zou mijn kind zo goed doen om te weten dat zijn moeder deugdelijk is! Maar de andere kant van de waarheid geeft meer om het imago dat men zelf, volledig gecriminaliseerd, iets voorstelt. Liegen hierover rendeert misschien wel in een juridische, sociale of politieke zin, maar niet in de zin van de redding van de eigen ziel. Ben benieuwd wie daar eens wat om gaat geven. De beschaming is alomtegenwoordiger dan God. De stoelen plakken meer dan de wens tot deugd. Uiteraard leg ik een en ander graag uit in een juridische procedure, waarnaar ik alle lange tijd verlang, maar waar anderen – om voor hen begrijpelijke hen moverende redenen – graag van afzien.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  13 oktober 2015

  Mooie aflevering van het geschiedenis programma Andere Tijden over de veranderingen in de parlementaire cultuur eind jaren ’60. Veel oude beelden uit die tijd (dankzij de opkomst van televisie in de Kamer) en politici die terugkijken op hun periode in de Kamer. Terugkijken is zeker de moeite waard en kan via: http://www.npo.nl/andere-tijden/13-10-2015/VPWON_1241922.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   haseloop5071

   13 oktober 2015

   Zeker goed!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   13 oktober 2015

   Dank voor de tip Fleur!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  12 oktober 2015

  Nou, eerlijk gezegd voor het proces dat door het hoofdbestuur in gang is gezet door aan de Commissie die over het Project De Toekomst van de VVD moest rapporteren.
  Die schreef over de TeldersStichting dat die moet functioneren zoals van een moderne denktank mag worden verwacht. En daar bleef het bij.
  In de literatuurlijst van dat rapport Van Bolwerk naar Netwerk (een titel die ambitie toont) kwam onder de 12 geraadpleegde items de publicatie De Plicht der Politieke Partijen niet voor.
  Blijft de TeldersStichting daar over zwijgen? Of wordt daarover richting de Algemene Vergadering op 28 november gereageerd.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   katwijk6289

   12 oktober 2015

   De TeldersStichting als denktank. Ik vind het wegpoetsen van de Partijcommissies een onzalig idee. Het gevraagd en ongevraagd Kamerleden van advies dienen verdwijnt daarmee. Door dat denkwerk van die partijcommissies onder te brengen bij de TeldersStichting wordt mijn bezwaar weggenomen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   12 oktober 2015

   Tja, het ware zonder meer goed geweest als de commissie het rapport in ieder geval had doorgebladerd en aan de publicatielijst had toegevoegd. Reageren op deze omissie vanuit de TeldersStichting zal vrees ik niet het gewenste resultaat opleveren. Is toch een beetje ‘Wij van WC-eend, adviseren WC-eend’. Des te beter wanneer anderen, die wat verder af staan van de auteurs van het rapport, het wel opmerken. Veel dank daarvoor!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  2 oktober 2015

  Interessant artikel van Fleur in Liber over eigen verantwoordelijkheid – de gevolgen van eigen keuzes zelf dragen. Wie doet dat nog tegenwoordig? Wie wil ten onder gaan met welk collectief dan ook (door welke drognotie per definitie dan ook gedreven) zonder daarover te klagen of te gaan intrigeren om waarheidssprekers te diskwalificeren? Je moet ze met een lampje zoeken. Vervallen tot schuldsanering – een onderwerp dat je zelf aanhaalt; maar de queeste in dit artikel naar integriteit en verantwoordelijkheid had net zo goed tot de output kunnen leiden dat alles dat liegt via een nog langere Leitung opdraait voor eigen opportunisme – is een disqualifier in een wereld die klopt; in een wereld van parasitair gedrag (op deze website inmiddels uitputtend beschreven) is het de uitkomst van staan voor de ware principes van vrijheid voor allen. Er is gewoon meer mis dan je zou hopen.Juist in dat licht blijft het interessant waarom sommigen sommige problemen wel adresseren en andere juist niet. Uiteraard ben ik altijd bereid tot openlijke dialoog hierover. Het sinistere, a sinistra, is het domein van alle vormen van collectivisme. Dat willen wij liberalen uiteraard niet.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   2 oktober 2015

   Het onderwerp schuldsanering – om daar maar even bij te blijven – is ook nog anderszins te duiden: als het saneren van schuld in een meer levensbeschouwelijke zin. Daartegen bestaat grote tegenzin in invloedrijke kringen; men wentelt de eigen schuldpositie en dood-door-corruptie af op derden. Het gezonde wordt misbruikt en gestigmatiseerd als incapabel, terwijl het werkelijk incapabele en zieke zich – vol van schuld en als een ware sprinkhanenplaag – staande houdt met bezittingen derden. Dat het ethisch niveau zo ver onder de maat is dat men de onschuld aan de schuldsanering zet en de schuldigen met roof en erger aan de macht houdt en óók nog net doet of zijn neus bloedt, is een dermate blasfemisch gebeuren dat je alleen nog maar kunt vaststellen dat we feitelijk nog in de Dark Ages leven. Waar zijn de verlichte geesten die niet aan pleinvrees lijden?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   2 oktober 2015

   Het is ook een van de gevolgen van de verregaande collectivisering, dat daardoor verantwoordelijkheden diffuus worden en worden doorgeschoven. Daarbij komen de techniek en digitalisering waardoor fouten aan ‘systemen’ worden geweten, maar die systemen zijn altijd bedacht en uitgewerkt door mensen; en mensen hebben de beslissing genomen om zaken te digitaliseren; die mensen zouden daar veel vaker verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Dus eens met Fleur: terugbrengen van verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen zal voor een belangrijk deel moeten komen door mensen weer individueel ruimte te geven eigen beslissingen te nemen én daar zelf de verantwoording voor te dragen. Dat is niet eenvoudig omdat het haaks staat op een mentaliteit die zich heeft ingevreten en die ook in de huidige migrantengolf blijkt: mensen die vanuit veilige gebieden (bv Turkije) verder trekken naar de EU en dan toch als vluchteling worden beschouwd, waarbij op ons de verantwoordelijkheid zou rusten hen onderdak te bieden. Zíj hebben echter de beslissing genomen op eigen houtje deze kant op te komen, zij zijn zelf verantwoordelijk als ze dan geen onderdak of eten hebben. En zo zijn vele voorbeelden op tal van terreinen te geven.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   2 oktober 2015

   Door allerlei ingewikkelde constructies en een wirwar aan regelingen worden mensen in mijn ogen onvoldoende gestimuleerd daadwerkelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en problemen die het gevolg zijn van eigen keuzes zelf te adresseren. Op die manier hebben we de eigen verantwoordelijkheid als het ware ‘weg-georganiseerd’ en daarmee in feite ook de vrijheid ingeperkt. Het zou goed zijn als de nadruk weer meer zou komen te liggen op het daadwerkelijk garanderen van vrijheid en verantwoordelijkheid.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  29 september 2015

  Ik ben op dit moment bezig met het onderzoeken van de grondslagen van ons bestel. Dat doen meer mensen – gelukkig maar. Zinvolle vragen, herijkingsvragen, zo u wilt. Vragen ook die, als ze beantwoord zijn, weer nieuwe vragen oproepen: die om handelen. Waarheid en handelen liggen immers direct in elkaars verlengde. De vraag is dus wat we weten over de (on)waarheid van het bestel en welk handelen eruit dient voort te vloeien. Het gaat er volgens mij om de maximale hoeveelheid waarheid te eren (ook tegen de trekkracht van anders georiënteerde bewegingen in), want besef hebben van waarheid en integriteit als de resultante daarvan en deze ook expliciet gestalte geven kan uiteraard slechts de enige grondslag van zinvol handelen zijn. Het is aan elk van ons om daarin een koers te bepalen. Elke keuze vraagt overigens om betaling. Voor niks gaat de zon op. Is het juist om door te gaan op een ingeslagen weg of niet? En welke prijs is men bereid daarvoor te betalen? Sommige prijzen zijn hoog en leveren uiteindelijk niets op. Sommige andere prijzen zijn ook hoog en leveren uiteindelijk wel iets op. Een doordenkertje voor duurzaamheidsdenkers. Ik houd u op de hoogte van mijn onderzoek. Doe het vooral ook naar mij toe met het uwe – niets zo mooi in de wereld als mensen die elkaar werkelijk ontmoeten, in alle eerlijkheid, en zich durven laten bevragen op hun handelen, standpunten en motieven. De grootste moed wordt gevraagd van hen die dwalen op de weg, om zich te durven bekennen tot afstand nemen van eerder falen, opportunisme, corruptie en misschien zelfs aperte misdaad en zich bereid verklaren tot herstelwerkzaamheden. Zulke transformaties lijken haast op wonderen – ik ben het met u eens. Maar het is toch niet uitgesloten dat er wonderen gebeuren?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  haseloop5071

  28 september 2015

  Voor het college “advanced theories of International Relations” wordt ook het concept ‘neoliberalism’ uitgelegd. In de voorgeschreven literatuur wordt onderstaand artikel aangemerkt. Uiteindelijk geen verrassing dat het artikel geschreven vanuit het perspectief van iemand die na drie kopjes al over imperialisme en het kapotmaken van sociale voorzieningen begint. Er valt een hele inhaalslag te maken in het hoger onderwijs.

  http://lchc.ucsd.edu/cogn_150/Readings/brown.pdf

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   28 september 2015

   Het gebruik van het woord ‘neoliberalisme’ voor allerlei (vaak onderling tegenstrijdige) (vermeende) verschijnselen waar links een hekel aan heeft blijft hardnekkig. Het zou inderdaad goed zijn als men kennis zou nemen van de publicatie die de TeldersStichting daaraan ruim een jaar geleden heeft gewijd, waarop ik het artikel dat Paul aanhaalt ook weer heb gebaseerd. Of dat helpt het woord de wereld uit te krijgen is natuurlijk maar de vraag. Ter linkerzijde wordt het veelal ook bewust gebruikt om te framen. Maar het zou in ieder geval de niet reeds tegen liberalen bevooroordeelde burgers kunnen wapenen tegen klakkeloze aanvaarding van deze nonsens-term.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  22 september 2015

  Over het rapport ‘Van Bolwerk naar Netwerk’ van de Commissie Toekomst van de VVD-Structuur dat elk lid wordt aangeraden te lezen een paar korte opmerkingen..

  Als er nu inderdaad wordt doorgepakt dan zal de VVD niet zomaar een ander type politieke partij worden, maar een veel dieper ingrijpende verandering ondergaan. Niet meer één van de politieke partijen, maar een waarachtige Liberale Beweging waarvan het zich politiek manifesteren slechts één facet zal zijn. Dat zal de mogelijkheid bieden om de eerste V van VVD wáár te maken.

  Voor de moed om met een dergelijk gedurfd plan te komen verdient de Commissie Toekomst van de VVD-Structuur groot respect evenals het Hoofdbestuur dat zo’n diep ingrijpende reorganisatie aandurft.
  Enkele opmerkingen naar aanleiding van het rapport en de voorstellen van het Hoofdbestuur:
  a) kleine afdelingen zijn klein omdat de gemeenten waarin ze bestaan klein zijn. Het proces dat gemeenten tot samenwerking resp. fusie brengt is op gang gekomen en het zal dus een kwestie van tijd zijn totdat dergelijke kleine afdelingen tot het verleden behoren. De eis dat netwerken minstens 200 leden moeten hebben is in dat licht gezien onverstandig en gebaseerd op een partij-visie die nu juist wordt losgelaten.
  b) of het stemrecht binnen de partij uitsluitend moet worden voorbehouden aan (klassieke) leden staat te bezien. Het is denkbaar dat er gestemd moet worden over onderwerpen die juíst ook voor alle liberaal denkenden – en dus mogelijk kiezers – van grote betekenis zijn. Wie realiseert zich niet dat de VVD de 41 zetels in de Tweede Kamer te danken heeft aan 2,4 miljoen kiezers en niet alleen aan 30 duizend leden. Het zou de VVD sieren als er in de nabije toekomst aan de kiezers een oordeel gevraagd wordt over een coalitie c.q. een regeerakkoord. Zo niet beslissend, dan wel adviserend.
  c) deelname aan het debat/gedachtenwisseling online houdt het risico in op hetzelfde niveau te geraken als het blog van de VVD-website, tenzij deelname na registratie uitsluitend is toegestaan met echte namen en niet met fake-namen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   22 september 2015

   Opmerkelijk in de voorstellen is dat men aan de Teldersstichting een actieve rol wil toedelen waar het gaat om ideevorming, discussie en debat. Met als reden: de Teldersstichting speelt niet de centrale rol die men van een denktank mag verwachten. Ben benieuwd waar dat toe gaat leiden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  21 september 2015

  Wat mij in de breedte interesseert is de factor ‘zinvol verzet’ tegen totalitaire systemen die zich toch nog steeds vrij succesvol wereldwijd weten uit te rollen. Het is traditie dat het verzet tegen onderdrukkende systemen zich in kelder, riool en struikgewas positioneert. Enigermate begrijpelijk, gezien de mogelijke schade die kan worden opgelopen door bovengrondse verticaliteit. Echter: net het onderdrukken van de bovengrondse verticaliteit en het doen klinken van een waar woord is de belangrijkste methodiek van totalitaristen om zich op oneigenlijke grond macht & meer te blijven toe-eigenen. Vraag is dus of het redden van het vege lijf door onderduiken de beste methodiek is om de systemen zelf te breken. Hoewel enerzijds zulke technieken zeker een waarde hebben, is de anderzijds cumulerende moedeloosheid bij het volk wegens het ontbreken van hoopgevende tekenen ook een niet te verwaarlozen factor. Want er zal toch iets meer gemobiliseerd moeten worden om het kwaad eruit te krijgen. Het opstaan tegen totalitaire systemen met al hun macht om te onderdrukken is niet eenvoudig. Het lijkt echter zinvol om een beroep te doen op hen die over enige Gestalt beschikken om wat ik maar even betitel als ‘de Een boven de grond te zetten’. Een verticale lijn breekt horizontale bewegingen. De kunst daarbij is niet een knuffelpaal of lijmstok te worden, maar een muur te worden waarop het systeem breekt. Het hardop gesproken woord is naar mijn idee een manier om Gestalt op te bouwen tegen onderdrukkende systemen, want de leugen sneuvelt aan waarheid. Vervolgens wordt handelingsvrijheid gewonnen, want het leveren van congruentie tot in de zelfexpressie (feitelijk in ieder levensgebied) geeft de mens die dit aangaat meteen ook de basis in verankering die enigermate weerbaar maakt tegen de methodieken van onderdrukkers. Wanneer dit op meer plaatsen gebeurt is er sprake van ‘beaming’, waarmee de kracht van de rechtstandige muren samen cumuleert zonder dat er sprake is van kongsi (wat weer verzwakking is wegens verlies aan autonome verankering).

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  16 september 2015

  Wat mij bezighoudt is dat ik op deze website heb aangegeven dat er een Übermenschkultus in Nederland actief is die met zware mensenmishandeling bezig is, de democratie ondermijnt, de GGZ misbruikt om kenners van de systemen de mond te snoeren, getalenteerden uit de economie stoot en die onethische blanken tot ver in de hoogste machtsgremia de kans geeft op de diepgang van derden (zowel centraal als perifeer) functies te vervullen die ze eigenlijk op eigen inhoud en energie niet aankunnen – en dat daar geen Kamervragen over worden gesteld. Logisch ook wel, want tot op dat niveau is de daderkultus actief – de niet-reactie zegt dus alles over het gebrek aan onschuld. Overigens ben ik nog altijd gaarne bereid om toelichting te geven op een en ander en de technologie van het spirituele domein uit te duiden. Willen wij een nationale schande voorkomen door te verhullen wat onze toppers achter de schermen doen om zich staande te houden? Vinden we het normaal dat psychiaters je opnemen met een RM en zeggen dat de Kultusleider die ik wilde vervolgen kennelijk privacy nodig heeft voor zijn activiteiten? Vinden we het normaal dat ik van een Haags consultant – die ik nooit iets over mijn psychiatrische opname had verteld – uit Haagse kringen te horen krijg dat ik ben opgenomen omdat ik teveel wist over sinistere praktijken door hooggeplaatsten in dit land en dat hij erbij zegt ‘Ze willen het toch zo houden. Er is weinig aan te doen; ze blijven gewoon beweren dat we een democratie hebben.’ Ik schrijf het toch nog maar eens op, hier. Weten we in elk geval hoe we er voor staan in dit land. Gelukkig heb ik mijn psychiatrische stigmatisering achter de rug – met de belofte erbij dat ik daarna, als mijn overtuiging niet zou veranderen, uiteraard wel een proces zou mogen beginnen tegen deze Kultus. Nu nog wachten of er in deze of gene betrokkene eindelijk weer eens een grammetje ethisch gehalte wakker wordt – anders is het vechten tegen de bierkaai. En ik vind die bordjes met driedeling in de inrichtingen in dit land schattig (ik heb ze vroeger zelf uitgeserveerd), maar ik eet liever thuis, dus ik pas inmiddels ook op mijn tellen met spreken hierover (ik uit me alleen op deze website, die ik beschouw als het hart van liberalisme-minnend Nederland), gezien de niveaus van mensenrechtenschending door een breed spectrum aan najagers van drogbeelden in dit land, waaronder niet op de laatste plaats de zgn. fine fleur van ons bestel en dus ook gezien de voor de hand liggende belangen die er zijn om de schande hierover onder de mat te houden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   16 september 2015

   Het is mij uiteraard bekend dat velen in dit land lijden aan pressie vanuit dit occulte machtsnetwerk, maar niettemin heb ik ook mijn persoonlijk lot in dezen. Ik heb reeds uitgelegd dat mijn economische kansen worden geblokt (ik ben daar rechtstreeks mee bedreigd) en er tegelijkertijd wel driftig wordt aangeklampt door leden van dit netwerk en er lustig op mijn inspiraties is geleefd. Bovendien dient het construct van mijn economische teloorgang uiteraard de psychiatrische non-casus dat ik niet in staat ben kwaliteit te leveren of voor mezelf te zorgen. Bedreigend, maar ik begrijp dus uitstekend waarom mijn economisch leven door dit dwingelandencircuit is teruggebracht van directeur van een communicatiebureau met vier medewerkers tot aan bijstand plus schuldsanering (ik at mijn hele pensioen-BV op om aan de dwangeconomie te ontkomen). De KOMO-vuilniszak komt als nieuwe residentie echter steeds dreigender in beeld. Dat zou weer ellende zijn voor mijn zoon, die ook al de opname en uithuisplaatsing heeft moeten verdragen, waarvan we dus weten dat het een construct was. Ik voeg daar nog even de informatie aan toe dat ik samen met mijn zoon vervolgens ook nog op Jeugdzorg ben gezet, om de non-diagnostiek van de psychiatrie boekhoudkundig nog wat verder te schragen. Ook een hel geweest. Hij raakt nu weer overstuur omdat hij vreest dat ik mijn dak boven mijn hoofd ook nog ga kwijtraken – wat niet ondenkbaar is. Ik vraag me af of er in de vliegende ratten-company van dit land nog vrouwen aanwezig zijn die een hart hebben. Ik word gestigmatiseerd als een ondeugdelijke vrouw en moeder, mijn zoon raakt ontregeld, terwijl ik het opneem voor deugd en vrijheid en de brood-en-spelen sectie goed boert in dit land. Of denkt iedereen er zo over als een van onze topparasieten, die wat zweetdruppeltjes krijgt van mijn robuustheid tegenover dit netwerk: ‘Je leek zo’n ideale voerbak. Bijna niemand kende je.’ Het ethisch niveau in dit land is kennelijk niet veel beter dan dat als iets in een juridische zin niet gemakkelijk te bewijzen valt, of men onderling afspreekt dat wanneer iemand over spiritueel misbruik klaagt ‘het daderveld’ je gaat vragen of het wel goed met je gaat (dreiging met primaire dan wel hernieuwde psychiatrische stigmatisering) het er ook niet toe doet hoe je met het leven van een ander mens omgaat. En dan vraagt men zich nog af waarom men zelf geen prettige inspiraties heeft in het innerlijk leven…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   16 september 2015

   Overigens moeten er dan toch – na vele omzwervingen met hoop op beterschap bij de daders – dan toch maar eens namen vallen: Schippers, Hennis, Dijksma, Klijnsma, Jorritsma en Schulz ken ik persoonlijk als parasitaire levensvormen, die zich staande houden met substanties van derden, van mij, bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor onze koning en koningin. Dat zijn wat grotere namen, maar vrees niet dat ik aan grootheidswanen lijd dat zulke toppers in mij zijn geïnteresseerd; er zijn zeer vele landgenoten bij betrokken, ook van minder grote naam. Het geeft maar even aan dat de problemen ook dáár zitten, met nog even de melding erbij dat het – eenmaal geïnaugureerd in dit stelsel – nog niet zo meevalt om je vrijheid en vrije woord terug te veroveren. Dat is mij dus wel gelukt op enig niveau, maar ik lijd op andere wijze aan de kartelvorming, spirituele pressie en uitwoning van mijn geest die ermee gepaard gaan. Laat gezegd zijn dat niemand echt wint bij deze constructie en dat u er uw voordeel mee kunt doen dat ik kan uitleggen dat iedereen erbij verliest. Dus: voordat iemand me nu weer voor gek verklaart had ik graag eens de gelegenheid uit te leggen hoe een en ander werkt – liefst in een rechtszaak – waarbij ook duidelijk zal worden dat mijn DSM-scores in de psychiatrie natuurlijk erg dienstig zijn aan het onder de pet houden van deze uitwoning door een door vrouwen gedomineerd nazi-netwerk. Maar dat is korte termijnwinst – als u tenminste iets geeft om het lot van de volgende generatie in dit land en de diefstal die plaatsvindt van mensen (ook kinderen) zou willen stoppen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  5 september 2015

