Column: Liever veel dan twee partijen

Door: Patrick van Schie   Met de Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet, klinken weer klachten dat ons land zoveel partijen zou kennen. Momenteel zijn er zestien fracties in de Tweede...

Lees meer
Vernieuwing TeldersCommunity & Inloggegevens

Met het online gaan van de nieuwe TeldersCommunity is aan alle bij ons bekende mailadressen een bericht verzonden met de nieuwe inloggegevens. Helaas blijkt dit bericht bij sommigen ofwel in...

Lees meer
Boektip: Edmund Fawcett, Liberalism. The Life of an Idea

Edmund Fawcett, Liberalism. The Life of an Idea (Princeton & Oxford, 2014) 468 pp., ISBN: 9780691156897   Over de betekenis van het begrip liberalisme verschillen de meningen sterk. Naast gemeenschappelijke...

Lees meer
Uitgelicht: Samuel van Houten (1837-1930)

De liberale politicus Samuel van Houten (1837-1930) is voornamelijk bekend van zijn 'kinderwetje' uit 1874, dat een einde maakte aan kinderarbeid in Nederlandse fabrieken. Maar wist u ook dat Van Houten eveneens een voorvechter...

Lees meer
Column: Hoe D66 met haar donordwang de Grondwet schendt

Door: Patrick van Schie   Gewetensvrijheid, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van vergadering en vrijheid van betoging. Plus onschendbaarheid van ieders persoon, zijn huis en zijn correspondentie. Het lag allemaal...

Lees meer
Boektip: Stephan de Vries, Mannen van Staal

Stephan de Vries, Mannen van staal. Achter de schermen bij de officiersopleiding van het Korps Mariniers (Amsterdam, 2016) 190 pp., ISBN: 9789046821275   Het is de zwaarste opleiding binnen de...

Lees meer
Column: Liberaal emancipatiebeleid

Door: Charlotte Lockefeer-Maas   Afgelopen week lichtte minister Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer haar emancipatiebeleid toe. Daarin komt de uitvoering van een motie ter sprake om...

Lees meer
Column: Voor Europese solidariteit, dus tegen de euro

Door: Jip Stam   “Europa is niet sociaal genoeg, dat moeten we veranderen”, stelde EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker onlangs in zijn ‘state of the union’. Hij heeft helemaal gelijk. De Europese...

Lees meer
Column: Privatiseren! Of toch niet?

Door: Nathan Benit   Bij onze zuiderburen vond vorige maand een relletje plaats. Het staatsbedrijf Eandis, wat een netbeheerder is van het distributienetwerk in 239 gemeenten in Vlaanderen, zou voor...

Lees meer

Delen

Stelling van de week
Strafbaarheid majesteitsschennis 'niet meer van deze tijd'?

Nog nooit was er een Kamermeerderheid vóór het schrappen van artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht: het verbod op majesteitsschennis. Die tijd lijkt nu definitief voorbij. Een nieuw initiatiefwetsvoorstel van D66 kan namelijk op de steun van de VVD rekenen, waarmee een meerderheid in de Tweede Kamer zo goed als zeker is. Volgens initiatiefnemer D66 zorgt het voorstel voor een betere waarborging van de vrijheid van meningsuiting en brengt het de wet beter in lijn met vaste jurisprudentie op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Andere partijen, waaronder het CDA, de ChristenUnie en de SGP, trekken het voorstel in twijfel en merken op dat de Koning een bijzondere, en vooral kwetsbare, staatsrechtelijke positie heeft. Deze zou een buitengewone strafrechtelijke bescherming kunnen rechtvaardigen. De vraag is welk standpunt voor liberalen zou moeten prevaleren. Enerzijds zijn liberalen het er ongetwijfeld over eens dat de vrijheid van meningsuiting burgers een zeer omvangrijk recht verschaft om de staat en dier vertegenwoordigers, waaronder de koning, te bekritiseren. Daarbovenop kan men stellen dat alle burgers - en dus ook zijne majesteit - gelijk zijn voor de wet. Anderzijds zou een liberaal zich kunnen afvragen hoe de vrijheid van de koning zich in de praktijk verhoudt tot die van zijn 'medeburgers'. Vanuit dit gezichtspunt is er iets voor te zeggen om de neutrale staatsrechtelijke positie van de vorst, die is ingeperkt door de ministeriële verantwoordelijkheid, bijzondere bescherming te bieden. Bovendien is de koning niet de enige die in ons strafrecht bijzondere bescherming geniet; op het beledigen van rechters en ambtenaren - waaronder politieagenten -  staat eveneens een hogere straf dan op 'gewone' belediging. Waarom staat de speciale behandeling van deze gezagsdragers niet ook ter discussie?  

Liberaal Reveil 2016 | 2

In het julinummer van Liberaal Reveil aandacht voor de Brexit. Ethicus Govert den Hartogh en VVD-Tweede Kamerlid...

