De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief

Immigratie, integratie, inburgering, terugkeerbeleid, naturalisatie en asielopvang staan al jaren hoog op de politieke agenda. Veel van de problemen rond deze verschijnselen raken de kern van het liberalisme met zijn nadruk op het individu, de vrijheid (van beweging, van vestiging, van geweten en van meningsuiting), de zelfbeschikking, de verantwoordelijkheid, de verdraagzaamheid en de gelijkwaardigheid van burgers. In het belang van de individuele vrijheid en het behoud van de open samenleving moeten soms grenzen worden gesteld.

In het rapport ‘De grenzen van de open samenleving. Migratie- en integratiebeleid in liberaal perspectief’ worden migratie en integratie en de verschijnselen en problemen die zich daarbij voordoen bestudeerd, met de liberale beginselen en de doelstelling deze te beschermen als uitgangspunt. Het liberalisme heeft de open samenleving als doel, waarbij burgerlijke rechten en vrijheden zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Het beleid van de staat dient daarop gericht te zijn en wet- en regelgeving dienen deze rechten en vrijheden te beschermen. Met het opleggen van regels tot behoud van de open samenleving zijn direct de grenzen van die open samenleving aangegeven. In die begrenzing ligt niet de beperking van de vrijheid, maar juist de verankering van de vrijheid voor zo veel mogelijk burgers. In deze studie is dan ook veel aandacht voor de rechtsstaat, de principes die daarin belangrijk zijn en de manieren waarop beide door grootschalige migratie op de proef worden gesteld.

Migratie gaat ook over de lands- en gebiedsgrenzen die worden gepasseerd bij het reizen of vluchten naar een ander land dan het land van herkomst. Aan het passeren van die grenzen ten behoeve van immigratie zijn restricties gesteld. Zij liggen vast in Nederland, Europees en breder internationaal migratie- en asielbeleid. Dit beleid wordt in deze studie onder de liberale loep genomen. De werkgroep hoopt aan de hand van relevante feiten en cijfers over migratie en integratie, de liberale beginselen, maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale beleidsontwikkelingen bij te dragen aan de inzichtelijkheid van het brede terrein van migratie en integratie in nationale en internationale context. Daarnaast wordt in deze studie de noodzaak van een liberale benadering aangetoond en wordt – mede aan de hand van keuzes in dilemma’s en concrete beleidsaanbevelingen – de inzet in migratie- en integratiepolitiek geschetst die vanuit liberaal perspectief wenselijk wordt geacht.


Download preview Terug
Alleen abonnees kunnen mee debatteren. Word abonnee!