  Heel ander puntje: ik vraag me af of er anno nu nog wel eens wordt nagedacht over de mogelijkheden tot een republiek. Ik heb niet per se een primair-ideologische weerstand tegen een representatief koningshuis (ik gun ieder zijn eigen leven en enthousiasme, mits onschadelijk jegens anderen), mits het uiteraard de passende plaats kent binnen het democratisch en wetgevend bestel én op autonome kracht een ethische voorbeeldfunctie vervult, boven partijen en andere ideologie – ergo: boven de behoefte aan machtsuitoefening anders dan door overtuigingskracht van binnenuit. De vraag is echter – los daarvan of ook in samenhang daarmee, zo u wilt – of de monarchie zoals wij die kennen nog wel van deze tijd is. Zo, vanaf de buitenkant bekeken, lijkt het me een hele zware opgave om koningschap echt gestalte te geven – je moet er maar de doorleefdheid voor in huis hebben. En dan krijg je ook nog te maken met mensen die hoe dan ook gouden koetsen omver willen werpen, gewoon uit pure balorigheid. In sum: mag je iemand zo’n zwaarwegende positie wel aandoen? Is een republiek niet meer passend bij het verlichte tijdperk waarnaar wij streven – menselijker naar alle betrokkenen? – Een vrije gedachte. Misschien eens iets om over na te denken.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  4 september 2015

  Mag moed of moet moed?’ luidde ooit de titel van een lezing die ik gaf en later van een nieuwjaarskaartje. Het blijft een actueel onderwerp. Mensen vinden het in ons land nog steeds moeilijk om te zeggen waar ze eigenlijk voor staan. Soms willen ze niet zeggen waar ze op stemmen, soms ook zeggen ze het wel, maar hebben ze achter zichtbaar politiek correct gedrag en meningen achter de schermen heel andere opvattingen en gedragingen. Zoals je bij een arts wanneer je een allergie ontwikkelt indringend wordt ondervraagd over eetgewoonten en stresslevels om een diagnose te stellen en een passend medicijn te vinden, zo weinig zijn wij bereid ons te laten bevragen op onze overtuigingen en hun grondslag. Veelal is de oorzaak hiervan dat we niet congruent handelen; onze eigen principes verloochenen voor persoonlijk profijt en niet willen toegeven dat onze meningen slechts flinterdunne grondslagen kennen. De moed om ergens voor te staan is in ons land ver te zoeken, zo ervaar ik vaak om me heen. Dus hebben we openlijk mooie vertoningen en meningen en zoeken we tegelijkertijd naar bypasses om toch ook de meer lugubere delen van onze gesteldheid aan hun trekken te laten komen. Dit niet willen zien, adresseren en oplossen in jezelf heeft ook in maatschappelijk en democratisch opzicht meer degenererende effecten dan we graag toegeven. Feitelijk is het zo dat wanneer je iets niet in de openbaarheid wil hebben, het ook werkelijk niet deugt it est zonder grondslag is. De moed om je te laten bevragen is er al niet vaak; de moed om toe te geven dat je (denk)fouten hebt gemaakt en daarvoor ruiterlijk de verantwoordelijkheid nemen (lees: saneringswerk te doen) is al helemaal ver te zoeken. Er wordt gedraaid en gekonkeld, verzwegen, naar anderen gewezen, op anderen afgewenteld, maar niet gesaneerd. Is het volksaard dat wij dat in Nederland niet kunnen c.q. zijn wij te laf om ergens voor te staan, te laf om te leren én te laf om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen fouten? Want dan gaat het nivelleren, het onder de mat vegen, het samenklonteren met anderen die ook niet deugen natuurlijk eindeloos door. Het is bepaald geen wereld waarin ik mijn kind zou willen laten opgroeien.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  1 september 2015

  ‘Die mensen weten niet hoe ze moeten leven, Peet’, zei mijn vader, toen ik door het occulte veld, dat tot ver in onze machtsgremia actief is, was gepakt en opgesloten in de psychiatrie, om vele hooggeplaatste dwaallichten in dit land de kans te geven op mijn diepgang te leven en zelf niets waar te maken. Hij is het product van een KNIL’er en mijn oma, Indonesische naamgenote Gyem. Hoe heerlijk, zo’n oma. Zij was een sterke vrouw en besloot Wout te dienen, omdat zij in hem geloofde. Ze was ook brutaal; beslist niet ongearticuleerd. Zij sprak hem brutaal aan op straat; statusloos. Hij viel voor haar, omdat hij haar hoorde. Zo had zij het matriarchaat op grond van content, belangeloos. Zij diende deze man omdat zij in zijn erectus geloofde. Zij bestreed hem niet, zij diende diegene die zij eerde als een genius die de moeite waard was te dienen. Vandaag de dag zie je veel vrouwen die zelf substantieloos zijn strijden om de macht – en uiteindelijk toch ook om de ‘say’ over mannen met meer inhoud, die ze tegelijkertijd willen behagen met gestolen Gestalt. Wat een tragische vergissing; wat een tragische verkrachting. Ik verlang terug naar de man en vrouw zoals zij bedoeld zijn. Zelfs een vrouw die verstaat dat intelligentie, waarheid en mededogen behoren tot het mannelijk principe en dit enigermate in zichzelf waarmaakt, wil toch een man die dit óók waarmaakt, zonder dat hij of zij op gestolen goed varen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  31 augustus 2015

  Liberalisme is een woord; vrijheid is het echte spul. Vrijheid (en democratie als voorlopig beste structuur om die vrijheid politiek te borgen) zou dus de grond moeten vormen waarop wij kunnen leven. Velen van ons zijn echter tevreden wanneer ze bij een -isme horen (en daar weer van afgeleid: een partij die het -isme vooruithelpt), maar dat staat al weer mijlenver af van het essentiële spul. Spiritueel bezig gaan om óók nog eens, zonder de benodigde eigen substantie te hebben om binnen dit bestel te functioneren, zonder dat je de grondprincipes ervan eert, binnen een partij waarvan je zelf de beginselen niet naleeft, horend bij een -isme dat je niet ondersteunt en aldus doende volstrekt tegenstrevend bent aan vrijheid zelf én niet bereid bent jezelf naar je eigen maat te ontwikkelen als Mens (waarvoor deze vrijheid eigenlijk bedoeld is), is natuurlijk al helemaal uit den boze en zelfs ronduit crimineel. En dan wordt het nog erger: want een liberaal die zelf niet echt vrij is, noch de vrijheid van allen wil bevorderen, is een charlatan. Bovendien is vrijheid ook nog slechts de infrastructuur voor kapitalisme: een systeem waarin de mens zichzelf vanuit eigen kracht ontwikkelt en daarmee een product voortbrengt (vaardigheid, intelligentie, liefde – you name it) dat hij of zij kan kapitaliseren. Wanneer iemand dat heel goed kan is het zelfs mogelijk dat zo iemand anderen daarmee kan voeden (productie van een surplus). Dat zijn geen schraperige Dagobert Ducks die in Indiase fabrieken mensen mishandelen (zulke Ducks worden in de causale wereld – op de grond – gecorrigeerd; biologisch dan wel juridisch). Een kapitalist is een gezond mens, die vanuit een eigen essentiële bron leeft (lees: enigermate los is van ego-dominantie of van het zichzelf als een marketingproject in de wereld zetten in plaats van als zichZelf) en zo in staat is een surplus te maken. Zo’n mens is inherent geneigd tot mededogen, en dat is weer de enige echte grond voor het sociale gebaar, anders dan dat een systeem het gaat afdwingen zonder dat er ethisch innerlijk transformatiewerk aan ten grondslag ligt. En dat is weer jammer voor de evolutie als geheel. Want er ontstaat een doods gebeuren van schone schijn, en als gevolg daarvan een onttrekkingseconomie in plaats van een productief, evolutionair proces waarin allen het hunne bijdragen in plaats van het te ontvreemden (aan de staatskas dan wel aan de bron van een mens in de omgeving). Zo ver staan we nu af van het ware, onder invloed van een omvangrijke spirituele Kultus die goed pak heeft op allen die meer willen lijken dan ze zijn. In de economie wordt het primaire leeggezogen door het secundaire. Op direct menselijk niveau ontstaat er als het ware een collectief geknutseld zwart gat dat het licht wegzuigt uit het nog levende. Het enige antwoord is: stoppen en jezelf zien terug te vinden. Dat vraagt echt werk aan jezelf. Want waarom zouden anderen kapot moeten gaan omdat zovelen niet bereid zijn zichzelf te worden, te zijn of te willen terugvinden? Ergo: wie sociaal wil zijn, moet dus eerst zorgen dat hij een kapitalist is. Wanneer je in een land leeft waarin je voor deze kennis en kennis van de sinistere praktijken van een spirituele Kultus kunt worden opgesloten in de psychiatrie – om je de mond te snoeren én simultaan het weerwoord te ontnemen om je te kunnen uiten over de diefstal van IP (om het maar netjes uit te drukken, want het is nog veel erger) en deze gekte heeft postgevat tot in de hoogste regionen van ons boboïsme – hoe zou je zo een situatie dan noemen?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  26 augustus 2015

  Gek bedrijf eigenlijk, die politiek. Het veronderstelt dat er meningen/visies tegenover elkaar staan die gelijkwaardig zijn. Dat is volgens mij niet het geval. In principe is alleen een volledig liberale visie op het leven kloppend met causale wetten, met de evolutie die is beoogd voor deze planeet, met gezonde mensen/individuen en de mensenrechten. En alleen wie deze zaak vanuit een onpersoonlijk belang dient beschikt over overtuigingskracht en energie vanuit diezelfde causale wereld om iets tot stand te brengen (Godje met de baard zou immers wel een ontzettende domoor zijn wanneer hij energietoevoer regelde naar wezens die net zijn schepping in het honderd willen sturen). Het kan dus niet zo zijn dat bijvoorbeeld vrouwen die vinden dat mannenrechten een tijdje of überhaupt minder belangrijk zijn (ontkenning van het mensenrecht op autonoom zielenpad van de man voor een sociaal-economische oppervlakkige Moloch/zwijn aan de trog-agenda van de vrouw) de Gestalt hebben om voor een punt te staan – zij zijn strijdig met de schepping. Ook mensen die een andere totalitaire verborgen agenda hebben kunnen nooit overtuigend zijn. Dat weten ze ook wel, daarom doen ze hun zaakjes in het sinistere en houden ze zich aan de oppervlakte muisstil – want alle totalitaire stelsels zijn genociidaal; niet alleen in politieke effectiviteit, maar ook in termen van menselijk leven überhaupt. Op die manier bezien is het geen wonder dat de hype aan spirituele wezens (gesublimeerd sinister collectivisme) die actief zijn tot op de hoogste niveaus in ons land hun gebrek aan waarheid en waardigheid moeten camoufleren door zich te bedienen van bronnen derden. Hun standpunten en overtuigingen hebben geen raakvlak met de werkelijkheid. Het geval doet zich dus voor dat zij die niet kloppen de energie nodig hebben van hen die wel kloppen om de waarheid te kunnen bevechten en om zeep helpen – geestig, als het niet zo ernstig was. In een debat zou alleen de ware liberaal, die ook nog eens niet geeft om persoonlijk imago-gewin, overeind kunnen blijven met argument en Gestalt. Daarom zijn deze anno nu meer zeldzame wezens (centraal en perifeer) zo populair als eikenbomen onder de maretakken die we in groten getale door het beeld zien rennen. Al deze maretakken zijn echter in strijd met hun eigen partijprogramma’s en de mensenrechten. Zorgwekkend niet? Zou de superglue aan die hoge stoeltjes nog eens los te weken zijn? Wie voelt zich gehouden aan de eed die men zo her en der aflegt?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  25 augustus 2015

  Wat mij bezighoudt is dat er voorlopig geen academische verhandelingen nodig zijn over democratie en vrijheid en de finesses of structuren die daarin optimaal zouden kunnen zijn – we moeten ze eerst zien terug te krijgen naar de letter en geest van wat we eigenlijk officieel behoren te hebben.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  dijk7593

  11 augustus 2015

  Langzamerhand opgeven van onze vrijheden en onze privacy aan politie en veiligheidsdiensten, zoals het massaal toestaan van telefoon- en internettaps.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  27 juli 2015

  Mooi filmpje is er toegevoegd – en uiterst correct gedachtegoed. De jaloezie op de talenten van de ander en daar het begrip ‘onrecht’ aan koppelen, tekent de mens die vooral hecht aan materiële waarden (terwijl men vaak juist zegt dat zij die bezitten daaraan lijden). Men is niet tevreden met de eigen bagage en verlaat het hygiënisch, stil gemoed. En net dat zou de eigen vermogens kunnen tonen en aanleiding kunnen zijn tot ontwikkeling. Veel productiever ook dan jaloezie, haat of systeemontwikkeling teneinde roof te faciliteren.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   wachters5903

   27 juli 2015

   Ongelijkheid zit nu eenmaal ingebakken in de levende natuur. Naast selectie en procreatie is het zelfs één van de drie fundamentele pijlers van de natuurlijke evolutie. Blijft dan de vraag hoe wij als mensen met de onvermijdelijke ongelijkheden omgaan. Als gemeenschap van sociale dieren zijn we met zijn allen gebaat bij een zo goed mogelijk functioneren van ieders lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Dat vereist verschaffing van mogelijkheden tot individuele ontplooiing door opvoeding en onderwijs, onderlinge tolerantie en het af en toe uitoefenen van enige dwang. Gestoeld op deze natuurlijke vereisten kun je voor onze menselijke samenleving heel wat rechtvaardige maatregelen bedenken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   27 juli 2015

   Eens met Patrick, je kunt niet stellen dat de manier waarop talenten over mensen zijn gegeven ‘oneerlijk’ is. Sterker nog…misschien mogen we God wel danken voor een ongelijke, maar voor ieder individu unieke, gave van talenten en vermogens!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 juli 2015

   Individuen zijn ongelijk qua talenten, maar daar is niets oneerlijks aan omdat die notie stoelt op de gedachte dat iemand de talenten over mensen heeft ‘verdeeld’. Tenzij iemand denkt dat God dat heeft gedaan – in welks geval God dus onrechtvaardig heeft gehandeld – is het niet iets dat je iemand kwalijk kunt nemen. Ook niet enig systeem. Zelf zou ik ook liever niet willen spreken in termen van ‘herverdeling’. Eerder in termen van een bestaansminimum, dat wordt geleverd aan diegenen die aantoonbaar niet in eigen inkomen kunnen voorzien.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   27 juli 2015

   Het heeft mij ook altijd bevreemd dat sommigen het ‘oneerlijk’ vinden als individuen hun talenten ontwikkelen en daar dan uiteindelijk ook de vruchten van plukken. Ja talenten zijn oneerlijk verdeeld over de verschillende mensen, maar om dan direct te claimen dat de opbrengsten van deze talenten dus aan de gemeenschap toekomen… Uiteraard kan in het kader van sociale rechtvaardigheid wel een vorm van herverdeling worden verdedigd, maar sommigen lijken het liefst alles te willen herverdelen. Terechte opmerking overigens Petra dat juist degenen die het hardst roepen dat de opbrengsten van talenten aan de gemeenschap (en daarmee mede aan henzelf) zouden moeten toekomen, het altijd doen voorkomen alsof materialisme niet het motief is. Sterker nog de anderen van materialisme betichten.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  steer0439

  27 juli 2015

  Ik maak mij zorgen over de respectloosheid tegen onze zorgdragers en vooral tegen de politie. We moeten de politie meer armslag geven maar dit wordt tegengewerkt door de privacy lobbyisten. We mogen in Nederland wel eens wat strenger optreden tegen deze respectloosheid.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   27 juli 2015

   Respectloosheid tegenover zorgdragers en in het bijzonder de politie is inderdaad niet de enige verschijning van respectloosheid. Zoals Patrick van Schie terecht zegt, het is een veel breder fenomeen geworden. En het begon ook, zoals werd opgemerkt in de jaren 60 van de vorige eeuw. Alleen, toen kon het naar mijn mening nog niet worden geweten aan ‘opvoeding’. Gebrek aan respect – en wel allereerst tegenover de politie als vertegenwoordiger van wat ‘het gezag’ werd genoemd – bleek niet allereerst bij de jongere jeugd in het opvoedingsproces, maar vooral uit het gedrag van volwassenen. Tegen het eind van de jaren 60, de provo-beweging manifesteerde zich luid en duidelijk. Provo’s waren weliswaar vooral jonge volwassenen, maar niet uitlsuitend jonge. De provo-caties namen zulke vormen aan, dat veel ouderen zich er danig aan stoorden en wie dat openlijk liet blijken werd in de hoek van de ‘law and order beweging’ geplaatst. In het VARA programma “Atheneum Nieuwscentrum” riep de presentator Henk van Stipriaan: “de politie, ik heb schijt aan de politie”. En dat was omdat naar aanleiding van provo-rellen nabij het Lievertje op het Spui in Amsterdam de politie was opgetreden. In mijn ogen was dat zo ongeveer aan de startlijn van het traject dat daarna door de samenleving werd afgelegd, onder leiding van onze volksvertegenwoordiging, die gedurende tientallen jaren de politie het uitvoeren van de belangrijkste taken gaandeweg steeds moeilijker heeft gemaakt. Een politieagent die schoot op een bankrover die – in de van Baerlestraat in Amsterdam – een voorbijgangster als levend schild gebruikte, werd voor de rechter gedaagd en veroordeeld. Dat soort voorvallen heeft in de halve eeuw die sindsdien is verstreken onze wetgevers er niet toe aangezet voor het onderzoek naar de beweegredenen van het gebruik van geweld door de poltie een fatsoenlijke procedure te ontwikkelen.
   Zozeer hebben de bezuinigen toegeslagen, dat het functioneren van de politie nu breed ter discussie is komen te staan. dat gaat niet alleen om financiële, maar ook om immateriële beperkingen. Al dat soort aantastingen van ons politieapparaat hebben het respect dat de burger voorheen had doen verschralen tot en met het omslaan in afkeer. Nu wordt openlijk toegegeven dat er te weinig wijkagenten zijn, dat er te weinig politiebureau’s zijn. (voor mij is het dichtstbijzijnde politiebureau op 26 km afstand van mijn woonplaats en nauwelijks per openbaar vervoer te bereiken.)
   Dat alles heeft ertoe geleid dat de politie nu zelfs tot staking eb actievoeren bereid is geworden. Nota bene de vertegenwoordigers van het gezag van de overheid. Wij moeten ons diep schamen dat het zover heeft kunnen komen.
   De volledige verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Tweede Kamer, als wetgever. Een Tweede Kamer die nu zonder schaamte de leiding van de politie verantwoordelijk houdt voor een falende reorganisatie.
   Met het verdwijnen van het respect (en de waardering) voor het gezagsapparaat verdween geleidelijk aan ook het respect voor leraren, voor ouderen en voor vrijwel iedereen in overheidsdienst. Het zal lange tijd duren vooraleer er weer iets zal zijn teruggekeerd van respect en waardering. Het vieren van de vrijheid is binnen één generatie na de bevrijding uit de hand gelopen en de huidige vrijheidsbeleving lijkt daardoor in veel opzichten bedenkelijk veel op losbandigheid.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 juli 2015

   Dat ben ik met Fleur eens, privacy mag niet de opsporing van bijvoorbeeld misdrijven onmogelijk maken. Het gaat erom een balans te vinden, en daar voortdurend aan te werken. Maar in dat kader vind ik toch ook dat de overheid niet elke burger bij voorbaat tegemoet moet treden als zou hij/zij een crimineel zijn. En gegevensverzameling en – opslag gaat al te gemakkelijk een doel in zich worden. Dat dienen wij als liberalen ook te voorkomen. Er zou ook meer onderscheid gemaakt moeten kunnen worden tussen burgers die eerder al in de fout zijn gegaan, veroordeeld zijn wegens misdrijven, en burgers die niets op hun kerfstok hebben. Bij de eerste categorie zou je dan aan verminderde privacy-bescherming kunnen denken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   27 juli 2015

   Het bewaken van de privacy is van belang, maar wordt nu in mijn ogen al te vaak misbruikt om raddraaiers te beschermen. Enerzijds weet de overheid alles van ons; waar we zoals naartoe gaan, hoeveel we verdienen, met wie we bellen, welke internetsites we bezoeken en ga zo maar door. Anderzijds worden politie en OM te vaak geconfronteerd met het feit dat bewijs niet gebruikt mag worden omdat het onrechtmatig verkregen zou zijn of anderszins in strijd zou zijn met de privacy van de verdachte. De balans tussen de verschillende vormen van privacy zou op een ander punt gelegd moeten worden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 juli 2015

   Eens dat de jaren zestig en zeventig-opvoeding hieraan mede debet is. Het geen grenzen stellen aan kinderen uit angst voor autoritaire opvoeding is geheel doorgeslagen. Hoe die geest in de fles te krijgen zonder terug te vallen in autoritair vertoon is dan inderdaad een uitdaging. Maar om te beginnen zal in de opvoeding en op scholen duidelijk moeten worden gemaakt dat er regels zijn, waarom die er zijn, en waarom die niet alleen voor anderen maar ook voor jou gelden. Privacy is inderdaad heel terecht een bron van zorg. Daarbij is niet alleen de overheid een (potentiële) bedreiging voor onze privacy, maar ook andere organisaties en onze ‘buren’. Denk alleen al aan (steeds kleinere) drones en hoe die in onze privesfeer kunnen binnendringen. Beleid ter bescherming van privacy lijkt mij dan ook te moeten zijn een van de liberale prioriteiten.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   steer0439