De legitimiteit van de rechterlijke macht. Ideeën voor behoud en versterking

Nu gerechtelijke dwalingen steeds vaker in het nieuws komen, de strafkans na gewelds- en vermogensdelicten...

Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat.

Grondrechten kunnen met elkaar in botsing komen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de discussie of de...

    Georg Kellersmann

    24 oktober 2016

    Majesteitsschennis? Het grondrecht op vrije meningsuiting is een populair onderwerp voor politieke partijen die dolgraag wat meer stemmen willen vergaren dan in de afgelopen jaren het geval was. Elke mogelijke beperking die er in de Nederlandse wetgeving te vinden is wordt aangegrepen om de wet te veranderen, want het recht op vrije meningsuiting is een heilig recht. Daar een voorvechter voor te zijn kan stemmen opleveren. Zo is het nu dus weer de Koning die onderwerp moet kunnen zijn van kritiek, waarbij het er weinig toe doet of de kritiek al dan niet hout snijdt, want het recht om kritiek te uiten is immers heilig! Dat zelfs echte liberalen van mening kunnen zijn dat elke vrijheid ergens z’n beperkingen kent wordt als het om de vrijheid van meningsuiting gaat makkelijk ter zijde geschoven. En waar gaat het om? Gaat het om kritiek of gaat het om vernederende spot. Nederland heeft een – overigens niet bekend – aantal overtuigde republikeinen en van hen kan kritiek worden verwacht op het Koninkrijk als instituut, maar ook op de Koning. Gaat zulke kritiek om duidelijk politieke onderwerpen, dan verschuift de kritiek als het ware automatisch in de richting van de Premier of een van de ministers, want die zijn verantwoordelijk en niet de Koning. Gaat het om de persoon van de Koning of om zijn gedrag, dan kan ook niemand, ook de Koning niet, bezwaar hebben tegen kritiek. Wordt de Koning belachelijk gemaakt door vernederende spot dan gaat de vrijheid over de grens van wat we in Nederland vroeger de betamelijkheid noemden. Het verleggen van grenzen is vooral onder publicisten een uitdagende bezigheid geworden, omdat grensverleggend bezig zijn door wetenschappers als regel hoog wordt gewaardeerd. En nu eens gesteld dat een overtuigde republikein die altijd kritiek laat horen op Koninkrijk en Koning maar dat wel doet binnen de grenzen van de betamelijkheid, nu eens voor één enkele keer met een slip of the tongue ‘Fuck de koning’ zegt. Dan zal er echt geen vervolging worden ingesteld, daar kunnen we het met z’n allen over eens zijn. Maar als diezelfde republikein systematisch en frequent op allerlei manieren Koninkrijk en Koning vernederd en bespot, dan moet die republikein kunnen rekenen op vervolging. En waarom zouden we er omheen draaien? Het gaat natuurlijk ook over ‘het politieke proces’. Politiek omdat de grens wordt gezocht van de vrijheid van meningsuiting. Er zijn zelfs mensen die het proces al bij voorbaat afwijzen omdat de rechter die oordeelde dat dat proces doorgang moet vinden het woord tolerantie gebruikte. Als het woord tolerantie onvoldoende exact aangeeft wat wordt bedoeld dan kan er heel wat van de Nederlandse wetgeving in de prullenbak verdwijnen. Het is geen digitaal begrip dat alleen maar nul of een kan zijn. Het woord schuld is ook zo’n woord en over de mate van schuld moeten rechters vaak een oordeel vormen.
    De heer Wilders – nu dus in een politiek proces betrokken – is al jaren bezig met een kruistocht tegen de Islam. Elke gelegenheid grijpt hij aan om zijn eigen afkeer van die godsdienst te etaleren en zoveel mogelijk Nederlanders op te roepen dat ook te doen, want zegt hij, Nederland moet worden gedeïslamiseerd. In Denemarken op bezoek bij vrienden van zijn partij liet hij zich ontvallen dat deportatie van moslims hem welkom zou zijn. In dat verband is het natuurlijk volkomen onbegrijpelijk dat het uitlokken van het ‘minder…minder…minder’ geroep tijdens een verkiezingsbijeenkomst niet te beoordelen zou zijn als het zaaien van haat. Had Wilders dat in een enthousiaste verkiezings-stemming ooit eens een keertje gedaan, nou ja, niet erg tolerant, maar soit. Zo is het echter niet. Wilders doet zijn uitlatingen tegen de Islam altijd systematisch overlegd en met afgemeten felheid. Hij stelt de Koran gelijk met Mein Kampf en de profeet Mohammad met Adolf Hitler.
    Het is dit soort gedrag waarvoor de beperkingen terecht in onze grondwet zijn opgenomen. Vooral niet afschaffen. Is er iemand die kan volhouden dat Wilders niet discrimineert?