   27 juli 2015

   Beste dhr. Van Schie, ik kan mij volledig vinden in uw reactie. Maar hoe kunnen we deze respectloosheid en de gedachte “ik eerst” wijzigen in respect en de “wij-gedachte”?
   Het is ook een onderdeel van de opvoeding. De vrije gedachte van de 60- en 70-ers is doorgeslagen bij de huidige generatie.
   De gedachte dat lost de overheid wel op moet een keer worden losgelaten. De gedachte moet zijn hoe pak ik het aan!
   Wat vindt u van mijn opmerking over het privacy beleid? Zijn wij hierin ook niet doorgeslagen? Men weet nu al waar ik ben geweest, wat ik op internet doe en waar ik mijn geld aan uitgeef.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   27 juli 2015

   Respectloosheid is een breder fenomeen in onze samenleving. Het is het gevolg van een verkeerde opvatting van vrijheid, een waarin je alles mag doen zonder acht te slaan op je medemens. De klassieke liberale denkers begrepen beter dat vrijheid gekoppeld dient te zijn aan deugden als respect (iets wat je een ander geeft, niet iets – zoals tegenwoordig maar al te vaak – dat je van een ander eist) en zelfbeheersing. In tal van beroepen waar men met mensen te maken heeft, worden de uitoefenaars geconfronteerd met uitingen van respectloosheid en grove brutaliteit. Dat treft ook bv conducteurs en – recent in het nieuws – stewardessen. Ik ben het eens dat de politie meer armslag moet hebben, maar voel minder voor het zwaarder bestraffen van geweld of bedreigingen tegenover agenten dan tegenover andere burgers. Ja, geweld en dreigementen tegen agenten moeten stevig worden aangepakt, maar zukle uitingen tegen andere burgers moeten evenzo hard worden aangepakt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  lockefeer-maas1359

  21 juli 2015

  Waarom spreken politici en journalisten steevast over de ‘herstructurering’ van Griekse schulden, terwijl daarmee eigenlijk de kwijtschelding bedoeld wordt? Het is alsnog het beestje niet bij zijn naam mag worden genoemd, en dat is een veeg teken…

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   wachters5903

   21 juli 2015

   Ik begrijp best waarom men de term herstructurering gebruikt. Verlichting van de schuldenlast kan namelijk ook op andere wijzen gebeuren dan door kwijtschelding. Dat is bv. door verlenging van de aflossingstermijn of door verlaging van de rente. Het een en ander kan ook nog op verschillende manieren gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat ook hiermee de huidige contante waarde van de schuld in feite afneemt en het dus over een wat langere termijn gezien ook vorm van kwijtschelding is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   21 juli 2015

   Dat is inderdaad een veeg teken. Zodra onbegrijpelijk vage termen – zoals ‘herstructurering’ – worden gebezigd moeten bij burgers alle alarmbellen afgaan: hier gebeurt iets dat wordt verdoezelt, en dus ten koste van ons gaat.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   21 juli 2015

   Inderdaad een zeer veeg teken… maar helaas niet ongebruikelijk in de wereld van de politiek. Van het journaille verbaasd het me wel een beetje, die zitten immers niet in hetzelfde schuitje als de politici. Zij willen herkozen worden en dan is de boodschap: ‘we hebben erg veel geld aan Griekenland gegeven, maar nu moeten we de schuld wel kwijtschelden zodat we allemaal verder kunnen binnen de Eurozone’ niet echt plezierig 😉

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  jong8639

  9 juli 2015

  Honderdduizenden mensen met een uitkering en hun kroost moeten gezonde prikkels krijgen om het werk te gaan doen dat nu door evenzovele Oost-Europeanen hier wordt gedaan.

  De bijna onbegrensde groei van overheidsbemoeienis met mens, milieu en bedrijf moet omgekeerd worden wil er hier nog van vrijheid sprake blijven.Bijvoorbeeld, lagere overheden moet verboden worden eigen milieuregels op te stellen. Gebieden met afname van bevolking moeten meer vrijheid krijgen op gebied van ruimtelijke ordeningen, gemeenten moten gedwongen kunnen worden om beperkingen aan bedrijfsvestiging in bijvoorbeeld het buitengebied op te heffen. Streekplannen moeten opengegooid worden, ruimte voor commerciële initiatieven moet werkelijk gemaakt worden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   wachters5903

   9 juli 2015

   Maar al te vaak wordt de gesproken over “de overheid” alsof dat een alleenheersende koning of keizer zou zijn (zoals heel vroeger het geval was). Men moet echter beseffen dat die overheid gewoon een produkt is van onszelf als samenleving. De overheid is niets anders dan de uitvoerder van de regels en werkwijzen die wij zelf in onze samenleving met elkaar hebben afgesproken. Wil men andere regels dan zullen die opnieuw op democratische manier tot stand moeten komen, d.w.z. door 1. verzameling van informatie, 2. overleg en discussie, en 3. stemming. Alleen op die manier kunnen we vernieuwing in onze wetten en regels tot stand brengen. Dat vergt hard werk en veel inspanning. Daar moeten we met zijn allen toe bereid zijn.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   9 juli 2015

   Verschillende overheidslagen hebben zonder meer de neiging elk hun eigen regels te stellen, soms zelf tegenstrijdig aan de regels van een andere overheidslaag. Niet voor niets is deregulering voor liberalen een belangrijk streven, al zou dat in de praktijk meer en beter vorm moeten krijgen daar waar liberalen aan de macht zijn. Zouden we niet voor iedere nieuwe regel die wordt ingevoerd, tenminste drie oude regels moeten opruimen? Misschien krijg particulier initiatief en ondernemerschap dan weer meer de ruimte.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  jansen6035

  8 juli 2015

  Zorg voor mens e milieu

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  wempe2894

  4 juli 2015

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  27 juni 2015

  En wat hebben we vroeger Hans Janmaat van de Centrumdemocraten uitgelachen toen het voorspelde gezeten vanachter zijn bureau met daarop een vaas met plastic bloemen over de toekomstige problemen met de multiculturele samenleving . En dat in termen waarvan in de huidige tijd zelfs Job Cohen zou zeggen :” het mag wel iets pittiger geformuleerd worden”

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   wachters5903

   27 juni 2015

   Maar wat moeten de liberalen dan gaan doen, Floor? De mensen die hier al vele jaren met een verblijfsvergunning zitten terugsturen kan niet. Wat we wel moeten doen is ons onderwijs inrichten voor een betere integratie t,b,v, volgende generaties. Dat hebben ze bv. in Amerika heel goed gedaan met het highschoolsysteem en met rites als de pledge to the flag voordat de school begint. We zouden misschien ook beter lid 2 artikel 23 uit de grondwet kunnen schrappen en zo alle scholen openbaar maken, zoals onze liberale voorvaderen dat wilden. In 1917 hebben die dat echter met de confessionelen uitgeruild tegen het vrouwenkiesrecht (zie http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1782354/2003/11/10/werd-onderwijsvrijheid-geruild-tegen-vrouwenkiesrecht.dhtml)

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   27 juni 2015

   Sinds Paul Scheffer zijn essay ‘Het multiculturele drama’ en zijn boek ‘Land van aankomst’ publiceerde, is zelfs voor links de multiculturele zeepbel uiteengespat. Daar waar in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw iedereen werd uitgelachen, ja zelfs werd verguisd, die kritische kanttekeningen plaatste bij de multiculturele samenleving, mag het beestje anno 2015 wel met naam en toenaam worden benoemd. Daarbij interesseert mij vooral hoe we de problemen kunnen oplossen. Hoe zorgen we dat de mensen die hier nu eenmaal zijn zo optimaal mogelijk participeren en worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hoe voorkomen we nog beter dat grote groepen kansarme nieuwkomers steeds weer voor problemen zorgen? Daar ligt nog wel wat werk voor liberalen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  14 juni 2015

  Ik ben benieuwd naar de nieuwe belastingplannen. Hopelijk houd de VVD koers door de belasting op vermogen niet te verhogen. dat zou weer een straf zijn voor sparen voor later. .Of het straffen van mensen die risico genomen hebben door te beleggen. Het verlagen van arbeidskosten heeft geen zin als de lasten voor autorijden worden verhoogd het wordt dan nog duurder om te gaan werken

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  stoop5849

  11 juni 2015

  De zelfregulering in de Amsterdamse onderwereld heeft een moord (vermoedelijk een doodstraf) opgeleverd. De kans is groot dat handel in drugs daar mee te maken had. Doordat veel producenten van drugs illegaal zijn, verkopen zij drugs van onduidelijke kwaliteit en het afval gaat in het riool of in de natuur. Dit is niet optimaal voor de gebruiker, natuur en milieu en de schatkist. Laat de VVD stimuleren, dat – om te beginnen met softdrugs – de productie, handel en voorlichting van drugs gelijk te behandelen als die van alcoholische dranken. Een beetje moderne uitstraling kan de VVD best gebruiken.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   wachters5903

   11 juni 2015

   Wel mee eens, althans voor softdrugs. Dan is ook regulering van de kwaliteit en de distributie mogelijk, net zoals bij alcoholische dranken. Bovendien kunnen we dan het al weer vele jaren gangbare juridisch onzinnige gedoogbeleid t.a.v. cannabis verlaten. Voorlichting kan dan ook veel openlijker. Ook in de ons omringende landen is geleidelijk aan een kentering te bespeuren. Laten we ook bedenken dat de criminaliteit in Amerika destijds kon groeien en bloeien door de prohibition (van alcoholische dranken).

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  8 juni 2015

  Mooi, de speech van Mark Rutte tijdens het laatste VVD-congres. De uitspraak over succes en geld gaat wat mij betreft helemaal op: hoog risicoprofiel, grote winstkansen én de kans op diep vallen. Zo moet het dan wel zijn – ook op hoge posten in het bedrijfsleven waar het ondernemerschap pur sang al tot het historisch materiaal behoort. In de periferie van iemand die een bron is van daadkracht, kennis en productie behoren zich dan mensen te bevinden die met een wat lager risicoprofiel leven, een vast salaris willen, zekerheid en die langzaam leren toegroeien naar een kernpositie. Dat is evolutionair. Daar hoort ook een wat lagere honorering bij en een lagere functie in het geheel; dat is respectvol en in lijn met de orde op content-niveau. In Nederland is het echter nogal ‘in’ om niet de productie te leveren c.q. het innerlijk werk te doen om op natuurlijke wijze een bepaalde positie waar te maken, maar wel op de emolumenten van een kerndrager te jagen. Dat geldt niet alleen voor geld, maar ook voor zaken als kennis, IP, diepgang, ethische grond, inspiraties en zelfs voor liefde. Zo’n kerndrager kan zich in het centrum van de macht bevinden, maar net zo goed in de periferie worden geparkeerd, terwijl anderen goed boeren met dat wat zij onttrekken. Dit is een concept waarbij het lege zich vol vertoont en het volle leeg of verdund wordt achtergelaten. Het argument dat een hooggeplaatste de content nodig heeft van een meer ontwikkelde laaggeplaatste om zijn of haar functie waar te maken gaat niet op. Dan zitten de verkeerde mensen aan de top. Wanneer velen zo bezig zijn zich groter voor te doen, wordt elders nogal wat substantie weggetrokken. De wet is echter dat energie/content/daadkracht daar is waar de deugd/ethische grond is om er het juiste mee te doen. Wanneer de energie van het deugdelijke (het scheppend principe) wordt weggetrokken naar het ondeugdelijke (het onttrekkend systeem dat zich alleen staande kan houden met het onttrokkene) worden economische én biologische wetten ernstig geschonden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  4 juni 2015

  De laatste tijd wordt steeds vaker geopperd enkele traditionele christelijke feestdagen los te laten als nationale feestdag en in plaats daarvan hoogtijdagen uit andere religies tot nationale vrije dag te maken. Vandaag stelden vertegenwoordigers van drie religies in Trouw voor in plaats van Tweede Paasdag voortaan het joodse Jom Kippoer (grote verzoendag) te vieren, terwijl voor Tweede Pinksterdag in de plaats het islamitisch Suikerfeest kon worden gevierd. Geen gekke gedachte naar mijn mening. Het is toch vreemd dat een moslim vrij moet regelen voor het Suikerfeest, terwijl hij op Tweede Paasdag ‘verplicht’ vrij is. Persoonlijk zou ik groot voorstander zijn van bijvoorbeeld drie vrije dagen die mensen zelf naar keuze in kunnen vullen, terwijl de ‘Tweede’-dagen niet langer nationale vrije dagen zijn. Christenen krijgen dan de ruimte deze dagen alsnog vrij te nemen, terwijl mensen met andere of geen religieuze overtuiging andere dagen vrij kunnen nemen. Het christelijke karakter van ons land blijft bovendien behouden doordat de Eerste Kerstdag, Paasdag en Pinksterdag, alsmede Hemelvaartsdag nog wel als bijzondere feestdagen blijven aangemerkt. Individuele vrijheid en ruimte bij de keuze en invulling van feestdagen. Uiteraard vergt zo’n plan wat praktische uitwerking, maar ik denk dat de tijd er rijp voor is.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   4 juni 2015

   Mij lijkt het meest liberaal om de feestdagen met een religieuze achtergrond om te zetten in zelf te kiezen dagen. Dat betekent dan dat 1 en 2e kerstdag, 2e paasdag, hemelvaart en 2e pinksterdag worden omgezet in 5 dagen die eenieder kan aanwijzen als dagen die voor hem/haar een bijzondere betekenis hebben, en die dus aan het begin van een arbeidscontract kunnen worden geclaimd als vrije dagen die de werkgever moet toekennen (speciale werkgevers als in de zorg en politie e.d. uitgezonderd natuurlijk). Dat geeft ieder christen, jood, moslim of welke religieuze ook de mogelijkheid heilige dagen te vieren, maar een niet-gelovige heeft misschien andere dagen die voor hem van heel bijzondere betekenis zijn en die hij dan kan vieren of gedenken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   versteegh1029

   4 juni 2015

   Het lijkt me een goed idee om een islamitische feestdag in te voeren. Hier mag de macht van het getal werken. Maar als we er toch over beginnen is het wellicht beter om het hele stelsel van feestdagen te herzien. Zo vallen er bijvoorbeeld naar mijn smaak teveel in de eerste helft van het jaar. Verder lijkt het me niet onchristelijk om van die weelde aan christelijke feestdagen iets af te staan aan minder bedeelde broeders en zusters.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   4 juni 2015

   De Tweede-dagen hoeven wat mij betreft niet verplicht vrij, hoewel ik er persoonlijk graag van profiteer. Nederland staat wel in een christelijke traditie en ik denk dat het belangrijk is dat dat toch gemarkeerd wordt op een of andere manier. Pasen en Pinksteren vallen altijd op zondag, dus als de Tweede-dagen wegvallen, denk ik dat veel mensen niet meer weten wanneer het Pasen of Pinksteren is. Een verplichte vrije dag voor Kerstmis zou dus wel bewaard moeten blijven. (Hoewel Pasen en Pinksteren misschien wel grotere christelijke feestdagen zijn)
   Ik voel niet zoveel voor een verplichte vrije dag voor Jom Kippoer en Suikerfeest, zoals de auteurs in Trouw voorstelden. Drie keuzedagen doet recht aan de diversiteit van de samenleving, terwijl toch duidelijk moet zijn in welke traditie ons land staat.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  27 mei 2015

  Ik kom nog steeds regelmatig vrouwen tegen die menen dat vrouwen wereldbestuur zouden moeten hebben. U denkt aan een paar verveelde hippiejurken die rond een kampvuur staan te gebaren met zwartgelakte nagels. Nee, de vrouwen die hierin geloven zijn van alle markten thuis – ook van dure mantelpakjes, van stoere motorjacks of van tuinbroeken met Loints eronder. Het redeloos enthousiasme waarmee men als verbindende factor in het drogbeeld van een misverstaan matriarchaat gelooft is echter steeds weer verbluffend. De wijze waarop men zich probeert in dit ideaal vast te bijten en verstandiger levenshoudingen probeert de mond te snoeren dan wel er beter weten van te roven om zichzelf mee op te pimpen is ook nog eens ernstig. Aldus functionerend is de methodiek van deze vrouwen zelf de beste pleitbezorger van de noodzaak deze onzin tegen te houden / terug te dringen tot onder het 0-punt van geweld jegens anderen. Als de stemming er maar goed inzit verwateren de grijze cellen van de participanten namelijk kennelijk snel en bereiken jaloezie, haat en gewelddadigheid hun ware kookpunt. Steeds blijft onduidelijk waarom vrouwen wereldbestuur moeten hebben; zeker in het licht van de schaamteloosheid waarmee men anderen drogbeelden wil opdringen dan wel intelligentie wil onderschikken aan wanen. Alle redenen die worden genoemd voor dit vrouwenwereldbestuur zijn ook nog eens eenvoudig onderuit te halen. Vrouwen zijn namelijk niet socialer (zeker deze niet, als ‘sociaal’ zijn überhaupt al een fundamenteel doel in het leven is), niet rationeler (maar veelal meer emotio-gedreven) én ze zijn niet zo liefdevol als ze zelf beweren – het mededogen hoort eerder bij het mannelijk principe.
  Ik heb het aardig te stellen met de dames, die ook nog een geheel eigentijdse vorm van klonen operationeel hebben. Tot op het bot; under the skin. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat de Rede het gaat winnen, ook als de juffertjes van de ijzeren pollepels en die van de diepvrieszweepjes het niet aanstaat.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   27 mei 2015

   Helemaal met je eens Fleur. Het lijkt er echter soms op dat er in Nederland een hype gaande is om cactussen op te kweken tot aspergeplanten, om maar een vergelijking te maken. Deze dingen hebben echter geheel verschillende bloeiwijzen en er zitten echt nog een paar evolutionaire stadia tussen. Een cactus laten praten als een aspergeplant is schijnprogressie; een cactus laten inwonen bij een aspergeplant is ook niet vruchtdragend, en zelfs beschadigend voor de aspergeplant, zowel in geest als in stof. Het in cultuur brengen van iets vraagt gewoon echt individueel ontwikkelingswerk. In mensentermen gaat het dan over ethische ontwikkeling richting waarheid. Indien waarheid wordt ontvreemd om er macht mee te verkrijgen, zonder liefde voor de waarheid zelf (en het eigenstandig werk dat ermee samenhangt), dan degenereert de rover eraan – de winst van de roof wordt teniet gedaan door de wijze waarop het surplus werd binnengehaald. Dat is degeneratie. Ik geloof dat het Ouspensky was die ooit zei: ‘De mens is bereid werkelijk alles te doen om zichzelf vooruit te helpen in het leven, behalve dat wat hij werkelijk zelf kan doen.’ Wie ten koste van anderen leeft, heeft het natuurlijk niet begrepen. Dat niet goed te bewijzen valt hoe sommigen aan diepgang komen, maar dat men zich tegelijkertijd niet druk maakt over het non-ethische karakter van de daad zelf, is natuurlijk veelzeggend. Men beweegt zich in de causale loop van schone schijn en het toedekken van onethisch gedrag en het daar weer onderliggend gebrek aan essentiële waarden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   27 mei 2015

   Ik ga als liberaal altijd graag van het individu uit – man of vrouw doet daarbij niet zozeer terzake. Degenen die beweren dat alles beter zal worden als er meer vrouwen aan de macht komen of erger nog een wereldbestuur van vrouwen, leven in een utopie. Daar telt niet het individu, de rede of de individuele kwaliteit en capaciteit. Gelukkig voor ons zal het zo’n vaart niet lopen met wereldbestuur door vrouwen 😉

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  23 mei 2015

  De Vng wil dus de gemeente politie herinvoeren met boa s meer bevoegdheid te geven.
  De politie heeft het te druk met andere zaken zo wordt gezegd . Mijn vraag waarmee hebben ze het dan zo druk?
  Met het stellen van deze vraag bevind ik mij in goed gezelschap want de deze vraag heeft Prof Mr. Pieter van Vollenhoven deze week ook aan de discussie toegevoegd.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   23 mei 2015

   De wens van de VNG om BOA’s meer bevoegdheid te geven lijkt inderdaad verdacht veel op een poging een ander probleem (wat doet de politie nu eigenlijk) uit de weg te gaan. Laat ze eerst die vraag eens beantwoorden, alvorens er weer bevoegdheden aan de sublaag worden overgedragen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   leusden8153

   23 mei 2015

   Hele terechte vraag! Naar ik vrees is de politiek veel te veel met bureauwerk bezig als gevolg van het feit dat niet de veiligheid, maar bureaucratie en papieren verantwoording het hoogste doel lijken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  23 mei 2015

  Het verlagen van de loonkosten heeft geen zin als de autokosten in Nederland zo hoog blijven . Je kunt dan beter een bijstandsuitkering hebben met alle toeslagen erbij, dan te gaan werken voor het minimumloon . Tel je auto kosten erbij op en werken is dan een dure hobby. We hebben het hier wel over mensen die wonen op het platteland. Maar met een politiek die uitsluitend in de Randstad woont/werkt kun je natuurlijk niet veel verwachten wonend op het platteland.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  23 mei 2015

  In tegenstelling tot D66 ben ik van mening dat er minder geld naar onderwijs moet . Want zoals bleek uit een krantenartikel dat er van honderden miljoenen niet duidelijk is geworden volgens de Algemene Rekenkamer waar het aan is uitgegeven. dus is het waarschijnlijk verspild is mijn conclusie en dat krijg je als je teveel geld te besteden hebt

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  23 mei 2015

  Bij de fyra enquête is de vraag die mij bezighoud nog niet beantwoord. Waarom wordt er 14 miljard uitgegeven om een Amsterdammer 30 minuten eerder in Parijs te laten zijn. En ze hadden al 5 miljard gekregen van de belastingbetaler voor een stukje metrolijn

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  21 mei 2015

  Afgelopen weekend bracht VVD-senator Heleen Dupuis in het radioprogramma Kamerbreed in mijn ogen een zeer terecht punt naar voren toen ze zich tegen de al te zeer dichtgetimmerde regeerakkoorden keerde: http://www.nu.nl/politiek/4050191/vvd-senator-dupuis-noemt-regeerkkoord-waanzinnig-gedrocht.html. Het werk van een Tweede Kamerlid wordt vrijwel onmogelijk gemaakt wanneer alle afspraken op voorhand in het regeerakkoord worden vastgelegd en partijen bovendien hun fracties strikt aan deze afspraken houden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   21 mei 2015

   Eens dat de gebondenheid van de Eerste Kamerfracties van regeringspartijen aan het regeerakkoord ook een grote zorg is. Gelukkig zijn er soms nog politici die zich daar weinig van aantrekken en vooral toetsen aan de kwaliteit, zoals de Eerste Kamer hoort te doen. Zij varen hun eigen koers en gaan waar nodig ook tegen de partijlijn in als een wetsvoorstel niet deugt. Heleen deed dit bij herhaling en maakte zich ook al voor haar vertrek sterk voor meer individualiteit in de politiek.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   foks3502

   21 mei 2015

   Bij het afscheid ,of nog vaker voorkomend na een aantal jaren weten veel politici wel hoe het had gemoeten vreemd

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   van-de-velde6923

   21 mei 2015

   Terecht punt, maar jammer dat Dupuis dat pas opmerkt na 16 jaar in de Eerste Kamer te hebben gezeten. Of ze heeft het al eerder opgemerkt, maar het is niet opgepikt. Zeker zo zorgelijk, lijkt me, is dat stilaan wordt aangenomen dat ook de geestverwante fracties in de Eerste Kamer gebonden zijn aan het regeerakkoord.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  28 april 2015

  Wat houdt je politiek bezig? In 2012 stemden 2,4 miljoen kiezers op de VVD en 2,3 mijloen op de PvdA. Vast en zeker hebben die 4,7 miljoen kiezers niet gerekend op deze coalitie waardoor de fractie nu ruim twee jaar het ene na het andere partijbeginsel in de binnenzak moet houden uit liefde voor het kabinet. Voor de zoveelste keer heeft nu de fractievoorzitter een eerder door hem aangegeven grens moeten negeren en dat niet vanwege zijn eigen gebrek aan liberale beginselen, maar doordat de premier geen raad weet met zijn dubbelrol.
  Zeker, landsbelang gaat voor partijbelang. Maar de VVD werd de grootste partij in de Tweede Kamer omdat zoveel kiezers de mening deelden dat meer VVD het landsbelang zou dienen. Laten we nu vaststellen dat het niet in het landsbelang, noch in het VVD-belang is om dit kabinet te laten doormodderen. Er moet aan Zijlstra een signaal worden gegeven dat kiezers en leden het zat zijn.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  27 maart 2015

  Wat mij politiek bezig houdt?
  Het pensioenstelsel zoals dat in de recente wetswijziging is vastgelegd. Dus de AOW, het basispensioen als eerste pijler, het aanvullend pensioen als tweede pijler en zelfs een derde pijler voor wie zich dat kan permiteren.
  Basispensioen en aanvullend pensioen zijn daarvan het meest intrigerend. De AOW is een omslagstelsel. Zoals bekend zijn de betaalde premies (in feite belastingen) niet kosten dekkend en moet er fors worden gesuppleerd uit de algemene middelen. Omslagstelsel als basis hebben is gelijk de zwakte van de AOW.
  Om in eerste instantie voor mijzelf duidelijk te maken wat dat voor een “toekomstbestendig” stelsel betekent heb ik mezelf aan het rekenen gezet. Om geen ongefundeerde aannamen te gebruiken heb ik zoveel mogelijk cijfermateriaal verzameld, zoals de jaarverslagen 2012 en 2013 van de SVB en de statistieken van het CBS, voor zover die van belang zijn voor zo’n berekening. Van het CBS zijn dat de statistieken over de levensverwachting (2013) de inkomens en inkomensverdeling alsmede de bevolkingspyramide waarin het CBS de verwachting van de bevolkingssamenstelling naar leeftijd en naar mannen en vrouwen weergeeft tot 2060. Verder de zogenoemde macro-demografische verwachting voor de toenemende levensverwachting van personen op de pensioenleeftijd die globaal neerkomt op 1 maand per jaar. Dat getal is gebaseerd op een referentieperiode 2000-2009 waarvan voldoende gegevens bij het CBS beschikbaar zijn.
  Met dat cijfermateriaal heb ik de jaren van 2013 t/m 2060 doorgerekend. Zoals al gzegd, rekening houdend met wat er nu in door de wetswijziging is vastgesteld ten anzien van de verhoging van de AOW-leeftijd. Dus versneld tot 2021 (i.p.v. 2023) en daarna telkens voor 5 jaar vast, uitgaande van de levensverwachting zoals die door het CBS is becijferd voor dat jaar.
  Natuurlijk is dat nu voor het jaar 2021 nog niet bekend, daarvoor heb ik dus die macro-demografische waarde gebruikt, ook al is die schat ik, iets te hoog, maar 1 maand per jaar is voor het rekenwerk wel praktisch.
  De gang van de berekening kan ik hier niet uiteen zetten, daarvoor leent dit blog zich niet. Het wordt te lang en onleesbaar. Wel vermeld ik eerst dat ik de premie heb berekend zoals die zou moeten zij als de bovengrens van het premie-inkomen niet meer op ruim 33 duizend Euro zou liggen, maar voor het – als gedachten experiment bedoelde – geval dat de AOW premie echt gefiscaliseerd zou zijn. Geen bovengrens dus, maar iedereen hetzelfde premiepercentage. Dat dan behoudens de grens aan de lage inkomenskant. Onder die hypothese zou de premie in 2013 niet 17,9% zijn maar rond 1 % lager, terwijl er dan geen suppletie uit de algemene middelen meer vereist zou zijn geweest.
  De AOW-leeftijd zal oplopen tot 70 jaar en 6 maanden in 2045, om dan verder te stijgen tot 70 jaar en 9 maanden in 2060. Dat uiteraard als de nu geldende regeling blijft bestaan. Het jaar 2045 is volgens de bevolkingsstatistiek een kritisch jaar. Waarom? Een omlagstelsel is qualitate qua erg gevoelig voor de ratio Premiebetalers/Uitkeringstrekkers. Die ratio was in 2013 3,44 , in 2045 2,18 en in 2060 4,14. De premieopbrengst (zonder suppletie uit de algemene middelen) is omgekeerd evenredig met het quotient van die ratio. Als de premie in 2013 dus 16,9 % had kunnen zijn, dan zal die in 2045 dichter bij de 27% dan bij 26% liggen en onder dezelfde voorwaarden in 2060 op rond 14%. Dat was wel even schrikken, hoewel op voorhand te verwachten. Mijn conclusie is dan ook dat het omslagstelsel, ook voor de AOW een onding is als er geen echt stabiele bevolkingsopbouw is en dat zal zelden het geval zijn.
  Maar met de constatering dat de basis van het stelsel, de AOW dus, niet deugt, is meteen het hele stelsel veroordeeld. Naar mijn idee is er een goede oplossing mogelijk. Nu iedereen volgens de geldende wet toch verplicht is deel te nemen aan een pensioenfonds, zal de regeling zo kunnen zijn dat zowel het basispensioen (op een sociaal aanvaardbaar minimum) als het aanvullend pensioen op het kapitaalstelsel gebaseerd wordt. Daarbij in acht nemend, dat boven het basispensioen iedereen op persoonlijke rekening spaart bij een pensioenfonds (de verplichting zou trouwens kunnen worden opgeheven). Daar wordt afhankelijk van de ingebrachte premie een groter of kleiner vermogen opgebouwd. Vooral het rendement is bepalend voor de groei van het vermogen. Op de pensioenleeftijd kan dan een verzekering worden afgesloten bij hetzelfde pensioenfonds. Garanties voor indexering kunnen niet worden gegeven, nu niet en nooit. Bestaande garanties zijn loze beloften gebleken. Het vormen van (te) grote buffers, zoals staatssecretaris Kleinsma zich die voorstelt zijn niet anders dan enorme verspilling. Niet de kapitaalmarktrente, maar het 20 jarig voorstchrijdend gemiddelde van het rendement van een pensioenfonds is de betere toets, ook indien zoals nu de UFR wordt gehanteerd. Een probleem – niet onoplosbaar – doemt op voor het AOW-fonds. Dat is er nu niet. Het fonds zou een (laagrentende) lening kunnen sluiten bij de staat en door een beperkte korting op de rendementsverdeling van het pensioenfonds de aflossingen financieren.
  Meer aandacht in de kring van onze liberale politici zou niet overdreven zijn nu de staatssecretaris heeft toegezegd dit jaar met een Notitie te komen over het meest wenselijke pensioenstelsel.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  12 maart 2015

  Bij de kennelijk zo vurig gewenste belasting hervorming gaat de politiek ervan uit dat het doel moet zijn de lasten op arbeid te verlagen . Dit heeft geen enkele zin als de letterlijke weg naar arbeid zo duur blijft. Ik bedoel de vervoerskosten en met name het autorijden dat veel te duur is voor met name de plattelandsbevolking. En zeker is het te duur als wij het vergelijken met de rest van Europa. Vergelijken met de rest van Europa is een stokpaardje van de Tweede Kamer om te bewijzen dat er iets in Nederland niet deugd. Dus daarom gebruik ik dit flauwekul argument ook. Blijft staan dat autorijden te duur is voor inkomens tot modaal en dat het daarom niet altijd zinvol is om van een uitkering te gaan werken.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  12 maart 2015

  Mooi om te zien dat nu eindelijk de Tweede Kamer in de gaten heeft dat D66 wel altijd roept dat de bezuinigingen” anders en verstandiger” moeten maar daar nooit zelf een invulling aangeeft. Iets dat ik hier al eerder heb aangegeven.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   12 maart 2015

   Maar die helaas onder druk van een onjuist gekozen coalitiepartner niet kan worden gerealiseerd.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   12 maart 2015

   D66 zou misschien meer boter bij de vis moeten leveren, en ik kom zelden voor die partij op, maar ten principale zal ook een liberaal (niet gebonden aan een coalitieakkoord) toch eerder kiezen voor bezuinigen op de enorme collectieve sector dan de lasten van burgers hoog te houden. Minder overheid en meer lucht voor de burgers is natuurlijk een oude VVD-boodschap die ook uiterst liberaal is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  10 maart 2015

  In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden alle landelijke partijen ineens actief. Statenverkiezingen gingen nog niet erg lang geleden vrijwel ongemerkt voorbij. Dat kwam doordat in het verleden zelden de Eerste Kamer zoveel invloed had op de dagelijkse landelijke politiek als dit keer. En dat is weer een gevolg van een politieke misser van de politiek leider van de VVD (en die van de PvdA). Na de succesvolle verkiezingscampgne van 2012 werd de te verwachten minderheid die het kabinet in de Eerste Kamer zou hebben door Rutte gebagatelliseerd. Daardoor is thans de betekenis van de Statenverkiezingen meer geworden dan een peiling. En dat is dan ook voor alle partijen – en in het bijzonder voor de VVD – aanleiding om zich meer dan in voorgaande jaren in de verkiezingsstrijd te mengen. De VVD trekt er zelfs extra geld voor uit.

  Maar hoe staat het er nu in werkelijkheid landelijk voor?
  Bij meerdere gelegenheden probeert de politieke leider van de VVD de kiezers ervan te overtuigen dat het weer goed gaat met Nederland. We komen weer op stoom zo laat hij weten en uiteraard is dat dan dankzij het kabinetsbeleid. Maar is dat ook werkelijk zo? Achter deze vraag zou een reeks vraagtekens op z’n plaats zijn geweest.

  Als mening van de VVD wordt verkondigd “we hebben de overheidsfinanciën onder controle”. Nou ja, zo bont heeft de VVD leider het zelfs in de verkiezingscampagne niet gemaakt. Toe had hij voor de overheidsfinanciën geen goed woord over. En hoe is het dan nu?

  De staatsschuld is nog in geen enkel jaar afgenomen sinds het eerste aantreden van Rutte als minister president. En dat ondanks de sterke daling van de rente op de kapitaalmarkt en de lastenverzwaringen. Bij die lastenverzwaringen valt te denken aan de verhoging van de inkomstenbelasting door slimme manipulaties met heffingen en heffingskortingen, door de verhoging van het BTW tarief, door verhoging van de accijnzen, verhoging van de assurantiebelasting, de subsidie op electrische energie die door windmolenparken (die idiote dingen, zei Rutte) zal worden opgewekt en ga zo maar door.

  Dat Nederland weer een (pietsie) groeiende economie beleeft is dan ook niet te danken aan het kabinetsbeleid, maar vooral aan de sterk gedaalde olieprijzen en de daardoor begunstigde opkomende markten. Een bewijs daarvoor is dat de verwachte economische groei voor dit jaar enigszins naar boven mocht worden bijgesteld. Vooral door de toegenomen export. De binnenlandse bestedingen maken nog steeds pas op de plaats.

  Rutte heeft in enkele onlangs gehouden interviews – ze waren direct op de TeldersCommunity te volgen – zichzelf gelukkig geprezen dat hij zich zo gedreven voelt door de beginselen van de VVD, de liberale beginselen dus. Het was duidelijk dat Rutte die uitspraken deed als politiek leider en niet als minister president, hoewel hij aan zijn dagelijkse taken in die functie wel refereerde.

  In het kabinetsbeleid zoals dat tot nu toe is gevoerd – en helaas krachtig ondersteund door de VVD-fractie – zijn de liberale beginselen van de minister president en de VVD-ministers niet te herkennen. Fractievoorzitter Zijlstra zei al kort na het aantreden van de coalitie dat de grens was bereikt en hij illustreerde dat door te zeggen dat hij een streep in het zand had getrokken, die niet zou worden overschreden. Om in zijn beeldspraak door te gaan, een streep in het zand heeft weinig betekenis als die door de eerstvolgende vloed weer word wweggespoeld. En zo is het ook gebleken.
  Tot ver over de streep is het nivelleren doorgegaan, is de invloed van de overheid op veel gebieden niet afgenomen maar toegenomen waarbij ondermeer te denken van aan de vrijwel onbeperkte macht die de verzekeraars in de zorg toebedeeld hebben gekregen, maar ook aan het gefrutsel aan de belastingtarieven, de heffingen, de kortingen en de toeslagen en het aanvaarden dat 30 % van de AOW uitkeringen rechtstreeks uit de schatkist moeten worden gefinancierd. Zo is ook de wijziging van de pensioenwet 100 % anti-liberaal. In de veel bejubelde akkoorden zijn liberale invloeden alleen met een sterk vergrootglas te herkennen.

  Dit is geen positief verhaal, maar het beeld dat ik schets maakt duidelijk waarom het woord “politiek” bij zóveel mensen in Nederland een negatieve connotatie heeft. Al meer dan 50 jaar weet ik dat uitspraken in de verkiezingstijd geen beloften zijn , maar voornemens voor de – overigens illusoire – situatie dat de partij na de verkiezingen zo sterk is geworden dat de fractie echte invloed heeft. Maar zo beleven de meeste mensen het niet.

  En dan tot slot de vraag waarom dit essay in de rubriek “wat houd je poltiek bezig?”
  De VVD is een beginselpartij die haar beginselen ontleent aan de eigentijdse opvattingen over het liberalisme en dat mag binnen een volkspartij best een vrij breed spectrum van opvattingen zijn en zo zag Rutte het ook.

  Als er dan toch aanleiding is voor een betoog als het bovenstaande, dan komt vanzelf de vraag hoe een partij als de VVD die beginselen in het poltieke bedrijf van alledag herkenbaar maakt en niet in pragmatisme verdwaalt. Dat was toch wat Rutte in één van die interviews bij een aantal andere partijen zei waar te nemen.

  Een belangrijke oorzaak van verdwalen in pragmatisme is de stemdiscipline binnen een coalitie. Dat is heel goed te begrijpen, want hoofdlijnen van het beleid worden in een regeerakkoord vastgelegd en zijn dus harde afspraken. Het kan niet anders dan dat VVD-afgevaardigden in de Tweede Kamer vaak in strijd met hun beginselen hebben móeten stemmen.
  Het is dus dringend nodig dat de VVD zich erover gaat beraden welke afspraken wel en welke harde afspraken niet kunnen en mogen worden gemaakt in een regeerakkoord. Een partij die het been stijf houdt in onderhandelingen over een regeerakkoord waarbij de meest fundamentele beginselen van de partij in het geding zijn en als gevolg daarvan geen coalitiepartner wordt, betoont zich daardoor als een betrouwbare partij.

  Zelfs in het geval dat VVD en PvdA, die als enige partijen getweeën een coalitie konden vormen door vasthouden aan beginselen niet tot een akkoord hadden kunnen komen en daardoor wellicht alsnog nieuwe verkiezingen hadden moeten worden gehouden, zou dat meer waardering voor de VVD hebben opgeleverd dan nu, nu de beginselen terzijde zijn geschoven met als, naar mijn mening ongeldige, reden dat het “landsbelang” moest prevaleren. Het gevolg van deze kabinetsperiode zal een verzwakte VVD zijn en dat is zeker niet in het landsbelang.

  Om een slogan van Rutte in herinnering te brengen:
  “Nederland kan wel wat meer VVD gebruiken”.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   10 maart 2015

   Hoewel mijn essay niet bepaald kort is uitgevallen zou ik er graag nog iets aan willen toevoegen.
   Het zou de VVD sieren als het Hoofdbestuur deze problematiek binnen de partij tot onderwerp van discussie zou maken. Alle afdelingen in de discussie te betrekken, de ledenraadpleging ervoor te gebruiken en het onderwerp op het eerstvolgende partijcongres centraal te stellen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  stoop5849

  4 maart 2015

  Legaliseer, controleer en fiscaliseer softdrugs. Voor zover ik kan begrijpen is het gebruik van softdrugs zoals wiet en xtc zo wijd verbreid, dat verbieden niet effectief is. Om te voorkomen, dat er troep en/of te sterke drugs worden aangeboden, elektriciteit wordt gestolen, afval wordt gedumpt en om de onverantwoorde arbeidsomstandigheden aan te pakken, is effectieve toezicht nodig. Dit kan naar mijn mening alleen als de overheid (soft)drugs legaliseert. Veel producenten willen liever een legale baan hebben dan illegaal werk doen. Van de belastingopbrengst van de drugs kunnen veel nuttige zaken worden gedaan, bijvoorbeeld in de zorg.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   4 maart 2015

   Het is de hoogste tijd dat er een einde komt aan de vreemde gedoogconstructie die in Nederland ten aanzien van softdrugs al veel te lang bestaat. Kennelijk durft de politiek geen keuze te maken en dus wordt het maar oogluikend toegestaan, als gevolg waarvan een grijs gebied is gecreëerd waar sommigen veel geld verdienen terwijl anderen het slachtoffer worden van slechte, ongecontroleerde producten. Wel denk ik dat er een goede discussie gevoerd moet worden over de vraag welke drugs worden toegestaan en welke (hard)drugs verboden blijven in het belang van de volksgezondheid. Het is zo dat het gebruik van wiet en xtc wijdverbreid is, mede omdat het redelijk eenvoudig te verkrijgen is. Bovendien leidt dit sporadisch gebruik bij velen, net als alcoholconsumptie, tot relatief weinig problemen. Er zijn echter ook soorten drugs die tot dusdanige problemen (en kosten) leiden dat verbod – met krachtige handhaving – geboden blijft.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  27 februari 2015

  Wat een invloed heeft mijn stuk over de provinciale opcenten gehad in de media. 🙂 nu nog overgaan tot afschaffen en er een personen belasting van maken die iedereen betaald vanaf 18 jaar . wel zo rechtvaardig en dat geld ook voor de ozb . Door de VVD is het huurders gedeelte er jaren geleden afgehaald maar de huiseigenaren die is de VVD vergeten. Ook afschaffen en omvormen tot een personenbelasting. iedereen profiteert van gemeentelijke voorzieningen ook de huurders dus is het rechtvaardig dat iedereen er boven de 18 aan meebetaald

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  26 februari 2015

  Ik ben steeds verbaasd over de ophef die van IS wordt gemaakt. In Nederland hebben we onder andere te maken met de Brahma Kumaris – een spirituele vereniging die naargeestig werkt, onder een nazistisch/totalitaire agenda. Ik ben journalist, ervaringsdeskundige, kenner van massapsychotische fenomenologie, heb daarover ook enigermate en bevlogen gepubliceerd (niet manisch, maar doordrongen van enig urgentiebesef aangaande de impact ervan) en wilde het juridisch vervolgen. Ik ben vervolgens via kanalen verbonden met deze Kultus, de ik had laten weten het te willen vervolgen, aangemeld voor crisis in de psychiatrie, ondanks het feit dat mijn advocaat – kenner van BOPZ/psychotische stoornissen, van mensenrechtenschending en internationaal terrorisme – beaamde dat ik gelijk had over het bestaan ervan. Ik heb mij steeds volstrekt redelijk gedragen, mijn advocaat heeft ervoor gepleit dat het juridisch traject prioritair diende te zijn aan psychiatrische stigmatisering, maar men wilde mij per se dat recht niet gunnen. Gelukkig heb ik kunnen optekenen uit de mond een der psychiaters dat indien ik na deze psychiatrische monddood-making nog zou willen procederen tegen de Brahma Kumaris, ik dat natuurlijk zou mogen en niet zomaar weer zou worden beschuldigd van een recidive psychose. Ik wacht af of recht in NL nog werkzaam is en wens als weldenkend mens bescherming tegen een spirituele Kultus die ook in de zorgsector aanhang heeft. Ik deel dit graag met u, binnen de besloten biotoop van de Teldersstichting, waarin ik een absoluut vertrouwen heb in de vorm van Patrick van Schie. Occultisme, lieve mensen, kon zich ook in Hitler-Duitsland al verheugen in belangstelling als het gaat om het opkrikken van het substantieloze ten nadele van het substantie-bezittende. Het gaat om een overname van denken en handelen tot diep in de stof, intimidatie en indoctrinatie die niet wordt herkend of kunnen worden besteden, tenzij je diep geworteld bent, en waaraan weinigen weten te ontsnappen. Dat is geen hoogmoed mijnerzijds, maar een kennen van de fenomenologie ervan. Ik leg het graag eens uit – ook in een rechtszaal. Als ik eindelijk eens – als wakker en helder mens – daar de kans toe krijg.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   26 februari 2015

   Ter aanvulling op bovenstaande vermeld ik nog dat occultisten/nazi’s/Wicca niet alleen knechten tot in het etherlichaam, waardoor mensen er niet over durven spreken uit angst voor innerlijke aanslagen, tenzij je enigermate vrij bent geworden zoals ik (door te weten hoe je het vrije woord kunt terugpakken op dergelijke knechting en bannen/indocs die de vrije gedachte en expressie blokkeren) maar ook dat lege wezens in dit land door occulte roof van substantie van wezens met inhoud op de grond soms op hoge posities zitten en er alle belang bij hebben dat niet bekend wordt hoe zij aan energie, diepgang en inspiratie komen. Om te voorkomen dat je erover kunt babbelen hoe een journalist, filosoof, wetenschapper, creatief of ethicus door talloze oppervlakkige wezens via etheraanklamping en substantieroof wordt uitgewoond verklaren ze je voor gek als je erover spreekt, om daarna met de absolute toppertjes van spirituele activiteit door te kunnen met roof van inspiratie en liefde via het etherlichaam (ik leg u graag uit hoe dat werkt). Zo krijgen lege poppen het aanzien en de eros/intelligentie van gewortelde mensen, terwijl zij feitelijk als nazi’s (een technische term, al is de agenda ook allerberoerdst) alles roven van mensen op de grond, die daar overigens niet zelden aan bezwijken. Handige jongens en vooral meisjes wel, die Romeinen, want na een psychiatrische stigmatisering durft natuurlijk niemand zijn mond meer open te doen… Ik wacht op het moment dat ik mijn verhaal kan doen aan redelijke wezens, zoals bovenstaand vermeld en zoals mij is verzekerd dat ik alsnog mijn recht van hoor en wederhoor zou krijgen na psychiatrische stigmatisering als ik dat nog steeds wenste, ter rechtzitting of anderszins. Is er iemand in deze communiteit / de VVD die daarover kan/wil spreken? De bewijsvoering in dezen is lastig, maar het technische verhaal is echt te volgen.
   Om uw beeld van mijn belevenissen te completeren zij nog vermeld dat een psychiater zei wel iets van occultisme te weten, daar echter verder niet op wilde ingaan, maar wel het recht nam om mij voor gek te verklaren, louter en alleen omdat zij iets ‘niet geloofde’. Een andere psychiater zei ook nog tegen me: ‘Misschien moet u begrijpen dat die meneer die u wilt vervolgen als Kultusleider privacy nodig heeft voor zijn activiteiten’. Een verpleegkundige zei: ‘Nu weet je wel wat er met je gebeurt wanneer je in dit land iets publiceert dat sommige mensen niet aanstaat.’ Een andere verpleegkundige: ‘Misschien heeft de psychiater wel bewijsmateriaal verzonnen of aangedikt, omdat ze dacht dat je hulp nodig had. Vroeger was je toch links? Nu stem je op de VVD. Dat is toch al een teken dat er iets mis met je is?’
   Dat klinkt allemaal niet als tekst die je uitspreekt tegen iemand die werkelijk psychotisch zou zijn. Uiteraard spreek ik dan ook de waarheid (zie ook het werk van hoogleraar psychiatrie Thomas Szasz die al optekende dat mensen er verslag van deden dat occulte groepen brekingsacties kunnen uitvoeren die eruitzien als psychosen, waarna een uitleg over hoe het werkt als recidive psychose kan worden uitgelegd – lees: dan sluiten we je weer op – én rapporteerde Szasz al over het feit dat de psychiatrie al langer wordt misbruikt voor politieke en raciale agenda’s – natuurlijk ook bekend uit onze middelbare schoolboeken aangaande nazi-Duitsland). Ik ben benieuwd of u benieuwd bent naar wat ik hierover weet. Ik zeg u dit in vertrouwen, als liberalen. Het is een ernstige zaak hoe spirituele vrouwen en mannen (Wicca) in deze wereld aan hun banen en hun inhoud komen. Niks nieuws onder de zon; Hitler deed het ook al zo om zijn domme witte poppen vooruit te schuiven en alle intelligentia en andersdenkenden cq andersgekleurden te knechten, in de ban te houden en te beroven tot op het bot. Ergo: Hitler is wel vertrokken uit ons land in 45, maar is het occultisme dat ook?Ik geloof dat de Brahma Kumaris (cum Ares) op zeker moment 8 afdelingen in het land had – zij claimen echter zelf 0 leden te hebben. Dat hoeft ook niet, want leden worden op telepathisch, harts- en genitaal niveau aan het systeem aangehaakt, van buitenaf bestuurd en zij hebben telepathisch contact in een diffuse agenda. Sommigen menen een rassenagenda te hebben, anderen denken dat zij dienstmaagden van de heer zijn of de Christelijke waarden dienen (met overtreding zelf van alle 10 geboden), weer anderen dat zij bij het verborgen wereldbestuur van Ariërs of vrouwen horen, weer anderen weten dat de BK stoelt op communisme naar Maoïstisch model, met een Hindoe-sausje erover heen om de zaak af te blussen. Kortom: waar gaat het nou eigenlijk over en wanneer kan ik eens slachtoffers van allerhande wanen (inductiepsychosen) gaan redden in plaats van zelf van wanen beticht te worden?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  12 februari 2015

  Ik ga op een partij stemmen die voor afschaffing opcenten motorrijtuigenbelasting is. Omdat er steeds minder mensen gebruik maken van openbaar vervoer wat logisch is gezien er nu een een generatie is die een rijbewijs hebben en ook lang kunnen blijven rijden. Lukt het autorijden niet meer dan lukt het met openbaar vervoer vaak ook niet meer. Daarom is scholieren vervoer de overgebleven pijler. Dus dat moet blijven. Het autorijden moet beslist goedkoper in Nederland . Nu is het het duurst van heel Europa. Dat maakt het financieel onantrekkelijk om te gaan werken voor het minimum loon.de gemiste inkomsten kunnen opgevangen worden door een personen belasting. Ieder boven de 12 jaar gaat evenveel betalen. Voordeel iedereen en niet alleen de automobilist betaald voor de infrastructuur. Iedereen maakt gebruik van de infrastructuur de bus/fiets/voetganger maakt ook gebruik van de weg.Aan gezien een groot deel van de opcenten helemaal niet voor wegen wordt gebruikt maar aan andere zaken is het niet meer dan redelijk dat iedereen er aan meebetaald

  Verzonden vanaf Samsung Mobile.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   12 februari 2015

   Mooi pleidooi voor een meer geïndividualiseerde aanpak in de gemeentelijke belastingen. Er is al genoeg nivellering in dit land. Zelf heb ik het altijd vreemd gevonden dat in veel gemeenten geldt dat je als éénpersoonshuishouden wordt aangeslagen of als meerpersoonshuishouden. Uit hoeveel extra personen je huishouden bestaat maakt niet uit voor de hoogte van het bedrag. Een fors voordeel voor grote huishoudens, die toch simpelweg meer gebruik maken van de voorzieningen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   foks3502

   12 februari 2015

   En dat geld ook voor de gemeentelijke belasting de onroerend zaak belasting de OZB . Die moet ook afgeschaft worden waarom alleen huiseigenaren laten betalen voor gemeentelijk voorzieningen. Huurders profiteren er ook van . Ook is het onzin om de waarde van het huis WOZ te laten bepalen hoeveel OZB je moet betalen . Iedereen maakt een gelijk gebruik van de voorzieningen. “rijke” betalen via de IB al meer dan een ander dus het is onnodig om dat op alle belastingen toe te passen. Affschaffen dus en veranderen in een personen belasting voor iedereen boven de 12 jaar

   Verzonden vanaf Samsung Mobile.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  stoop5849

  6 februari 2015

  Het zou goed zijn als de politiek zich meer bezig zou houden met de grenzen van de groei. Velen beweren, dat groei nodig is voor werkgelegenheid, maar op den duur loopt de maatschappij vast. Hoe ziet de maatschappij er uit met zinvol werk of een zinvolle dagbesteding voor vrijwel iedereen zonder onevenredige aanslag op grondstoffen, natuur, landschap en milieu?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   6 februari 2015

   Het is logisch dat groei niet eeuwig kan bestaan, zeker niet bij vergrijzing. Maar ook verzadiging zou kunnen optreden. Slechts voedsel, een dak boven het hoofd en kleding zijn voldoende om te (over)leven. Kennis en kunde, dus onderwijs maken dat (over)leven gemakkelijker en de rest is comfort, opsmuk en overbodige luxe, maar wel prettiger. Door de techniek zijn steeds minder mensen nodig om aan de basisbehoeften van steeds meer mensen te kunnen voldoen. Die “steeds meer mensen” zorgen voor het eigen onderhoud, door zaken te produceren (waaronder ook denkwerk) die niet echt nodig zijn en waarvan we in de basis zonder kunnen.
   Die technische vooruitgang is ook de basis geweest voor sterke groei. Versneld door grote oorlogen, die ook weer een belangrijk vliegwiel waren voor de emancipatie van een juist weer door de industrialisatie veroorzaakte onderklasse. O.a. de doorontwikkeling van de auto in massaproductie heeft een enorme “boost” gegeven aan de consumptie en gedragen door sociaal gerichte politieke stromingen groeide de welvaart. Maar aan de lol van het hebben van veel spullen en “gadgets” zal voor de westerse mens beslist een keer een einde komen. De opkomende middenklassen in de wereld zullen zeker nog een inhaalslag maken, maar uiteindelijk is de maat vol en zullen alleen grote belangrijke innovaties verschuivingen veroorzaken. Niet direct groei, omdat ontwikkelingen zoals bv energie onafhankelijk vervoer (de 100% zonne-energie auto’s, bussen en treinen), energie onafhankelijke huisvesting en productie die steeds minder gebruik moet maken van gekochte energie, wel een korte hevige groei zullen veroorzaken, maar na wijde verbreiding blijft enkel een vervangingsmarkt. Dus moeten we groeien naar een samenleving waar groei geen gevoelde noodzaak meer is, een bepaald welvaartsniveau bestendig, maar er wellicht een andere “trigger” dan geld en macht nodig is voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   janssen4923

   6 februari 2015

   Het zou inderdaad goed zijn het bredere plaatje van de grenzen van de groei te onderzoeken. De uitdaging is daarbij denk ik niet eens zozeer de werkgelegenheid, maar de zorg voor voldoende voedsel, zonder daarbij een onevenredige aanslag te plegen op grondstoffen, natuur en milieu. Zonder meer een belangrijk en interessant onderwerp. Een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de Club van Rome, maar dan nu eens vanuit liberaal perspectief?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   versteegh1029

   6 februari 2015

   Dat steun ik graag. Misschien moet de definitie van groei aangepast worden voor de toekomst.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  31 januari 2015

  Ik ben heel benieuwd naar wat Tarik Z. te zeggen had over de NL-regering. De methodiek van overval op de NOS deugt natuurlijk niet, maar was de man dermate wanhopig om zijn boodschap te kunnen overbrengen dat hem niets anders restte? Ik hoop dat bekend wordt wat hij te zeggen had. Altijd goed om zelf je oordeel over de inhoud te kunnen vormen voordat iemand voor gek wordt verklaard.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   31 januari 2015

   Zou ook wel willen weten wat Tarik Z. vertellen wilde. De “ondeugdelijke manier van aandacht trekken” is nog geen reden om dood te zwijgen. Aan complot denken doe ik niet, maar de geschiedenis heeft ons toch wel geleerd, dat klokkenluiders altijd worden afgebrand en dat ook onderdelen van de overheid daaraan meedoen. Er zijn te veel individuen die door hun omgeving tot waanzin worden gedreven, omdat de boodschap als onwelgevallig wordt gezien, of indien de boodschap waarheid bevat, als te gevaarlijk. Op de een of andere manier kwam zijn optreden enigszins consistent over en al snel bleek dat hij niet van plan was geweest tot het uiterste te gaan. Het viel mij eigenlijk tegen dat er zo weinig op de mogelijke boodschap werd ingegaan, of deze nu belangrijk zou zijn of inderdaad slechts een hersenspinsel.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   31 januari 2015

   Alleen al de ondeugdelijke manier om aandacht te trekken geeft vp;doende reden om eventueel bij hem levende gevoelens over de NL-regering niet serieus te nemen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  thalhammer7590

  28 januari 2015

  Ook ik verbaas mij er over dat de Tweede Kamer fractie geen enkele uitleg geeft wat het liberale karakter is
  van de wijzigingen, die al plaats gevonden hebben op pensioengebied. En daarom ben ik ook niet optimistisch over wat er verder gaat gebeuren. Eén wijziging, namelijk het geleidelijk verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, vind ik overigens wel helder; de langere levensduur in combinatie met de betere gezondheid. Misschien ook nog, dat de fiscale facilitering boven een bepaald niveau ophoudt (dat betekent immers, dat er in principe daarboven ruimte komt om eigen voorzieningen te treffen) Maar verder maken de wijzigingen in o.a. de bestuursstructuur van de pensioenfondsen, in de vaststelling van rekenrentes en van de noodzakelijke buffers voordat er tot pensioenaanpassingen aan de geldontwaarding overgegaan kan worden hoofdzakelijk duidelijk dat ook de VVD detaillistisch overheidsingrijpen in wat toch gespaard wordt/is door werknemers voor de oude dag wenselijk vindt. Een overheidsingrijpen, dat er aan bijdraagt, dat het resultaat is dat decennia lang opgewekte pensioenverwachtingen niet uitkomen. De korte termijn winst van iets lagere pensioenpremies voor werkenden (en dus een iets hoger netto besteedbaar inkomen) wordt vrolijk uitgeruild voor te voorziene tekorten tegen de tijd dat de pensioenen moeten worden uitbetaald. In deze periode van ongekend lage rentevergoedingen voor (staats)leningen is het onbegrijpelijk pensioenpremies voor werkenden te verlagen, zelfs als ze een wat hogere pensioenleeftijd hebben.
  Doet het gewone VVD-lid hier iets aan? Nee, het is ingewikkeld, er zijn veel opinies en er is geen enkele stimulans vanuit het Hoofdbestuur om over echte grote maatschappelijke vraagstukken binnen de partij met veel leden in discussie te gaan. Een incidentele discussie vindt in de partijraad plaats. Als oud-partijraadslid kan ik elk lid, dat niet zelf dergelijke vergaderingen heeft bijgewoond er over informeren, dat in dergelijke vergaderingen er per partiijraadslid gemiddeld 2 tot 3 minuten spreektijd is, dat er zelden echte alternatieven ter tafel liggen en dat het aantal keren, dat er gestemd wordt minimaal is. Tot diepgravende oordeelsvorming zal het daar dus niet komen.
  Mijn gevoel zegt me, dat een watchdog functie, zoals Kellersman dat noemt, vanuit de TeldersCommunity, heel mooi zou zijn, maar een illusie is. Wij zullen het er mee moeten doen, dat onze voor dit onderwerp relevante fractieleden hopelijk zelf vasthouden aan een liberale benadering en niet alle mogelijke politieke coalitie overwegingen en korte termijn financiële voordeeltjes in de praktijk de doorslag laten geven.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   28 januari 2015

   Met de beschouwing van Tom Thalhammer over de pensioenproblematiek ben ik het helemaal eens.
   Alleen zijn conclusie aan het eind: “Mijn gevoel zegt me, dat een watchdog functie, zoals Kellersman dat noemt, vanuit de TeldersCommunity, heel mooi zou zijn, maar een illusie is”. roept een reactie op. En dan niet alleen waar het om de besluitvorming over het pensioenstelsel gaat.
   Het is pas sinds kort dat ik via TeldersCommunty de discussies over actuele politieke onderwerpen kan volgen. Niet alleen die discussies, maar ook de inhoud van de verschillende publicaties heeft bij mij de gedachte opgeroepen waarom de TeldersStichting niet als de Watchdog zou kunnen functioneren. En dat nu nog temeer waar Tom Thalhammer aangeeft hoe gering de betekenins van de Partijraad is binnen de VVD en hoe weinig de inbreng van deze partijraad is te herkennen in het beleid van de fractie (de partijleider). Dat maakt mij als 82-jarige nogal opstandig. Vooral nu er een commissie bestaat die de structuur van de VVD gaat bezien en mogelijk te herzien (?). Van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat het democratisch gehalte op een bedenkelijk laag peil. Gewone leden worden binnen de VVD niet gehoord. Ik bedoel er niets verkeerds mee maar het wekt de indruk van “Führer befehl, wir folgen dir”.
   De VVD heeft in de achter ons liggende jaren een paar keer hoog gescoord nadat de liberale wensen in de verkiezingstijd duidelijker naar de kiezers werden gecommuniceerd. Wat daarop volgde was dat de VVD moest gaan meebeslissen over belangrijke vraagstukken binnen het te voeren beleid. Zo kwam het gedrocht van de ZVW tot stand door een VVD minister en moet nu een door de VVD “geleide” regering de brokken opruimen. De peilingen laten er geen misverstand over bestaan. De helft van de VVD-kiezers laat het afweten. Het klinkt natuurlijk erg manhaftig als de VVD-vertegenwoordigers in navolging van de politieke leider stellen dat het landsbelang in deze barre tijd prevaleert boven het partijbelang, en daarom het ene na het andere liberale beginsel in de kast bergen, maar zowel de politieke leider als de volksvertegenwoordigers (die werden gekozen omdat ze liberale beginselen in praktijk zouden gaan brengen) kunnen daaruit afleiden dat ze nu juist niet het landsbelang dienen. De financiële chaos waarin Nederland terecht was gekomen is niet het gevolg van de wereldwijde crisis alleen. Nederland was al ziek voordat de crisis begon. En dat was weer het gevolg van het structureel verwaarlozen van de liberale beginselen. Een kleinere overheid is geen middel, maar een gevolg van liberaal beleid.
   De enige juiste conclusie is dat de partijleiding meer moet luisteren naar leden en kiezers.
   De leiding van de VVD – zowel die van de partij als de politieke leider – moeten uitdragen wat de TeldersStichting hen aanreikt als voeding voor het beleid. Dat ze dat tot op heden niet doen zou aanleiding kunnen zijn om af te haken als partijlid, maar dat wil ik niet doen. Een nieuwe partij voert tot nog meer versnippering. Het moet vanuit de partij komen, vanuit de leden dus.
   Omdat overleg met leden niet bestaat binnen de partij ligt er dus een bijzondere taak op de schouders van de commissie die de structuur gaat herzien.
   Als dat wederom vast loopt blijft alleen een opstandig partijcongres als redmiddel.
   Daarom een oproep aan alle leden om het roer binnen de partij om te gooien. Voor de belangrijkste politieke beslissingen moeten de leden en – zo mogelijk de kiezers – worden geraadpleegd.
   De ledenraadpleging is een bestaand instrument en kan voor meer worden benut dan alleen voor de kieslijsten.
   Denkbaar is ook een vereniging van VVD-sympathisanten. Ook binnen zo’n vereniging is een ledenraadpleging denkbaar. Dit idee moet niet worden afgedaan met het minachtende “tientjesleden” want zulke tientjesleden hebben in andere situaties al bewezen erg effectief te kunnen zijn. Er keert zich nu meer dan een miljoen kiezers van de VVD af. Als de helft daarvan bereid zou zijn om via een ledenraadpleging inbreng te hebben (wat bij geen andere partij mogelijk is) dan zou dat voor de VVD een geweldige steun zijn want kiezers zien dan dat ze wel degelijk invloed hebben.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  12 januari 2015

  Pensioenwetgeving, zorgwetgeving en regeling van de arbeidsmarkt behoren tot de voor burgers meest belangrijke aspecten van de inrichting van de maatschappij. Alle reden dus voor liberalen om bij de wetgeving op die gebieden uitermate op hun qui vive te zijn. Helaas moet ik constateren dat de VVD fractie bij alledrie genoemde aspecten een erg zwak beleid heeft gevoerd en teveel de oren heeft laten hangen naar de visie van de coalitiepartner.

  In de publicatie Eigen Keuze, samen sterk wordt de problematiek van de pensioenvoorzieningen in Nederland getoetst aan de liberale beginselen. Dat zijn dus de beginselen die ook ten grondslag liggen aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de partij die een band heeft met de Teldersstichting.
  Duidelijk en onmiskenbaar wordt in die publicatie uiteengezet waarom deelname aan een pensioenfonds een vrijwillig gemaakte keuze dient te zijn.
  Er is een tijd geweest – en die is nog steeds niet geheel verleden tijd – dat niet elke werknemer ook deelnemer aan een pensioenfonds was. Veel nederlanders zijn werknemer, maar het aantal niet werknemers is ook niet gering. In de eerste jaren na WOII werd er door heel wat ouderen bittere armoede geleden. Al vele jaren bestond de z.g. ouderdomsrente (waarvoor werkgevers rentezegels moesten plakken) maar die voorziening was niet voldoende om van te leven. Via de “Noodwet Drees” is in 1956 de Algemene Ouderdomswet van kracht geworden die zou voorzien in een basisinkomen voor iedere ingezetene die ononderbroken in Nederland had geleefd. Al snel na de inwerkingtreding van de AOW werd vastgesteld dat de uitkering van de AOW (gedifferentieerd naar burgerlijke staat) minimaal gelijk zou zijn aan het wettelijk minimum inkomen. Aldus werd de AOW tot basispensioen waarmee iedereen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd in de kosten van levensonderhoud kan voorzien, zij het op het niveau van het bestaansminimum. De achtergrond van deze wettelijke maatregel was dat mensen die – al dan niet als gevolg van eigen keuzen – na hun 65ste jaar zonder inkomen kwamen te staan hoe dan ook toch een beroep op de gemeenschap zouden doen.
  De totstandkoming van de AOW was ook door een liberale bril beschouwd volledig terecht.
  Minder terecht is het geweest, dat liberalen nadat de AOW in werking was gekomen nimmer hebben geprobeerd om de verplichting tot deelname aan pensioenfondsen, die zoals het later werd genoemd in een aanvullend pensioen voorzien, af te schaffen en deelname dus vrijwillig te maken.

  Een uitgelezen tijdstip om de verplichting uit de wet te schrappen was het jaar 1964 toen de AOW (Nota Bene) werd “ingebouwd” in de berekening van het aanvullend pensioen door de invoering van de AOW-franchise. Niet alleen is de verplichting tot deelname contra-liberaal, maar met de invoering van de franchise werd er ook bij het opbouwen van het aanvullende pensioen aan herverdeling van inkomen gedaan door de nivellerende werking ervan.

  En nu – als gevolg van een discutabele methode om de “dekkingsgraad” van pensioenfondsen te berekenen – een ingrijpende wijziging van de pensioenwet noodzakelijk werd geoordeeld hebben wederom liberale volksvertegenwoordigers verzuimd te laten blijken dat ze werkelijk liberaal zijn.

  Vanwege de talrijke commentaren met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen – waaronder ook zeer kritische – op allerlei gesprekspodia, werd door staatssecretaris mevrouw Kleinsma “denationalepensioendialoog.nl” in het leven geroepen. Wie dat wenste kon een bijdrage leveren aan die dialoog.
  Nu zal binnenkort een slotbijeenkomst worden gehouden van die dialoog. Mevrouw Kleinsma zegt daarover:

  Hiervoor ontvangen alle Dialoogdeelnemers een uitnodiging. Met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, de pensioenwereld en de wetenschap bespreken we dan een aantal ideeën en dilemma’s. Vervolgens ga ik samen met de Tweede Kamer na wat wenselijk en haalbaar is als het om ons pensioen gaat.

  In die uitnodiging zegt mevrouw Kleinsma ook nog:
  Tot slot zal ik enkele rode draden met u delen over wat ik tijdens de dialoog gezien en gehoord heb. Een nadere analyse van de opbrengst zal de komende maanden nog volgen. Op basis daarvan zal ik de Tweede Kamer voor de zomer 2015 een Hoofdlijnennotitie sturen met bouwstenen voor een mogelijk toekomstig pensioenstelsel.

  De staatssecretaris spreekt dus nadrukkelijk over “een mogelijk toekomstig pensioenstelsel”.
  Mij dunkt, dat biedt aan de liberalen in de Tweede Kamer alsnog de kans om dat mogelijke toekomstige pensioenstelsel een meer liberaale gehalte te geven.
  Nu de hamvraag:
  Hoe bereiken we dat de fractieleden vanuit de partij in die richting worden gestuurd?
  In hoeverre kan de TeldersCommunity als Watchdog fungeren in VVD-kringen?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  8 januari 2015

  Vreselijk, de aanslagen in Parijs. Het sterkt mij weer eens in mijn overtuiging dat alle vormen van terroristische activiteiten – van wie dan ook – die de vrijheid en democratie (twee fantastische producten) en de rechtsstaat ondermijnen en de mensenrechten van targetgroepen schenden om andere knuffelgroepen te bevoordelen, keihard moeten worden aangepakt. Het jezelf leeway geven voor terrorisme is helaas echter intrinsiek verbonden met allerlei onverlichte, niet intelligente niches of massabewegingen die het meestal voor een drogbeeld van Allah, God, Christus of een politiek opdringerig ‘geloof’ doen. Tegelijkertijd is het nuttig om de werkelijke oorzaken van dergelijke tendenties te onderzoeken en aan te pakken. Dat heeft een psychologische dimensie (welke angst c.q. welk profijt beweegt de mens om zijn heil te zoeken in een beweging die agressief of onderdrukkend is jegens anderen?) én een methodisch aspect (hoe precies krijgen dergelijke agressors hun recruten tot geweld en hun tegenstanders in de onderdrukking?)
  Ik verlang naar een wereld waarin mensen niet worden gebrainwasht en/of gemanipuleerd door machtsfiguren die onder het mom van een betere wereld zichzelf en hun eigen soort bevoordelen ten koste van anderen (lees: is ook altijd incongruent met de uitgangspunten die ze zelf openlijk zeggen te hebben). Het moet toch een keer lukken om er enige rede in te brengen?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   8 januari 2015

   Je hebt gelijk dat het voortkomt uit het ver doordenken op een dood spoor, dat meen ik ook. De angst voor de vrijheid leidt tot tunneldenken, omdat men behoefte heeft aan bescherming. In plaats van de oorzaken van de angst aan te pakken, gaat men de werkelijkheid vernauwen tot een geestelijke en fysieke biotoop/concept waarbinnen men zich veilig kan voelen tegen het leven en het ‘andere’ en zelf maximaal kan binnenhalen. Deze vernauwing leidt tot de behoefte aan een soort beschermd wonen project. NL heeft daar talent te over voor: binnen de verzorgingsstaat wordt er nauwelijks een appel gedaan op moed en karakter. Zelfs daarbinnen wordt er nog gezocht naar clubjes of bewegingen waarbinnen men zich veilig voelt. En omdat collectivisme altijd leidt tot geweld tegen het andere en dat wat buiten de hekken staat, hebben wij een groot talent voor totalitaire onderstromen in termen van socialisme, communisme en nazisme. Dat is een breed voorkomende volksaard; misschien niet zo zichtbaar op straat, maar wel de geest waarin we in dit land leven. Tegen dergelijke neigingen tot clanvorming en kastenstelsel (dit moet je niet te letterlijk nemen, maar dat zijn weer nog kleinere entiteiten van beschermd wonen) helpt misschien een cursus ruggengraat breien in Zuid-Frankrijk een keer. We geven ons anders gemakkelijk over aan angsten voor IS, maar is dat wel het grootste probleem waarmee wij als land kampen?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   8 januari 2015

   Terrorisme komt volgens mij niet voort uit intelligente niches of uit wat voor massabewegingen dan ook. Terrorisme ontspruit aan fundamentalisme, aan het zover doorredeneren op bepaalde – aangenomen – waarheden, dat er geen andere uitwegen meer denkbaar zijn. De islam kunnen we best als een massabeweging beschouwen. Na meer dan 20 jaar in Indonesië tussen moslims te hebben verkeerd durf ik te stellen, dat het zogenoemde islamterrorisme niet voortkomt uit de islam, maar uit geradicaliseerd islamfundamentalisme. De islam kent – evenals andere godsdiensten – veel geschriften waarin de heilige boeken tot in de allerdiepste diepten worden geïnterpreteerd. Dergelijke gedachten lopen altijd vast in een fuik en omdat er dan geen weg terug is naar vrijere gedachten zal de conclusie moeten zijn “ik heb gelijk en wie het niet met mij eens is heeft ongelijk”.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  26 december 2014

  Wie had dat gedacht dat ik het nog ooit nog eens zou zijn met de stem keuze van mevr. Ter Horst in de Eerste Kamer. weliswaar om een andere reden maar toch.. Vrije artsenkeuze is Liberaal . Om kosten te beheersen moet de Basisverzekering veel kleiner . door allerlei onbewezen (Therapieën) zaken eruit te gooien .En zaken die men zelf kan betalen al dan niet door ervoor te sparen. Belangrijk is om dan weerstand te bieden aan de belangen behartigers die met “bewijzen “komen dat hun handel een enorme besparing zal opleveren aan zorg in de (verre) toekomst. Iedereen die toch van deze zorg gebruik wenst te maken, verzekerd zich maar bij .Liberaler kan niet. Een basisverzekering de naam zegt het al dient alleen dat te verzekeren wat niet door iemand individueel gedragen kan worden .

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   26 december 2014

   Het ergste is dat de macht van de verzekeraars ongeveer onbegrensd is geworden. Mijn cardioloog moest zijn uitstekende praktijk na 26 jaar met zo’n 2000 patienten sluiten omdat Achmea (bijna monopolist) vond dat ze al voldoende zorg hadden ingekocht. Dat kostte hem 80 % van zijn patienten. Al die patienten moeten nu naar een ziekenhuis. In plaats van in eigen omgeving in die cardiologiepraktijk in één keer klaar te zijn nu dus herhaaldelijk naar dat ziekenhuis. Wie slecht ter been is krijgt vervoerskosten vergoed. Goedkoper? Reactie van de VVD-fractie op deze informatie: Ja, slechte en te dure artsen worden niet gecontracteerd. Schandalig.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   26 december 2014

   Eens! Sluipenderwijs zijn er allerlei zaken aan het basispakket toegevoegd die daarin niets te zoeken hebben. Hoog tijd dit probleem aan te pakken, in plaats van allerlei keuzevrijheid over boord te gooien onder het mom van bezuinigingen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  22 december 2014

  Een kerstverhaal.Ook het verhaal van alledag. Zolang de mens geen mens wil worden, maar liever parasiet is, wordt er niets gewonnen, en geen Christusgeest geboren, maar wordt er geleefd ten koste van leven en welzijn van anderen. Een rib uit het lijf van Adam Kadmon, de mens – man en vrouw.
  De strijd die we strijden is niet die van de man tegen de vrouw, of die van de socialist tegen de liberaal, niet van het Christendom versus IS – het is de strijd van evolutionaire krachten tegenover degeneratieve. Laten we maar hopen dat de evolutie wint.

  We winnen altijd; sinistere krachten – hoe uitgekookt ook – brengen altijd zichzelf om. Deus Magister! Ik wens alle werkelijk liberale zielen een vrij, essentieel, werkelijk menselijk en liefdevol 2015 toe.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  17 december 2014

  Het mag toch wel bijzonder heten dat op deze website een Poll wordt gehouden over de vraag van de vrije artsenkeuze. Uiteraard een gevolg van de volstrekt contra-liberale Zorgverzekeringswet (ook al werd die destijds door een liberale minister ingediend).
  Liberalen willen vrij zijn om te kiezen, ook hun arts (lees zorgverlener) en die niet door een verzekeraar voorgeschreven krijgen.
  Het genoemde bedrag van de te bereiken bezuiniging doet overigens denken aan de nieuwe kleren van de keizer. Het is een vaststaand feit (geworden) dat de bezuiniging 1 miljard opbrengt, zoals het vast stond dat de keizer nieuwe kleren droeg.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bolle7156

  12 december 2014

  Bijzonder genoten van 60 jaar In Zicht! Interessant om meer van het (sociaal) liberalisme te begrijpen in de context van de beschrijving ervan in de ons omringende landen. Leuke gesprekken gevoerd ook!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   12 december 2014

   Ook wij kijken terug op een mooie conferentie waar we samen met onze achterban stilstonden bij 60 jaar TeldersStichting. Voor wie er niet bij konden zijn: binnenkort verschijnen in de TeldersCommunity de filmopnames van de dag.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  kellersmann9081

  11 december 2014

  Hoe de VVD een echte discussiepartij kan worden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   11 december 2014

   Een door de heer Kellersmann aangegeven systeem zou in eerste instantie door de partij bindend ingevoerd kunnen worden. Daarnaast zou er een ronde debatdagen(avonden/middagen) waaraan ook Kamerleden en commissieleden deelnemen, uitgeschreven kunnen worden om zaken meer uit te diepen. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor de te houden stemronden aangaande de diverse verkiezingsprogramma’s.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   11 december 2014

   Het niet openlijk en in fysiek samenzijn met elkaar in debat gaan of wezenlijke gedachten uitwisselen is naar mijn gevoel ook een element van de tijdgeest. Helaas is de tijdgeest niet alleen een filosofisch gegeven, maar kent dit een eigen fysionomie – het zijn de sferen waarin wij allen rondlopen, waar bepaalde trends ons worden opgedrongen en die ons bewustzijn ‘watteren’. Een element van die tijdgeest is de dwang om in de geest te blijven, terwijl het werkelijke ontmoeten in de stof thuishoort.Het debat, de werkelijke uiteenzetting over inhoud, en het elkaar in levenden lijve ontmoeten sneuvelen daarin omdat de dominante tijdgeest andere belangen heeft. Wij bewegen van het moment pre-uiteenzetting naar het moment van post-uiteenzetting, terwijl daartussen het verkwikkende momentum van ontmoeten, twijfelen en schuren, het leven zelf wordt gemist. Het is niet het belang van liberalen en van waarheidszoekers, die elkaar zo niet kunnen vinden. Breek door de tijdgeest heen, liberalen!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   11 december 2014

   Een eerste vraag is op welk platform discussies kunnen worden gehouden.
   Een volgende vraag is welke onderwerpen van belang zijn als onderwerp van discussie tussen leden (en bestuur/fractie?).
   Een voorbeeld. Het tijdschrift Liber vraagt telkens om bijdragen. Al meer dan eens heb ik een notitie ingestuurd over een politiek actueel onderwerp. Dat Liber maar een beperkte ruimte heeft en vast niet alles wat wordt ingezonden kan plaatsen is mij duidelijk. Helaas neemt de redactie van Liber – die dus wel uitnodigt – niet de moeite om zelfs maar een ontvangstbevestiging te sturen. Het is deze mentaliteit die leden ervan weerhoudt aan discussies deel te nemen.

   Ander voorbeeld. Ruim voor verkiezingen wordt het verkiezingsprogramma opgesteld door een speciale commissie. De commissie zou aan de leden de vraag voor kunnen leggen welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen. De commissie zou dat via een ledenraadpleging kunnen doen zoals (voorbeeld) EenVandaag dat doet, via een multiple-choice methode met hier en daar korte toelichtingen.

   Nog een voorbeeld: het bestuur zou de leden kunnen vragen om onderwerpen die discussie binnen de partij behoeven. Vervolgens kan aan de afdelingen worden gevraagd een standpunt te formuleren over zulke onderwerpen.

   Nog een voorbeeld: een concept regeeraccoord zou via een ledenraadpleging aan de leden kunnen worden voorgelegd.
   Er zijn nog legio voorbeelden te bedenken.
   De ideeën en discussiepartij VVD zou daarmee de fractie in een beter contact met de leden kunnen brengen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   11 december 2014

   Het willen debatteren moet ook vanuit de leden komen en daar is nog niet zo heel veel van te merken. Al is men in Haarlem wel begonnen met het Thorbecke Café waar prominenten worden uitgenodigd om met leden en niet leden in debat te gaan. Dat moet nog groeien. Ook op congressen is weinig debat. Je kunt wel een stelling poneren, maar na beantwoording door een Kamer lid verstompt het debat. Bijna nooit springen een aantal mensen op om het er niet mee eens te zijn of juist te steunen, dan wel een aanvulling te geven.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   11 december 2014

   Geheel eens met de hierboven gedane suggesties. Debat is van groot belang om de eigen meningen omtrent thema’s te scherpen en om leden te betrekken. Diverse instrumenten zijn daarvoor denkbaar, zeker in het huidige digitale tijdperk. De uitdaging is nu eens echt vorm te geven aan de veelgehoorde leuze dat de VVD een ideeën- en debatpartij zou zijn.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   11 december 2014

   In 2005 verscheen het Liberaal Manifest.
   In het “Ten geleide” lees ik:
   Het Liberaal Manifest ligt nu voor. Een tekst waarmee het liberalisme in Nederland vooruit
   kan, zijn kracht en vitaliteit toont. Waarmee de VVD zich profileert als ideeën- en debatpartij.

   Hoewel ik sinds ik in 1956 stemgerechtigd werd altijd op de VVD heb gestemd omdat ik meer affiniteit voelde tot het liberalisme dan tot andere -ismen heb ik in al die jaren niet de neiging gevoeld lid te worden omdat ik de VVD toch een typische regentenpartij vond.
   De geciteerde zinnen uit het Liberaal Manifest deden mij besluiten om lid te worden. Helaas ben ik sindsdien tot de conclusie gekomen dat de VVD nog ver verwijderd is van een debatpartij.

   Neem als voorbeeld de invoering van de Ledenraadpleging. Nu alleen gebruikt voor de inbreng van leden op de kieslijsten. Prima. Maar de ledenraadpleging zou ook kunnen worden gebruikt voor actuele politieke onderwerpen zoals bij voorbeeld de vorming van een coalitie na verkiezingen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   11 december 2014

   Mee eens, partij moet debat willen organiseren en zichtbaar maken voor de buitenwereld. Zal ook potentiële leden kunnen “triggeren”

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   11 december 2014

   Dat is een goede vraag. Voor alle partijen geldt dat de top zich niet moet laten gijzelen door de media-‘logica’ die graag van debat ‘ruzie’ maakt. Als er debat met verschillende standpunten is, moet een partij dat fier uitdragen: kijk: hier gebeurt het, hier wordt gedacht en gediscussieerd, dit is waar een partij voor is: democratie in werking!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  liefde3148

  5 december 2014

  Ik verbaas me dat een lid van onze regering, Jet Bussemaker, haar zorgen uitspreekt over een onderzoek van het SCP waarvan de conclusie is dat conservatief gelovigen in meerderheid homoseksualiteit afkeuren. Het is prima dat daar onderzoek naar wordt gedaan maar ik verbaas me over de stellingname van een regeringslid (en dus de regering en dus de VVD).
  Volgens mij mag iedereen denken wat hij/zij wil en gaat het niet aan om je zorgen daarover zorgen te maken, en al helemaal niet door de regering. Dit zou een gevaarlijke stap in de richting van gedachtenpolitie kunnen zijn en die bestaat voor zover ik weet alleen in conservatief gelovige landen (inclusief Noord Korea natuurlijk) maar niet in Europa. Ideeën zijn vrij en dienen vrij te blijven. De grenzen zijn daar waar het in de praktijk brengen van ideeën andermans vrijheden in gevaar brengt.
  Ik denk dat de VVD of tenminste de Teldersstichting helder stelling moet nemen tegen deze uitspraak die impliciet ook door de VVD is gedaan. In het jongste geschrift over geluk zijn vele aanknopingspunten te vinden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   5 december 2014

   ook ik ben het eens met Ton de Liefde: mensen zijn vrij te denken wat zij willen, en het te uiten met als grens schade aan de ander in de vorm van laster of smaad of dwang uitoefenen op anderen; dat laatste is natuurlijk ook ontoelaatbaar. Een minister hoort niet aan te geven wat mensen moeten vinden. Bussemaker mag als PvdA-lid natuurlijk zegen dat zij vindt dat homoseksualiteit moet worden geaccepteerd, maar evenzo mogen andere Nederlanders daar anders over denken. Er zijn in haar eigen partij genoeg groepen die daar anders over denken….

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   5 december 2014

   Georg Kellersmann Mij dunkt dat het niemand hoeft te verbazen dat Jet Bussemaker een uitspraak deed zoals die hier van commentaar wordt voorzien. Jawel, mevrouw Bussemaker maakt deel uit van de regering, maar zij is ook lid van de PvdA en dus behoort zij als sociaal democraat tot de groepering die van mening is dat de overheid haar zorg ook tot in het denken van de individuele burger moet uitstrekken.

   Als wij – als liberalen – vinden dat een minister die deel uitmaakt van een door de VVD gesteund (geleid ?) kabinet dergelijke uitspraken niet moet doen, dan dienen we ervoor te zorgen dat er geen coalities worden gevormd die de kloof tussen zo ver uiteenliggende maatschappij visies onmogelijk kunnen overbruggen.

   Verbazing over deze uitspraak van Jet Bussemaker had voorafgegaan moeten worden door verbazing over de vorming van een coalitie die door de kiezers niet werd gewenst.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   5 december 2014

   Net als meneer De Liefde heb ik me zeer verbaasd over de reactie van Jet Bussemaker. Alsof we een minister nodig hebben die onze gedachten ‘in de juiste richting’ moet duwen…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   5 december 2014

   Geheel mee eens! Het is goed dat er in ons land geen taboe rust op homoseksualiteit, maar dat moet niet doorslaan in de eis dat iedereen daar dan ook uitsluitend positief tegenover mag staan. Iedereen is volledig vrij te denken wat hij/zij wil, de een zal homoseksualiteit afkeuren, de ander religie als zodanig en de derde veganisme, dat is prima in een vrije samenleving. Het gaat erom dat niemand wordt belet te kiezen voor een homoseksuele relatie, een leven volledig in het teken van het geloof of een bepaald dieet.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  30 november 2014

  Het hele land loopt te hoop tegen IS. Terecht, want religieuze terreur van delen van de islam tegen andersdenkenden kan natuurlijk never nooit. Ik hoop wel steeds als ik de collectieve gevoelens tegen dergelijk terrorisme beluister dat ik daarin mag lezen dat men tegen iedere vorm van terrorisme is, waaronder te verstaan valt: staatsondermijning, rechtsondermijning, schending van mensenrechten als fysieke en geestelijke mishandeling, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, etcetera van welke groep of subcultuur (groot of klein) dan ook. Het gaat immers om een principiële zaak – en het is soms goed daar dan ook eens een generieke uitspraak over te doen (misschien wat balsem voor de Turken die ex-PvdA zijn geraakt?). Want stel je eens het dolle geval voor – ik noem maar wat – dat we morgen een geheel ander blank/christelijk georiënteerd terroristisch netwerk zouden ontdekken dat eveneens korte metten maakt met andersdenkenden of allen buiten de peergroep, mogen we dan rekenen op dezelfde collectieve verontwaardiging en inzet om er korte metten mee te maken? Dat even als principieel punt.
  Verder vraag ik me wel eens af: waar zouden we blijven zónder IS (een gemeenschappelijke vijand is hét probate middel tegen uiteenzetting met kwaad in eigen huis). Zoals daar zijn (ik houd het maar even alledaags): ethische degeneratie als voorbeeldgedrag, we hebben een baan die eigenlijk te hoog gegrepen is, we zitten in een fout huwelijk, we lossen onze innerlijke frustraties niet op, worden van slachtoffers daders, kruipen in netwerken die ons bevoordelen maar andere, eerlijke mensen ernstig tekortdoen, etcetera. Dit geheel drukken we als zich opdringend schuldgevoel ook nog als surplus weg uit ons bewustzijn – resultaat: nog verdere degeneratie. Maar gelukkig kunnen we al ons eigen innerlijk stilliggend werkmateriaal en het ethisch verloren raken dat er het gevolg van is lekker uitleven – bijvoorbeeld nu op IS.
  Is dit genoeg om jezelf ’s ochtends in de spiegel recht in de ogen te kunnen zien?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   liefde3148

   30 november 2014

   Petra, het voorbeeld bestaat. Ik was onlangs in Noor Uganda waar de “the lords army” in naam van de Heer ongelooflijke ellende heeft aangericht. Het was daar allemaal nog primitiever dan met IS. Voor zover ik mij herinner is daar best veel aandacht aangegeven, maar omdat de consequenties voor ons deel van de wereld beperkt waren niet met dezelfde intensiteit als nu over IS.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  glasbergen9268

  24 november 2014

  Innovatie, onderwijs, internationalisering / Europa, Digitalisering.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  14 november 2014

  De door D66 zo vurig gewenste invoering van het leenstelsel, zal er voor zorgen dat het Kabinet zijn belofte kan waar maken honderdduizend banen erbij te creëren. Helaas zullen deze banen ingevuld worden door Oost Europeanen.
  Het wordt voor mensen met een gezamenlijk inkomen van meer dan 30000.- euro een kwestie van goed rekenen of werken geen dure hobby wordt.
  Dit geld vooral voor mensen die tot 50000.- euro gezamenlijk verdienen.
  Als van een echtpaar er 1 full time werkt en de ander part time dan is de vraag zeker op zijn plaats of werken wel loont.
  Zeker als de parttime baan relatief eenvoudig werk is zonder veel carrière mogelijkheden.
  Als dit een baan is waar men na 5 jaar weer relatief eenvoudig aan het werk komt is stoppen als je studerende kinderen hebt de betere keus.
  De basis beurs wordt met 100 euro verhoogd naar in het totaal 360.- euro.
  Met 2 studerende kinderen krijg je 720 euro per maand aan beurs.
  Dat is 8640.- euro per jaar. In 5 jaar tijd 43200.- euro.
  Daar mag wel een flinke baan tegenover staan om dit bedrag te compenseren.
  Dat een gezin dat leeft van de bijstaand dus een inkomen heeft van minder dan 30000.- is werken natuurlijk helemaal een dure hobby , maar dat was het altijd al door het verlies van alle toeslagen en vervoerskosten als je ging werken.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  8 november 2014

  Het is mij opgevallen dat steeds meer politici als steekhoudend argument om hun inzicht te bevestigen /door te drijven een vergelijking te maken met andere landen.
  Dat leid tot absurde vergelijkingen, zoals Groen Links bij hun pogingen de vermogensbelasting te verhogen het overtreffende argument voeren dat” zelfs in de VS en in Engeland “deze belasting hoger is. of lager is dit is niet helemaal duidelijk. In België bestaat deze belasting niet.
  En daar hoor je ze dan niet over

  Er is echter 1 onderwerp waar nooit met het buitenland wordt vergeleken en dat is als het over auto belastingen gaat. Ik heb nog nooit 1 politicus horen zeggen dat de kosten van deze belasting drastisch omlaag moet omdat wij de hoogste belasting van Europa hebben.

  Verlaging van deze belasting zou de koopkracht van de “hardwerkende”Nederlander flink verbeteren. zeker op het plateland is werken vanuit de bijstand een dure “hobby”.
  Wat heb ik aan een verlaging van de vermogens belasting van 150.- euro per jaar (ivm grotere vrijstelling) als ik 150 euro per maand meer voor mijn auto moet betalen.
  Ook dacht ik dat het de bedoeling was dat ik makkelijker zou moeten kunnen sparen om zorg te kunnen inkopen als ik dat nodig ga hebben. Daar moet ik wel de ruimte voor krijgen van dezelfde overheid
  Dus eerder verlagen of afschaffen van de vermogens belasting.
  Het belastten van werkelijk rendementen klinkt leuk maar dat betekend dat succesvol beleggen , of met hoge rendementen ( dus groter risico) afgestraft gaat worden.
  bovendien betekend het ook dat rendements verliezen kunnen worden afgetrokken . Ik zie de handige jongens hier al op inspelen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  8 november 2014

  Om de leefbaarheid te stimuleren op het platteland moeten de auto kosten voor mensen met de postcode s in de regio flink naar beneden . Beter openbaarvervoer is hier in de meeste gevallen niet haalbaar gezien het aantal inwoners. Gaan werken vanuit de bijstand is op het platteland vaak een dure hobby. Het geld dat de overheid hierdoor misloopt kan zij compenseren door de auto kosten voor inwoners in de Randstad flink te verhogen . Dit is goed voor het leefklimaat in de stad en er is voldoende openbaar vervoer. Bovendien kan de druk om naar de Randstad te verhuizen hierdoor afnemen. Gezien de problemen van de Randstad met een grote groep inwoners meer dan welkom zou zijn

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  8 november 2014

  Het nieuwe leenstelsel voor studenten is een slechte zaak.
  1 De middenklasse de “hardwerkende “Nederlander moet in verhouding het meeste betalen . Kinderen van arme ouders krijgen wel een rijke toelage naast alle andere subsidies ,dus maakt het voor hun niks uit, en dat geld natuurlijk ook voor hele rijke ouders.
  2 Waarom zou ik afbetalen de schuld wordt immers vanzelf kwijt gescholden na 35 jaar als ik niet in “staat”(lees meer werken) ben om af te kunnen betalen.
  3 Er zijn ook studies waar de inkomsten vrijwel nooit hoog zullen zijn zoals creatieve vakken . Dat lijkt mij ook geen goede zaak.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   kellersmann9081

   8 november 2014

   Dat leenstelsel is juist erg goed. Eik ik spreek uit eigen ervaring. Toen ik in 1957 mijn ingenieursopleiding voltooide had ik een schuld aan de overheid die mij (toen renteloze) voorschotten had gegeven. De voorschotten, bijbaantjes en bijdragen van mijn ouders hadden mij de studie mogelijk gemaakt. Toen ik die schuld in tien jaar had afgelost moest ik belasting betalen omdat studeren toen gratis werd met de studiefinanciering. Iedereen in Nederland staat tegenwoordig klaar met de woorden “Daar heb ik toch recht op!”.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  16 oktober 2014

  Deze week in het journaal: het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh wordt heropend – men vermoedt dat er meer aan de hand is geweest dan men aanvankelijk dacht. Het laatste shot van het nieuwsitem: Van Gogh aan het regisseren, met een bodywarmer aan waarop op de rugzijde de tekst staat ‘Het is weer de samenzwering van de heksenkring geweest.’ Waarom zet iemand zo’n tekst op een bodywarmer?

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  9 oktober 2014

  In de NRC stond deze week een artikel over 4 en 5 mei, waarop we gaan terugkeren tot de kernthematieken van WOII. Zeer treffend, zeker nu je toch wel om je heen begint te merken dat heel wat mensen in ons land (toeval of synchroniciteit?) bereid zijn de nazi in zichzelf te leren kennen; ik bedoel: bezig zijn met het geestelijk opnieuw doorleven en onder ogen komen van je eigen bereidheid tot gruwelen jegens anderen/andersdenkenden voor een suprematiewaan c.q. persoonlijk voordeel. Ik heb daar ooit over gelezen bij de Zwitsers-christelijke denker Max Picard (De Mensch zonder Werkelijkheid). Hij beschrijft de kern van het nazisme buitengewoon treffend als ook uitputtend (soms wat té door het vuur het fenomeen te willen ontleden tot op het bot), maar interessant is het. Het gaat erom dat nazisme (zoals bekend veelal voorzien van de waan dat het om Ariërs zou gaan) in de diepte is gebaseerd op levensangst, niet opgeloste frustratie, en gebrek aan wil tot deugd. Het gevolg hiervan is frigiditeit, omdat de gewilde producten van deugd: intelligentie, eros en waardigheid, niet beschikbaar zijn. Deze worden vervolgens uit pure jaloezie of gebrek aan zin om er zelf voor te werken door de nazi (een niet-raciaal gebonden staat van ethische onderkomenheid, maar veelal omarmd door minder ethische blanken van huid – beslist niet te verwarren met status of maatschappelijk aanzien) gruwelijk ‘weggeknecht’ uit de wat meer blanke van ziel, de ‘Jood’ – in esoterische zin te lezen als een mens die wel beschikt over diepgang, liefde en waardigheid wegens het behoren tot een weliswaar niet volmaakt, maar wel ietwat meer ethisch kaliber). Verheugend dus, dit brede heroriënteringsproces op kernissues in ons land in de aanloop naar 4 en 5 mei. Het kan een brede genezing in de diepte teweegbrengen als het gaat om potentiële oneffenheden in de volksaard en profylactisch werken naar de toekomst. Dapper dus, van de mensen die er zo ‘vol’ aan gaan staan. En zeker ook sociaal te noemen als het gaat om het belang van van volgende generaties; want een bezetting (waaraan ook onze eigen mensen zoals bekend deels enthousiast meewerkten) willen we natuurlijk nooit meer. De thematiek staat nu, onder leiding van Jacques Wallage – ik ben benieuwd naar de sessies die in den lande zijn toegezegd en of we er voorgoed baan mee kunnen breken!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  3 oktober 2014

  Al eerder heb ik rondom de vraag of WA zijn protestantisme/God openlijk zou kunnen of moeten ‘inkleuren/benoemen’ al geopteerd voor het expliciteren van een verbinding tussen God en totaal-pacifisme (congruent met de leer), wat een ethisch kader zou kunnen stellen aan de Nederlandse natie. In ons land worden wij namelijk geplaagd door allerhande totalitaire tendenties, deels onderbouwd met religieuze of raciale claim, en deze massapsychosen tieren welig onder de rechtstaat. Wat mij betreft bestaat er een direct verband tussen politiek en levensbeschouwing. Alle collectivistische stelsels of een gezellig gezamenlijk aanhaken en optrekken van geestverwanten tegen het kwaad en in dienst van het goede (veelal het aangenaam voelende excuus, ook bij redeloze grond of roof voor eigen volk eerst) is namelijk per definitie totalitair en levensdodend; zowel technisch als de facto – op de eerste plaats voor de deelnemers, maar ook voor hun slachtoffers. Dit komt door het ontbreken van een autonome plicht tot volstrekt ethisch en waarachtig handelen van moment tot moment, dat in systemen nu eenmaal niet geduld kan worden, wegens de zogenaamd hogere doelen die ermee worden nagestreefd (soms is zelfs strikte geheimhouding van deelname aan de orde, wat heerlijk is voor de mensen aan de knoppen, want zo ontdekken goedgelovige leden ook onderling niet welke listige indoctrinaties en malversaties ermee gepaard gaan c.q. dat er wellicht zelfs heel andere doelen worden nagestreefd dan men te horen krijgt). Collectivistische systemen en totalitaire aanhaakpartijen koersen veelal slechts op ‘bezit’ en bedienen zich van ‘macht zonder Rede’ en zijn per definitie in strijd met de mensenrechten. Het lijkt soms wel te gaan over een betere wereld en gelijke rechten of zelfingebeelde ordebewaking, maar wie niet meedoet aan de redeloze dwingelandij die ermee gepaard gaat dan wel de gestigmatiseerde vijand weigert als vijand te zien krijgt op zijn zachtst gezegd de wind van voren, wordt voor gek verklaard en/of op heropvoeding gestuurd in de instituten der machthebbers, waarmee natuurlijk alles al is gezegd over het ethisch gehalte. Wat stelselmatig ontbreekt in collectief verband (zelfs als het Woord expliciet wordt geclaimd als drijvend motief) is de factor God of waarheid of werkelijkheid – een besef van causale wetten waarbij het niet zozeer gaat om aanbidding of geloof, maar om de diepste laag van Rede (zijnde niet ratio). Het ontwikkelingsperspectief van de mens als ziel ontbreekt dus. Collectivistische stelsels willen ‘iets’ organiseren, ‘ergens’ op aansturen en zijn direct of indirect in strijd met de wetten van de werkelijkheid omdat ze de laatste waarheid – althans naar mijn besef – ontkennen. Ze rukken de mens los uit diens ethische grond (de kans op verbinding met het Absolute) en nemen hem mee op een luchtreis waarin alles mogelijk is, maar niets meer werkelijk is en ook niets meer deugdelijk (het systeem neemt de leiding over van de ziel, en dat gebeurt ongemerkt). Naar mijn mening gaat het leven niet over overleven en jezelf comfort of positie verschaffen, maar over ontwikkeling van de menselijke ziel. Deze ontwikkelingsgang is een verticale en geen jacht in het horizontaal domein op ‘iets’ – ook niet in dienst van God of Allah; ook niet in dienst van de islam en óók niet in dienst van de christelijke westerse waarden, de vrouwenzaak of het blanke ras. Deze clubjes schenden zelf altijd alle denkbare mensenrechten en hun eigen geboden – heel stoïcijns, alsof ze er een mandaat voor hebben ontvangen – illusie. Het heilige antwoord van een betere wereld wordt slechts gevonden door het nemen van individuele verantwoordelijkheid voor ethisch handelen, los van welke partijgeest dan ook. Liberalisme/vrijheid is dus niet alleen van belang als politiek stelsel, maar is noodzakelijk om überhaupt te kunnen leven in de werkelijkheid. Volgens mij is het tijd dat dit eens helder wordt gemaakt, zodat we wellicht een keer verlost raken van clubjes die het leven van anderen verzieken en de eigen aanhang ertoe aanzetten zich technisch te suïcideren, met alle gevolgen vandien. Gelukkig bestaan er mogelijkheden om verlost te worden van massapsychosen, voor wie de moed heeft openlijk toe te geven er mogelijk door bevangen te zijn. In het sinistere of aanklampend bij anderen valt niets op te lossen of te verhelpen.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  berg7064

  28 september 2014

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  manders5924

  9 september 2014

  Een fatsoenlijk zorgstelsel voor iedereen, met voldoende keuzevrijheid voor het individu

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   9 september 2014

   Dat is inderdaad een hele grote uitdaging voor de toekomst. Hoe houden we onze zorg betaalbaar, menswaardig en voldoende liberaal. Daarbij is het voor mij van belang dat de we steeds voor ogen houden dat ook keuzes en beleid van de overheid uiteindelijk de keuzes (en keuzevrijheid) van individuen beïnvloeden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  wijnia-7583

  3 september 2014

  Beroepsmatig houd ik mij bezig met het managen van IT projecten binnen de logistieke keten, bij Transport-, Groothandels- en Retail-organisaties. Mijn politieke ambities komen uit een heel andere hoek, n.l. wat mij als burger bezig houdt in mijn directe omgeving. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en vooral hoe kan dat beter! Overheden moeten beleid maken dat door de burger begrepen wordt. Regels die we met elkaar bedenken moeten helpen en niet belemmeren. Daarom roep ik ook burgers op hun mening te uiten en te komen toelichten. Niet uit eigen belang maar vooral uit ons belang.
  Samenwerken en elkaar versterken is dan ook mijn motto.

  Transparante overheid en heldere communicatie.
  Regels die helpen maar niet belemmeren.
  Meedenkende en meedoende burger.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  1 september 2014

  Ter toelichting op mijn stem ‘ja’ over de vraag of de koning zich over geloofszaken moet uiten, het volgende. De scheiding tussen kerk en staat is naar mijn mening een fictie. Een grondhouding in het leven zie ik als direct gekoppeld aan een bepaalde levensbeschouwing. Causaal daaraan is weer een zekere psychologische staat in het individu. De psychologische ruimtelijkheid c.q. beperkingen in een individu zijn vaak bepalend voor politieke en religieuze keuzes (vgl. het werk van criminologe Dessaur). Het woord ‘beperking’ moet hier worden verstaan in een absolute zin: het gaat niet om beschuldigingen of ‘defecten’ in de engere zin des woords, maar om een bepaalde staat van zijn in een individu. Gezondheid is naar mijn beste verstaan nauw verbonden met vrijheid – de vrijheid om vanuit momentaan bewustzijn te kiezen uit een zo breed mogelijk spectrum aan mogelijkheden. Bij beperkingen/’defecten’ (veroorzaakt door allerhande afwijkingen daarvan, in casu iedere vooropgezetheid) bepaalt de persoonlijkheid om bepaalde mogelijkheden uit te sluiten en kalft het momentane vrije bewustzijn af (vernauwende predestinatie).
  In ieder geval is het zinvol voor iedere mens om zich te durven laten zien in zijn meningen en geloofsovertuigingen – dat is helder voor de tegenover. Uiteraard zonder opdringerig te zijn naar andersdenkenden. In het geval van de koning geldt dat ook. Hamvraag hier is of het protestantisme hem werkelijk ten diepste beweegt of slechts behoort tot de Oranje-traditie. In alle gevallen is het een boeiende kwestie. Of de koning zich nu uitspreekt of niet, alles heeft implicaties.
  Het is begrijpelijk dat er traditioneel wordt gekozen voor een sluimerend geloofsbestaan, losgekoppeld van de maatschappelijke functie en politiek – dit om geen enkele groep burgers te vervreemden. Het is echter een technisch/psychologische onmogelijkheid om deze neutraliteit ook werkelijk waar te maken. Dit ‘nergens’ zijn of staan stelt de mens buiten of boven de orde, terwijl ieder mens ‘ergens’ is. Spannend. Ik volg de discussie hierover graag.
  Petra van Empelen
  VVD-lid Utrecht

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   empelen6243

   1 september 2014

   Beste Patrick, geen eindeloos debat, maar toch even dit nog. Ik onderschrijf volledig de opvatting dat de koning absoluut tegen iedere politieke en religieuze ondermijning van de samenleving gekant dient te zijn. Daarmee bedoel ik dat hij per definitie moet staan voor de veiligheid van alle burgers – zo lees ik jouw commentaar ook – en dus tegen alle sinistere activiteiten die de democratie, wetgeving en mensenrechten van burgers of groepen burgers ondermijnen. Dat dient openlijk zo te zijn en je mag daarvan hopen en verwachten dat het binnenskamers niet anders gesteld is, uiteraard. Congruentie is cruciaal voor geloofwaardig koningschap. In tijden waarin echter nogal wat terrorisme dreigt – deels ook op vermeende religieuze suprematie – is het wellicht goed wanneer hij zijn eigen protestantisme volledig in de hoek van totaal pacifisme plaatst, wat de basis uiteraard dient te zijn van gelijke rechten en liefde voor alle burgers. Verder is een wat brutale stelling van mij dat het ertoe doet of iemand denkt dat God hem door de lucht inspireert, of dat je iets als de tien geboden als absoluut leidend ziet of, weer anders, bestaat uit het je individueel en onpersoonlijk richten op zuivere Rede, waarheidsvinding en ethiek, dan wel denkt je geloof te moeten beschermen tegen andersdenkenden (defensieve acties tenderen ook vaak naar geweld dan wel onderdrukking). Deze mogelijkheden dicht ik natuurlijk geenszins allemaal onze vorst toe, maar in tijden van onrust en Jihad-achtige verschijnselen leek het me geen kwaad kunnen dat de koning zich daarin iets zichtbaarder maakt. Soi, genoeg gezegd daarover.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   van-de-velde6923

   1 september 2014

   Het lijkt mij vrijwel onmogelijk om de staatsrechtelijke opvattingen van een monarch te scheiden van zijn persoonlijke opvattingen, omdat het wezen van een monarchie is dat persoon en ambt samenvallen. Als iemand met een mandaat van de bevolking een functie voor enige jaren vervult, kun je vragen dat hij zijn prive-opvattingen voor zich houdt. Maar een leven lang? Dat lijkt mij teveel gevraagd.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   bruijnesteijn7382

   1 september 2014

   Patrick, in principe eens met je, maar we zijn hier bij burgemeesters en premiers toch minder strikt in. Dat zijn natuurlijk passanten en (zij het heel indirect) gekozen, maar toch…

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   1 september 2014

   Het punt, Petra, is niet of de koning hierin als persoon neutraal is, of moet zijn. Hij heeft net als eenieder het recht privé wat voor geloofsbeleving dan ook te hebben. Het punt is of hij dat als koning publiek moet maken. En dat is net zo min verstandig dan wanneer hij zich uitlaat over zijn politieke opvattingen, die hij ongetwijfeld ook zal hebben.Hoe meer hij over zijn privé-opvattingen inzake geloof en politiek zegt, hoe minder hij nog koning van alle Nederlanders zal zijn. Als koning spreekt hij niet als privépersoon, maar als staatshoofd. Formeel moet elke politieke en religieuze opvatting (tenzij deze onze samenleving ondermijnt) hem even lief zijn. De staat, waar hij de personificatie van is, spreekt geen voorkeur uit, is dus neutraal. Anders gezegd: de mens Willem Alexander zal zijn opvattingen over het geloof hebben, best. De koning zwijge erover.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bellaart9574

  24 augustus 2014

  De fusie Naarden, Bussum en Muiden; hoe we in Nederland innovatie en ondernemen meer ruimte kunnen geven;

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  hooff2613

  19 augustus 2014

  Raadslid in Almere

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  empelen6243

  12 augustus 2014

  Veiligheid, democratie, het recht om individu te zijn, het verband tussen levensbeschouwing, psychologische ontwikkelingsstaat, ethiek en politiek

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  weilers1874

  4 augustus 2014

  Prioriteit 1:
  Bescherming privacy: controle op dataverkeer en opslag.
  Om de individuele vrijheid van personen en de democratie te beschermen, moet het onmogelijk zijn dat andere individuen, instanties (waaronder de overheid) en/of bedrijven ongecontroleerd de beschikking hebben over persoonlijke gegevens.
  Daartoe dient binnen de VVD een discussie op gang te komen hoe dit probleem politiek en bestuurlijk op te lossen.
  Prioriteit 2:
  Kwaliteit onderwijs: hoe te verbeteren.
  Voor de overheid is er slechts één effectieve manier om de kwaliteit van het onderwijs controleerbaar te verhogen.
  Door voor alle opleidingen weer staatsexamens in te voeren is het mogelijk om zonder (alweer) nieuw beleid gericht op het onderwijs, de kwaliteit te verbeteren, het niveau te verhogen en de scholen en andere onderwijs instellingen te monitoren.
  Prioriteit 3:
  Defensie: optimale defensie is de beste garantie voor vrede en veiligheid.
  Nederland moet zichzelf kunnen verdedigen, indien de politieke constellatie in de wereld verandert. Voldoende inspanning dient verricht te worden om binnen NATO verband optimaal te functioneren en de samenwerking binnen het bondgenootschap te verbeteren. Maar er zou ook beleid moeten worden voorbereid om een situatie waarbij de NATO uiteenvalt te kunnen tackelen. Een dergelijk beleid dient na vaststelling direct in gang gezet te worden. De NATO wordt hier niet afgevallen, maar, zoals de laatste tijd maar weer eens duidelijk geworden is, kan de politieke constellatie van een aantal aangesloten landen zo maar veranderen en dan is Leiden in last. Per slot van rekening hebben de meeste aangesloten landen slechts een korte democratische geschiedenis en moeten nog bewijzen dat deze ook houdbaar blijft onder moeilijke omstandigheden.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   4 augustus 2014

   Van de 28 NATO landen hebben er slechts 10 een lange democratische traditie en de andere eerst van vlak na de Tweede Wereldoorlog tot zeer recent.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  30 juli 2014

  Heb je een stelling die je graag eens besproken zou willen hebben in de TeldersCommunity? Laat het ons weten via info@teldersstichting.nl.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  waterlander7968

  26 juli 2014

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  23 juli 2014

  De eeuwige discussie over vrouwenquota en ‘positieve’ discriminatie blijft de kop opsteken. Recentelijk weer toen de huidige vrouwelijke Eurocommissarissen een oproep deden voor tenminste tien nieuwe commissarissen van het vrouwelijke geslacht. Heerlijk om dan even een stukje Yes Minister te kijken waar op – de Britten zo eigen – ironische wijze het fenomeen van positieve discriminatie op de hak wordt genomen. Bedenk wel dat toen de serie werd opgenomen in het Verenigd Koninkrijk Margaret Thatcher de scepter zwaaide, toonbeeld van een vrouw die er op eigen kracht kwam en wel de laatste die zou vragen om een kruiwagen in de vorm van vrouwenquota! Laten we daar een voorbeeld aan nemen en niet steeds weer naar vadertje staat kijken in een poging hogerop te komen. https://www.youtube.com/watch?v=OhZRDoGZg00

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  beaufort5972

  14 juli 2014

  Deze zomer is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Lees momenteel het boek ‘The sleepwalkers. How Europe went to war in 1914’ van Christopher Clark. Een echte aanrader! Gedetailleerd, maar zonder met een beschuldigende vinger in een bepaalde richting te wijzen, ontrafelt de auteur de opeenstapeling van gebeurtenissen die in de zomer van 1914 tot de Grote Oorlog hebben geleid.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   well1238

   14 juli 2014

   Voor wie naast lezen een BBC-serie wil zien is er ’37 days’-aftellen tot WOI. 3 afleveringen in een politieke thriller. En nu ook ’14 diaries of the great war’ eveneens van de BBC. Via NRC te bestellen. Aanbevelenswaardig voor een beeldvorming van die tijd.
   Om de overstap te maken naar WOII lees ik nu het eerste deel van Ian Kershaw ‘Hitler 1889-1936 hoogmoed’ en J.A.A. van Doorn ‘Duits socialisme’. Hoe sociaal-democratie faalde en nationaal-socialisme triomfeerde.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   van-de-velde6923

   14 juli 2014

   Keegan staat al in mijn kast, naast Max Hastings. Ik hoop dat het boek van Taylor makkelijker leest dan zijn moeizame The Habsburg Monarchy 1809–1918.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   14 juli 2014

   Ouder, maar wel zeer beknopt, is ook nog het boekje van AJP Taylor over de Eerste Wereldoorlog. Maar wie Clark niet te dik vindt kan Keegan zeker ook wel aan.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   14 juli 2014

   Je zou John Keegan ‘The First World War’ kunnen lezen. Ik herinner me dat als een vlot geschreven boek. Zelf vond ik het dagboek van de niet geheel onomstreden Ernst Jünger over die periode – ‘In Stahlgewittern’ – ook mooi, vooral omdat het zo ontwapenend eerlijk is over de wijze waarop mensen door het avontuur van een oorlog gegrepen kunnen worden.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   van-de-velde6923

   14 juli 2014

   Ik ben nog maar halverwege, maar als ik het straks uit heb moet de Eerste Wereldoorlog in zuiver militair opzicht nog beginnen. Heeft iemand leestips voor de periode na de moordaanslag in Sarajevo?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   14 juli 2014

   Het boek van Christopher Clark is inderdaad fascinerend, ook omdat hij goed inzoomt op de interne verhoudingen in de verschillende landen, bijvoorbeeld de strijd tussen twee ‘koningshuizen’ in Servië en de verwevenheid van terroristische organisaties als de Zwarte Hand met toplieden uit de Servische overheid, maar ook hoe verschillende ministers en topambtenaren in landen als bv Frankrijk, Oostenrijk en Rusland al jaren ervoor ‘partij’ kozen. Aantrekkelijk aan het boek is idd dat Clark geen duidelijke schuldige aanwijst.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   heiltjes9140

   14 juli 2014

   Dat boek heb ik ook op mijn verlanglijstje gezet, nadat ik Mark en Patrick er over heb gehoord.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   14 juli 2014

   Dank voor de tip!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  foks3502

  12 juli 2014

  Waar haalt de Nederlandse overheid de moed vandaan om de Duitse overheid erop aan te spreken dat zij een tol invoeren . Het enige argument mag zijn dat dit in strijd is met de Europese vrijhandel . Maar de Nederlandse overheid heeft het over een ontoelaatbare lasten verhoging. Dus dat zegt een Regering die er voor gezorgd heeft dat de belasting op autorijden in de gehele wereld nergens zo hoog is als in Nederland.
  En in het verlengde daarvan is het volkomen begrijpelijk dat een uitkerings gerechtigde het zich financieel niet kan permitteren om te gaan werken als hij daarvoor 30 km moet reizen per auto. We wonen tenslotte niet allemaal in de Randstad waar het openbaar vervoer meer dan prima geregeld is.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   hagen5239

   12 juli 2014

   Als iedereen die in een land woont, voor de weg moet betalen, dan geldt dat niet alleen voor Oostenrijk nu of Duitsland straks, maar voor alle landen. In onze woonwijken staan vrij veel auto’s met Poolse nummerplaten. Zij hebben geen wegenbelasting betaald. Als enkele Europese landen systemen invoeren om buitenlanders een redelijke vergoeding voor de weg te laten betalen, gaan op den duur alle landen dat doen. Een beetje internationale ondernemer heeft dan 28 stickers van 8 bij 8 cm op de voorruit. Een strook van 16 cm hoog en ruim een meter lang.

   De oplossing moet dus vanuit Europa komen met een systeem voor alle landen. Ik denk dat geen systeem, maar elkaars inwoners tolereren voor iedereen het goedkoopste is.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   beaufort5972

   12 juli 2014

   Helemaal mee eens dat het argument van de lastenverhoging richting Duitsland hier geen hout snijdt. Zeker niet bij monde van de Nederlandse overheid. Misschien beginnen met eens kritisch kijken naar het kwartje van Kok… Het argument van de Europese interne markt en het vrij verkeer van personen vind ik in deze veel sterker. Dit zou nou bij uitstek iets zijn waar Europa wel een mening over mag hebben, zeker gezien de grote sommen Europees geld die ook in Duitse snelwegen zijn gestoken.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  heiliegers4682

  29 juni 2014

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  schie4208

  15 mei 2014

  Soms wordt iets dat je helemaal niet bezig houdt, iets dat toch aandacht vergt. Neem Pikkety, de Fransman die momenteel als een nieuwe Marx pleit voor herverdeling niet alleen van inkomen maar ook van vermogen. ‘Eregast’ op het feestje van Spekman cs. Merkwaardig is hoe links erin slaagt om uit het gegeven dat iets niet gelijk is verdeeld, bv inkomen of vermogen, meteen de conclusie te trekken dat het oneerlijk zou zijn verdeeld. En daar meteen ook aan te verbinden dat de staat het recht zou hebben bij wie iets meer heeft te roven om wat dan niet aan de bureaucratische strijkstok blijft hangen door te sluizen naar anderen. Vermogen is ofwel iets dat iemand uit zijn inkomen, waar al belasting over is betaald, overhoudt en dat niet louter doordat hij spaart ipv uitgeeft ‘van de gemeenschap’ wordt, of het komt voort uit groei van vermogen, en dan is het een vorm van inkomen. Het droevige is natuurlijk dat voor veruit de meeste ‘vermogens’ geldt dat die groei ver achterblijft met het fictieve rendement op vermogen dat de Nederlandse staat hanteert en belast, te weten 4%. Anders gezegd: de meesten met enig vermogen zijn al jaren de klos, maar het is Samsom niet genoeg. Hij zinspeelt, zonder concreet te worden, op verdere beroving van wie enig vermogen heeft. Liberalen dienen principieel stelling te nemen tegen de gedachte dat vermogen eigenlijk niet rechtens van individuen is maar iets collectiefs zou zijn, dat door (linkse) politici naar hun believen kan worden herverdeeld.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   van-de-velde6923

   15 mei 2014

   Ik denk inderdaad dat Piketty een punt heeft als hij stelt dat het verband tussen salarissen van topmanagers/bestuurders en hun prestaties zoek is. Want, zegt Piketty, als het waar is dat er een relatie is tussen hun unieke geschiktheid en technologische ontwikkelingen enerzijds en hun salaris anderzijds (zoals de topmanagers claimen), hoe komt het dan dat vooral in de VS de topsalarissen zo sterk gestegen zijn? Europa heeft immers met dezelfde technologische uitdagingen te maken.

   Piketty zegt dat de salarissen van topmanagers vooral worden bepaald door externe omstandigheden die gunstig voor het bedrijf uitpakken (lage grondstoffenprijzen, een aantrekkende economie) en noemt dat “pay for luck”.

   De vraag is: worden mensen überhaupt betaalt naar gelang hun prestaties en zouden we dat eigenlijk moeten willen. Ik ben daar niet zo zeker van. En wie gaat bepalen hoe ik heb gepresteerd? Mijn werkgever, de klant, de “samenleving” (lees: politici)?

   Daar komt nog bij dat iedereen te maken heeft met pech en geluk. Krijgen ijscomannen in Zeeland een naheffing in geval van een lange, hete zomer om hun Friese collega’s te helpen die veel vaker last van regen hadden? Ik denk dat salarisverschillen een stuk makkelijker te accepteren zijn als we de illusie opgeven dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen inkomen en prestatie, of tussen inkomen en nut voor de maatschappij.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   weilers1874

   15 mei 2014

   Maar dat laat onverlet, dat er geen discussie binnen de VVD lijkt te zijn aangaande de grote discrepantie tussen inkomens in de democratische wereld. Een van de uitwassen van de vrije markt economie is het ontstaan van netwerken van beslissers in loondienst die elkaar de bal toespelen zonder invloed van buitenaf en dus, mensen nu eenmaal eigen, zichzelf en gelijk geplaatsten steeds ruimere salarissen toedelen. Pikkety heeft gelijk indien hij stelt dat dat gedrag op den duur tot sociale onrust gaat leiden. Helaas is het gros van de mensen niet kritisch genoeg om vanwege de ontstane onvrede, t.a.v. de belachelijke salariëring, niet met partijen in zee te gaan die met holle kreten het graaigedrag van o.a. “Europa” veroordelen, maar daar juist op stemmen. Dit gedrag kan op den duur de basis onder een verenigd Europa vernietigen en dat kunnen wij ons niet veroorloven. De politiek, ook de VVD, heeft veel onwenselijke zaken zonder discussie en ingrijpen laten gebeuren en kan zich dat aantrekken.
   Onderschrijf wel de stelling dat eerlijk verdiend, dan wel door vererving of op welke andere, edoch legitieme manier verkregen vermogen door de staat met rust dient te worden gelaten. De staat zou liever veel zorgvuldiger met het geld kunnen omgaan, dan zijn dergelijke discussies niet meer nodig. Het stuk van de heer van Schie is een typisch VVD stuk, en ondanks dat ik de teneur onderschrijf, wordt het onderliggende grote probleem niet behandeld, dan wel aangestipt.
   De VVD zou duidelijk kunnen maken dat de partij het belangrijk vindt dat de mensen kritisch zijn over alles en iedereen. Dat zowel de overheid, als instellingen, bedrijven, kerken, politiek niet a priori betrouwbaar zijn en dat een kritische houding van het volk de beste garantie is voor een duurzame democratie. De VVD moet duidelijk maken dat de partij staat voor liberalisme, wat o.a. staat voor elkaar ruimte gunnen en niet voor elkaars ruimte beperken omdat je toevallig in de positie bent om dat te kunnen doen. De VVD moet duidelijk maken dat transparantie een hoofddoel is ondanks dat dat tegen gevestigde belangen ingaat of carrière planning bemoeilijkt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  slot7943

  24 april 2014

  Klassiek liberaal

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   24 april 2014

   Dat is zeker klassiek-liberaal ja.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   slot7943

   24 april 2014

   Ik beschouw mezelf als klassiek liberaal. Ik kan mij onder andere goed vinden in het werk van Hayek en Friedman. Ik ben voorstander van een beperkte overheid en de vrije markt.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   24 april 2014

   Dag Jeroen Slot. Klassiek-liberaal is zoals jij jezelf noemt?

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  schie4208

  24 april 2014

  Dat is zeker klassiek-liberaal ja.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bolle7156

  23 april 2014

  Patrick, leuk die mini-lezingen!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   23 april 2014

   Ha Monique, dank ook voor jouw positieve feedback

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   23 april 2014

   Hi Klariet en Patrick, eens! Heel informatief en handig zo gerubriceerd.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   23 april 2014

   Dank je Klariet. Je bedoelt de filmpjes, neem ik aan? We gaan ze in de loop van de tijd verder op- en uitbouwen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bolle7156

  23 april 2014

  Patrick, leuk die mini-lezingen!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   23 april 2014

   Ha Monique, dank ook voor jouw positieve feedback

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   23 april 2014

   Hi Klariet en Patrick, eens! Heel informatief en handig zo gerubriceerd.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   schie4208

   23 april 2014

   Dank je Klariet. Je bedoelt de filmpjes, neem ik aan? We gaan ze in de loop van de tijd verder op- en uitbouwen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bolle7156

  23 april 2014

  Wat ziet het er goed uit, Fleur, deze Telderscommunity. Overzichtelijk en informatief!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   foks3502

   23 april 2014

   Het meest humoristische element aan het linkse commentaar is het argument dat de vermogensbelasting in verenigd koninkrijk en de VS hoger zijn en dat dus daarom het in Nederland ook wel hoger kan. Kennelijk even niet in de gaten dat de inkomensverschillen in die landen veel groter zijn dan in Nederland dus een slecht voorbeeld in dat opzicht. Kennelijk kon links Nederland geen andere landen vinden dan die twee waar de vermogens belasting nog hoger is dan in Nederland. Dat doet de politiek vaak, en ik erger me daar mateloos aan, landen zoeken maar die ene regel net nog wat ongunstiger uitpakt voor de bevolking. dan in Nederland. Geheel voorbijgaand aan de algehele fiscale behandeling die in dat land wellicht in het geheel veel gunstiger is voor de bevolking . Zoals het gezeur over de hypotheekrente aftrek die onmiddellijk afgeschaft moet worden omdat deze ook niet in België zou bestaan . Daarmee dan voorbijgaand dat ze in België geen vermogensbelasting kennen. en bv de motorrijtuigen belasting 400 euro pj jaar is voor een golf diesel en deze in Nederland 1200.- euro per jaar is een ziekenpremie van 145.- euro per jaar. Zogezien heb je een hypotheekrente aftrek helemaal niet nodig je houd zelf genoeg geld over

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   23 april 2014

   Hi Klariet en Charlotte, ziet er prima uit zo. Gaat leuk worden deze Telderscommunity!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   23 april 2014

   Hoi Klariet, goed te horen. Er gaat denk ik nog iets mis met de tijdsaanduiding van jouw berichtjes (6 maanden geleden…). Ik voeg dat toe aan het ‘buglijstje’. Groet, Charlotte

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bolle7156

  23 april 2014

  Wat ziet het er goed uit, Fleur, deze Telderscommunity. Overzichtelijk en informatief!

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   foks3502

   23 april 2014

   Het meest humoristische element aan het linkse commentaar is het argument dat de vermogensbelasting in verenigd koninkrijk en de VS hoger zijn en dat dus daarom het in Nederland ook wel hoger kan. Kennelijk even niet in de gaten dat de inkomensverschillen in die landen veel groter zijn dan in Nederland dus een slecht voorbeeld in dat opzicht. Kennelijk kon links Nederland geen andere landen vinden dan die twee waar de vermogens belasting nog hoger is dan in Nederland. Dat doet de politiek vaak, en ik erger me daar mateloos aan, landen zoeken maar die ene regel net nog wat ongunstiger uitpakt voor de bevolking. dan in Nederland. Geheel voorbijgaand aan de algehele fiscale behandeling die in dat land wellicht in het geheel veel gunstiger is voor de bevolking . Zoals het gezeur over de hypotheekrente aftrek die onmiddellijk afgeschaft moet worden omdat deze ook niet in België zou bestaan . Daarmee dan voorbijgaand dat ze in België geen vermogensbelasting kennen. en bv de motorrijtuigen belasting 400 euro pj jaar is voor een golf diesel en deze in Nederland 1200.- euro per jaar is een ziekenpremie van 145.- euro per jaar. Zogezien heb je een hypotheekrente aftrek helemaal niet nodig je houd zelf genoeg geld over

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   vos-verwaijen8405

   23 april 2014

   Hi Klariet en Charlotte, ziet er prima uit zo. Gaat leuk worden deze Telderscommunity!

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   lockefeer-maas1359

   23 april 2014

   Hoi Klariet, goed te horen. Er gaat denk ik nog iets mis met de tijdsaanduiding van jouw berichtjes (6 maanden geleden…). Ik voeg dat toe aan het ‘buglijstje’. Groet, Charlotte

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bezemer-sonders6247

  21 april 2014

  Wij leven momenteel in een ontevreden IK-maatschappij. Hoe kunnen wij de mensen van diverse nationaliteiten beter met elkaar laten omgaan, zodat ze zich niet tegen elkaar afzetten, maar elkaar nodig hebben. Dit houdt de vooruitgang tegen en de mensen voelen zich ongelukkiger.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   stoop5849

   21 april 2014

   In een smeltkroes van verschillende mensen komt meer tot stand, dan in een gemeenschap van gelijkgezinden. Je kan soms wel je lippen branden aan een hete smeltkroes. Vandaar de uitspraak: Wie zijn lippen brand, moet met zijn blaren zoenen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  bezemer-sonders6247

  21 april 2014

  Wij leven momenteel in een ontevreden IK-maatschappij. Hoe kunnen wij de mensen van diverse nationaliteiten beter met elkaar laten omgaan, zodat ze zich niet tegen elkaar afzetten, maar elkaar nodig hebben. Dit houdt de vooruitgang tegen en de mensen voelen zich ongelukkiger.

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

   stoop5849

   21 april 2014

   In een smeltkroes van verschillende mensen komt meer tot stand, dan in een gemeenschap van gelijkgezinden. Je kan soms wel je lippen branden aan een hete smeltkroes. Vandaar de uitspraak: Wie zijn lippen brand, moet met zijn blaren zoenen.

   Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  colenbrander4185

  20 april 2014

  de lokale politiek

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.

  colenbrander4185

  20 april 2014

  de lokale politiek

  Alleen betalende gebruikers kunnen mee debatteren.